Vyhláška č. 367/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach

Čiastka 143/1998
Platnosť od 30.11.1998
Účinnosť od 01.12.1998
01.12.1998

367

01.12.1998

VYHLÁŠKA

01.12.1998

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.12.1998

z 9. novembra 1998,

01.12.1998

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadostí o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach

01.12.1998

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 6 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.12.1998

§ 1

01.12.1998

(1) Žiadateľ, ktorý žiada o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach, v žiadosti o udelenie licencie okrem náležitostí žiadosti ustanovených v § 4 a 6 zákona uvedie tieto údaje:

01.12.1998

a) žiadateľ o udelenie licencie na výrobu elektriny alebo na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, alebo na výrobu tepla údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 2,

01.12.1998

b) žiadateľ o udelenie licencie na výrobu plynu údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 3,

01.12.1998

c) žiadateľ o udelenie licencie na výkup elektriny, plynu alebo tepla údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 4,

01.12.1998

d) žiadateľ o udelenie licencie na tranzit elektriny údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 5,

01.12.1998

e) žiadateľ o udelenie licencie na tranzit plynu údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 6,

01.12.1998

f) žiadateľ o udelenie licencie na rozvod elektriny údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 7,

01.12.1998

g) žiadateľ o udelenie licencie na rozvod plynu údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 8,

01.12.1998

h) žiadateľ o udelenie licencie na rozvod tepla údaje podľa tlačív, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 a 9.

01.12.1998

(2) K žiadosti o udelenie licencie na rozvod elektriny, plynu alebo tepla žiadateľ pripojí mapu vymedzeného územia s vyznačením hraníc miesta výkonu požadovanej licencie, s vyznačením rozvodných sietí a s legendou technických zariadení, na ktorých žiadateľ hodlá podnikať. Mapa vymedzeného územia na rozvod elektriny a plynu musí byť vyhotovená v mierke 1 : 50 000 a mapa na rozvod tepla musí byť vyhotovená v mierke 1 : 10 000. Na mape vymedzeného územia žiadateľ vyznačí ním prevádzkované verejné rozvody

01.12.1998

a) liniek 22 kV a viac na rozvod elektriny,

01.12.1998

b) vysokotlakových plynovodov na rozvod plynu,

01.12.1998

c) tepelných sietí a tepelných prípojok po odberné miesto na rozvod tepla.

01.12.1998

(3) K žiadosti o udelenie licencie podľa odseku 1 žiadateľ pripojí doklad o materiálnom a technickom zabezpečení predmetu podnikania (§ 4 ods. 3 zákona), ktorým je právoplatné kolaudačné rozhodnutie1) na zariadenie slúžiace na podnikanie podľa predmetu žiadanej licencie, a v prípade, že ide o podnikanie na prenajatých zariadeniach, aj nájomnú zmluvu, alebo ak ide o prevádzku na odkúpenom prenajatom zariadení, aj zmluvu o kúpe prenajatej veci slúžiacej na podnikanie podľa predmetu žiadanej licencie. Ak žiadateľ nadobudol zariadenie slúžiace na podnikanie kúpou podniku, ku kolaudačnému rozhodnutiu pripojí aj zmluvu o kúpe tohto podniku. Ak ide o zariadenie prevádzkované pred 1. júlom 1998, v odôvodnených prípadoch môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určiť iný doklad o materiálnom a technickom zabezpečení predmetu podnikania.

01.12.1998

(4) Ak žiadateľ žiada o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach so zariadením na výrobu elektriny, plynu alebo tepla, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. júli 1998, priloží k žiadosti predchádzajúci súhlas na výstavbu, rekonštrukciu alebo zmenu palivovej základne energetického zariadenia, ktorý vydalo ministerstvo [§ 10 ods. 5 písm. d) zákona].

01.12.1998

(5) Žiadosť o udelenie licencie sa predkladá osobitne na

01.12.1998

a) výrobu elektriny, plynu alebo tepla,

01.12.1998

b) výkup elektriny, plynu alebo tepla,

01.12.1998

c) tranzit elektriny alebo plynu,

01.12.1998

d) rozvod elektriny, plynu alebo tepla.

01.12.1998

(6) Vzor tlačiva žiadosti o zrušenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach podľa § 8 ods. 3 zákona je uvedený v prílohe č. 10.


01.12.1998

§ 2

01.12.1998

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


01.12.1998

Ľudovít Černák v. r.


01.12.1998

Príloha č. 1 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 01 - Žiadosť o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach

01.12.1998

Príloha č. 2 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 02 - Údaje o rozsahu podnikania, Výroba elektriny alebo kombinovaná výroba tepla a elektriny, alebo výroba tepla

01.12.1998

Príloha č. 3 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 03 - Údaje o rozsahu podnikania, Výroba plynu

01.12.1998

Príloha č. 4 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 04 - Údaje o rozsahu podnikania, Výkup elektriny, plynu alebo tepla

01.12.1998

Príloha č. 5 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 05 - Údaje o rozsahu podnikania, Tranzit elektriny

01.12.1998

Príloha č. 6 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 06 - Údaje o rozsahu podnikania, Tranzit plynu

01.12.1998

Príloha č. 7 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 07 - Údaje o rozsahu podnikania, Rozvod elektriny

01.12.1998

Príloha č. 8 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 08 - Údaje o rozsahu podnikania, Rozvod plynu

01.12.1998

Príloha č. 9 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 09 - Údaje o rozsahu podnikania, Rozvod tepla

01.12.1998

Príloha č. 10 k vyhláške č. 367/1998 Z. z.

01.12.1998

Vzor 10 - Žiadosť o zrušenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach

Poznámky pod čiarou

01.12.1998

1) § 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.).