Opatrenie č. 160/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 69/1999
Platnosť od 28.06.1999
Účinnosť od 01.07.1999

OBSAH

01.07.1999

160

01.07.1999

OPATRENIE

01.07.1999

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.07.1999

z 18. júna 1999

01.07.1999

o úprave súm životného minima

01.07.1999

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ustanovuje:


01.07.1999

Čl. I

01.07.1999

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:

01.07.1999

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 000 Sk“ upravuje na sumu „3 230 Sk“.

01.07.1999

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 100 Sk“ upravuje na sumu „2 260 Sk“.

01.07.1999

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 350 Sk“ upravuje na sumu „1 460 Sk“.


01.07.1999

Čl. II

01.07.1999

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


01.07.1999

Peter Magvaši v. r.