Zákon č. 156/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.

Čiastka 57/1998
Platnosť od 30.05.1998
Účinnosť od 01.07.1998
01.07.1998

156

01.07.1998

ZÁKON

01.07.1998

z 15. mája 1998,

01.07.1998

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z.

01.07.1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1998

Čl. I

01.07.1998

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.07.1998

§ 3 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

01.07.1998

p) 30. december – Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.".


01.07.1998

Čl. II

01.07.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


01.07.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.1998

Vladimír Mečiar v. r.