01.06.1998

144

01.06.1998

ZÁKON

01.06.1998

z 1. apríla 1998

01.06.1998

o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov

01.06.1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.1998

Čl. I

01.06.1998

PRVÁ ČASŤ

01.06.1998

ÚVODNÉ USTANOVENIA

01.06.1998

§ 1

01.06.1998

Predmet zákona

01.06.1998

Tento zákon upravuje

01.06.1998

a) skladiskový záložný list a tovarový záložný list, postup ich vydávania a nakladania s nimi, práva a záväzky s nimi spojené vrátane výkonu týchto práv,

01.06.1998

b) podmienky prevádzkovania verejných skladov a skladovania v nich.

01.06.1998

§ 2

01.06.1998

Základné ustanovenie

01.06.1998

(1) Skladiskový záložný list a tovarový záložný list sú cenné papiere,1) ktorých prostredníctvom možno na určitý čas získať peňažné prostriedky do určitej výšky a na zabezpečenie takto vzniknutých záväzkov možno zriadiť záložné právo k hnuteľným veciam (k tovaru), na ktoré skladiskový záložný list alebo tovarový záložný list znie.

01.06.1998

(2) Skladiskový záložný list a tovarový záložný list sa vydávajú v listinnej podobe.

01.06.1998

(3) Skladiskový záložný list ako aj jeho oddelené časti a tovarový záložný list sú cenné papiere na rad.2) Obe časti skladiskového záložného listu, a to spolu i oddelene, a tovarový záložný list sú prevoditeľné rubopisom; na rubopis, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, sa vzťahujú predpisy upravujúce zmenky.3) Prevod sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním cenného papiera.

01.06.1998

§ 3

01.06.1998

Tovar

01.06.1998

Skladiskový záložný list a tovarový záložný list možno vydať len na

01.06.1998

a) zrno obilnín vrátane kukurice,

01.06.1998

b) olejnaté semená,

01.06.1998

c) semená strukovín,

01.06.1998

d) cukor,

01.06.1998

e) zemiaky jedlé neskoré (STN 642211),

01.06.1998

ktoré sa skladujú oddelene podľa druhov, účelu použitia a akosti určených osobitnými predpismi4) (ďalej len „tovar“).

01.06.1998

DRUHÁ ČASŤ

01.06.1998

SKLADISKOVÝ ZÁLOŽNÝ LIST A VEREJNÉ SKLADY

01.06.1998

PRVÁ HLAVA

01.06.1998

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

01.06.1998

§ 4

01.06.1998

Skladiskový záložný list

01.10.2007

(1) Skladiskový záložný list je potvrdením o prevzatí tovaru na skladovanie vo verejnom sklade na základe zmluvy o skladovaní.5) Vydať ho môže fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje verejný sklad podľa tohto zákona.

01.06.1998

(2) Skladiskový záložný list sa skladá z dvoch spojených, ale oddeliteľných častí, a to z majetkového listu a zo záložného listu. Samostatné vydanie len jednej časti skladiskového záložného listu je neprípustné.

01.06.1998

§ 5

01.06.1998

Práva spojené so skladiskovým záložným listom a jeho oddelenými časťami

01.06.1998

(1) So skladiskovým záložným listom je spojené právo nakladať s tovarom, na ktorý skladiskový záložný list znie, a to bez obmedzenia.

01.06.1998

(2) S oddelene prevedeným záložným listom je spojené právo na zaplatenie peňažnej sumy na ňom uvedenej a záložné právo k tovaru, na ktorý znie, ktoré zabezpečuje túto pohľadávku.

01.06.1998

(3) S majetkovým listom je spojené právo nakladať s tovarom, na ktorý znie, v rozsahu obmedzenom záložným právom majiteľa záložného listu. Inak má odovzdanie majetkového listu osobe z neho oprávnenej, čo do nadobudnutia práv k tovaru, účinky odovzdania tovaru.

01.01.2003

(4) Kým je tovar uložený vo verejnom sklade, nemožno zriadiť k nemu záložné právo podľa osobitného predpisu.

01.06.1998

DRUHÁ HLAVA

01.06.1998

PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA VEREJNÉHO SKLADU

01.06.1998

§ 6

01.06.1998

Prevádzkovanie verejného skladu

01.06.1998

(1) Prevádzkovaním verejného skladu sa rozumie preberanie tovaru na skladovanie, s tým spojené vydávanie skladiskových záložných listov na tento tovar, opatrovanie uloženého tovaru a jeho vydanie alebo predaj podľa tohto zákona.

01.06.1998

(2) Prevádzkovať verejný sklad možno len na základe osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu (ďalej len „osvedčenie“) vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.06.1998

§ 7

01.06.1998

Osvedčenie

01.11.2009

(1) Osvedčenie možno vydať na základe žiadosti osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike, ktorá má

01.11.2009

a) živnostenské oprávnenie na veľkoobchod6) s tovarom, na ktorý možno vydávať skladiskové záložné listy a možno tento tovar skladovať,

01.11.2009

b) vlastné imanie zistené v účtovníctve7) vo výške aspoň 995 000 eur,

01.11.2009

c) vo vlastníctve vhodný sklad (odsek 2) alebo zmluvu o nájme vhodného skladu a list vlastníctva prenajímateľa.

01.06.1998

(2) Vhodným skladom podľa odseku 1 písm. c) sa rozumie sklad, ktorý spĺňa stavebno-technické, hygienické a protipožiarne požiadavky podľa osobitných predpisov.8) Priestory na skladovanie a zariadenia a pracovné postupy používané pri naskladňovaní tovaru, jeho opatrovaní a vyskladňovaní nesmú ohrozovať zdravotnú neškodnosť, kvalitu a biologickú hodnotu tovaru a musia umožňovať zistenie hmotnosti a akosti tovaru a jeho kontrolu.

01.10.2007

(3) V žiadosti o vydanie osvedčenia uvedie

01.10.2007

a) fyzická osoba

01.10.2007

1. meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu,

01.10.2007

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,

01.10.2007

3. druh tovaru, ktorý sa má skladovať,

01.10.2007

4. označenie skladu a jeho adresu,

01.10.2007

5. skladovaciu kapacitu skladu,

01.10.2007

b) právnická osoba

01.10.2007

1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,

01.10.2007

2. meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

01.10.2007

3. druh tovaru, ktorý sa má skladovať,

01.10.2007

4. označenie skladu a jeho adresu,

01.10.2007

5. skladovaciu kapacitu skladu.

01.01.2014

(4) Žiadateľ k žiadosti pripojí výpisy z obchodného registra a zo živnostenského registra, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace, doklad o vlastníctve nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2 alebo zmluvu o nájme vhodného skladu a úradne osvedčenú kópiu listu vlastníctva prenajímateľa, audítorom overenú účtovnú závierku za posledné skončené účtovné obdobie a rozhodnutia alebo iné opatrenia skúšobne alebo certifikačného orgánu9) o vhodnosti zariadení uvedených v odseku 2. Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie v registri účtovných závierok,9a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.

01.06.1998

(5) Ministerstvo vydá osvedčenie v prípade splnenia podmienok podľa odsekov 3 a 4 v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ o vydanie povolenia nepriložil všetky doklady uvedené v odsekoch 3 a 4, vyzve žiadateľa, aby chýbajúce doklady dodatočne doložil. Vo výzve určí primeranú, najmenej však 15 dennú lehotu na ich doloženie. Ak žiadateľ v tejto lehote chýbajúce doklady nedoloží, postupuje sa podľa odseku 6.

01.06.1998

(6) Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia nepriloží chýbajúce doklady ani v určenej lehote alebo ak sa preukáže, že žiadateľ alebo sklad nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, ministerstvo osvedčenie nevydá a rozhodnutím žiadosť zamietne.

01.10.2007

(7) Osvedčenie obsahuje obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby a identifikačné číslo osoby oprávnenej na prevádzkovanie verejného skladu (ďalej len „skladovateľ“), určenie druhu tovaru, ktorý je oprávnený prijímať na uskladnenie vo verejnom sklade, označenie verejného skladu a jeho adresu s údajom o skladovacej kapacite ako aj registračné číslo osvedčenia a dátum vydania osvedčenia.

01.06.1998

§ 8

01.06.1998

Obchodné podmienky

01.11.2009

(1) Obchodné podmienky schvaľuje ministerstvo na základe žiadosti, ku ktorej sa pripája znenie obchodných podmienok, vzory tlačív a údaje o vedení účtovnej evidencie o tovare skladovanom vo verejnom sklade.

01.06.1998

(2) Skladovateľ môže prijímať tovar na uskladnenie vo verejnom sklade, len keď má schválené obchodné podmienky na skladovanie vo verejnom sklade. Schválené obchodné podmienky určujú časť obsahu zmluvy o skladovaní. Od schválených obchodných podmienok sa skladovateľ a ukladateľ tovaru pri uzatváraní zmluvy o skladovaní nemôžu odchýliť.

01.06.1998

(3) Obchodné podmienky musia obsahovať

01.06.1998

a) označenie druhu tovaru prijímaného na skladovanie vo verejnom sklade s uvedením minimálnych znakov akosti podľa technických noriem a minimálneho množstva prijímaného na skladovanie,

01.06.1998

b) technické podmienky a spôsob prevzatia tovaru, spôsob zisťovania akosti a množstva vrátane určenia miery prirodzených hmotnostných úbytkov za určitý čas podľa druhu tovaru,

01.06.1998

c) určenie sprievodných a iných dokladov vzťahujúcich sa na tovar,

01.06.1998

d) údaje o poistení skladovaného tovaru,

01.06.1998

e) podmienky vydávania skladiskového záložného listu,

01.06.1998

f) podmienky vyzdvihnutia tovaru z verejného skladu,

01.06.1998

g) podmienky predaja a prevzatia tovaru podľa tohto zákona,

01.06.1998

h) určenie služieb, ktoré nie sú zahrnuté v opatrovaní tovaru podľa zmluvy,

01.06.1998

i) určenie výšky skladného a odplaty za jednotlivé úkony skladovateľa (naskladnenie, opatrovanie, vyskladnenie),11) na ktorého zaplatenie má mať skladovateľ záložné právo podľa tohto zákona,

01.06.1998

j) rozsah zodpovednosti skladovateľa za škodu na skladovanom tovare, ktorý nesmie byť menší ako v úprave zmluvy o skladovaní.5)

01.06.1998

(4) Ministerstvo si môže vyžiadať na posúdenie výšky skladného a odplaty za jednotlivé úkony skladovateľa [§ 8 ods. 3 písm. i)] podklady použité skladovateľom na jeho určenie.

01.06.1998

(5) Zmenu obchodných podmienok schvaľuje ministerstvo. Ak ministerstvo nerozhodne o žiadosti skladovateľa o zmenu obchodných podmienok, ktorej znenie bolo k žiadosti pripojené, do 30 dní od doručenia tejto žiadosti platí, že zmenu schválilo.

01.06.1998

(6) Skladovateľ je povinný mať schválené znenie obchodných podmienok vyvesené alebo inak prístupné na nahliadnutie v priestoroch určených na styk s ukladateľmi.

01.06.1998

(7) Na znení obchodných podmienok sa musí uviesť údaj o ich schválení a dátum vydania osvedčenia ako aj registračné číslo osvedčenia (§ 7 ods. 7).

01.06.1998

§ 9

01.06.1998

Vedúci verejného skladu

01.06.1998

(1) Skladovateľ môže prijímať tovar na skladovanie vo verejnom sklade, len ak ustanovil vedúceho verejného skladu a ohlásil jeho ustanovenie ministerstvu. V oznámení o ustanovení vedúceho verejného skladu uvedie meno a priezvisko vedúceho verejného skladu, jeho trvalý pobyt, rodné číslo a pripojí doklad o jeho bezúhonnosti. Ustanovenie prvého vedúceho verejného skladu treba ohlásiť najneskôr v čase podania žiadosti o schválenie obchodných podmienok. Ak vedúci verejného skladu prestane vykonávať túto funkciu, musí skladovateľ oznámiť ustanovenie nového vedúceho verejného skladu najneskôr do 15 dní.

01.06.1998

(2) Vedúci verejného skladu zodpovedá za odborné prevádzkovanie verejného skladu a musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti podľa osobitného predpisu.12) Na trvalý pobyt a na nezlučiteľnosť funkcie vedúceho verejného skladu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)

01.06.1998

(3) Vedúci verejného skladu musí byť pri jeho prevádzkovaní v pracovnoprávnom vzťahu ku skladovateľovi.

01.06.1998

§ 10

01.06.1998

Niektoré povinnosti skladovateľa

01.10.2007

(1) Skladovateľ je povinný na verejnom sklade vyvesiť označenie „verejný sklad“ s uvedením druhu skladovaného tovaru a toto označenie vhodne umiestniť aj pri označení prevádzkarne podľa osobitného predpisu,15) v ktorej sa verejný sklad nachádza a používať ho na listinách o právnych úkonoch týkajúcich sa tovaru, ktorý je oprávnený preberať na skladovanie vo verejnom sklade.

01.10.2007

(2) Skladovateľ je povinný poistiť nehnuteľnosti, ktoré použije pri prevádzkovaní verejného skladu, ako aj tovar prevzatý na skladovanie; poistenie oznámi vedúci verejného skladu ministerstvu.

01.10.2007

(3) Sklad zriadený skladovateľom po vydaní osvedčenia možno prevádzkovať ako verejný sklad len vtedy, ak sa naň rozšírilo alebo vydalo nové osvedčenie.

01.10.2007

(4) Skladovateľ je povinný do 15 dní od povolenia alebo ohlásenia zmeny stavby prevádzkovanej ako verejný sklad ministerstvu ohlásiť zmeny v jej užívaní alebo prevádzkovom zariadení požadované podľa osobitného predpisu.16) Skladovateľ je tiež povinný oznámiť ministerstvu do 15 dní od doručenia alebo vzniku skutočnosti nariadenie povinnosti pri údržbe tejto stavby podľa týchto predpisov, ako aj zmenu iných skutočností, ktoré boli podkladom na vydanie osvedčenia, a zámer ukončiť prevádzkovanie verejného skladu.

01.11.2009

(5) Skladovateľ je povinný mesačne predkladať ministerstvu hlásenie, ktoré obsahuje aktuálny zoznam skladiskových záložných listov podľa § 16, ktoré sú emitované na tovar uskladnený k prvému dňu v mesiaci, v zložení

01.11.2009

a) množstvo v tonách podľa druhovej skladby skladovaného tovaru,

01.11.2009

b) podľa akostných noriem uvedených na skladiskovom záložnom liste tovaru, na ktorý sa vzťahujú,

01.11.2009

c) aktuálny výpis z účtovných kníh o množstve, druhu a akosti tovaru podľa § 16 ods. 4.

01.06.1998

§ 11

01.06.1998

Kontrola

01.11.2009

(1) Ministerstvo vykoná kontrolu skladu pred vydaním osvedčenia a následne najmenej raz ročne kontrolu množstva tovaru, na ktorý boli emitované skladiskové záložné listy, pričom u skladovateľa kontroluje dodržiavanie podmienok prevádzkovania verejného skladu, ako aj množstvo tovaru a stav kmeňových listov. Vykonaním kontrolných úkonov môže ministerstvo poveriť vecne príslušné orgány dozoru17) alebo kontroly.18) Ich zamestnanci majú pri výkone kontroly postavenie prizvaných osôb podľa osobitného predpisu.19) Pri výkone kontroly postupuje ministerstvo, jeho zamestnanci a prizvané osoby podľa pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených v osobitnom predpise.19) Ustanovenia osobitného predpisu o kontrole1) nie sú týmto dotknuté.

01.06.1998

(2) Skladovateľ je povinný umožniť osobám povereným výkonom kontroly vstup do verejného skladu, predložiť im listiny potrebné na výkon kontroly, najmä týkajúce sa stavby a prevádzkových zariadení skladu a evidencie skladovaného tovaru, a poskytnúť ďalšiu potrebnú súčinnosť. Ministerstvo si môže vyžiadať pravidelné predkladanie informácií o predmete kontroly.

01.06.1998

(3) Ak sa pri kontrole zistí porušenie podmienok prevádzkovania verejného skladu, spíše sa o kontrole zápisnica, v ktorej sa uvedie, v čom porušenie spočíva, a nariadi sa lehota na odstránenie nedostatkov. Zápisnica sa doručí skladovateľovi a vyžiada sa jeho písomné stanovisko.

01.06.1998

(4) Ak skladovateľ nedostatky neodstráni, môže ministerstvo podľa povahy nedostatkov rozhodnutím nariadiť skladovateľovi ustanoviť za vedúceho verejného skladu inú osobu alebo na čas potrebný na odstránenie nedostatkov, najviac však na tri mesiace, pozastaviť prevádzkovanie verejného skladu, alebo odňať osvedčenie na prevádzkovanie verejného skladu.

01.06.1998

(5) Pri pozastavení alebo odňatí osvedčenia alebo do oznámenia o ustanovení inej osoby za vedúceho verejného skladu nemôže skladovateľ vydávať skladiskové záložné listy; vzniknuté záväzky je však povinný splniť.

01.11.2009

(6) Ministerstvo vedie ústrednú evidenciu o bilancii tovarov, na ktoré sú emitované skladiskové záložné listy skladovateľmi v systéme verejných skladov, a mesačne ju zverejňuje na svojej internetovej stránke.

01.06.1998

§ 12

01.06.1998

Register verejných skladov a ustanovenie o konaní

01.06.1998

(1) Ministerstvo vedie register verejných skladov, ktorý tvorí zoznam vydaných osvedčení usporiadaný podľa poradových čísiel s údajmi osvedčení o skladovateľoch a o skladoch; súčasťou registra verejných skladov sú tiež odpisy vydaných osvedčení a prijaté ohlásenia o ustanovení vedúceho verejného skladu vrátane údajov o nich, ktoré sa oznamujú (§ 9 ods. 1).

01.06.1998

(2) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, na konanie o vydaní osvedčenia na prevádzkovanie verejného skladu, o schválení obchodných podmienok a o rozhodovaní o opatreniach pri neodstránení nedostatkov zistených pri kontrole platia predpisy o správnom konaní.20)

01.06.1998

TRETIA HLAVA

01.06.1998

USKLADŇOVANIE TOVARU VO VEREJNOM SKLADE

01.06.1998

§ 13

01.06.1998

Obmedzenia skladovateľa

01.06.1998

(1) Pri uzatváraní zmluvy o skladovaní tovaru vo verejnom sklade sa musí dohodnúť aj záväzok skladovateľa vydať skladiskový záložný list. Ak zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, skladovateľ na požiadanie ukladateľa vydá písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy. Skladovateľ môže od zmluvy odstúpiť len do vydania skladiskového záložného listu.

01.06.1998

(2) Ak to zmluva nevylučuje, skladovateľ je oprávnený zmiešať tovar prevzatý na skladovanie s iným tovarom rovnakého druhu a akosti (hromadná úschova). V prípade hromadnej úschovy možno požadovať vydanie tovaru v druhu, množstve a akosti zodpovedajúcej údajom vyznačeným na skladiskovom záložnom liste; na vydanie tovaru sa nevyžaduje súhlas iných ukladateľov.

01.06.1998

(3) Skladovateľ nesmie výrobcovi tovaru odmietnuť prevzatie tovaru na skladovanie do hromadnej úschovy vo verejnom sklade, ktoré je v jeho prevádzkových možnostiach, ak tovar vyhovuje podmienkam skladovania a ďalšieho predaja a nesmie toto prevzatie viazať na poskytnutie iných služieb, okrem prípadov, ak je to potrebné na riadne uskladnenie tovaru a ak ide o obmedzenia rovnaké pre všetky prípady rovnakého druhu alebo je to v obchodnom styku obvyklé.

01.06.1998

§ 14

01.06.1998

Záložné právo skladovateľa

01.06.1998

(1) Ak ukladateľ nezaplatí skladné a náklady na poistenie vopred, môže skladovateľ pri vystavení skladiskového záložného listu vyznačiť výšku týchto pohľadávok podľa obchodných podmienok a za čas skladovania uvedený na skladiskovom záložnom liste, čo uvedie aj v zozname vydaných skladiskových záložných listov.

01.01.2003

(2) Na zabezpečenie pohľadávky uvedenej v odseku 1 do výšky vyznačenej v skladiskovom záložnom liste podľa odseku 1 má skladovateľ zádržné právo k tovaru prevzatému na uskladnenie vo verejnom sklade.

01.06.1998

ŠTVRTÁ HLAVA

01.06.1998

VYDÁVANIE SKLADISKOVÉHO ZÁLOŽNÉHO LISTU

01.06.1998

§ 15

01.06.1998

Náležitosti skladiskového záložného listu

01.06.1998

(1) Obidve časti skladiskového záložného listu musia pri vydaní obsahovať do súvislého textu zoradené tieto údaje:

01.06.1998

a) označenie, že ide o skladiskový záložný list a údaj, že ide o majetkový list alebo záložný list, a poradové číslo kmeňového listu skladiskového záložného listu uvedené v zozname vedenom podľa § 16 ods. 2,

01.06.1998

b) obchodné meno a sídlo skladovateľa s registračným číslom osvedčenia, označenie a adresu (umiestnenie) verejného skladu,

01.06.1998

c) obchodné meno a adresu ukladateľa,

01.06.1998

d) údaje o druhu, množstve a akosti tovaru prevzatého na skladovanie s mierou prirodzených hmotnostných úbytkov a hodnotu tovaru určenú pri prevzatí na skladovanie,

01.06.1998

e) údaj o lehote, na ktorú sa tovar na skladovanie prevzal, s vyznačením posledného dňa lehoty,

01.06.1998

f) označenie poistiteľa a údaj o výške poistného plnenia,

01.06.1998

g) dátum a miesto vystavenia a podpis osoby konajúcej za skladovateľa.

01.06.1998

(2) Na majetkovom liste sa musí uviesť, že je k nemu vydaný záložný list a naopak.

01.06.1998

(3) Skladiskový záložný list môže obsahovať určenie skladného vrátane výšky skladného a odplaty za jednotlivé úkony [§ 8 ods. 3 písm. i)] a nákladov na poistenie tovaru, ktoré sú zabezpečené zákonným záložným právom skladovateľa.

01.06.1998

(4) Listina, ktorá neobsahuje údaje uvedené v odsekoch 1 a 2, nie je skladiskový záložný list.

01.06.1998

§ 16

01.06.1998

Postup pri vydávaní

01.06.1998

(1) Skladovateľ a ukladateľ musia pri preberaní tovaru na skladovanie určiť hodnotu tovaru v čase tohto preberania a zistiť jeho množstvo a akosť.

01.06.1998

(2) Skladovateľ vedie zoznam vydaných skladiskových záložných listov číslovaný podľa časového poradia a obsahujúci ich odpis (kmeňový list skladiskového záložného listu), ktorý je súčasťou jeho účtovných kníh vedených podľa predpisov o účtovníctve.7)

01.06.1998

(3) Ak sa tovar naskladňuje na viackrát, možno na každé čiastkové množstvo vydať skladiskový záložný list alebo doklad o prevzatí a po skončení naskladnenia vystaviť skladiskový záložný list na celé množstvo, prípadne niekoľko skladiskových záložných listov podľa dokladov o prevzatí. Vydanie dokladov o prevzatí a ich číselné označenie sa poznačí v zozname vydaných skladiskových záložných listov.

01.06.1998

(4) Účtovné knihy skladovateľa musia obsahovať aj súhrnné údaje o počte vydaných skladiskových záložných listov a o množstve, druhu, akosti a hodnote tovaru, na ktorý sa vzťahujú. Skladovateľ je povinný pri kontrole vykonávanej ministerstvom preukázať, že má na sklade tovar v druhu, množstve a akosti zodpovedajúcom vydaným skladiskovým záložným listom.

01.06.1998

(5) Skladovanie toho istého tovaru možno dojednať najviac na 12 mesiacov.

01.06.1998

(6) Skladovateľ a majiteľ oboch častí skladiskového záložného listu môžu pred uplynutím platnosti zmluvy uzatvoriť ďalšiu zmluvu o skladovaní toho istého tovaru. Skladovateľ pred vydaním nového skladiskového záložného listu na ten istý tovar stiahne skorší skladiskový záložný list z obehu, zruší ho a túto skutočnosť vyznačí aj v zozname vydaných skladiskových záložných listov. Obdobne to platí aj pre zrušenie oddeleného majetkového listu v prípade, ak sa majiteľ záložného listu zaviazal prevziať namiesto platenia skoršieho záložného listu nový záložný list s určitým obsahom jeho prvého rubopisu; v tomto prípade skladovateľ vydá nový skladiskový záložný list len s potvrdením prvého prevodu oddeleného záložného listu (§ 17 ods. 5) vydávaného skladiskového záložného listu.

01.06.1998

PIATA HLAVA

01.06.1998

PREVODY

01.06.1998

§ 17

01.06.1998

(1) Pri prevode oddeleného záložného listu musí prvý rubopis obsahovať

01.06.1998

a) obchodné meno a adresu nadobúdateľa,

01.11.2009

b) peňažnú sumu v eurách, ktorej zaplatenie je majiteľ záložného listu oprávnený požadovať, a na zabezpečenie ktorej prevodca zriaďuje záložné právo k tovaru na ňom uvedenom (záložná pohľadávka),

01.06.1998

c) dátum (deň, mesiac a rok) splatnosti záložnej pohľadávky,

01.06.1998

d) miesto splatnosti a označenie banky, v ktorej sa má platiť,

01.06.1998

e) meno a podpis prevodcu.

01.06.1998

(2) Záložná pohľadávka zahŕňa aj úroky z poskytnutej peňažnej sumy ku dňu jej splatnosti.

01.06.1998

(3) Ak je na záložnom liste ako deň splatnosti uvedený neskorší deň ako posledný deň lehoty, na ktorú sa tovar na skladovanie prevzal, je dňom splatnosti tento deň.

01.06.1998

(4) Údaje prvého rubopisu treba vyznačiť aj na majetkovom liste.

01.06.1998

(5) Prvý prevod oddeleného záložného listu sa, s uvedením údajov prvého rubopisu, vyznačí aj v zozname vydaných skladiskových záložných listov zápisom na kmeňovom liste. Toto vyznačenie potvrdí skladovateľ na záložnom aj na majetkovom liste. Takéto vyznačenie môže požadovať aj každý jeho ďalší nadobúdateľ.

01.06.1998

(6) Prvý prevodca môže previesť oddelený záložný list prostredníctvom burzy.21)

01.06.1998

§ 18

01.06.1998

(1) Skladovateľ môže na nadobudnutý záložný list poskytnúť peňažné prostriedky najviac do výšky dvoch tretín hodnoty skladovaného tovaru.

01.06.1998

(2) Prevodom oddeleného majetkového listu prechádza na nadobúdateľa záväzok zaplatiť záložnú pohľadávku a pohľadávky skladovateľa zabezpečené jeho zákonným záložným právom.

01.06.1998

ŠIESTA HLAVA

01.06.1998

VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ

01.06.1998

§ 19

01.06.1998

Vydanie tovaru z verejného skladu

01.06.1998

(1) Skladovateľ vydá tovar prevzatý na skladovanie vo verejnom sklade, a to aj pred uplynutím lehoty určenej na skladovanie, len ak mu oprávnený majiteľ

01.06.1998

a) vráti majetkový list a záložný list, alebo

01.06.1998

b) vráti majetkový list opatrený potvrdením banky, v ktorej sa má záložný list platiť [§ 17 ods. 1 písm. d)], že sa v nej zložila peňažná suma záložnej pohľadávky v prospech majiteľa záložného listu.

01.06.1998

(2) V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) je skladovateľ povinný dať neodkladne správu poslednému majiteľovi záložného listu vyznačenému na kmeňovom liste a ten v prípade ďalšieho prevodu má tú istú povinnosť.

01.06.1998

(3) Majiteľ majetkového listu je povinný na požiadanie skladovateľa potvrdiť na majetkovom liste prevzatie tovaru.

01.06.1998

§ 20

01.06.1998

Postup pri nezaplatení záložnej pohľadávky

01.06.1998

(1) Ak sa záložná pohľadávka v platobný deň a ani počas ďalších troch pracovných dní nezaplatí a túto skutočnosť banka, v ktorej sa má platiť, vyznačí na záložnom liste, je majiteľ záložného listu oprávnený požadovať, aby skladovateľ predal tovar, na ktorý záložný list znie na burze alebo za cenu, za ktorú sa v tom čase obvykle predáva taký alebo porovnateľný tovar (všeobecná cena) a aby sa uspokojil z dosiahnutej predajnej ceny alebo ho môže za všeobecnú cenu prevziať sám.

01.06.1998

(2) Majiteľ oddeleného záložného listu je povinný o požiadaní skladovateľa alebo o zamýšľanom prevzatí podľa odseku 1 dať správu prvému prevodcovi záložného listu.

01.06.1998

(3) Skladovateľ alebo majiteľ záložného listu, ktorý tovar prevzal, môže tovar predať najskôr piaty pracovný deň po doručení správy podľa odseku 2 alebo po jej odovzdaní na poštovú prepravu na adresu uvedenú na záložnom liste.

01.06.1998

(4) Prvý prevodca môže záložný list až do predaja tovaru vyplatiť, pričom mu vznikne právo uvedené v odseku 1.

01.06.1998

(5) Ak sa majiteľ záložného listu z predaja alebo z prevzatia tovaru neuspokojil, má proti prevodcom záložného listu právo postihu.3)

01.06.1998

(6) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak a ak to neodporuje povahe oddelene prevedeného záložného listu, na platenie záložnej pohľadávky a postih za neplatenie sa obdobne vzťahujú predpisy upravujúce zmenky;3) verejná listina na zistenie neplatenia (protest pre neplatenie) sa však nevyžaduje.

01.06.1998

§ 21

01.06.1998

Právo skladovateľa

01.06.1998

(1) Ak sa tovar prevzatý na skladovanie z verejného skladu nevyzdvihne, po uplynutí lehoty určenej na skladovanie uvedenej v skladiskovom záložnom liste ho skladovateľ môže dať predať na burze alebo ho predať sám, prípadne ho prevziať na uspokojenie pohľadávok zabezpečených záložným právom podľa tohto zákona obdobne ako pri neplatení záložnej pohľadávky (§ 20). Toto právo skladovateľa sa nemôže dohodou rozšíriť.

01.06.1998

(2) Z dosiahnutého výťažku sa najskôr uhradia náklady spojené s predajom vrátane skladného za čas od skončenia dojednanej lehoty určenej na skladovanie do času predaja, potom pohľadávky skladovateľa zabezpečené záložným právom podľa tohto zákona a napokon pohľadávka majiteľa záložného listu s príslušenstvom. Prevyšujúca suma sa uhradí majiteľovi majetkového listu, pričom je povinný vrátiť majetkový list skladovateľovi.

01.06.1998

(3) Ak sa skladovateľovi pri predaji nepredloží záložný list alebo majetkový list, peňažné sumy na ne pripadajúce uloží v banke, v ktorej sa má záložný list platiť, v prospech ich majiteľov.

01.06.1998

(4) Ak sa pohľadávka majiteľa záložného listu uspokojila len sčasti, zaplatená suma sa na ňom vyznačí a záložný list sa vráti majiteľovi.

01.06.1998

TRETIA ČASŤ

01.06.1998

TOVAROVÝ ZÁLOŽNÝ LIST

01.06.1998

PRVÁ HLAVA

01.06.1998

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

01.06.1998

§ 22

01.06.1998

(1) Tovarový záložný list je potvrdenie o tom, že vystaviteľ (odsek 3) dal tovar do zálohu na zabezpečenie peňažného záväzku na ňom uvedenom.

01.06.1998

(2) S tovarovým záložným listom je spojené právo na zaplatenie peňažnej sumy na ňom vyznačenej a záložné právo k tovaru, na ktorý znie, na zabezpečenie tejto pohľadávky.

01.06.1998

(3) Tovarový záložný list môže vydať len ten, kto má tovar v tuzemsku na predaj alebo na spracovanie (výrobu) na veci určené na predaj.

01.06.1998

DRUHÁ HLAVA

01.06.1998

VYDÁVANIE TOVAROVÉHO ZÁLOŽNÉHO LISTU

01.06.1998

§ 23

01.06.1998

Náležitosti tovarového záložného listu

01.06.1998

(1) Tovarový záložný list obsahuje do súvislého textu zoradené

01.06.1998

a) označenie, že ide o tovarový záložný list, vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná,

01.11.2009

b) záväzok zaplatiť určitú peňažnú sumu v eurách (záložná pohľadávka),

01.06.1998

c) dátum (deň, mesiac a rok) splatnosti (zročnosti) záložnej pohľadávky určený pre celú sumu jednotne,

01.06.1998

d) obchodné meno toho, komu alebo na rad (na príkaz) koho sa má platiť,

01.06.1998

e) údaj o mieste splatnosti a označenie banky, v ktorej sa má platiť,

01.06.1998

f) údaje o druhu, množstve a akosti tovaru podľa technických noriem, ktorý sa dáva do zálohu, ako aj jeho hodnoty a vyhlásenie o jeho daní do zálohu,

01.06.1998

g) údaj o mieste, kde sa tovar dáva do zálohu,

01.06.1998

h) deň, mesiac, rok a údaj o mieste vystavenia,

01.06.1998

i) obchodné meno a adresa vystaviteľa a jeho podpis.

01.06.1998

(2) Na tovarovom záložnom liste musí byť potvrdenie o jeho registrácii (§ 25).

01.06.1998

(3) Ak je tovar daný do zálohu poistený, musí tovarový záložný list obsahovať aj údaj o poistiteľovi a označenie poistky alebo poistnej zmluvy.

01.06.1998

(4) Listina, ktorá neobsahuje údaje uvedené v odsekoch 1 a 2, nie je tovarový záložný list.

01.06.1998

§ 24

01.06.1998

Základné podmienky vydania tovarového záložného listu

01.06.1998

(1) Hodnotu založeného tovaru môže vystaviteľ uviesť najviac vo výške najvyššie prípustnej podľa osobitného predpisu;22) ak nie je takto cena určená, najviac vo výške všeobecnej ceny (§ 20 ods. 1) v čase vystavenia tovarového záložného listu.

01.01.2009

(2) Na tovarový záložný list možno uviesť záložnú pohľadávku najviac do výšky 80 % hodnoty založených vecí vyznačených na tovarovom záložnom liste.

01.01.2009

(3) Tovarový záložný list možno vystaviť na určený čas splatnosti, najviac na dvanásť mesiacov odo dňa vystavenia.

01.06.1998

(4) Prvý oprávnený z tovarového záložného listu môže žiadať pred jeho prevzatím preukázanie akosti tovaru dávaného do zálohu dokladom o rozbore vykonanom príslušným kontrolným orgánom alebo dohodnutým laboratóriom.

01.06.1998

§ 25

01.06.1998

Registrácia tovarového záložného listu

01.06.1998

(1) Vydanie tovarového záložného listu musí zaregistrovať ministerstvo. Žiadosť o registráciu a jej potvrdenie na tovarovom záložnom liste podáva prvý majiteľ alebo vystaviteľ tovarového záložného listu na územnom pracovisku ministerstva príslušnom podľa umiestnenia tovaru daného do zálohu.

01.06.1998

(2) Ministerstvo zapisuje tovarové záložné listy do osobitného zoznamu obsahujúceho ich odpisy číslované podľa časového poradia s vyznačením dátumu a hodiny ich doručenia a potvrdzuje vykonanú registráciu na origináli tovarového záložného listu a na odpise určenom na doručenie poistiteľovi (§ 23 ods. 3).

01.06.1998

(3) Ministerstvo rozhodnutím odmietne registrovať pred uplynutím splatnosti registrovaného tovarového záložného listu ďalší tovarový záložný list toho istého vystaviteľa na ten istý druh tovaru ako aj tovarový záložný list s dátumom vystavenia neskorším ako deň doručenia na registráciu s výnimkou, ak žiada o registráciu ten istý prvý majiteľ.

01.06.1998

(4) Ak nie sú dôvody na postup podľa odseku 3, ministerstvo vykoná registráciu do piatich dní od podania žiadosti.

01.06.1998

(5) Tomu, kto osvedčí právny záujem, umožní ministerstvo nahliadnuť do zoznamu uvedenému v odseku 2.

01.06.1998

TRETIA HLAVA

01.06.1998

POVINNOSTI VYSTAVITEĽA

01.06.1998

§ 26

01.06.1998

(1) Vystaviteľ je povinný tovar daný do zálohu riadne a odborne uložiť a starostlivo ho opatrovať. Premiestniť ho smie len v záujme zabránenia alebo zmiernenia hroziacej škody, pričom je povinný súčasne podať správu prvému majiteľovi tovarového záložného listu, ktorý je povinný podať správu indosatárovi,23) inak len so súhlasom majiteľa tovarového záložného listu.

01.06.1998

(2) Vystaviteľ je povinný v sklade, v ktorom sa nachádzajú založené veci, vyvesiť čitateľný nápis napísaný nezmazateľným písmom alebo tlačou, na ktorom sa uvedie, že tovar je založený, s uvedením jeho druhu, množstva a akosti, obchodného mena prvého majiteľa a po registrácii aj s údajom o registrácii.

01.06.1998

(3) Kým celá záložná pohľadávka nezanikla, nesmie vystaviteľ založený tovar scudziť ani zriadiť k nemu záložné právo, ani ho uložiť vo verejnom sklade.

01.06.1998

(4) Vystaviteľ tovarového záložného listu je povinný viesť osobitnú evidenciu, z ktorej sa možno kedykoľvek presvedčiť o druhu, množstve a hodnote založeného tovaru, prípadne o jeho poistení vrátane jeho trvania a výšky poistného plnenia.

01.06.1998

ŠTVRTÁ HLAVA

01.06.1998

RUČENIE NA TOVAROVOM ZÁLOŽNOM LISTE

01.06.1998

§ 27

01.06.1998

Zaplatenie sumy uvedenej na tovarovom záložnom liste alebo jej časť možno zabezpečiť ručením na tovarovom záložnom liste, na ktoré sa obdobne vzťahujú predpisy o zmenkovom ručení.3)

01.06.1998

PIATA HLAVA

01.06.1998

PLATENIE

01.06.1998

§ 28

01.06.1998

Platenie pred splatnosťou

01.06.1998

(1) Vystaviteľ je oprávnený platiť aj pred splatnosťou záložnej pohľadávky.

01.06.1998

(2) Vystaviteľ je povinný zaplatiť pred splatnosťou záložnej pohľadávky aj bez vyzvania

01.06.1998

a) pred scudzením alebo spracovaním založených vecí, alebo ich premiestnením inak ako podľa tohto zákona,

01.06.1998

b) ak stratí držbu založených vecí,

01.06.1998

c) ak odoprie majiteľovi tovarového záložného listu možnosť presvedčiť sa o uložení a stave založených vecí,

01.06.1998

d) ak v dôsledku úbytku založených vecí alebo zhoršenia ich akosti suma uvedená v tovarovom záložnom liste prevyšuje výšku prípustnú podľa § 24 ods. 4.

01.06.1998

§ 29

01.06.1998

Predčasná splatnosť

01.06.1998

Ak majiteľ tovarového záložného listu zistí skutočnosti uvedené v § 28 ods. 2, môže požadovať zaplatenie aj pred splatnosťou; dňom splatnosti je v tomto prípade deň, keď majiteľ tak urobil.

01.06.1998

§ 30

01.06.1998

Postup pri neplatení

01.06.1998

(1) Ak nebol tovarový záložný list riadne a včas zaplatený, môže jeho majiteľ

01.06.1998

a) požiadať súdneho exekútora o predaj založeného tovaru podľa predpisov o výkone rozhodnutia24) bez toho, aby dlžníka žaloval o zaplatenie, alebo

01.06.1998

b) predať ho sám, alebo dať predať založený tovar na dražbe25) alebo na burze, alebo ho predať prostredníctvom skladovateľa za všeobecnú cenu (§ 20 ods. 1).

01.06.1998

(2) Skladovateľ obstaráva predaj založených vecí na základe zmluvy s majiteľom tovarového záložného listu.

01.06.1998

(3) Vystaviteľ je povinný vydať založený tovar na vyzvanie súdneho exekútora alebo majiteľa tovarového záložného listu a umožniť jeho prevzatie na účely uvedené v odseku 1.

01.06.1998

(4) Ak vystaviteľ odoprie založený tovar vydať, postará sa súdny exekútor, v prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) na návrh majiteľa tovarového záložného listu, o odobratie založeného tovaru podľa predpisov o výkone rozhodnutia,26) a to bez toho, aby majiteľ žaloval vystaviteľa o vydanie tovaru. Odobratý tovar sa do predaja uloží vo verejnom sklade.

01.06.1998

(5) Majiteľ tovarového záložného listu k žiadosti (návrhu) podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 4 pripojí tovarový záložný list a pri vyzvaní podľa odseku 3 sa preukáže tovarovým záložným listom, na ktorom je potvrdenie banky [§ 23 ods. 1 písm. e)], že sa včas neplatilo; takýto tovarový záložný list je na účely odseku 1 písm. a) a odseku 4 exekučným titulom podľa osobitného predpisu.27)

01.06.1998

(6) Ak sa majiteľ tovarového záložného listu neuspokojil podľa odsekov 1 až 4, môže sa domáhať zaplatenia žalobou na súde proti vystaviteľovi alebo vykonať postih proti prevodcom; vystaviteľ a prevodcovia sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

01.06.1998

(7) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak a ak to nepodporuje povahe tovarového záložného listu, na jeho platenie a postih za neplatenie sa obdobne vzťahujú predpisy upravujúce zmenky;3) verejná listina na zistené neplatenia (protest pre neplatenie) sa nevyžaduje.

01.06.1998

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.06.1998

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.06.1998

§ 31

01.06.1998

Spoločné ustanovenia

01.06.1998

(1) Skladovateľ je povinný majiteľovi majetkového listu ako aj majiteľovi záložného listu umožniť obhliadnuť tovar prevzatý na skladovanie a presvedčiť sa o jeho uložení a stave. Obdobne to platí aj pre vystaviteľa tovarového záložného listu.

01.06.1998

(2) Ak nastala poistná udalosť, prechádza právo na poistné plnenie na majiteľa záložného listu do výšky záložnej pohľadávky a vo zvyšku na majiteľa majetkového listu. Obdobne to platí aj v prípade tovarového záložného listu.

01.06.1998

§ 32

01.06.1998

Použitie niektorých osobitných predpisov

01.06.1998

(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na cenné papiere podľa tohto zákona osobitné predpisy.1)

01.06.1998

(2) Na záložné právo majiteľa oddeleného záložného listu, majiteľa tovarového záložného listu a skladovateľa sa vzťahujú osobitné predpisy,28) len ak tento zákon neustanovuje inak.

01.06.1998

(3) Na spoločný prevod oboch častí skladiskového záložného listu alebo majetkového listu sa vzťahujú predpisy o hospodárskych stykoch so zahraničím29) obdobne ako na tovar, na ktorý znie.

01.06.1998

(4) Ak sa skladiskový záložný list alebo jeho oddelená časť alebo tovarový záložný list stratil alebo zničil, možno ich vyhlásiť za umorené obdobne ako zmenku.30)

01.06.1998

§ 33

01.06.1998

Postup v konaní o výkone rozhodnutia a v konkurznom konaní

01.07.2016

(1) Tovar, na ktorý sa vydal skladiskový záložný list, ani práva majiteľa skladiskového záložného listu alebo jeho oddelenej časti k tomuto tovaru nemôžu byť postihnuté podľa osobitných predpisov31) výkonom rozhodnutia alebo neodkladným opatrením, možno však takto postihnúť skladiskový záložný list alebo jeho majetkový list.

01.06.1998

(2) V prípade vyhlásenia konkurzu,32) ktorý sa týka majetku majiteľa skladiskového záložného listu alebo oddeleného majetkového listu, sa do súpisu konkurznej podstaty zapíše tento cenný papier.

01.06.1998

(3) V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 sa tovar, na ktorý znie skladiskový záložný list alebo jeho oddelená časť, speňažuje podľa tohto zákona, pričom skladovateľ naloží s výťažkom predaja prevyšujúcim sumu pohľadávok zabezpečených záložným právom podľa tohto zákona podľa pokynu správcu konkurznej podstaty alebo príslušného orgánu.

01.06.1998

§ 34

01.06.1998

Oprávnenie Národnej banky Slovenska

01.06.1998

Národná banka Slovenska je oprávnená nakupovať alebo prijímať do zábezpeky od bánk oddelene prevedené záložné listy a tovarové záložné listy podľa osobitného predpisu.33)

01.01.2014

§ 35

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie osvedčenia od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 7 ods. 4 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia.


01.06.1998

Čl. III

01.06.1998

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z. a zákona č. 129/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.06.1998

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

01.06.1998

x) prevádzkovanie verejného skladu.“.


01.06.1998

Čl. V

01.06.1998

Účinnosť

01.06.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


01.06.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.1998

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.06.1998

1) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

01.06.1998

2) § 3 zákona č. 600/1992 Zb.

01.06.1998

3) Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.

01.06.1998

4) Napríklad zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách.

01.06.1998

5) § 527 až 535 Obchodného zákonníka.

01.06.1998

6) § 10 a § 33 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.11.2009

7) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.06.1998

8) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

01.06.1998

9) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

9a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

01.06.1998

11) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

01.06.1998

12) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.

01.06.1998

13) § 11 ods. 3 a 5 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.06.1998

14) § 27 Obchodného zákonníka.

01.06.1998

15) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.

01.06.1998

16) Zákon č. 50/1976 Zb.

01.06.1998

17) § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.

01.06.1998

18) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.

01.06.1998

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

01.06.1998

20) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.06.1998

21) Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení neskorších predpisov.

01.01.2009

22) § 4 až 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

01.06.1998

23) Čl. I. § 13 ods. 2 zákona č. 191/1950 Zb.

01.06.1998

24) § 116 až 128 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z.

01.06.1998

25) Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.§ 41 zákona č. 455/1991 Zb.

01.06.1998

26) § 186 až 187 Exekučného poriadku.

01.06.1998

27) § 41 Exekučného poriadku.

01.06.1998

28) § 151a až 151m Občianskeho zákonníka.§ 299 a 535 Obchodného zákonníka.

01.06.1998

29) Napríklad § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.

01.07.2016

30) § 310 Civilného mimosporového poriadku.

01.07.2016

31) Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. § 324 Civilného sporového poriadku. Exekučný poriadok.

01.06.1998

32) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

01.06.1998

33) § 18 ods. 1, § 23 a 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.