Nariadenie vlády č. 71/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.

Čiastka 27/1998
Platnosť od 18.03.1998
Účinnosť od 01.04.1998
01.04.1998

71

01.04.1998

NARIADENIE VLÁDY

01.04.1998

Slovenskej republiky

01.04.1998

z 3. marca 1998

01.04.1998

o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.

01.04.1998

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


01.04.1998

Čl. I

01.04.1998

§ 1

01.04.1998

(1) V okrese Levice sa rozdeľuje obec Šahy na obec Šahy a obec Hrkovce.

01.04.1998

(2) V okrese Bytča sa rozdeľuje obec Bytča na obec Bytča a obec Hlboké nad Váhom.

01.04.1998

(3) V okrese Poltár sa rozdeľuje obec České Brezovo na obec České Brezovo a obec Zlatno.

01.04.1998

§ 2

01.04.1998

V okrese Bytča sa mení názov obce Maršová na Maršová-Rašov.


01.04.1998

Čl. II

01.04.1998

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

01.04.1998

1. V Nitrianskom kraji v okrese Levice sa pod poradové číslo 27 zaraďuje obec Hrkovce; obce pod doterajšími poradovými číslami 27 až 88 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 28 až 89.

01.04.1998

2. V Žilinskom kraji v okrese Bytča sa pod poradové číslo 2 zaraďuje obec Hlboké nad Váhom; obce pod doterajšími poradovými číslami 2 až 11 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 3 až 12.

01.04.1998

3. V Žilinskom kraji v okrese Bytča sa pod poradovým číslom 6 nahrádza slovo „Maršová“ slovami „Maršová-Rašov“.

01.04.1998

4. V Banskobystrickom kraji v okrese Poltár sa pripája nové poradové číslo 24, pod ktoré sa zaraďuje obec Zlatno.


01.04.1998

Čl. III

01.04.1998

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.


01.04.1998

Vladimír Mečiar v. r.