Nariadenie vlády č. 167/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Čiastka 73/1999
Platnosť od 14.07.1999
Účinnosť od 01.08.1999
01.08.1999

167

01.08.1999

NARIADENIE VLÁDY

01.08.1999

Slovenskej republiky

01.08.1999

z 30. júna 1999

01.08.1999

o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

01.08.1999

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


01.08.1999

Čl. I

01.08.1999

(1) V okrese Ilava sa rozdeľuje obec Pruské na obec Pruské a obec Bohunice.

01.08.1999

(2) V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Nové Sady na obec Nové Sady a obec Čab.

01.08.1999

(3) V okrese Nové Zámky sa rozdeľuje mesto Štúrovo na mesto Štúrovo a obec Obid.

01.08.1999

(4) V okrese Humenné sa rozdeľuje mesto Humenné na mesto Humenné a obec Lackovce.

01.08.1999

(5) V okrese Košice–okolie sa rozdeľuje mesto Medzev na mesto Medzev a obec Vyšný Medzev.


01.08.1999

Čl. II

01.08.1999

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

01.08.1999

1. V Trenčianskom kraji v okrese Ilava sa pod poradové číslo 2 zaraďuje obec Bohunice; obce pod doterajšími poradovými číslami 2 až 20 sa označujú poradovými číslami 3 až 21.

01.08.1999

2. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 7 zaraďuje obec Čab; obce pod doterajšími poradovými číslami 7 až 58 sa označujú poradovými číslami 8 až 59.

01.08.1999

3. V Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky sa pod poradové číslo 40 zaraďuje obec Obid; obce pod doterajšími poradovými číslami 40 až 61 sa označujú poradovými číslami 41 až 62.

01.08.1999

4. V Prešovskom kraji v okrese Humenné sa pod poradové číslo 24 zaraďuje obec Lackovce; obce pod doterajšími poradovými číslami 24 až 61 sa označujú poradovými číslami 25 až 62.

01.08.1999

5. V Košickom kraji v okrese Košice–okolie sa pod poradové číslo 109 zaraďuje obec Vyšný Medzev; obce pod doterajšími poradovými číslami 109 až 112 sa označujú poradovými číslami 110 až 113.


01.08.1999

Čl. III

01.08.1999

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.


01.08.1999

Mikuláš Dzurinda v. r.