Vyhláška č. 314/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

Čiastka 120/1998
Platnosť od 22.10.1998
Účinnosť od 01.10.2007
01.11.1998

314

01.11.1998

VYHLÁŠKA

01.11.1998

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

01.11.1998

zo 6. októbra 1998

01.11.1998

o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

01.11.1998

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


01.05.2002

Obstarávanie a správa materiálu

01.08.2004

§ 2

01.08.2004

Materiál civilnej ochrany1) (ďalej len „materiál") uvedený v prílohe č. 1 obstaráva2) a spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

01.05.2002

§ 2a

01.08.2004

(1) Obvodný úrad na základe výsledkov analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí môže v súlade s písomnou zmluvou a len na účely civilnej ochrany prenechať materiál okrem prístrojov na monitorovanie radiačnej situácie a zariadení a prostriedkov na zabezpečenie hlásnej a informačnej služby do výpožičky4) právnickej osobe vrátane obce alebo fyzickej osobe. Prednostne ho prenecháva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktoré zriaďujú jednotky pre potrebu územia.

01.10.2007

(2) Prístroje na monitorovanie radiačnej situácie a zariadenia a prostriedky na zabezpečenie hlásnej a informačnej služby prenecháva ministerstvo v súlade s písomnou zmluvou do výpožičky4) obvodnému úradu.

01.05.2002

(3) S neupotrebiteľným materiálom sa nakladá spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.5a)

01.11.1998

§ 3

01.11.1998

Evidencia materiálu

01.11.1998

(1) Materiál sa eviduje podľa všeobecných predpisov o účtovníctve.6)

01.11.1998

(2) Správca materiálu vedie evidenciu toho materiálu, ktorý má v správe alebo v spoločnej správe s iným správcom.

01.11.1998

(3) Evidencia materiálu sa vedie na osobitnom podsúvahovom účte. Analytická evidencia sa vedie v jednotkách množstva a člení sa podľa druhu materiálu a miesta jeho uloženia.

01.05.2002

(4) Skutočný stav materiálu sa zisťuje každoročne inventarizáciou podľa osobitného predpisu7) a podľa pokynov ministerstva. Inventarizácia sa vykonáva so stavom k 31. decembru.

01.11.1998

Skladovanie, použitie, ošetrovanie a označenie materiálu

01.11.1998

§ 4

01.11.1998

(1) Materiál sa skladuje v sklade civilnej ochrany (ďalej len „sklad“), ktorý je určený na jeho skladovanie a ktorý na tento účel

01.11.1998

a) je vybavený na zabezpečenie jeho skladovania, ochrany, prehliadok, ošetrovania a výdaja,

01.11.1998

b) je vybavený núdzovým osvetlením, ktoré nevyužíva otvorený plameň,

01.11.1998

c) je vybavený teplomerom a vlhkomerom na sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,

01.11.1998

d) zabezpečuje vnútornú teplotu od 10 oC do 25 oC a zabraňuje jej náhlym zmenám,

01.11.1998

e) zabezpečuje relatívnu vlhkosť vzduchu 65 % a jej výkyvy v oboch smeroch do 15 %,

01.11.1998

f) umožňuje vetranie bez vytvárania prievanu a vnikania prachu,

01.11.1998

g) má okenné tabule natreté červenou alebo oranžovou farbou tlmiacou vnikanie slnečného svetla,

01.11.1998

h) umožňuje uloženie materiálu najmenej 100 cm od vykurovacích telies a jeho ochranu pred sálavým teplom,

01.11.1998

i) umožňuje skladovanie materiálu bez kontaktu so stenami a stropom a vo vzdialenosti minimálne 20 cm od podlahy,

01.11.1998

j) je zabezpečený proti vniknutiu neoprávnených osôb,

01.11.1998

k) je zabezpečený účinným protipožiarnym zariadením,

01.11.1998

l) poskytuje vhodné podmienky na manipuláciu, prehliadky a ošetrovanie materiálu a umožňuje jeho rozloženie tak, aby bola dosiahnutá úplnosť súprav a prehľad o jeho druhoch, množstve a veľkostiach,

01.11.1998

m) je označený medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany.8)

01.11.1998

(2) V sklade nemožno

01.11.1998

a) skladovať organické rozpúšťadlá, pohonné látky a mastivá, dezinfekčné prostriedky, anorganické kyseliny, alkalické hydroxidy alebo iné agresívne látky,

01.11.1998

b) prevádzkovať elektrické stroje alebo zariadenia, pri ktorých činnosti vzniká iskrením ozón.

01.11.1998

(3) V sklade sa vedie

01.11.1998

a) záznam o vstupe osôb do skladu,

01.11.1998

b) záznam výsledkov sledovania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,

01.11.1998

c) záznam o použití náhradných kľúčov,

01.11.1998

d) záznam o výsledkoch kontrol,

01.11.1998

e) záznam o vykonanej práci v sklade,

01.11.1998

f) evidencia skladovaného materiálu.

01.11.1998

(4) Záznamy uvedené v odseku 3 písm. a) až e) sa vedú v evidovanom zošite; evidencia skladovaného materiálu sa vedie na závesných štítkoch a skladových kartách.

01.11.1998

(5) Náhradné kľúče od skladu sa ukladajú tak, aby v prípade potreby a v prípade neprítomnosti osoby, ktorá má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za materiál, bolo možné otvoriť sklad komisiou.

01.11.1998

(6) Spôsob skladovania jednotlivých druhov materiálu je uvedený v prílohe č. 2.

01.11.1998

§ 5

01.11.1998

(1) Materiál sa používa pri mimoriadnej udalosti a počas mimoriadnej situácie na účely ochrany života, zdravia a majetku osôb.

01.11.1998

(2) Prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za brannej pohotovosti štátu.

01.08.2004

(3) Pri príprave na civilnú ochranu sa používa materiál najstarších ročníkov výroby a v množstve, ktoré neprekročí 10 % z celkových zásob. Použitie materiálu pri príprave na civilnú ochranu povoľuje obvodný úrad.

01.11.1998

(4) Filtre ochranných masiek používané pri príprave na civilnú ochranu sa označujú farebným, spravidla červeným pruhom, evidujú sa a skladujú oddelene od ostatného materiálu.

01.11.1998

(5) Materiál určený na monitorovanie radiačnej situácie a pre informačný systém civilnej ochrany9) sa po obstaraní spravidla neukladá do skladu, ale inštaluje sa na vopred určené miesta na účely zabezpečenia monitorovania, hlásnej a informačnej služby.

01.11.1998

(6) Spôsob ošetrovania materiálu je uvedený v prílohe č. 3.

01.11.1998

(7) Materiál, ktorý sa označuje medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany, je uvedený v prílohe č. 1.

01.11.1998

§ 6

01.11.1998

Skúšky a opravy materiálu

01.08.2004

(1) Skúšky a opravy materiálu zabezpečuje ministerstvo.

01.08.2004

(2) Skúšky materiálu a vyhodnocovanie zistených hodnôt sa vykonávajú podľa technických podmienok určených výrobcom pre každý druh materiálu.

01.10.2007

(3) Organizáciu sústreďovania materiálu na vykonanie skúšok a opráv, ako aj odsunu opraveného materiálu zabezpečujú v okruhu svojej pôsobnosti obvodné úrady podľa pokynov ministerstva.

01.10.2007

(4) Požiadavky na vykonanie mimoriadnych skúšok a opráv materiálu predkladajú obce, právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom príslušného obvodného úradu, ktorý ich uplatňuje na ministerstve.

01.11.1998

§ 7

01.11.1998

Kontrola skladovania materiálu

01.11.1998

(1) Podmienky skladovania a stav skladovaného materiálu sa zisťujú kontrolou.10)

01.11.1998

(2) Kontrola sa vykonáva prednostne v skladoch obcí alebo iných právnických osôb, alebo fyzických osôb,

01.11.1998

a) ktoré boli postihnuté mimoriadnou udalosťou,

01.11.1998

b) z ktorých bol skladovaný materiál použitý pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach,

01.11.1998

c) ktoré sa stali objektom trestnej činnosti,

01.11.1998

d) v ktorých nebol zistený skutočný stav materiálu vykonaním každoročnej inventarizácie podľa stavu k 31. decembru,

01.11.1998

e) v ktorých je skladovaný materiál v účtovnej hodnote nad 100 000 Sk.

01.11.1998

(3) Kontrola skladov neuvedených v odseku 2 sa vykonáva najmenej raz za päť rokov.

01.11.1998

§ 8

01.11.1998

Škody na materiáli

01.05.2002

(1) So zamestnancom, ktorý sa stará o materiál, sa uzatvára dohoda o hmotnej zodpovednosti.

01.05.2002

(2) Príjmy z náhrady škôd na materiáli sú príjmami štátneho rozpočtu a sústreďujú sa oddelene na osobitnom účte ministerstva.


01.11.1998

§ 9

01.11.1998

Účinnosť

01.11.1998

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.13)


01.11.1998

Gustáv Krajči v. r.


01.08.2004

Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.

01.08.2004

MATERIÁL CIVILNEJ OCHRANY

01.08.2004

1. PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA A SÚVISIACI MATERIÁL

01.08.2004

detský ochranný vak

01.08.2004

detská kazajka

01.08.2004

lícnica detskej ochrannej masky

01.08.2004

lícnica ochrannej masky

01.08.2004

malý ochranný filter

01.08.2004

textilná kapsa na ochrannú masku

01.08.2004

prepravné obaly

01.08.2004

opravárska súprava

01.08.2004

meradlo na meranie veľkosti ochrannej masky

01.08.2004

2. MATERIÁL NA PLNENIE ÚLOH JEDNOTKAMI CIVILNEJ OCHRANY

01.08.2004

a) prostriedky individuálnej ochrany príslušníkov jednotiek civilnej ochrany

01.08.2004

lícnica ochrannej masky

01.08.2004

malý ochranný filter

01.08.2004

kombinovaný ochranný filter

01.08.2004

dýchací prístroj

01.08.2004

izolačný prístroj

01.08.2004

špeciálny ochranný odev vodotesný

01.08.2004

špeciálny ochranný odev plynotesný-pretlakový

01.08.2004

prostriedky na ochranu zdravia pred účinkami zbraní hromadného ničenia

01.08.2004

prostriedky osobnej operatívnej a diagnostickej dozimetrie

01.08.2004

b) dozimetrické prístroje

01.08.2004

intenzimeter

01.08.2004

rádiometer

01.08.2004

hlásič úrovne radiácie

01.08.2004

signalizátor rádioaktívnych látok

01.08.2004

c) prístroje na monitorovanie radiačnej situácie

01.08.2004

radiačný monitor

01.08.2004

vyhodnocovacia jednotka

01.08.2004

d) prístroje chemickej kontroly

01.08.2004

prenosné chemické laboratórium

01.08.2004

chemický preukazník

01.08.2004

preukazníkové trubičky

01.08.2004

detektor nebezpečných látok

01.08.2004

roztoky, činidlá a materiál na preukazovanie prítomnosti nebezpečných látok

01.08.2004

e) prostriedky na dekontamináciu

01.08.2004

ručné rozmetávadlo na chlórové vápno

01.08.2004

rozstrekovač

01.08.2004

mobilná technika a materiál na dekontamináciu

01.08.2004

f) prostriedky na poskytnutie prvej pomoci

01.08.2004

zdravotnícka kapsa

01.08.2004

zdravotnícke nosidlá

01.08.2004

ručný kriesiaci prístroj

01.08.2004

g) telekomunikačné prostriedky

01.08.2004

rádiostanica VKV

01.08.2004

nabíjač zdrojov rádiostanice

01.08.2004

mobilná technika na zabezpečenie spojenia

01.08.2004

h) prostriedky na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb

01.08.2004

jemný prachový filter

01.08.2004

kolektívny filter

01.08.2004

filter pohlcovač

01.08.2004

rádiosignalizačné zariadenie na lokalizáciu miesta zavaleného úkrytu

01.08.2004

rádiosignalizačné zariadenie na vyhľadávanie signálu miesta zavaleného úkrytu

01.08.2004

pohlcovač P-1 k filtroventilačnému zariadeniu

01.08.2004

predfilter

01.08.2004

regeneračná patróna

01.08.2004

filtroventilačné zariadenie (neplatí pre odolné a plynotesné ochranné stavby)

01.08.2004

filtračná jednotka

01.08.2004

mobilná technika na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb

01.08.2004

i) prostriedky preukazovania príslušnosti k civilnej ochrane

01.08.2004

rukávová páska civilnej ochrany

01.08.2004

vesta civilnej ochrany

01.08.2004

medzinárodný rozoznávací znak civilnej ochrany

01.08.2004

j) prostriedky na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie

01.08.2004

prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie

01.08.2004

k) prostriedky na zabezpečenie núdzového stravovania

01.08.2004

poľná kuchyňa vrátane príslušenstva

01.08.2004

stan vrátane príslušenstva

01.08.2004

zariadenia a mobilná technika na prípravu a prepravu pitnej vody vrátane príslušenstva

01.08.2004

3. ZARIADENIA A PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE HLÁSNEJ A INFORMAČNEJ SLUŽBY

01.08.2004

a) technické zariadenia

01.08.2004

elektromotorická siréna

01.08.2004

elektronická siréna

01.08.2004

ručná siréna

01.08.2004

súprava mobilného varovacieho a vyrozumievacieho centra

01.08.2004

súprava stacionárneho varovacieho a vyrozumievacieho centra

01.08.2004

súprava informačného strediska

01.08.2004

koncentrátor siete sirén

01.08.2004

špeciálne hardvérové zariadenia

01.08.2004

b) programové prostriedky

01.08.2004

na zisťovanie a zber radiačných dát grafického, informačného a geodátového systému

01.08.2004

na zabezpečenie varovania a vyrozumenia

01.08.2004

na zisťovanie meteorologickej situácie

01.08.2004

4. PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE EVIDENCIE, SERVISNEJ A OPRAVÁRENSKEJ ČINNOSTI

01.08.2004

softvér na evidenciu materiálu

01.08.2004

skúšobné zariadenia na vykonávanie skúšok materiálu

01.08.2004

opravárenské zariadenia na vykonávanie opráv materiálu

01.08.2004

náhradné diely k materiálu

01.11.1998

Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.

01.11.1998

SPÔSOB SKLADOVANIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV MATERIÁLU

01.11.1998

1. Prostriedky individuálnej ochrany sa skladujú v pôvodných obaloch, pričom detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky sa skladujú maximálne v piatich vrstvách na sebe.

01.11.1998

2. Ak skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany nie je možné v pôvodných obaloch, skladujú sa

01.11.1998

a) ochranné masky skompletizované v kapsách uložených kolmo v regáloch v jednej vrstve,

01.11.1998

b) detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky rozvešané na regáloch a chránené proti prachu prekrytím fóliou.

01.11.1998

3. Kompletizáciou ochranných masiek sa rozumie uloženie lícnice ochrannej masky zabalenej alebo zatavenej do polyetylénového vrecka a ochranného filtra v obale a uzavretého viečkom a zátkou do kapsy.

01.11.1998

4. Zdravotnícke prostriedky jednotlivca sa skladujú tak, aby farebná bodka na ich obale smerovala hore.

01.11.1998

5. Kombinézy ochranných odevov sa skladujú zavesené na ramienkach spoločne s prezuvkami, pričom nosič ramienok sa prikrýva fóliou.

01.11.1998

6. Prístroje sa skladujú v pôvodných obaloch s vyňatými napájacími zdrojmi.

01.11.1998

7. Ostatné druhy materiálu sa skladujú tak, ako určil ich výrobca.

01.11.1998

Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.

01.11.1998

SPÔSOB OŠETROVANIA MATERIÁLU

01.11.1998

1. Ošetrovanie detských ochranných vakov, detských ochranných kazajok a lícnic ochranných masiek sa vykonáva umytím ich gumovej alebo pogumovanej časti v teplej vode mydlom alebo saponátom, mäkkou handričkou alebo hubou. Difúzny filter detského ochranného vaku je pritom potrebné chrániť pred vlhkom. Po umytí sa detské ochranné vaky, detské ochranné kazajky a lícnice ochranných masiek osušia alebo nechajú voľne vyschnúť. Potom sa ich vnútorné časti dezinfikujú roztokom ajatínu, liehu alebo formaldehydu v odporúčanom zriedení a poprášia mastencom proti zlepeniu. Pri nasadzovaní kupónového krúžku na lícnicu ochrannej masky je potrebné dbať na to, aby jeho vonkajší okraj prekryl hranu bakelitovej ventilovej komory.

01.11.1998

2. Ošetrovanie prostriedkov ochrany povrchu tela sa vykonáva ich umytím mydlom alebo saponátovým roztokom, osušením a poprášením mastencom, pričom rukavice a prezuvky sa poprašujú mastencom aj z vnútornej strany.

01.11.1998

3. Zdroje NiCd 4000 sa dobíjajú v pravidelných dvojmesačných cykloch stanoveným nabíjacím zariadením.

01.11.1998

4. Ošetrovanie ostatných druhov materiálu sa vykonáva v súlade s návodom na použitie prístrojov a techniky.

Poznámky pod čiarou

01.11.1998

1) § 3 ods. 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

01.08.2004

2) Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

01.08.2004

4) § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

01.11.1998

5) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

01.05.2002

5a) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.08.2004

6) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.

01.08.2004

7) § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z.

01.05.2002

8) § 34 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2002

9) Napríklad § 3 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

01.11.1998

10) Napríklad § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

01.11.1998

11) § 179 až 186 Zákonníka práce.

01.11.1998

12) § 180 Zákonníka práce.

01.11.1998

13) Týmto dňom stráca platnosť predpis Hospodárenie s materiálom u nevojenskej časti civilnej obrany ČSFR (CO-21-1/s a CO-21-1/č), vydaný Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky v roku 1982, a Smernice pre zabezpečenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej protichemickej ochrany (CO-2-4/s a CO-2-4/č), vydané Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky v roku 1981.