Zákon č. 165/1998 Z. z.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

Čiastka 61/1998
Platnosť od 10.06.1998
Účinnosť od 01.07.1998
01.07.1998

165

01.07.1998

ZÁKON

01.07.1998

z 12. mája 1998

01.07.1998

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

01.07.1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1998

Základné ustanovenia

01.07.1998

§ 1

01.07.1998

Predmet zákona

01.07.1998

Tento zákon ustanovuje obsah, rozsah, spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie“), rozhodujúci okamih sčítania, upravuje povinnosti všetkých, na ktorých sa sčítanie vzťahuje, upravuje úlohy vybraných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a obcí súvisiace so sčítaním.

01.07.1998

§ 2

01.07.1998

Vymedzenie niektorých pojmov

01.07.1998

Na účely tohto zákona sa rozumie

01.07.1998

a) sčítaním štátne štatistické zisťovanie, pri ktorom vzniká obyvateľom povinnosť poskytovať štatistické údaje,

01.07.1998

b) obyvateľom štátny občan Slovenskej republiky1) a cudzinec,2)

01.07.1998

c) obcou aj mestská časť v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a mestská časť v Košiciach,

01.07.1998

d) sčítacím obvodom obec alebo časť obce, v ktorej sa vykoná sčítanie,

01.07.1998

e) domom stavba na bývanie,3) iná stavba4) iba v prípade, ak ju niekto obýval v čase uvedenom v § 5 ods. 1,

01.07.1998

f) bytom súbor miestností a priestorov so spoločným uzavretím, ktorý svojím stavebno-technickým a funkčným usporiadaním a vybavením spĺňa požiadavky na trvalé bývanie.5)

01.07.1998

Sčítanie

01.07.1998

§ 3

01.07.1998

Obsah sčítania

01.07.1998

(1) Sčítaním sa zisťujú

01.07.1998

a) údaje o obyvateľoch, ich demografické, sociálne a ekonomické charakteristiky,

01.07.1998

b) údaje o úrovni bývania obyvateľov,

01.07.1998

c) údaje o štruktúre domového a bytového fondu (ďalej len „údaj“).

01.07.1998

(2) Zoznam údajov podľa odseku 1 tvorí prílohu tohto zákona (ďalej len „zoznam“).

01.07.1998

(3) Charakteristiku, základné znaky a štruktúru údajov uvedených v prílohe tohto zákona vyhlási Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) svojím opatrením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 31. decembra 1999.6)

01.07.1998

(4) Sčítanie sa vzťahuje na

01.07.1998

a) obyvateľov s výnimkou cudzích štátnych príslušníkov požívajúcich diplomatickú imunitu,

01.07.1998

b) domy s výnimkou zastupiteľských úradov cudzích štátov,

01.07.1998

c) byty.

01.07.1998

§ 4

01.07.1998

Povinnosť poskytnúť údaje

01.07.1998

(1) Na účely sčítania je povinný poskytnúť údaje za seba každý obyvateľ, s výnimkou cudzích štátnych príslušníkov požívajúcich diplomatickú imunitu, v rozsahu uvedenom v zozname.

01.07.1998

(2) Cudzinec, ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 30 dní, je povinný poskytnúť údaje podľa bodov 1, 2, 5, 6 a 11 zoznamu.

01.07.1998

(3) Za maloletého a za obyvateľa, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je povinný poskytnúť údaje jeho zákonný zástupca7) alebo blízka osoba,8) alebo osoba žijúca s ním v domácnosti.9)

01.07.1998

(4) Za obyvateľa v ubytovacom zariadení, ktorý nemôže sám poskytnúť údaje zo zdravotných dôvodov alebo ktorý je neplnoletý, je povinný poskytnúť údaje ubytovateľ.10)

01.07.1998

(5) Za obyvateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ktorému sa poskytujú sociálne služby inými právnickými osobami11) celoročne a ktorý nemôže sám poskytnúť údaje, je povinný ich poskytnúť vedúci zariadenia alebo ním písomne poverený vedúci zamestnanec.12)

01.07.1998

(6) Pri sčítaní domov je povinný poskytnúť údaje vlastník, prípadne správca alebo nájomca domu.

01.07.1998

(7) Pri sčítaní bytov je povinný poskytnúť údaje nájomca, prípadne podnájomca, ak nájomca byt neužíva, alebo vlastník bytu, alebo správca bytu.

01.07.1998

(8) Každý, kto je povinný poskytnúť údaje podľa odsekov 1 až 7, je povinný ich poskytnúť úplne, správne, pravdivo a včas;13) tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.14)

01.07.1998

§ 5

01.07.1998

Rozhodujúci okamih a doba sčítania

01.07.1998

(1) Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 26. máju 2001. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája 2001 na sobotu 26. mája 2001, ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozname.

01.07.1998

(2) Doba sčítania je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná.

01.07.1998

(3) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví dobu sčítania najneskôr 120 dní pred jeho vykonaním.

01.07.1998

§ 6

01.07.1998

Spôsob sčítania

01.07.1998

(1) Údaje zo sčítania sa zaznamenávajú na sčítacom tlačive zostavenom podľa § 9 ods. 2 písm. b).

01.07.1998

(2) Sčítacie tlačivo vyplní každý, kto je povinný poskytnúť údaje, alebo požiada o ich vyplnenie osobu povinnú poskytnúť údaje podľa § 4 ods. 3 až 7 alebo sčítacieho komisára.

01.07.1998

§ 7

01.07.1998

Sčítacie obvody

01.07.1998

(1) Sčítanie sa vykoná v sčítacích obvodoch.

01.07.1998

(2) Obec sa delí na sčítacie obvody. Ak sa obec nedelí na sčítacie obvody, tvorí jeden sčítací obvod.

01.07.1998

(3) Sčítacie obvody vytvorí okresný úrad podľa návrhu obce pomerne k počtu obyvateľov, prípadne pomerne k rozlohe obce.

01.07.1998

(4) Osobitnými sčítacími obvodmi sú zariadenia hromadného ubytovania príslušníkov Armády Slovenskej republiky, vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Železničného vojska Slovenskej republiky a zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, kde sa vykonáva výkon väzby a trest odňatia slobody.

01.07.1998

(5) Osobitnými sčítacími obvodmi sú aj vojenské obvody.15)

01.07.1998

(6) Sčítanie v osobitných sčítacích obvodoch vykonajú orgány uvedené v § 9 ods. 3 až 6.

01.07.1998

§ 8

01.07.1998

Sčítací komisár

01.07.1998

(1) Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný.

01.07.1998

(2) Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce.

01.07.1998

(3) V osobitných sčítacích obvodoch sčítacieho komisára vymenujú orgány uvedené v § 9 ods. 3 až 6.

01.07.1998

(4) Sčítací komisár je povinný

01.07.1998

a) prevziať potrebné sčítacie tlačivá,

01.07.1998

b) v dobe sčítania vykonať sčítanie v určených sčítacích obvodoch,

01.07.1998

c) na požiadanie obyvateľa alebo cudzinca podľa § 4 ods. 2 a podľa jeho pokynov vyplniť sčítacie tlačivo,

01.07.1998

d) počas výkonu činnosti sa preukazovať osobitným poverením, ktoré vydáva starosta obce alebo orgány uvedené v § 9 ods. 3 až 6,

01.07.1998

e) prevziať vyplnené sčítacie tlačivá od obyvateľov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo orgánom uvedeným v § 9 ods. 3 až 6,

01.07.1998

f) chrániť sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,

01.07.1998

g) zachovávať mlčanlivosť o údajoch zo sčítania podľa osobitného zákona.16)

01.07.1998

(5) Činnosť sčítacieho komisára je úkon vo všeobecnom záujme.17)

01.07.1998

(6) Sčítaciemu komisárovi za výkon činnosti prislúcha odmena určená podľa osobitného predpisu.18)

01.07.1998

Úlohy orgánov štátnej správy

01.07.1998

§ 9

01.07.1998

(1) Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje úrad; v súčinnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky prostredníctvom krajských správ Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „krajská správa“), orgánov miestnej štátnej správy a obcí organizačne zabezpečuje jeho prípravu a vykonanie.

01.07.1998

(2) Úrad ďalej

01.07.1998

a) vykonáva dozor nad spracovaním sčítania,

01.07.1998

b) zabezpečí zostavenie, vyhotovenie a distribúciu sčítacích tlačív,

01.07.1998

c) zabezpečí v spolupráci s krajskými úradmi propagačnú a informačnú kampaň k sčítaniu,

01.07.1998

d) zabezpečí spracovanie výsledkov sčítania,

01.07.1998

e) vytvorí publikačný systém výsledkov sčítania,

01.07.1998

f) poskytne výsledky sčítania podľa osobitného predpisu,19)

01.07.1998

g) zriadi Ústrednú komisiu pre sčítanie (ďalej len „ústredná komisia“).

01.07.1998

(3) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

01.07.1998

a) vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a hromadne ubytovaných príslušníkov Policajného zboru,

01.07.1998

b) vykoná sčítanie obyvateľov v záchytných táboroch pre cudzincov a v pobytových utečeneckých táboroch.20)

01.07.1998

(4) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov Armády Slovenskej republiky a sčítanie vo vojenských obvodoch.

01.07.1998

(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykoná sčítanie osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody.

01.07.1998

(6) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vykoná sčítanie hromadne ubytovaných príslušníkov Železničného vojska Slovenskej republiky.

01.07.1998

(7) Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vykoná sčítanie členov personálu zastupiteľských úradov Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov zdržujúcich sa v mieste ich dislokácie.

01.07.1998

(8) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s úradom a v súčinnosti s okresnými úradmi vykoná revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek.21)

01.07.1998

(9) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zabezpečí

01.07.1998

a) v spolupráci s okresnými úradmi aktualizáciu mapových podkladov potrebných na revíziu vymedzenia základných sídelných jednotiek,

01.07.1998

b) zakreslenie výsledkov revízie základných sídelných jednotiek do mapovej dokumentácie.

01.07.1998

(10) Orgány uvedené v odsekoch 3 až 7 odovzdajú vyplnené sčítacie tlačivá úradu.

01.07.1998

§ 10

01.07.1998

Úlohy krajského úradu

01.07.1998

Krajský úrad pri príprave a vykonaní sčítania

01.07.1998

a) koordinuje v súčinnosti s krajskou správou činnosť okresných úradov súvisiacu s prípravou sčítania,

01.07.1998

b) zabezpečí v spolupráci s úradom propagačnú a informačnú kampaň k sčítaniu.

01.07.1998

§ 11

01.07.1998

Úlohy okresného úradu

01.07.1998

Okresný úrad pri príprave a vykonaní sčítania v súčinnosti s krajskou správou a obcou22)

01.07.1998

a) vypracuje časový harmonogram prípravných prác,

01.07.1998

b) vytvorí sčítacie obvody,

01.07.1998

c) vyhotoví zoznamy sčítacích obvodov,

01.07.1998

d) vypracuje harmonogram školení sčítacích komisárov,

01.07.1998

e) organizačne zabezpečí školenia sčítacích komisárov,

01.07.1998

f) zabezpečí prevzatie a uskladnenie sčítacích tlačív a ich včasné rozdelenie a rozoslanie obciam podľa rozdeľovníkov prerokovaných s krajskou správou,

01.07.1998

g) zhromaždí podľa harmonogramu sčítacie tlačivá podľa obcí a odovzdá ich krajskej správe.

01.07.1998

§ 12

01.07.1998

Úlohy obce

01.07.1998

(1) Obec pri príprave a vykonaní sčítania v rámci svojej územnej pôsobnosti

01.07.1998

a) vypracuje a predloží okresnému úradu návrh na vytvorenie sčítacích obvodov,

01.07.1998

b) zabezpečí prevzatie sčítacích tlačív a ich odovzdanie sčítacím komisárom,

01.07.1998

c) vytvorí podmienky na vykonanie sčítania,

01.07.1998

d) odovzdá vyplnené sčítacie tlačivá okresnému úradu.

01.07.1998

(2) Obec zriadi obecné komisie pre sčítanie, ktoré budú zabezpečovať úlohy spojené s prípravou a vykonaním sčítania podľa odseku 1.

01.07.1998

(3) Obci za prípravu a vykonanie sčítania prislúchajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.23)

01.07.1998

§ 13

01.07.1998

Ústredná komisia

01.07.1998

(1) Ústredná komisia je poradný orgán predsedu úradu.

01.07.1998

(2) Ústredná komisia sa riadi štatútom, ktorý vydá predseda úradu.

01.07.1998

(3) Predsedom ústrednej komisie je predseda úradu. Ďalších členov ústrednej komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu zo zástupcov navrhnutých vybranými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy a orgánmi samosprávy obcí.

01.07.1998

§ 14

01.07.1998

Využívanie údajov zo sčítania

01.07.1998

(1) Údaje zisťované podľa tohto zákona sa môžu použiť len na štatistické účely.

01.07.1998

(2) Údaje uvedené v bodoch 1 a 2 zoznamu sa nebudú zaznamenávať na technických nosičoch ani ďalej v akejkoľvek forme spracovávať.

01.07.1998

(3) Údaje uvedené v odseku 2 sa po kontrole úplnosti obsahu sčítacích tlačív zlikvidujú fyzickým zničením, ktoré zabezpečí úrad.

01.07.1998

§ 15

01.07.1998

Ochrana údajov

01.07.1998

(1) Ochrana údajov, ktoré majú charakter osobných údajov, sa vykoná podľa osobitných predpisov.24)

01.07.1998

(2) Ochrana údajov, ktoré majú charakter individuálnych údajov, sa vykoná podľa osobitných predpisov.25)

01.07.1998

§ 16

01.07.1998

Úhrada nákladov na sčítanie

01.07.1998

Výdavky spojené s prípravou a zabezpečením vykonania sčítania sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.


01.07.1998

Prechodné a záverečné ustanovenia

01.07.1998

§ 17

01.07.1998

Prechodné ustanovenie

01.07.1998

Od vyhlásenia doby sčítania podľa § 5 ods. 3 až do uplynutia doby sčítania nemožno vykonávať územné zmeny, zmeniť názov obce alebo jej časti, alebo pomenovanie ulíc a meniť číslovanie stavieb.

01.07.1998

§ 18

01.07.1998

Zrušovacie ustanovenia

01.07.1998

Zrušujú sa:

01.07.1998

1. vládna vyhláška č. 85/1960 Zb. o vykonaní sčítania ľudu, domov a bytov k 1. marcu 1961,

01.07.1998

2. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1970 Zb. o sčítaní ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970.

01.07.1998

§ 19

01.07.1998

Účinnosť

01.07.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


01.07.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.1998

Vladimír Mečiar v. r.


01.07.1998

Príloha k zákonu č. 165/1998 Z. z.

01.07.1998

Zoznam údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

01.07.1998

Údaje o obyvateľoch

01.07.1998

1. Adresa trvalého bydliska

01.07.1998

2. Meno a priezvisko

01.07.1998

3. Druh pobytu

01.07.1998

4. Vzťah k užívateľovi bytu

01.07.1998

5. Dátum narodenia

01.07.1998

6. Pohlavie

01.07.1998

7. Rodinný stav

01.07.1998

8. Dátum sobáša

01.07.1998

9. Poradie manželstva

01.07.1998

10. Počet živonarodených detí

01.07.1998

11. Štátne občianstvo

01.07.1998

12. Národnosť

01.07.1998

13. Materinský jazyk

01.07.1998

14. Náboženské vyznanie

01.07.1998

15. Prvé trvalé bydlisko

01.07.1998

16. Najvyššie ukončené vzdelanie – názov školy

01.07.1998

17. Ekonomická aktivita

01.07.1998

18. Zamestnanie

01.07.1998

19. Spoločenská skupina

01.07.1998

20. Názov a adresa zamestnávateľa alebo navštevovanej školy

01.07.1998

21. Periodicita dochádzky do zamestnania alebo školy

01.07.1998

22. Čas strávený dennou dochádzkou do zamestnania alebo školy

01.07.1998

23. Miesto pracoviska

01.07.1998

Údaje o bytoch

01.07.1998

24. Obývanosť bytu

01.07.1998

25. Právny dôvod užívania

01.07.1998

26. Vek bytu

01.07.1998

27. Veľkosť bytu

01.07.1998

28. Vybavenie domácnosti vybranými predmetmi dlhodobej spotreby

01.07.1998

29. Poloha bytu

01.07.1998

30. Technické vybavenie bytu

01.07.1998

Údaje o domoch

01.07.1998

31. Druh domu

01.07.1998

32. Obývanosť domu

01.07.1998

33. Forma vlastníctva

01.07.1998

34. Počet bytov

01.07.1998

35. Počet poschodí

01.07.1998

36. Obdobie výstavby

01.07.1998

37. Technické vybavenie domu

Poznámky pod čiarou

01.07.1998

1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

01.07.1998

2) § 2 zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.

01.07.1998

3) § 40 až 46 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.

01.07.1998

4) § 47 až 84 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb.

01.07.1998

5) § 42 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb.

01.07.1998

6) § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

01.07.1998

7) § 26 Občianskeho zákonníka.

01.07.1998

8) § 116 Občianskeho zákonníka.

01.07.1998

9) § 115 Občianskeho zákonníka.

01.07.1998

10) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

01.07.1998

11) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

01.07.1998

12) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

01.07.1998

13) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

01.07.1998

14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z.

01.07.1998

15) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.07.1998

16) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

01.07.1998

17) § 124 Zákonníka práce.§ 22 a 24 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

01.07.1998

18) § 236 ods. 2 Zákonníka práce.

01.07.1998

19) § 39 a 40 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z.

01.07.1998

20) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z.

01.07.1998

21) § 4 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.

01.07.1998

22) § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.

01.07.1998

23) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

01.07.1998

24) Zákon č. 52/1998 Z. z.

01.07.1998

25) § 36 až 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.