Vyhláška č. 368/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach

Čiastka 144/1998
Platnosť od 01.12.1998
Účinnosť od 01.12.1998
01.12.1998

368

01.12.1998

VYHLÁŠKA

01.12.1998

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.12.1998

z 9. novembra 1998,

01.12.1998

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov, postupe pri ich poskytovaní a o spôsobe kontroly údajov pre výkon štátnej regulácie v energetických odvetviach

01.12.1998

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 9 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.12.1998

§ 1

01.12.1998

(1) Držiteľ licencie na výrobu elektriny v zariadení s celkovým elektrickým výkonom 5 MW a viac predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 4, 8 a 14.

01.12.1998

(2) Držiteľ licencie na rozvod elektriny, ktorého ročné dodávky presiahnu 1 TWh v rozsahu napätia 22 kV a viac, predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 a 14.

01.12.1998

(3) Držiteľ licencie na výrobu plynu 34 TJ/rok a viac predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 16, 17 a 20.

01.12.1998

(4) Držiteľ licencie na rozvod plynu, ktorého ročné dodávky presiahnu 1 milión m3 zemného plynu alebo 300 t propán-butánu, alebo ich zmesí za rok, predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19 a 20.

01.12.1998

(5) Držiteľ licencie na výrobu alebo rozvod tepla s celkovým výkonom 5 MW tepelných a viac predkladá ministerstvu údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1, 2, 3, 6, 7 a 14.

01.12.1998

§ 2

01.12.1998

(1) Údaje predkladajú držitelia licencie ministerstvu vrátane komentára vždy za príslušný predmet podnikania za uplynulé ročné účtovné obdobie najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka.

01.12.1998

(2) Kontrola správnosti údajov sa vykoná na základe štatistických výkazov a prvotnej evidencie držiteľov licencie, ako aj vykonaním fyzickej kontroly prevádzok a zariadení u držiteľa licencie podliehajúceho štátnej regulácii.


01.12.1998

§ 3

01.12.1998

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


01.12.1998

Ľudovít Černák v. r.


01.12.1998

Príloha č. 1 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 01 - Základné údaje držiteľa licencie

01.12.1998

Príloha č. 2 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 02 - Základné ekonomické ukazovatele držiteľa licencie za rok

01.12.1998

Príloha č. 3 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 03 - Doplňujúce ukazovatele

01.12.1998

Príloha č. 4 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 04 - Výroba elektrickej energie za rok

01.12.1998

Príloha č. 5 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 05 - Prenos, rozvod a odbyt elektrickej energie za rok

01.12.1998

Príloha č. 6 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 06 - Výroba, rozvod a odbyt tepelnej energie za rok

01.12.1998

Príloha č. 7 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 07 - Zdroje a dodávka tepelnej energie za rok

01.12.1998

Príloha č. 8 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 08 - Spotreba paliva na výrobu elektrickej energie a tepla

01.12.1998

Príloha č. 9 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 09 - Zdroje a dodávka elektrickej energie vrátane jej dovozu a vývozu za rok

01.12.1998

Príloha č. 10 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 10 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre veľkoodberateľov

01.12.1998

Príloha č. 11 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 11 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre veľkoodberateľov

01.12.1998

Príloha č. 12 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 12 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre maloodberateľov - podnikateľov (MOP)

01.12.1998

Príloha č. 13 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 13 - Výkaz dodávok elektriny podľa sadzieb a taríf pre maloodberateľov - obyvateľstvo (MOO)

01.12.1998

Príloha č. 14 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 14 - Výdavky na investície v elektroenergetike

01.12.1998

Príloha č. 15 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 15 - Nákup plynu

01.12.1998

Príloha č. 16 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 16 - Predaj a dodávka plynu

01.12.1998

Príloha č. 17 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 17 - Kalkulácia nákladov z činností: výroba, nákup a predaj plynu

01.12.1998

Príloha č. 18 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 18 - Tranzit, preprava a distribúcia plynu

01.12.1998

Príloha č. 19 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 19 - Uskladňovanie plynu

01.12.1998

Príloha č. 20 k vyhláške č. 368/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 20 - Výdavky na investície v plynárenstve