Vyhláška č. 14/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie

Čiastka 7/1999
Platnosť od 30.01.1999
Účinnosť od 01.02.1999

OBSAH

01.02.1999

14

01.02.1999

VYHLÁŠKA

01.02.1999

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.02.1999

z 20. januára 1999,

01.02.1999

ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie

01.02.1999

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 5 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.02.1999

§ 1

01.02.1999

Sídla krajských inšpektorátov Štátnej energetickej inšpekcie a ich územná pôsobnosť sa ustanovujú takto:

01.02.1999

1. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,

01.02.1999

2. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,

01.02.1999

3. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,

01.02.1999

4. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj,

01.02.1999

5. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,

01.02.1999

6. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,

01.02.1999

7. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,

01.02.1999

8. Krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.


01.02.1999

§ 2

01.02.1999

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 1999.


01.02.1999

Ľudovít Černák v. r.