01.01.2000

401

01.01.2000

ZÁKON

01.01.2000

zo 16. decembra 1998

01.01.2000

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

01.01.2000

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2000

§ 1

01.01.2000

Poplatková povinnosť

01.01.2000

(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia,1) za podmienok ustanovených v zákone.

01.01.2009

(2) Poplatková povinnosť nevzniká, ak výška ročného poplatku prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je 34 eur a menej.

01.05.2007

(3) Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej republiky v množstve nad 30 % ročnej spotreby, platí osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 2.

01.05.2007

(4) Pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a jestvujúce veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Európskou komisiou,1a) a ktorým je alebo môže byť v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu,1b) platí v každom kalendárnom roku, v ktorom je možné túto výnimku uplatniť, osobitná poplatková povinnosť podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 2; pre zdroje znečisťovania, ktoré nebudú mať na znečisťujúcu látku udelenú výnimku z uplatňovania emisného limitu udelenú ani do 31. decembra 2007, platí táto poplatková povinnosť na znečisťujúce látky vypustené v rokoch 2006 a 2007.

01.05.2007

(5) Pre stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré súčasne spĺňajú podmienky podľa odsekov 3 a 4, platí poplatková povinnosť podľa odseku 3.

01.01.2000

§ 2

01.01.2000

Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia

01.01.2004

(1) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja“), rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.2)

15.01.2015

(2) O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“), rozhoduje v prenesenom výkone štátnej správy obec.3)

01.01.2000

§ 3

01.01.2000

Výpočet poplatku

01.01.2009

(1) Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa pre každý zdroj určuje na obdobie jedného kalendárneho roka na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 1 alebo podľa § 4 ods. 2 za všetky vypustené znečisťujúce látky, ktoré podliehajú poplatkovej povinnosti a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „znečisťujúce látky“), podľa výpočtu ustanoveného v prílohe č. 2; poplatok sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.

01.01.2009

(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 eura na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

01.01.2000

(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese.

01.01.2000

(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

01.01.2000

§ 4

01.01.2000

Oznamovanie údajov

01.01.2006

(1) Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára príslušnému obvodnému úradu životného prostredia úplné a pravdivé údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a údaje o dodržaní určených emisných limitov4) zistené podľa osobitného predpisu,4) výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.

01.01.2006

(2) Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže za uplynulý rok údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia, ktoré mal zistiť podľa osobitného predpisu6) kontinuálnym oprávneným meraním, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 písomne oznámiť tieto údaje zistené iným postupom výpočtu množstva emisie podľa tohto osobitného predpisu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia; aj v tom prípade oznamuje výpočet poplatku za každý veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia a výpočet ročného poplatku.

01.01.2000

§ 5

01.01.2000

Konanie vo veciach poplatkov

01.01.2000

(1) Oznámenie podľa § 4 je návrhom na začatie konania podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.8)

01.01.2000

(2) Ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja nepreukáže podľa osobitného predpisu9) pre znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania za uplynulý rok údaje o dodržaní určeného emisného limitu,4)

01.01.2000

a) pri výpočte poplatku sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy A10) použije koeficient emisného limitu KELN,

01.01.2000

b) pri výpočte poplatku za znečisťovanie ovzdušia v rokoch 2000 a 2001 sa pre takúto znečisťujúcu látku zaradenú v mieste jej vypúšťania do triedy B10) použije namiesto koeficientu emisného limitu KELB koeficient emisného limitu KELN platný pre triedu A.

15.01.2015

(3) Obvodný úrad životného prostredia určí rozhodnutím ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku do 31. mája. Obvodný úrad životného prostredia konanie zastaví, ak zistí, že poplatková povinnosť nevzniká (§ 1 ods. 2); rozhodnutie o zastavení konania sa v takomto prípade iba vyznačí v spise. Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.

01.01.2000

§ 6

01.01.2000

Platenie poplatkov

01.01.2000

(1) Ročný poplatok sa platí

01.01.2009

a) od 35 eur do 33 194 eur ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného štvrťroka,

01.01.2009

b) od 33 194 eur vrátane 33 194 eur ročného poplatku v mesačných splátkach vo výške jednej dvanástiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného mesiaca.

01.01.2000

(2) Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku je povinný platiť poplatok podľa vlastného výpočtu v splátkach podľa odseku 1. Preplatky v splátkach poplatku si prevádzkovateľ odpočíta zo splátok platených po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku a nedoplatky doplatí v prvej splátke po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia alebo do 60 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

01.01.2009

(3) Preplatky v splátkach poplatku platených do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku, ktoré nemožno zúčtovať podľa odseku 2, zúčtuje Environmentálny fond (ďalej len „fond") po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku a preplatok vráti prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja do 60 dní od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku, alebo ak žiadosť nebola podaná, do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Fond nevráti preplatok, ktorý je nižší ako 3 eurá vrátane.

01.01.2000

(4) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

01.01.2000

(5) Obec môže upraviť všeobecne záväzným nariadením náležitosti oznámenia podľa odseku 4 a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje ustanovenie odseku 4.

01.01.2000

(6) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

01.01.2000

§ 7

01.01.2000

Príjemca poplatku

01.01.2005

(1) Poplatky platené prevádzkovateľom veľkého alebo stredného zdroja sú príjmom fondu.

01.01.2000

(2) Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.

01.01.2000

§ 8

01.01.2000

Pokuty

01.01.2009

(1) Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 obvodný úrad životného prostredia uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu od 165,96 eura do 33 193,91 eura.

01.01.2009

(2) Za nesplnenie povinností podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 a § 9 ods. 2 alebo ods. 3 obvodný úrad životného prostredia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu od 33,19 eura do 6 638,78 eura.

15.01.2015

(3) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 a určených v rozhodnutí obce vydanom podľa § 6 ods. 6 uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura.

01.01.2004

(4) Pokutu podľa odsekov 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obvodný úrad životného prostredia alebo obec o porušení povinností dozvedeli, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

01.01.2005

(5) Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom fondu a pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom obce.

01.01.2000

§ 9

01.01.2000

Spoločné a prechodné ustanovenia

01.01.2000

(1) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2004

(2) Pri zmene prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja obvodnému úradu životného prostredia podá oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa zdroja a výpočet poplatku; súčasne oznámi aj dátum zmeny a názov nového prevádzkovateľa zdroja. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím obvodného úradu životného prostredia.

01.01.2004

(3) Pri zániku veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel oznámi zánik zdroja do 15 dní od jeho zániku obvodnému úradu životného prostredia vrátane údajov podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 2 potrebných na určenie poplatku za obdobie príslušného roka a výpočet poplatku. Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach a v termínoch určených rozhodnutím obvodného úradu životného prostredia.

01.01.2000

(4) Na konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.


01.01.2000

Záverečné ustanovenia

01.01.2000

§ 10

01.01.2000

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

01.01.2000

§ 11

01.01.2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


01.01.2000

Jozef Migaš v. r.

01.01.2000

Mikuláš Dzurinda v. r.


01.01.2000

Príloha č. 1 k zákonu č. 401/1998 Z. z.

01.01.2000

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY PODLIEHAJÚCE POPLATKOVEJ POVINNOSTI A ICH ZARADENIE DO SADZOBNÝCH TRIED

01.01.2000

Základné znečisťujúce látky

01.01.2000

Tuhé znečisťujúce látky

01.01.2006

Za tuhé znečisťujúce látky sa na účely spoplatňovania považujú aj látky tuhého skupenstva uvedené v 1. a 2. sadzobnej triede, avšak len v tom prípade, ak hmotnostný tok jednotlivého druhu znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania je rovný alebo nižší ako hmotnostný tok platný pre nové zdroje znečisťovania ovzdušia, uvedený v bodoch 1 a 2 II. časti prílohy č. 3 k osobitnému predpisu,1) od ktorého prekročenia je ustanovená povinnosť dodržiavať koncentračný emisný limit.

01.01.2000

Oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý

01.01.2000

Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

01.01.2000

Oxid uhoľnatý

01.01.2000

Organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (ΣC)

01.01.2000

Za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (ΣC) sa na účely spoplatňovania považujú emisie z veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak majú určený emisný limit pre organické látky vyjadrený ako ΣC. Za organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík (ΣC) sa na účely spoplatňovania môžu považovať aj emisie z ostatných veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak je z miesta vypúšťania vypúšťaná zmes troch a viac plynných organických látok uvedených v jednotlivých sadzobných triedach. V týchto prípadoch sa však do množstva vypustených znečisťujúcich látok vyjadrených ako ΣC započítavajú všetky druhy vypustených plynných organických látok, teda aj tých, ktoré nie sú v sadzobných triedach uvedené.

01.01.2000

Ostatné znečisťujúce látky

01.01.2000

1. sadzobná trieda:

01.01.2000

azbest (chryzotyl, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)

01.01.2000

benzo(a)pyrén

01.01.2000

berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be

01.01.2000

dibenzo (a,h) antracén

01.01.2000

kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd

01.01.2000

2-naftylamín

01.01.2000

ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg

01.01.2000

tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl

01.01.2000

2. sadzobná trieda:

01.01.2000

akrylonitril

01.01.2000

antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb

01.01.2000

antimonovodík

01.01.2000

arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As

01.01.2000

arzenovodík

01.01.2000

benzén

01.01.2000

1,3-butadién

01.01.2000

cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn

01.01.2000

1,2-dibrómetán

01.01.2000

epichlórhydrín

01.01.2000

etylénoxid

01.01.2000

fluoridy vyjadrené ako F-

01.01.2000

fosforovodík

01.01.2000

fosgén

01.01.2000

hydrazín

01.01.2000

chlórkyán

01.01.2000

chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr

01.01.2000

kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co

01.01.2000

kyanidy vyjadrené ako CN-

01.01.2000

mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn

01.01.2000

meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu

01.01.2000

nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni

01.01.2000

olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb

01.01.2000

propylénoxid

01.01.2000

selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se

01.01.2000

telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Te

01.01.2000

vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V

01.01.2000

vinylchlorid

01.01.2000

zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn

01.01.2000

3. sadzobná trieda:

01.01.2000

acetaldehyd

01.01.2000

anilín

01.01.2000

benzylchlorid

01.01.2000

bifenyl

01.01.2000

bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr

01.01.2000

cyklohexylamín

01.01.2000

dietylamín

01.01.2000

1,2-dichlóretán

01.01.2000

1,1-dichlóretylén

01.01.2000

dimetylamín

01.01.2000

etanolamín

01.01.2000

etylakrylát

01.01.2000

fenol

01.01.2000

fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

01.01.2000

formaldehyd

01.01.2000

furfural

01.01.2000

chlór

01.01.2000

krezoly

01.01.2000

kyanovodík

01.01.2000

kyselina akrylová

01.01.2000

kyselina mravčia

01.01.2000

metylakrylát

01.01.2000

metylamín

01.01.2000

nitrobenzén

01.01.2000

nitrofenoly

01.01.2000

nitrokrezoly

01.01.2000

nitrotoluén

01.01.2000

organické zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru, vyjadrené ako H2S

01.01.2000

pyridín

01.01.2000

sírouhlík

01.01.2000

sírovodík

01.01.2000

tetrachlóretán

01.01.2000

toluidín

01.01.2000

trichlóretylén

01.01.2000

trichlórmetán

01.01.2000

4. sadzobná trieda:

01.01.2000

acetón

01.01.2000

alkylalkoholy

01.01.2000

amoniak

01.01.2000

anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl

01.01.2000

benzaldehyd

01.01.2000

2-butanón

01.01.2000

butylacetát

01.01.2000

butylaldehyd

01.01.2000

cyklohexanón

01.01.2000

dibutyléter

01.01.2000

dietyléter

01.01.2000

difenyléter

01.01.2000

1,4-dichlórbenzén

01.01.2000

1,1-dichlóretán

01.01.2000

1,2-dichlóretylén

01.01.2000

dichlórmetán

01.01.2000

diizopropyléter

01.01.2000

dimetyléter

01.01.2000

etylacetát

01.01.2000

etylbenzén

01.01.2000

etylénglykol

01.01.2000

4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón

01.01.2000

chlórbenzén

01.01.2000

chlóretán

01.01.2000

2-chloroprén

01.01.2000

2-chlórpropán

01.01.2000

izopropylbenzén

01.01.2000

kyselina octová

01.01.2000

metylacetát

01.01.2000

metylester kyseliny benzoovej

01.01.2000

metylmetakrylát

01.01.2000

1-metylnaftalén

01.01.2000

2-metylnaftalén

01.01.2000

4-metyl-2-pentanón

01.01.2000

N-metylpyrolidón

01.01.2000

naftalén

01.01.2000

olefíny s výnimkou 1,3-butadiénu (2. trieda)

01.01.2000

parafíny s výnimkou metánu

01.01.2000

styrén

01.01.2000

tetrachlóretylén

01.01.2000

toluén

01.01.2000

vinylacetát

01.01.2000

xylén

01.01.2000

Príloha č. 2 k zákonu č. 401/1998 Z. z.

01.01.2000

VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU PREVÁDZKOVATEĽA VEĽKÉHO ALEBO STREDNÉHO ZDROJA

01.01.2006

V hodnotenom období sa poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia vypočíta podľa vzťahu č. 1 ako súčet poplatkov za množstvá tejto znečisťujúcej látky vypustené do ovzdušia v jednotlivých poplatkových režimoch a poplatku za prekročenie určenej emisnej kvóty.1) Za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú kvótu sa platí okrem poplatku v príslušnom poplatkovom režime aj poplatok za prekročenie emisnej kvóty.

01.01.2000

1. PZLi = PZLiD + PZLiP + PZLiB + PZLiN + PZLiQ

01.01.2000

PZLi –   poplatok za znečisťujúcu látku (i) vypustenú zo zdroja znečisťovania ovzdušia

01.01.2000

PZLiD – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri dodržiavaní emisného limitu

01.01.2000

PZLiP – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri prekračovaní emisného  limitu

01.01.2006

PZLiB – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri zaradení do triedy B2)

01.01.2000

PZLiN – poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu (§ 5 ods. 2)

01.01.2000

PZLiQ – poplatok za prekročenie emisnej kvóty za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú kvótu

01.01.2000

Poplatok za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené do ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia v jednotlivých poplatkových režimoch a poplatok za prekročenie emisnej kvóty za množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú kvótu sa vypočítajú podľa vzťahov č. 2 až 6. Vo výpočtoch sa použijú koeficienty emisného limitu a kompenzačné koeficienty uvedené v tabuľke č. 2, platné pre rok, v ktorom boli znečisťujúce látky skutočne vypustené.

01.01.2000
2. PZLxiD = ZPi x KK x KELD xΣ MxiD
  x
3. PZLxiP = ZPi x KK x KELP x Σ MxiP
  x 
4. PZLxiB = ZPi x KK x KELB x Σ MxiB
  x 
5. PZLxiN = ZPi x KK x KELN x Σ MxiN
  x 
6. PZLiQ = ZPi x KK x KQ x MiQ  
01.01.2006

MxiD -   množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené pri dodržiavaní  emisného limitu; do tohto množstva sa započítavajú všetky množstvá znečisťujúcej   látky (i) vypustené počas dodržiavania emisného limitu, počas stavov, pre ktoré nie je ustanovená povinnosť dodržiavať emisné limity,1) počas stavov, pre ktoré nie je   ustanovená povinnosť podľa osobitného predpisu3) preukazovať dodržiavanie emisného limitu a nie je preukázané prekračovanie emisného limitu (nebezpečné stavy, havarijné stavy a stavy vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia ovzdušia), a množstvá z nedefinovaných miest vypúšťania (fugitívne emisie) a z plošných miest vypúšťania

01.01.2006

MxiP - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené pri prekračovaní emisného limitu; do tohto množstva sa započítavajú všetky množstvá znečisťujúcej látky (i) vypustené počas stavov, pre ktoré je preukázané podľa osobitného predpisu3) prekračovanie emisného limitu (spracované výsledky kontinuálneho monitorovania a množstvá znečisťujúcej látky vypustené v čase medzi jednorazovým meraním preukazujúcim prekračovanie emisného limitu a následným jednorazovým meraním po realizácii opatrení na nápravu preukazujúcim dodržiavanie emisného limitu)

01.01.2006

MxiB - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené počas jej zaradenia do  triedy B2)

01.01.2000

MxiN - množstvo znečisťujúcej látky (i) z miesta vypúšťania (x) vypustené pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu (§ 5 ods. 2)

01.01.2000

MiQ - množstvo znečisťujúcej látky (i) vypustené zo zdroja znečisťovania ovzdušia nad určenú emisnú  kvótu

01.01.2000

Zpi - základný poplatok pre znečisťujúcu látku (i)

01.01.2000

KK -   kompenzačný koeficient

01.01.2000

KELD - koeficient emisného limitu pri dodržiavaní emisného limitu

01.01.2000

KELP - koeficient emisného limitu pri prekračovaní emisného limitu

01.01.2000

KELB - koeficient emisného limitu pri zaradení do triedy B

01.01.2000

KELN - koeficient emisného limitu pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu

01.01.2000

KQ - koeficient prekročenia emisnej kvóty zo zdroja znečisťovania ovzdušia

01.01.2009

Poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja za jeden zdroj (Z) sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé znečisťujúce látky (i) podliehajúce poplatkovej povinnosti podľa vzťahu č. 7. Podľa § 3 ods. 1 sa poplatok za zdroj PZ zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol.

01.01.2000
7. PZ = Σ PZLi
   i
01.01.2000

Pz - poplatok za zdroj (Z)

01.01.2000

PZLi - Poplatok za znečisťujúcu látku (i) vypustenú zo zdroja znečisťovania ovzdušia

01.01.2000

Ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja sa vypočíta podľa vzťahu č. 8 ako súčet poplatkov za všetky veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia v jednom okrese.

01.01.2000
8. PR = Σ PZ
   z
01.01.2000

PR -   ročný poplatok prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja

01.01.2000

Pz -   poplatok za zdroj (Z)

01.01.2000

Základné poplatky pre jednotlivé znečisťujúce látky sú uvedené v tabuľke č. 1.

01.01.2000

Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty sú uvedené v tabuľke č. 2.

01.01.2000

Tabuľka č. 1: Základné poplatky pre znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti

01.01.2009
Znečisťujúca látkaZP [€.t–1]
  
 Tuhé znečisťujúce látky 165,9695
 Oxid siričitý 66,3878
 Oxidy dusíka 49,7908
 Oxid uhoľnatý 33,1939
 suma C 132,7756
 1. trieda1 327,7567
 2. trieda 663,8783
 3. trieda 331,9391
 4. trieda 66,3878
01.01.2000

ZP – základný poplatok

01.01.2000

Tabuľka č. 2: Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti

01.01.2006
    Trieda A a B   Trieda A4)   Trieda B2)
    EQ
prekročená
EL
dodržaný
EL
prekročený
Údaje
nezistené (§ 5 ods. 2)
 
Rok KK KQ KELD KELP KELN KELB
1999 0,55 1,0 4,0 1,5 1,1
2000 0,60 - 1,0 4,0 1,5 1,3
2001 0,65 3,0 1,0 4,0 1,5 1,8
2002 0,73 3,0 1,0 4,0 1,5 2,5
2003 0,80 3,0 1,0 4,0 1,5 3,5
2004 0,85 3,0 1,0 4,0 1,5 5,0
2005 0,90 3,0 1,0 4,0 1,5 10,0
2006 0,95 3,0 1,0 4,0 1,5 16,0
2007 a neskôr 1,00 3,0 1,0 4,0 1,5 -
01.01.2000

EQ – emisná kvóta

01.01.2000

EL – emisný limit

01.01.2000

K– kompenzačný koeficient

01.01.2000

K– koeficient prekročenia emisnej kvóty

01.01.2000

KELD – koeficient emisného limitu pri dodržiavaní emisného limitu

01.01.2000

KELP – koeficient emisného limitu pri prekračovaní emisného limitu

01.01.2000

KELB – koeficient emisného limitu pri zaradení do triedy B

01.01.2000

KELN – koeficient emisného limitu pri nezistení údajov o dodržaní emisného limitu

01.01.2006

Príloha 02

01.01.2008

Tabuľka č. 3:

01.01.2008

Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí používajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby, majúce pôvod na území Slovenskej republiky

01.01.2008
RokKK
Trieda A a B
EQ
prekročená
KQ
EL
dodržaný

KELD
Trieda A4)
EL
prekročený
KELP
Údaje
nezistené
(§ 5 ods. 2)
KELN
Trieda B2)


KELB
2001 0,60 3,01,04,01,51,3
20020,603,01,04,01,51,3
20030,603,01,04,01,51,3
20040,603,01,04,01,51,3
20050,603,01,04,01,51,3
20060,603,01,04,01,51,3
20070,653,01,04,01,51,35
2008
a neskôr
0,703,01,04,01,5
01.05.2007

Tabuľka č. 4:

01.05.2007

Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre zdroje znečisťovania podľa § 1 ods. 4.

01.05.2007
Rok
Kk
Trieda A a B
EQ
prekročená
KO
EL dodržanýKELD
Trieda A4)
EL
prekročený

KELP
Údaje
nezistené
(§ 5 ods. 2)

KELN
Trieda B2)KELB
20060,853,01,04,01,54,0
20070,853,01,04,01,54,0
20080,903,01,04,01,54,0
20090,903,01,04.01,54,0
20100,953,01,04,01,54,0
20110,953,01,04,01,54,0
2012 a
neskôr
1,003,01,04,01,5-

Poznámky pod čiarou

01.01.2006

1) § 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

01.05.2007

1a) § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2007

1b) § 8 až 19 a § 29 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.
§ 40 ods. 9 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2006

2) § 28 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

01.01.2006

3) § 28 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

01.01.2006

4) § 19 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

01.01.2006

6) § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z. z.

01.01.2000

8) § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.01.2006

9) § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

01.01.2006

10) § 40 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2000

14) § 5 ods. 8 a 12 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.

01.01.2000

15) § 20 ods. 5 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.

01.01.2000

16) § 9 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.

01.01.2000

17) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.

01.01.2006

1) § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

01.01.2006

1) § 4 ods. 6 až 18 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 572/2004 Z. z.

01.01.2006

2) § 40 ods. 6 zákona č. 478/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z.

01.01.2006

3) § 41 ods. 1 písm. j) zákona č. 478/2002 Z. z.

01.01.2006

4) § 40 ods. 5 zákona č. 478/2002 Z. z.