01.04.1998

59

01.04.1998

ZÁKON

01.04.1998

z 11. februára 1998

01.04.1998

o Slovenskej banskej komore

01.04.1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.1998

Základné ustanovenia

01.04.1998

§ 1

01.04.1998

Predmet zákona

01.04.1998

Tento zákon upravuje zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej banskej komory.

01.04.1998

§ 2

01.04.1998

Zriadenie a postavenie Slovenskej banskej komory

01.04.1998

(1) Zriaďuje sa Slovenská banská komora (ďalej len „komora“) so sídlom v Banskej Štiavnici.

01.04.1998

(2) Komora je neštátna samosprávna právnická osoba, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov jej členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky v odvetví baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom.

01.04.1998

(3) Komora vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.

01.04.1998

§ 3

01.04.1998

Členstvo v komore

01.04.1998

(1) Členmi komory sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom.

01.04.1998

(2) Členmi komory sa môžu stať aj iné právnické osoby a fyzické osoby, ak zameraním svojej činnosti majú vzťah k podnikateľskej činnosti v oblasti baníctva a geológie.

01.04.1998

(3) Členstvo v komore vzniká dňom prijatia za člena komory na základe písomnej žiadosti.

01.04.1998

(4) Komora zapíše člena do zoznamu členov do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí za člena.

01.04.1998

(5) Členstvo v komore zaniká na základe

01.04.1998

a) zániku oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

01.04.1998

b) úmrtia,

01.04.1998

c) zániku právnickej osoby,

01.04.1998

d) oznámenia člena o vystúpení z komory,

01.04.1998

e) vylúčenia člena z komory.

01.04.1998

(6) Komora vykonáva výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva.

01.04.1998

(7) Podrobnosti o prijímaní členov komory a o právach a povinnostiach členov, vedení zoznamu členov a o zániku členstva upravia stanovy komory.

01.04.1998

§ 4

01.04.1998

Čestné členstvo v komore

01.04.1998

Čestnými členmi komory sa môžu stať

01.04.1998

a) fyzické osoby, ktoré získali vzdelanie príslušného smeru a významne prispeli k rozvoju baníctva a geológie,

01.04.1998

b) významné osobnosti verejného, hospodárskeho a spoločenského života.

01.04.1998

§ 5

01.04.1998

Pôsobnosť komory

01.04.1998

(1) V oblasti baníctva a geológie komora zastupuje, chráni a presadzuje záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

01.04.1998

(2) Komora v rámci svojej pôsobnosti najmä

01.04.1998

a) sa podieľa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa podnikania v odvetví baníctva a geológie,

01.04.1998

b) spolupôsobí pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov Slovenskej republiky so zahraničím,

01.04.1998

c) napomáha zosúlaďovať záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi,

01.04.1998

d) zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí vrátane účasti na výstavách a veľtrhoch,

01.04.1998

e) vykonáva funkciu informačno-sprostredkovateľského centra pre vyhľadávanie obchodných partnerov v tuzemsku a v zahraničí,

01.04.1998

f) poskytuje členom poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených s podnikaním v oblasti baníctva, geológie a v činnostiach vykonávaných banským spôsobom,

01.04.1998

g) organizuje vzdelávaciu činnosť,

01.04.1998

h) vykonáva vlastnú hospodársku činnosť na podporu riadneho výkonu svojich úloh a v súlade so svojím poslaním,

01.04.1998

i) propaguje vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania z hľadiska ochrany životného prostredia.

01.04.2015

(3) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy podľa osobitného predpisu.1)

01.09.2009

(4) Komora vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona na celom území Slovenskej republiky.

01.04.1998

§ 6

01.04.1998

Spolupráca so štátnymi orgánmi

01.04.1998

(1) Komora a príslušné štátne orgány navzájom spolupracujú pri plnení svojich úloh v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytujú si navzájom potrebné informácie. Štátne orgány umožňujú komore aktívnu účasť na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej politiky týkajúcej sa oblasti pôsobnosti komory, predovšetkým ju prizývajú na prípravu rozvojových programov, koncepcií, ekonomických nástrojov, všeobecne záväzných právnych predpisov, organizačných úprav a opatrení na ich vykonanie, vyžadujú k nim jej stanovisko a ustanovujú jej zástupcov do svojich poradných orgánov.

01.04.1998

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté predpisy na ochranu štátneho tajomstva, služobného tajomstva a obchodného tajomstva.1a)

01.04.1998

§ 7

01.04.1998

Orgány komory

01.04.1998

(1) Orgánmi komory sú:

01.04.1998

a) valné zhromaždenie,

01.04.1998

b) predstavenstvo,

01.04.1998

c) dozorná rada,

01.04.1998

d) odborné orgány.

01.04.1998

(2) S cieľom plniť konkrétne úlohy si komora môže zriadiť poradné orgány.

01.04.1998

(3) V orgánoch podľa odseku 1 písm. b) a c) sa prihliada na primerané zastúpenie jednotlivých odborností.

01.04.1998

§ 8

01.04.1998

Valné zhromaždenie

01.04.1998

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán komory.

01.04.1998

(2) Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia komory alebo delegáti zvolení podľa volebného poriadku komory.

01.04.1998

(3) Valné zhromaždenie sa koná spravidla raz za rok. Ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina členov komory alebo dozorná rada, zvolá sa do dvoch mesiacoch od doručenia žiadosti.

01.04.1998

(4) Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komory, a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komory.

01.04.1998

(5) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov komory.

01.04.1998

(6) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach komory, najmä

01.04.1998

a) volí na obdobie štyroch rokov predsedu, podpredsedov, členov predstavenstva a dozornú radu; týchto funkcionárov môže z funkcie odvolať,

01.04.1998

b) schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok komory,

01.04.1998

c) odsúhlasuje zriadenie odborných orgánov,

01.04.1998

d) prerokúva a schvaľuje správy o činnosti predstavenstva komory a dozornej rady,

01.04.1998

e) schvaľuje rozpočet a ročnú účtovnú závierku komory,

01.04.1998

f) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov.

01.04.1998

§ 9

01.04.1998

Predstavenstvo komory

01.04.1998

(1) Predstavenstvo komory je výkonným orgánom komory v období medzi zasadnutiami valných zhromaždení. Počet členov predstavenstva určujú stanovy komory.

01.04.1998

(2) Predstavenstvo komory plní najmä tieto úlohy:

01.04.1998

a) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia,

01.04.1998

b) hospodári s majetkom komory,

01.04.1998

c) zabezpečuje informačnú činnosť pre potreby členov komory,

01.04.1998

d) poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o zasadnutiach predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto zasadnutí,

01.04.1998

e) pripravuje a zvoláva valné zhromaždenie komory.

01.04.1998

(3) Na čele predstavenstva komory je predseda komory, ktorý dozerá na činnosť úradu komory, zvoláva a vedie schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.

01.04.1998

(4) Predseda a jeden podpredseda sú štatutárnymi zástupcami komory.

01.04.1998

§ 10

01.04.1998

Dozorná rada

01.04.1998

(1) Dozorná rada komory

01.04.1998

a) volí zo svojich radov predsedu a podpredsedov,

01.04.1998

b) kontroluje plnenie uznesení predstavenstva a valného zhromaždenia komory,

01.04.1998

c) podáva návrhy na zvolanie valného zhromaždenia komory, ak zistí, že činnosť komory nie je v súlade s týmto zákonom alebo so stanovami komory,

01.04.1998

d) podáva návrhy valnému zhromaždeniu, prípadne predstavenstvu na začatie disciplinárneho konania,

01.04.1998

e) kontroluje aspoň raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovníctva.

01.04.1998

(2) Členovia dozornej rady sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach všetkých orgánov komory.

01.04.1998

(3) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. Člen dozornej rady nemôže byť zamestnancom komory.

01.04.1998

§ 11

01.04.1998

Funkcie

01.04.1998

(1) Funkcie v orgánoch komory sú čestné.

01.04.1998

(2) Výdavky, ktoré vzniknú členom orgánov komory pri plnení úloh komory, sa uhrádzajú podľa osobitných predpisov.2)

01.04.1998

§ 12

01.04.1998

Úrad komory

01.04.1998

(1) Komora zriadi na zabezpečenie svojej činnosti úrad komory, ktorý vykonáva administratívne práce, pripravuje podklady na rokovanie orgánov komory, materiály na informovanie členov komory a vedie evidenciu členov komory.

01.04.1998

(2) Organizáciu úradu komory a podrobnejšiu náplň práce ustanovuje organizačný poriadok úradu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

01.04.1998

§ 13

01.04.1998

Stanovy komory

01.04.1998

(1) Podrobnosti o činnosti komory upravujú stanovy komory.

01.04.1998

(2) Stanovy musia obsahovať najmä

01.04.1998

a) bližšie vymedzenie pôsobnosti a úloh komory,

01.04.1998

b) podrobnejšie ustanovenia o organizácii a orgánoch komory,

01.04.1998

c) volebný a rokovací poriadok,

01.04.1998

d) podmienky vzniku a zániku členstva,

01.04.1998

e) práva a povinnosti členov,

01.04.1998

f) výšku členských príspevkov a lehoty ich splatnosti.

01.04.1998

§ 14

01.04.1998

Financovanie komory

01.04.1998

(1) Činnosť komory sa financuje z

01.04.1998

a) členských príspevkov,

01.04.1998

b) sponzorských príspevkov,

01.04.1998

c) príjmov z vlastnej činnosti,

01.04.1998

d) iných zdrojov.

01.04.1998

(2) Komora vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.3)

01.04.1998

§ 15

01.04.1998

Prípravný výbor

01.04.1998

(1) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona úlohy súvisiace so zriaďovaním komory zabezpečuje prípravný výbor vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky.

01.04.1998

(2) Prípravný výbor vypracuje návrh stanov komory a do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zvolá zhromaždenie právnických osôb a fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľské činnosti v oblasti baníctva a geológie.

01.04.1998

(3) O ustavujúcom valnom zhromaždení, prijatí stanov a o zvolení orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica.


01.04.1998

§ 16

01.04.1998

Účinnosť zákona

01.04.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.


01.04.1998

Michal Kováč v. r.

01.04.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.1998

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2015

1) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2015

1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.§ 17 až 20 Obchodného zákonníka.

01.04.1998

2) Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.04.1998

3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.