Vyhláška č. 384/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu

Čiastka 153/1998
Platnosť od 18.12.1998
Účinnosť od 01.01.1999

OBSAH

01.01.1999

384

01.01.1999

VYHLÁŠKA

01.01.1999

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.01.1999

z 8. decembra 1998,

01.01.1999

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu

01.01.1999

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


01.01.1999

Čl. I

01.01.1999

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu sa mení a dopĺňa takto:

01.01.1999

1. § 1 znie:

01.01.1999

㤠1

01.01.1999

Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu štábov a odborných jednotiek,1) prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci.“.

01.01.1999

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.1999

1) § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.

01.01.1999

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

01.01.1999

2) § 6 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).“.

01.01.1999

3. V § 2 odseky 3 a 4 znejú:

01.01.1999

(3) Prípravou na poskytovanie prvej pomoci sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces teoretického školenia a praktického nácviku štábov, odborných jednotiek a obyvateľstva zameraný na zvládnutie súboru jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri ohrození života alebo zdravia v prípade mimoriadnej udalosti.4)

01.01.1999

(4) Stredisko prípravy civilnej ochrany okresu (ďalej len „stredisko prípravy“) tvorí zbor inštruktorov vytvorený najmä z personálu civilnej ochrany okresného úradu a okresným úradom doplnený o vybraný personál civilnej ochrany právnických osôb, fyzických osôb a verejnoprávnych inštitúcií s humanitným poslaním,4a) ktoré v rámci svojej pôsobnosti sú činné pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva a ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť podľa § 10.“.

01.01.1999

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:

01.01.1999

4) § 3 ods. 2 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

01.01.1999

4a) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.“.

01.01.1999

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.1999

(5) Strediskom vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu (ďalej len „stredisko vzdelávania“) sa rozumie zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určené na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu.“.

01.01.1999

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

01.01.1999

5) § 13 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.1999

6. V § 3 ods. 1 sa slovo „kontroluje“ nahrádza slovom „koordinuje“ a za slovo „pomoc“ sa vkladajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci“.

01.01.1999

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.01.1999

7) § 14 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.1999

8. V § 4 ods. 1 sa za slovo „pomoc“ vkladajú slová „ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci“.

01.01.1999

9. V § 4 ods. 3 sa za slovo „pomoc“ vkladajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci“.

01.01.1999

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

01.01.1999

8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.“.

01.01.1999

11. V § 5 ods. 2 a 3 sa za slovo „sebaochrany“ vkladajú slová „a poskytovania prvej pomoci“.

01.01.1999

12. V § 5 ods. 5 sa za slová „raz za rok“ vkladajú slová „po absolvovaní základného stupňa prípravy“.

01.01.1999

13. § 6 znie:

01.01.1999

㤠6

01.01.1999

(1) Základný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek podľa § 5 ods. 2

01.01.1999

a) riadi a organizuje okresný úrad7) v stredisku prípravy pre všetky štáby a odborné jednotky zriadené v obciach a v objektoch pre potrebu územia,

01.01.1999

b) zabezpečuje a vykonáva obec9) pre štáb a všetky odborné jednotky zriadené pre potrebu obce; ak nemá dostatočné personálne, materiálne a priestorové možnosti, môže obec po dohode s okresným úradom organizovať základný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek v stredisku prípravy,

01.01.1999

c) pripravuje vedúci objektu9) štáb a odborné jednotky zriadené pre potrebu vlastného objektu a overuje ich znalosti; ak nemá dostatočné personálne, materiálne a priestorové možnosti, môže vedúci objektu po dohode s okresným úradom organizovať základný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek v stredisku prípravy.

01.01.1999

(2) Stredný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek podľa § 5 ods. 3

01.01.1999

a) riadi a organizuje okresný úrad pre vybrané štáby a vybrané odborné jednotky10) zriadené v obciach a v objektoch pre potrebu územia v stredisku vzdelávania,

01.01.1999

b) zabezpečuje obec pre štáb a vybrané odborné jednotky10) zriadené pre potrebu obce po dohode s okresným úradom v stredisku vzdelávania,

01.01.1999

c) zabezpečuje vedúci objektu pre štáb a vybrané odborné jednotky10) zriadené pre potrebu vlastného objektu po dohode s okresným úradom v stredisku vzdelávania.“.

01.01.1999

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

01.01.1999

9) § 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.

01.01.1999

10) § 5 a § 6 ods. 2 písm. a) a j) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.

01.01.1999

14. V § 7 ods. 1 sa nad slovo „poslaním“ umiestňuje odkaz 4a.

01.01.1999

15. V § 7 odsek 2 znie:

01.01.1999

(2) Prípravu štábov a odborných jednotiek podľa odseku 1 vykonávajú verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním4a) vo vlastných zariadeniach; ak nemajú dostatočné kapacity vo vlastných zariadeniach, prípravu štábov a odborných jednotiek vykonávajú v stredisku prípravy, v stredisku vzdelávania, v obci alebo v objekte.“.

01.01.1999

16. V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo v stredisku vzdelávania“.

01.01.1999

17. V § 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „príslušné výcvikové stredisko“.

01.01.1999

18. V § 9 písmeno e) znie:

01.01.1999

e) teoretické školenie a praktický výcvik riadené a organizované okresným úradom, a to diferencovane na základe kategorizácie územia z hľadiska zdrojov ohrozenia,8) alebo zabezpečované obcou v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním.4a)“.

01.01.1999

19. V § 10 ods. 1 sa za slovo „pomoc“ vkladajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci“.

01.01.1999

20. V § 10 ods. 3 sa za slovo „inštruktorov“ vkladajú slová „civilnej ochrany“.

01.01.1999

21. V § 10 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci.“.

01.01.1999

22. V § 10 ods. 6 sa slovo „pracovník“ nahrádza slovom „zamestnanec“ a slovo „pracovníci“ sa nahrádza slovom „zamestnanci“.

01.01.1999

23. V § 11 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „vo výcvikovom stredisku“.

01.01.1999

24. V § 11 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo prezenčná listina,“.

01.01.1999

25. V § 11 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo prezenčná listina,“.

01.01.1999

26. V § 11 odsek 4 znie:

01.01.1999

(4) Dokumentácia o vykonaní prípravy štábov a odborných jednotiek a prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci sa v stredisku prípravy, v stredisku vzdelávania, v obci alebo v objekte uschováva počas piatich rokov.“.

01.01.1999

27. Slová „občan“, „výcvikové stredisko“ a „stredisko vzdelávania“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obyvateľstvo“ alebo „stredisko vzdelávania“ v príslušnom gramatickom tvare.


01.01.1999

Čl. II

01.01.1999

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


01.01.1999

Ladislav Pittner v. r.