Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1998>Predpis č. 201/1998 Z. z.

Predpis č. 201/1998 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 16. júna 1998 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/1994 zo 6. septembra 1994 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/1995 zo 14. februára 1995 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu, rozšíreniu a zmene podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zo dňa16.06.1998
Čiastka076/1998
Platnosť od30.06.1998
Účinnosť od30.06.1998
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF