Zákon č. 58/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 575/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 24/1998
Platnosť od 07.03.1998
Účinnosť od 01.01.2002
01.06.1998

58

01.06.1998

ZÁKON

01.06.1998

z 10. februára 1998,

01.06.1998

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

01.06.1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.1998

Čl. I

01.06.1998

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) sa mení a dopĺňa takto:

01.06.1998

1. § 38 vrátane nadpisu znie:

01.06.1998

㤠38

01.06.1998

Orgány štátnej banskej správy

01.06.1998

(1) Orgánmi štátnej banskej správy sú

01.06.1998

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,

01.06.1998

b) Hlavný banský úrad,

01.06.1998

c) obvodné banské úrady, a to

01.06.1998

1. Obvodný banský úrad v Bratislave,

01.06.1998

2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,

01.06.1998

3. Obvodný banský úrad v Košiciach,

01.06.1998

4. Obvodný banský úrad v Prievidzi,

01.06.1998

5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.

01.06.1998

(2) Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

01.06.1998

(3) Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.

01.06.1998

(4) Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady.

01.06.1998

(5) Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov.

01.06.1998

(6) Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského úradu.“.

01.06.1998

2. V § 39 ods. 1 v úvodnej vete sa slová „Orgány štátnej banskej správy“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady“.

01.06.1998

3. V § 39 sa vypúšťa odsek 5.

01.06.1998

4. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.1998

㤠39a

01.06.1998

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

01.06.1998

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

01.06.1998

a) riadi výkon štátnej banskej správy,

01.06.1998

b) zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy,

01.06.1998

c) rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad.“.

01.06.1998

5. V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „výkon štátnej banskej správy a“.

01.06.1998

6. V § 40 sa vypúšťa odsek 6.

01.06.1998

7. V § 42 ods. 1 sa vypúšťa slovo „orgánov“ a slová „minister hospodárstva Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „predseda Hlavného banského úradu“.

01.06.1998

8. V § 43 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „,prípadne rozklad“.

01.06.1998

9. V § 44 odsek l znie:

01.06.1998

(1) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu uložiť pokutu až do 500 000 Sk organizácii, ktorá porušila predpisy uvedené v § 39 ods. l alebo ktorá nesplnila opatrenia uložené jej rozhodnutím orgánu štátnej banskej správy (ďalej len „porušenie povinnosti“).“.

01.06.1998

10. V § 44 odsek 4 znie:

01.06.1998

(4) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu uložiť pokutu až do 10 000 Sk zamestnancovi organizácie, ktorý zavinene porušil závažné povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 39 ods. l alebo ktorý zatajil skutočnosti dôležité pre výkon hlavného dozoru.“.

01.06.1998

11. V § 44 ods. 6 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.

01.06.1998

12. V § 45 sa slová „Orgány štátnej banskej správy“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady“.

01.06.1998

13. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.06.1998

㤠47a

01.06.1998

Záverečné ustanovenie

01.06.1998

(1) V § 6 ods. 5, § 7 ods. 1 a 4, § 8 ods. 3 a 5, § 21 ods. 5, § 23 ods. 1, 2 a 3 písm. b), § 24 ods. 1 a 2, § 25 ods. 5 a 6, 36 ods. 1, 2 a 4, § 40, § 42 ods. 1 a 3 a v § 43 sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.

01.06.1998

(2) Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

01.06.1998

(3) Slová „Slovenský banský úrad“ a „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na základe zákona nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“ v príslušnom tvare.

01.06.1998

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa Hlavného banského úradu v doterajšej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prechádzajú na Hlavný banský úrad zriadený týmto zákonom.“.


01.06.1998

Čl. III

01.06.1998

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z. a týmto zákonom.

01.06.1998

Čl. IV

01.06.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


01.06.1998

Michal Kováč v. r.

01.06.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.1998

Vladimír Mečiar v. r.