Opatrenie č. 146/1998 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 52/1998
Platnosť od 27.05.1998 do30.06.2002
Účinnosť od 27.05.1998 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.
27.05.199830.06.2002

146

27.05.199830.06.2002

OPATRENIE

27.05.199830.06.2002

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

27.05.199830.06.2002

z 18. mája 1998

27.05.199830.06.2002

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

27.05.199830.06.2002

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podža § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustanovuje:


27.05.199830.06.2002

Čl. I

27.05.199830.06.2002

Podža § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 53/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb náhrad stravného1) upravuje takto:

27.05.199830.06.2002

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „54 Sk" upravuje na sumu „56 Sk".

27.05.199830.06.2002

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „85 Sk" upravuje na sumu „88 Sk".

27.05.199830.06.2002

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „131 Sk" upravuje na sumu „136 Sk".

27.05.199830.06.2002

4. V § 5 ods. 2 sa suma „54 Sk" upravuje na sumu „56 Sk".

27.05.199830.06.2002

5. V § 16 ods. 4 sa suma „426 Sk" upravuje na sumu „442 Sk".


27.05.199830.06.2002

Čl. II

27.05.199830.06.2002

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

27.05.199830.06.2002

Čl. III

27.05.199830.06.2002

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


27.05.199830.06.2002

Vojtech Tkáč v. r.

Poznámky pod čiarou

27.05.199830.06.2002

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 361/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.