01.06.1998

139

01.06.1998

ZÁKON

01.06.1998

z 2. apríla 1998

01.06.1998

o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

01.06.1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.06.1998

PRVÁ ČASŤ

01.06.1998

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

01.01.2010

§ 1

01.01.2010

Predmet úpravy

01.01.2010

Tento zákon ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov (ďalej len „omamné a psychotropné látky“) a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.

01.06.1998

§ 2

01.06.1998

Základné pojmy

01.06.1998

(1) Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

01.06.1998

(2) Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami.

01.04.2013

(3) Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac

01.04.2013

a) omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok, alebo

01.04.2013

b) potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach (ďalej len „riziková látka“).

01.01.2010

(4) Spracovanie na účely tohto zákona je zužitkovanie konopy okrem konopy siatej4) alebo makovej slamy podľa § 16 ods. 1 na iné účely, ako je získanie omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(5) Výroba na účely tohto zákona je spracovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy, izolácia alebo syntéza omamných a psychotropných látok, alebo výroba liekov s obsahom omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(6) Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie zdravotníckych zariadení1) omamnými a psychotropnými látkami.

01.03.2011

(7) Výdaj na účely tohto zákona je zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu1a) vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu1b) alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok zvieratám pri poskytovaní odborných veterinárnych činností.1ba)

01.06.1998

DRUHÁ ČASŤ

01.01.2010

ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI

01.06.1998

§ 3

01.04.2013

Zaraďovanie omamných látok a psychotropných látok

01.04.2013

(1) Omamné látky a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri Organizácii Spojených národov (ďalej len „medzinárodný úrad“), na základe právne záväzných aktov Európskej únie alebo na základe odôvodneného podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.12.2017

(2) Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo1bb) v lieku.1bc) Do II. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. Do III. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s nižšou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.

01.12.2017

(3) Vyňaté prípravky sú prípravky, ktoré obsahujú omamné látky zaradené do II. a III. skupiny v množstve a koncentrácii uvedených v prílohe č. 2. Svojím zložením a povahou predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie a nemožno z nich bežným spôsobom a prostriedkami získať potrebné množstvo omamných látok na ich zneužitie. Zoznam vyňatých prípravkov je uvedený v prílohe č. 2.

01.12.2017

(4) Na prípravky uvedené v odseku 3 a prípravky podľa § 2 ods. 3 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 22 a § 28.

01.06.1998

§ 4

01.06.1998

Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

01.01.2010

(1) Zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže len fyzická osoba alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom, a to na základe povolenia, ktoré vydáva ministerstvo.

01.12.2017

(2) Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami zaradenými do II. a III. skupiny je pestovanie, spracovanie, výroba, dovoz, vývoz, tranzit, veľkodistribúcia, výdaj, výskumná, výučbová a expertízna činnosť vrátane kontroly liečiv a liekov (ďalej len „expertízna činnosť“), ktorá sa vykonáva na účely zdravotnej starostlivosti alebo na účely veterinárnej starostlivosti.

01.06.1998

(3) Omamné a psychotropné látky I. skupiny možno pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať a vykonávať ich tranzit a veľkodistribúciu iba na účely výskumnej, výučbovej a expertíznej činnosti s výnimkou pestovania konopy na priemyselné účely.

01.06.1998

(4) Nedovolené zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami je zaobchádzanie iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon.

01.04.2009

(5) Držať omamné látky a psychotropné látky podľa osobitného predpisu sú oprávnení:

01.04.2009

a) policajt,1c)

01.04.2009

b) colník,1d)

01.04.2009

c) príslušník vojenskej polície,1e)

01.12.2017

d) príslušník spravodajských služieb,1ea)

01.12.2017

e) príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže.1eaa)

01.06.1998

§ 5

01.06.1998

Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

01.01.2008

(1) Fyzické osoby môžu zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami, ak dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilé na právne úkony, bezúhonné a zdravotne spôsobilé. Bezúhonnosť žiadateľa, odborného zástupcu a osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sa preukazuje odpisom registra trestov. Ak ide o žiadateľa o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami alebo o jeho odborného zástupcu a osoby, ktoré riadia priamo činnosti uvedené v povolení, musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 6.

01.07.2016

(2) Podmienkami na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami právnickou osobou sú bezúhonnosť právnickej osoby a ustanovenie odborného zástupcu. Odborný zástupca musí spĺňať podmienky určené pre fyzickú osobu podľa odseku 1.

01.01.2010

(3) Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa odsekov 1 a 2 je zabezpečenie

29.01.2004

a) materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh a rozsah činnosti,

01.01.2010

b) administratívno-technických opatrení na bezpečné uchovávanie omamných a psychotropných látok a na zabránenie ich zneužitia.

01.06.1998

(4) Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.

01.04.2013

(5) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom. Lekársky posudok vydáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria na základe výsledku lekárskej prehliadky; v prípade potreby sa vyšetrením u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria zabezpečí vylúčenie závislosti osoby od užívania omamných a psychotropných látok.

01.06.1998

(6) Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami uvedené v odsekoch 1 až 5 musia byť splnené po celý čas zaobchádzania s takýmito látkami.

01.06.1998

§ 6

01.06.1998

Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

01.06.1998

(1) Odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami musí mať žiadateľ o vydanie povolenia (ďalej len „žiadateľ“) alebo jeho odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané.

29.01.2004

(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje

01.12.2017

a) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v študijnom odbore zubné lekárstvo, v študijnom odbore veterinárne lekárstvo, v študijnom odbore ošetrovateľstvo, v študijnom odbore pôrodná asistencia alebo v niektorom zo študijných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. a) a b),

29.01.2004

b) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole chemického zamerania a osvedčením vydaným podľa odsekov 3 a 4,

01.12.2017

c) diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii podľa osobitného predpisu1eb) alebo v niektorom zo špecializačných odborov podľa § 42a ods. 1 písm. c) až e),

01.04.2013

d) dokladom o skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou alebo

29.01.2004

e) dokladom uznaným podľa osobitného predpisu,1f) ak ide o osobu, ktorá získala odborné vzdelanie požadované podľa písmen a) až d) štúdiom v zahraničí.

01.04.2009

(3) Zamestnanci, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami, musia byť pred začatím práce s takýmito látkami oboznámení s ich povahou a účinkami a so spôsobmi zaobchádzania s nimi. Držiteľ povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „držiteľ povolenia“) je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci boli s touto problematikou oboznámení a aby ich potrebné znalosti boli pravidelne dopĺňané a najmenej raz za dva roky preverované. To sa nevzťahuje na zamestnancov držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení.

01.12.2017

(4) Oboznámenie a preverovanie podľa odseku 3 vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na základe žiadosti zamestnávateľa. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydá o úspešne vykonanej skúške zamestnanca osvedčenie, ktoré zašle zamestnávateľovi.

01.12.2017

(5) Odborná spôsobilosť na pestovanie maku siateho (§ 16 ods. 2) alebo konopy, na spracovanie makovej slamy, spracovanie konopy okrem odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov,1fa) výskum, výučbu, expertíznu činnosť, prepravu a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok sa preukazuje osvedčením podľa odseku 4.

01.06.1998

§ 7

01.06.1998

Odborný zástupca

01.06.1998

(1) Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie.

01.04.2013

(2) Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia okrem prípadu, ak je odborný zástupca štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia.

29.01.2004

(3) Ak odborný zástupca prestane vykonávať odbornú činnosť, túto skutočnosť bezodkladne oznámi ministerstvu; držiteľ povolenia je povinný okamžite výkon odbornej činnosti zastaviť do vydania nového povolenia.

01.04.2009

(4) Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho alebo konopy prestane vykonávať odbornú činnosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť ministerstvu a uvedie dôvod, pre ktorý odborný zástupca prestal vykonávať odbornú činnosť. Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy môže do skončenia vegetačného obdobia vykonávať odbornú činnosť, ak ďalej nie je ustanovené inak.

01.06.1998

§ 8

01.06.1998

Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami

01.06.1998

(1) Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len „povolenie“) podáva žiadateľ ministerstvu.

01.06.1998

(2) Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o

01.06.1998

a) mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľom fyzická osoba,

01.06.1998

b) obchodnom mene, sídle, právnej forme, ako aj o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu a rodnom čísle osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a o identifikačnom čísle, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba, o mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle a štátnom občianstve odborného zástupcu, ak bol ustanovený,

01.06.1998

c) druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami,

01.06.1998

d) mieste výkonu činnosti,

01.06.1998

e) dni začatia zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.

01.06.1998

(3) K žiadosti o vydanie povolenia je žiadateľ ďalej povinný doložiť

01.06.1998

a) doklad o svojej zdravotnej spôsobilosti alebo o zdravotnej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,

01.06.1998

b) doklad o svojej odbornej spôsobilosti alebo o odbornej spôsobilosti svojho odborného zástupcu,

01.12.2011

c) posudok

01.12.2011

1. Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len „štátny ústav“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3 alebo

01.12.2011

2. Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“) o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3, ak ide o povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými latkami pri ­po­skytovaní odborných veterinárnych činností,1ba)

01.04.2009

d) kladný posudok príslušného orgánu verejného zdravotníctva1g) na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,

01.01.2008

e) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia alebo úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny, ak je žiadateľom právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu,1h)

01.01.2008

f) stanovisko obce k začatiu činnosti,

01.01.2008

g) doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať, a v prípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti dopravného prostriedku,

01.04.2009

h) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení pozberového zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),

01.01.2008

i) úradne osvedčenú kópiu povolenia

01.01.2010

1. na výrobu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b), v rozsahu výroby liekov s obsahom omamných a psychotropných látok

29.01.2004

2. na veľkodistribúciu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na veľkodistribúciu podľa § 9 ods. 1 písm. c),

01.03.2011

3. na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, 1j) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti1k) alebo na poskytovanie odborných veterinárnych činností,1ba) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),

29.01.2004

4. na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j),

01.04.2009

j) čestné vyhlásenie o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a).

01.04.2009

(4) K žiadosti o vydanie povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný doložiť doklady podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a), b), e), g), h) a j).

01.04.2009

(5) Ak žiadateľ o vydanie povolenia nespĺňa podmienky na vydanie povolenia, ministerstvo žiadosť zamietne.

01.06.1998

§ 9

01.06.1998

Povolenie a jeho náležitosti

01.06.1998

(1) Povolenie vydáva ministerstvo žiadateľovi na tieto druhy činností:

01.06.1998

a) pestovanie,

01.06.1998

b) výroba,

01.06.1998

c) veľkodistribúcia,

01.06.1998

d) výdaj,

01.06.1998

e) dovoz,

01.06.1998

f) vývoz,

01.06.1998

g) tranzit,

29.01.2004

h) výskum, výučba a expertízna činnosť,

29.01.2004

i) preprava,

01.01.2010

j) nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok,

01.01.2010

k) spracovanie.

01.04.2009

(2) Povolenie sa vydáva na špeciálnom papieri s hologramom.

01.12.2004

(3) Povolenie vydané fyzickej osobe obsahuje meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, obchodné meno, identifikačné číslo, druh a rozsah činnosti, miesto výkonu činnosti, štátne občianstvo, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, ak bol ustanovený.

01.12.2004

(4) Povolenie vydané právnickej osobe obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, ako aj meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a štátne občianstvo odborného zástupcu, druh a rozsah činnosti, ako aj miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia.

01.12.2004

(5) Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného zákona.2)

01.06.1998

§ 10

01.06.1998

Zmeny údajov uvedených v povolení

01.06.1998

(1) Ministerstvo môže na základe žiadosti držiteľa povolenia vyznačiť zmenu údajov uvedených v povolení, ak ide o zmenu mena a priezviska držiteľa povolenia, miesta trvalého pobytu alebo štátneho občianstva držiteľa povolenia alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený; v prípade právnickej osoby môže vyznačiť aj zmenu jej sídla, mena a priezviska osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

29.01.2004

(2) Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, miesta výkonu činnosti, zmeny právnickej osoby, ak sa zmenilo jej identifikačné číslo alebo právna forma, zmeny osoby odborného zástupcu nie je zmenou údajov uvedených v povolení (odsek 1). V takých prípadoch je žiadateľ povinný podať novú žiadosť o vydanie povolenia a súčasne požiadať o zrušenie pôvodného povolenia. Ak ide o zmenu osoby odborného zástupcu, k žiadosti sa prikladajú len doklady, ktoré sa vzťahujú na osobu nového odborného zástupcu, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.

01.06.1998

§ 11

01.06.1998

Zánik povolenia

01.06.1998

(1) Povolenie je viazané na jeho držiteľa. Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia, jeho vyhlásením za mŕtveho alebo zánikom právnickej osoby.

01.06.1998

(2) Ministerstvo je po úmrtí držiteľa povolenia povinné zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu omamných a psychotropných látok a aby s omamnými a psychotropnými látkami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené na zaobchádzanie s nimi.

01.04.2009

§ 12

01.04.2009

Dočasné pozastavenie povolenia

01.04.2009

(1) Ak bol držiteľ povolenia obvinený z trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo z úmyselne spáchaného trestného činu, ministerstvo rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu. V takom prípade ministerstvo určí spôsob, akým sa má naložiť so zásobami omamných a psychotropných látok v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.

01.04.2009

(2) Ministerstvo pozastaví činnosť držiteľovi povolenia najviac na 90 dní, ak

01.04.2009

a) pokračuje v činnosti bez ustanovenia odborného zástupcu,

01.04.2009

b) vykonáva činnosti v priestoroch, ktoré podľa posúdenia štátneho ústavu alebo orgánu verejného zdravotníctva nespĺňajú podmienky na riadny výkon činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané,

01.04.2009

c) v súvislosti s vykonávaním činnosti hrozí neodvrátiteľná škoda alebo

01.04.2009

d) môže prísť k poškodeniu zdravia ľudí.

01.04.2009

(3) Ministerstvo v rozhodnutí o pozastavení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami.

01.04.2009

(4) Odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení činnosti nemá odkladný účinok.

01.06.1998

§ 13

01.06.1998

Zrušenie povolenia

01.11.1999

(1) Ministerstvo zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

01.11.1999

a) požiada o zrušenie povolenia,

01.11.1999

b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, alebo za úmyselne spáchaný trestný čin.3)

01.06.1998

(2) Ministerstvo môže zrušiť povolenie vtedy, ak držiteľ povolenia porušuje ustanovenia tohto zákona alebo ak sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie povolenia obsahovala nepravdivé údaje.

01.04.2009

(3) Ak držiteľ povolenia opakovane vykonáva činnosť, za ktorú možno pozastaviť činnosť podľa § 12 ods. 2, alebo ak v lehote určenej v rozhodnutí o pozastavení činnosti neodstráni zistené nedostatky, ministerstvo povolenie zruší.

01.04.2009

(4) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými a psychotropnými látkami v sklade a s dokumentáciou, ktorá slúžila na evidenciu zaobchádzania s takýmito látkami. V rozhodnutí o zrušení povolenia sa určí aj lehota, v ktorej môže držiteľ povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.

01.06.1998

§ 14

01.06.1998

Povinnosti držiteľa povolenia

01.06.1998

Držiteľ povolenia je povinný

01.06.1998

a) vykonávať len tie činnosti, na ktoré má oprávnenie uvedené v povolení,

01.06.1998

b) určiť zamestnancov, ktorí budú priamo riadiť činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané,

01.06.1998

c) vopred požiadať ministerstvo o schválenie zmeny údajov uvedených v povolení,

01.06.1998

d) uvádzať pri manipulácii s omamnými a psychotropnými látkami správne a presné údaje a bezodkladne oznamovať ministerstvu všetky zmeny o údajoch, na ktorých základe bolo povolenie vydané,

01.06.1998

e) plniť si ohlasovacie povinnosti voči ministerstvu podľa § 28,

01.06.1998

f) v prípade neuskutočneného dovozu alebo vývozu vrátiť do 15 dní od uplynutia času platnosti povolenia jeho originál a kópiu ministerstvu,

01.06.1998

g) distribuovať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len držiteľovi povolenia,

01.06.1998

h) uchovávať omamné a psychotropné látky tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu,

01.06.1998

i) zabezpečiť zaškolenie zamestnancov na prácu s omamnými a psychotropnými látkami,

01.11.1999

j) umožniť osobám povereným na vykonanie kontrolnej činnosti vykonávanie oprávnení podľa § 38 ods. 4 písm. a),

01.04.2009

k) objednávať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len od držiteľa povolenia

01.04.2009

1. podľa tohto zákona, ak ide o držiteľa povolenia, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

01.04.2009

2. podľa zákona platného v štáte, na území ktorého má držiteľ povolenia sídlo,

01.11.1999

l) požiadať ministerstvo o schválenie množstva omamných a psychotropných látok, ktoré predpokladá vyrobiť, spotrebovať, skladovať alebo vyviezť,

01.11.1999

m) pri podozrení z nedovoleného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami bezodkladne informovať orgány činné v trestnom konaní o všetkých zistených skutočnostiach,

01.11.1999

n) viesť a uchovávať záznamy o omamných a psychotropných látkach spôsobom uvedeným v povolení.

01.06.1998

§ 15

01.01.2010

Pestovanie koky a konopy

01.06.1998

(1) Pestovanie koky je na území Slovenskej republiky zakázané.

15.03.2014

(2) Pestovanie konopy na území Slovenskej republiky je zakázané s výnimkou pestovania na priemyselné účely alebo výskumné účely. Pestovanie konopy na priemyselné účely je možné na základe povolenia ministerstva, ktoré platí jeden rok od jeho vydania. Spracovanie konopy okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) je možné na základe povolenia ministerstva.

01.04.2009

(3) Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) môže poľnohospodár5) pestovať bez povolenia, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.

01.04.2009

(4) Držiteľ povolenia je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii, ktorá je držiteľom povolenia, celú úrodu konopy v lehote určenej v povolení za vopred dohodnutú cenu.

01.06.1998

(5) Každý držiteľ povolenia je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu konopy na výrobu omamných a psychotropných látok.

01.04.2009

(6) Zakazuje sa vstupovať do porastu konopy a konopy siatej4) v čase jej kvitnutia. To neplatí, ak ide o držiteľa povolenia, jeho odborného zástupcu, poľnohospodára,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, a kontrolné orgány. Držiteľ povolenia a poľnohospodár,5) ktorý pestuje konopu siatu podľa odseku 3, je povinný okamžite po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

01.04.2009

§ 16

01.04.2009

Pestovanie maku siateho

01.04.2009

(1) Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho so stonkou dlhou najviac 15 cm okrem semien.

01.04.2009

(2) Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 iba na potravinárske účely. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu bezodkladne zapracovať do pôdy alebo ju odovzdať výrobcovi omamnej a psychotropnej látky, ktorý je držiteľom povolenia na túto činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b).

01.01.2010

(3) Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok je možné iba na základe povolenia. Ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky odo dňa vydania povolenia nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.

01.04.2009

(4) Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný za vopred dohodnutú cenu odovzdať spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy v lehote určenej v povolení alebo ju bezodkladne zneškodniť zapracovaním do pôdy. Spracovateľská organizácia musí byť držiteľom povolenia.

01.04.2009

(5) Každý pestovateľ maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy na výrobu omamných a psychotropných látok.

01.04.2009

(6) Zakazuje sa

01.04.2009

a) vstupovať do porastu maku siateho; to neplatí pre držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, jeho odborného zástupcu a nimi poverenej osoby a zástupcov orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť,

01.04.2009

b) narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.

01.04.2009

(7) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predkladá ministerstvu

01.04.2009

a) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy bezodkladným zapracovaním do pôdy,

01.04.2009

b) vyhlásenie o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,

01.04.2009

c) vyhlásenie, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; v takom prípade doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.

01.04.2009

(8) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný bezodkladne po zistení poškodenia porastu nepovolanou osobou oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

01.04.2013

§ 16a

01.04.2013

Zoznam rizikových látok

01.04.2013

(1) Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak je odôvodnené podozrenie, že sa zneužíva na trvalé alebo ojedinelé úmyselné a nadmerné užívanie, ktoré je sprevádzané škodlivými fyzickými reakciami alebo duševnými reakciami.

01.12.2017

(2) Ak sa v lehote šiestich rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, bezodkladne sa zaradí do zoznamu omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a súčasne sa vyradí zo zoznamu rizikových látok.

01.12.2017

(3) Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka, ak sa v lehote šiestich rokov od zaradenia do zoznamu rizikových látok preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky. Zo zoznamu rizikových látok sa bezodkladne vyradí riziková látka aj vtedy, ak sa v lehote podľa prvej vety nepreukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.

01.04.2013

(4) Zoznam rizikových látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.06.1998

TRETIA ČASŤ

01.06.1998

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTKACH

01.06.1998

§ 17

01.06.1998

Odhad množstva spotreby, výroby a skladovania omamných látok

01.06.1998

(1) Ministerstvo je povinné oznámiť medzinárodnému úradu každý rok do 30. júna odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku spotrebované, vyrobené a skladované v takomto členení:

01.06.1998

a) spotrebované omamné látky I., II. a III. skupiny;

01.06.1998

b) vyrobené omamné látky, ktoré budú použité

01.06.1998

1. na výrobu iných omamných látok,

01.06.1998

2. na výrobu vyňatých prípravkov;

29.01.2004

3. na výrobu látok, ktoré nie sú omamnými látkami;

01.06.1998

c) omamné látky, ktoré budú určené na zásoby ku koncu roka, na ktorý sa vzťahuje odhad.

01.06.1998

(2) Odhad množstva spotreby výroby a skladovania omamných látok schvaľuje na každý rok jednotlivým štátom medzinárodný úrad.

01.06.1998

§ 18

01.06.1998

Obmedzenie zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

01.06.1998

(1) Podľa schváleného odhadu rozhodne ministerstvo na žiadosť držiteľa povolenia, aké množstvo omamných a psychotropných látok môže držiteľ povolenia každý rok spotrebovať, vyrobiť, skladovať, vyviezť alebo doviezť.

01.06.1998

(2) V odôvodnených prípadoch ministerstvo na základe novej žiadosti držiteľa povolenia rozhodne o zvýšení alebo znížení povoleného množstva, spotreby, výroby, skladovania, vývozu alebo dovozu omamných a psychotropných látok.

01.06.1998

§ 19

01.06.1998

Vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok

15.03.2014

(1) Vyvážať alebo dovážať omamné a psychotropné látky môže len držiteľ povolenia podľa § 9 ods. 1. Na vývoz alebo dovoz semien a odrôd konopy siatej4) sa povolenie nevyžaduje. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5b)

01.01.2010

(2) Každý vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok podlieha ešte osobitnému povoleniu, ktoré vydáva ministerstvo na každú omamnú a psychotropnú látku osobitne na tlačive predpísanom medzinárodným úradom. K žiadosti o vývoz musí žiadateľ pripojiť dovozné povolenie vydané krajinou dovozcu.

29.01.2004

(3) Doklady potrebné na vývoz a dovoz omamných a psychotropných látok musia obsahovať

01.06.1998

a) ich názvy tak, ako sa uvádzajú v zoznamoch medzinárodných dohovorov; pri prípravkoch aj ich obchodné názvy,

01.06.1998

b) vyvážané alebo dovážané množstvo omamných a psychotropných látok a ich liekovú formu a koncentráciu,

01.04.2009

c) meno, priezvisko a adresu vývozcu a dovozcu.

01.06.1998

§ 20

01.06.1998

Vývozné povolenie na omamné a psychotropné látky

01.06.1998

(1) Vývoz možno uskutočniť len vtedy, ak dovážajúca krajina s dovozom omamnej a psychotropnej látky súhlasí. Súhlas vyjadruje vydané dovozné povolenie, ktoré je nevyhnutným podkladom na vydanie vývozného povolenia. Vývoz možno povoliť len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok, schváleného dovážajúcemu štátu medzinárodným úradom na každý rok.

01.04.2009

(2) Vo vývoznom povolení sa uvedie okrem požadovaných údajov o žiadateľovi aj číslo a dátum vydania dovozného povolenia a názov ustanovizne, ktorá ho vydala.

01.04.2009

(3) Vývozné povolenie vystavuje ministerstvo v piatich rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Druhý rovnopis zašle príslušnému orgánu krajiny dovozcu, ktorá na ňom vyznačí skutočne dovezené množstvo omamných a psychotropných látok, a vráti ho ministerstvu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo vývozcovi, z ktorých jeden si ponechá na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí potvrdený colným orgánom si vývozca ponechá ako doklad uskutočneného vývozu.

01.06.1998

(4) Vývoz z územia Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, colnému skladu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené vo vývoznom povolení, je zakázaný.

01.06.1998

§ 21

01.06.1998

Dovozné povolenie na omamné a psychotropné látky

01.06.1998

(1) Dovoz môže byť povolený len v rozsahu povoleného množstva spotreby omamných a psychotropných látok určených jednotlivým štátom medzinárodným úradom na každý rok.

01.01.2010

(2) Dovozné povolenie vystavuje ministerstvo v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo dovozcovi, z ktorých jeden si ponechá dovozca na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí potvrdený colným orgánom si dovozca ponechá ako doklad uskutočneného dovozu. Platnosť povolenia je šesť mesiacov od jeho vydania.

29.01.2004

(3) Dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných úschovnému miestu, slobodnému colnému skladu, slobodnému colnému pásmu alebo na adresu inej osoby, ako je uvedené v dovoznom povolení, je zakázaný. Rovnako je zakázaný dovoz na územie Slovenskej republiky vo forme zásielok adresovaných colnému skladu.

29.01.2004

(4) V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu orgány činné v trestnom konaní odovzdajú omamné a psychotropné látky špecializovanému pracovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

01.06.1998

§ 22

01.06.1998

Tranzit omamných a psychotropných látok

01.06.1998

(1) Tranzit omamných a psychotropných látok cez územie Slovenskej republiky je možný len na základe povolenia, ktoré vydá ministerstvo vývozcovi. Rovnopis povolenia zašle ministerstvo krajine vývozcu a krajine dovozcu. V povolení sa určí miesto začiatku a konca tranzitu. Zmena miesta začiatku alebo konca tranzitu sa musí vyznačiť v povolení. Vývozca odovzdá jeden rovnopis povolenia na tranzit colným orgánom.

01.06.1998

(2) K žiadosti o vydanie povolenia je vývozca povinný doložiť vývozné povolenie krajiny vývozcu a dovozné povolenie krajiny dovozcu.

01.06.1998

(3) Pri tranzite omamných a psychotropných látok nemožno do takejto zásielky robiť zásahy, ktoré by mohli zmeniť jej povahu.

01.06.1998

(4) Za tranzit sa nepovažuje preprava omamných a psychotropných látok letecky bez medzipristátia lietadla.

01.06.1998

§ 23

01.06.1998

Preprava omamných a psychotropných látok na území Slovenskej republiky

01.06.1998

(1) Na území Slovenskej republiky možno prepravovať omamné a psychotropné látky len takými vozidlami, ktoré neumožňujú nedovolené zaobchádzanie s týmito látkami.

29.01.2004

(2) Omamné a psychotropné látky je držiteľ povolenia na veľkodistribúciu povinný prepravovať v obaloch zapečatených individuálne overiteľnou pečaťou. Omamné a psychotropné látky musia byť v prepravných obaloch označených menom, priezviskom a adresou odosielateľa a prijímateľa.

01.04.2009

(3) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo zmluvný prepravca je povinný prepravovať makovú slamu určenú pre spracovateľskú organizáciu spôsobom, ktorý vylučuje jej zneužitie.

01.06.1998

§ 24

01.06.1998

Lekárnička prvej pomoci v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich medzinárodnú prepravu

01.06.1998

(1) Na základe žiadosti prepravcu vykonávajúceho medzinárodnú prepravu môže ministerstvo povoliť, aby lekárnička prvej pomoci v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy zaregistrovaných v Slovenskej republike obsahovala v množstve a sortimente potrebnom na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti aj lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky.

01.06.1998

(2) Žiadosť prepravcu podľa odseku 1 musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) a b) aj údaje o

01.06.1998

a) dopravnom prostriedku a dopravnej trase,

01.06.1998

b) počte cestujúcich,

01.06.1998

c) požadovanom množstve a sortimente liekov,

01.06.1998

d) spôsobe uchovávania liekov a ich zabezpečenia pred zneužitím,

01.06.1998

e) osobe zodpovednej za zaobchádzanie s liekmi s dokladom o jej zdravotnej a odbornej spôsobilosti.

01.06.1998

§ 25

01.04.2013

Držba liekov obsahujúcich omamné látky a psychotropné látky

01.04.2013

(1) Osoba môže mať v držbe lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky z II. a III. skupiny len v množstve potrebnom na osobné použitie.

01.04.2013

(2) Osoba môže mať pri tranzite územím Slovenskej republiky lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky II. skupiny najviac v množstve na sedem dní liečby a lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky III. skupiny najviac na 30 dní liečby. Colné orgány sú oprávnené vyžadovať potvrdenie, že prevážané lieky získala osoba legálnym spôsobom. Potvrdením sa rozumie potvrdenie lekárne, ktorá takýto liek vydala.

01.06.1998

§ 26

01.06.1998

Výskum, výučba a expertízna činnosť

01.06.1998

(1) Na účely výskumu, výučby alebo expertíznej činnosti môže ministerstvo povoliť žiadateľovi zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny v množstve nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti.

01.06.1998

(2) Držiteľ povolenia je povinný viesť záznamy o množstve omamných a psychotropných látok a o spôsobe, akým sa s nimi zaobchádzalo.

01.06.1998

Nakladanie s omamnými a psychotropnými látkami ako s odpadom vrátane ich zneškodňovania

29.01.2004

§ 27

01.01.2010

(1) Na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok vrátane ich zneškodňovania sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1i)

01.01.2010

(2) Držiteľ povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j) je povinný písomne potvrdiť zneškodnené množstvo a druh omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(3) Písomné potvrdenie o množstve a druhu zneškodnených omamných a psychotropných látok podľa odseku 2 sa prikladá k oznámeniu podľa § 28.

01.06.1998

§ 28

01.06.1998

Oznamovacie povinnosti

29.01.2004

(1) Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu správne a presné údaje uvedené v odsekoch 2 až 6.

01.06.1998

(2) Výrobcovia sú povinní oznámiť

01.06.1998

a) najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu;

01.06.1998

b) najneskôr do 15. februára každého roka za predchádzajúci kalendárny rok

01.06.1998

1. vyrobené a skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky,

01.06.1998

2. množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použitej na výrobu prípravkov;

29.01.2004

c) do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok,

29.01.2004

d) do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku vyrobené, spotrebované a skladované,

29.01.2004

e) do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.

01.06.1998

(3) Veľkodistribútori sú povinní oznámiť

01.06.1998

a) najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka dovezené a vyvezené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky s uvedením krajiny vývozcu a krajiny dovozcu,

01.06.1998

b) do 15. februára každého roka spotrebované množstvo každej omamnej látky a dovezené množstvo každej psychotropnej látky,

01.06.1998

c) do 15. februára každého roka skladované množstvo každej omamnej a psychotropnej látky za predchádzajúci kalendárny rok,

29.01.2004

d) do 15. februára každého roka zneškodnené množstvo omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia za predchádzajúci kalendárny rok,

29.01.2004

e) do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené, spotrebované a skladované,

29.01.2004

f) do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.

01.11.1999

(4) Držitelia povolenia na pestovanie maku siateho a konopy na priemyselné účely sú povinní oznámiť do 31. decembra každého roka

01.06.1998

a) množstvo vyprodukovanej makovej slamy alebo konopy na priemyselné účely spolu, z toho

01.06.1998

1. množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii,

01.06.1998

2. skladované množstvo,

01.06.1998

3. zneškodnené množstvo;

01.11.1999

b) skutočne osiatu plochu do 31. mája každého roka.

29.01.2004

(5) Držitelia povolenia na výskum, výučbu a expertíznu činnosť sú povinní oznámiť najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka

29.01.2004

a) pripravené alebo vyrobené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky v rámci výskumu,

29.01.2004

b) množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité na skúšanie, výučbu a expertíznu činnosť,

29.01.2004

c) množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité v rámci výskumu do liekovej formy,

29.01.2004

d) zneškodnené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky.

29.01.2004

(6) Ostatní držitelia povolení musia plniť oznamovaciu povinnosť v termínoch a v rozsahu, ktoré určí ministerstvo v povolení.

01.06.1998

§ 29

01.06.1998

Objednávanie omamných a psychotropných látok

01.11.1999

(1) Držitelia povolení objednávajú omamné a psychotropné látky, ktoré nie sú vo forme lieku, a omamné a psychotropné látky II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, na osobitnom tlačive schválenom ministerstvom. Omamné a psychotropné látky III. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa objednávajú ako lieky.

01.11.1999

(2) Objednávka na tlačive podľa odseku 1 a doklady s ňou spojené sa uchovávajú desať rokov. Držitelia povolení sú povinní predložiť ich na požiadanie kontrolným orgánom.

01.01.2010

§ 30

01.01.2010

Kniha omamných látok a evidencia dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok

01.01.2010

(1) Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť bezodkladné zapísanie každého príjmu a výdaja omamnej a psychotropnej látky I. skupiny a II. skupiny do knihy omamných látok a viesť evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(2) Kniha omamných látok a doklady preukazujúce príjem a výdaj omamných a psychotropných látok sa uchovávajú desať rokov od posledného zápisu a predkladajú sa kontrolným orgánom na ich požiadanie.

01.01.2010

(3) Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja stratu, zničenie alebo odcudzenie knihy omamných látok a dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok.

01.01.2010

(4) Náležitosti knihy omamných látok a evidenciu dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných a psychotropných látok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.06.1998

§ 31

01.06.1998

Inventarizácia a porovnanie zásob a potrieb

01.01.2010

(1) Držiteľ povolenia je povinný vykonať inventarizáciu omamných a psychotropných látok do 31. decembra každého roka.

01.06.1998

(2) Inventarizácia sa musí urobiť aj pri každej zmene držiteľa povolenia, zmene odborného zástupcu držiteľa povolenia a v prípadoch straty, znehodnotenia alebo odcudzenia omamných a psychotropných látok.

01.06.1998

(3) Pri omamných a psychotropných látkach, ktoré nie sú vo forme lieku, a pri omamných a psychotropných látkach I. skupiny a II. skupiny, ktoré sú vo forme lieku, sa okrem inventarizácie porovnáva zásoba a potreby.

01.01.2010

(4) Výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť najneskôr do siedmich dní od skončenia inventarizácie

01.01.2010

a) farmaceutovi samosprávneho kraja, ak ide o povolenie na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),

01.01.2010

b) ministerstvu, ak ide o povolenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k).

01.06.1998

§ 32

01.06.1998

Balenie a označovanie omamných a psychotropných látok

01.06.1998

Uvádzať do obehu omamné a psychotropné látky v neuzatvorených obaloch alebo bez označenia názvu je zakázané. Označenia obalov omamných a psychotropných látok uvádzaných do obehu musia obsahovať aj medzinárodné názvy omamných a psychotropných látok s výnimkou makovej slamy a konopy. Obsah omamných a psychotropných látok a ich koncentrácia sa musia vyjadriť jednotkami hmotnosti alebo objemu. Povinnosti výrobcov pri balení a označovaní liekov s obsahom omamných a psychotropných látok ustanovuje osobitný predpis.6)

01.06.1998

§ 33

01.06.1998

Reklama a informácie o omamných a psychotropných látkach

01.06.1998

(1) Reklama omamných a psychotropných látok a poskytovanie ich vzoriek pre verejnosť sú zakázané.6)

01.06.1998

(2) Informácie o omamných a psychotropných látkach pre odbornú verejnosť sa uverejňujú v odborných časopisoch a poskytujú sa pri podujatiach určených pre odbornú verejnosť.

01.01.2010

(3) Pri informáciách podľa odseku 2 možno poskytovať len vzorky omamných a psychotropných látok III. skupiny v množstve a za podmienok uvedených v osobitnom predpise.6)

01.01.2010

(4) Zakazuje sa

01.04.2013

a) poskytovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,

01.04.2013

b) poskytovanie vzoriek liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny,

01.04.2013

c) darovanie omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny alebo

01.04.2013

d) darovanie liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok I. skupiny a II. skupiny.

01.04.2013

(5) Odborná verejnosť podľa tohto zákona sú držitelia povolení a osoby oprávnené predpisovať a vydávať lieky obsahujúce omamné látky a psychotropné látky.

01.06.1998

ŠTVRTÁ ČASŤ

01.06.1998

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VECIACH OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

29.01.2004

§ 34

29.01.2004

Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok

29.01.2004

Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok vykonáva

29.01.2004

a) ministerstvo,

29.01.2004

b) štátny ústav,

01.04.2009

c) samosprávne kraje,

01.04.2009

d) Pôdohospodárska platobná agentúra6a) (ďalej len „platobná agentúra“),

01.12.2011

e) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),

01.12.2011

f) ústav kontroly veterinárnych liečiv.

01.06.1998

§ 35

01.06.1998

Pôsobnosť ministerstva

01.06.1998

Ministerstvo v oblasti omamných a psychotropných látok

01.06.1998

a) zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z tohto zákona a spolupracuje v tejto oblasti s medzinárodným úradom,

01.06.1998

b) vydáva, dočasne pozastavuje činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané, a zrušuje povolenia,

01.06.1998

c) vykonáva zmeny údajov uvedených v povolení,

01.06.1998

d) kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona,

01.06.1998

e) ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

01.06.1998

f) eviduje a vyhodnocuje hlásenia požadované podľa tohto zákona a zabezpečuje spätnú informovanosť príslušných orgánov štátnej správy a držiteľov povolení,

01.06.1998

g) vedie evidenciu o

01.06.1998

1. výskume, výrobe, veľkodistribúcii, používaní omamných a psychotropných látok na pracoviskách, ktoré vykonávajú výskum, výučbu alebo expertíznu činnosť,

01.06.1998

2. dovoze, vývoze a tranzite omamných a psychotropných látok,

01.06.1998

3. držiteľoch povolení,

01.01.2010

4. štátoch, do ktorých možno vyvážať alebo z ktorých možno dovážať omamné a psychotropné látky len s vydaným dovozným povolením príslušných úradov týchto štátov,

01.06.1998

5. množstvách omamných a psychotropných látok, s ktorými sa zaobchádzalo ako s odpadom, vrátane ich zneškodnenia,

01.06.1998

h) zhromažďuje a poskytuje odborné informácie o omamných a psychotropných látkach,

01.06.1998

i) odborne usmerňuje činnosti súvisiace so zaobchádzaním s omamnými a psychotropnými látkami,

01.06.1998

j) zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam držiteľov povolení, druh činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie, zmeny údajov uvedených v povolení, dočasné pozastavenie činnosti a zrušenie alebo zánik povolenia.

29.01.2004

§ 36

29.01.2004

Pôsobnosť štátneho ústavu

29.01.2004

Štátny ústav v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

29.01.2004

a) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

29.01.2004

b) vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),

29.01.2004

c) vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,

29.01.2004

d) podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona,

29.01.2004

e) ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

29.01.2004

§ 36a

29.01.2004

Pôsobnosť samosprávneho kraja

29.01.2004

Samosprávny kraj v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

29.01.2004

a) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území,

29.01.2004

b) navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

29.01.2004

c) posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok; v prípade zistenia strát omamných a psychotropných látok oznamuje túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní,

29.01.2004

d) oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach.

01.04.2009

§ 36b

01.04.2009

Pôsobnosť platobnej agentúry

01.04.2009

Platobná agentúra zabezpečuje kontrolu pri pestovaní konopy podľa osobitného predpisu6b) na najmenej 30 % plôch osiatych konope.

01.04.2009

§ 36c

01.04.2009

Pôsobnosť kontrolného ústavu

01.04.2009

Kontrolný ústav dohliada

01.04.2009

a) nad zneškodňovaním

01.04.2009

1. porastu maku siateho alebo konopy, ak sa pestovateľ z dôvodu nedostatočného vyklíčenia porastu, poškodenia porastu škodcami, pôsobením nepriaznivých poveternostných udalostí alebo chorobami rozhodol pestovanie vopred ukončiť,

01.04.2009

2. makovej slamy alebo konopy, ktorá nebola odovzdaná zmluvnej spracovateľskej organizácii, alebo

01.04.2009

3. konopy siatej,4)

01.04.2009

b) nad pestovaním konopy siatej.6c)

01.12.2011

§ 36d

01.12.2011

Pôsobnosť ústavu kontroly veterinárnych liečiv

01.12.2011

Ústav kontroly veterinárnych liečiv v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami pri poskytovaní odborných veterinárnych činností1ba)

01.12.2011

a) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

01.12.2011

b) vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),

01.12.2011

c) vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,

01.12.2011

d) podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona,

01.12.2011

e) ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

01.06.1998

§ 37

01.06.1998

Pôsobnosť ďalších orgánov štátnej správy

01.04.2013

(1) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce, Colná správa Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontrolujú zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v rámci svojej pôsobnosti. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov uvedených v § 38.

01.11.1999

(2) Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) okrem ústavných zdravotníckych zariadení vykonávajú ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany. O zistených nedostatkoch bezodkladne informujú ministerstvo.

01.06.1998

§ 38

01.06.1998

Kontrolná činnosť

01.06.1998

(1) Kontrolnú činnosť vykonávajú orgány, ktoré plnia úlohy v oblasti štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok (ďalej len „orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť“).

01.06.1998

(2) Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, ako aj na plnenie nimi vydaných opatrení a rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú pokuty.

01.06.1998

(3) Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.7)

01.06.1998

(4) Osoby poverené vykonaním kontrolnej činnosti sú

01.11.1999

a) oprávnené vstupovať na pozemky, do zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s omamnými a psychotropnými látkami, požadovať potrebnú súčinnosť s cieľom vykonávať kontroly, bezplatne odoberať vzorky omamných a psychotropných látok v množstve a rozsahu potrebnom na analýzu, požadovať informácie, údaje, vysvetlenia a podklady a nazerať do príslušných dokladov,

01.06.1998

b) povinné preukázať sa poverením na vykonanie kontroly.

01.06.1998

§ 39

01.06.1998

Pokuty

01.01.2010

(1) Za porušenie povinností uvedených v § 14 až 16, § 28, 30, 31 a 33 sa ukladajú pokuty.

01.01.2010

(2) Štátny ústav ukladá pokuty až do výšky 16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. g), h), i) a n), § 15 ods. 4 a 5, § 16 ods. 2 až 8, § 23, § 30, 31 a 33.

01.12.2011

(3) Ministerstvo uloží pokutu do výšky 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 4 ods. 1, § 5 ods. 3, § 14 písm. a) až f), j) až l), § 15 ods. 2, § 20, § 21 a § 28.

01.11.1999

(4) Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany v rámci pôsobnosti podľa § 37 ods. 2 ukladajú pokuty až do výšky

01.01.2009

a) 16 596 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. h), i) a n),

01.01.2009

b) 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. a) až d) a písm. j) a k).

01.11.1999

(5) Orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 prihliadajú pri ukladaní pokút na mieru ohrozenia zdravia, verejných záujmov a na rozsah škodlivých následkov porušenia povinnosti.

01.11.1999

(6) V rozhodnutí o uložení pokuty orgány uvedené v odsekoch 2 až 4 určia aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, môžu uložiť ďalšiu pokutu, a to až do výšky dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty.

01.11.1999

(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátnej správy o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa porušila povinnosť.

01.11.1999

(8) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.06.1998

§ 40

01.06.1998

Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

01.06.1998

Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

01.06.1998

§ 41

01.06.1998

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami v ozbrojených silách.


01.06.1998

PIATA ČASŤ

01.06.1998

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.06.1998

§ 42

01.06.1998

Prechodné ustanovenie

29.01.2004

(1) Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času uvedeného v povolení, najdlhšie jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

29.01.2004

(2) Začaté správne konania krajských úradov právoplatne neskončené do účinnosti tohto zákona prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na štátny ústav.

01.04.2013

§ 42a

01.04.2013

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013

01.04.2013

(1) Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami sa preukazuje diplomom

01.04.2013

a) o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore detské lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,

01.04.2013

b) o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore stomatológia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,

01.04.2013

c) o špecializácii v špecializačnom odbore farmaceutické technologické postupy alebo v špecializačnom odbore zabezpečovanie kvality liekov podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004,

01.04.2013

d) o špecializácii v špecializačnom odbore klinická biochémia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo

01.04.2013

e) o špecializácii v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa predpisov účinných do 31. mája 2006.

01.04.2013

(2) Povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.

01.04.2013

(3) Dovozné povolenia na omamné a psychotropné látky vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2013 zostávajú v platnosti najdlhšie po dobu, na ktorú boli vydané.

01.07.2016

§ 42b

01.07.2016

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

01.07.2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.

01.06.1998

§ 43

01.06.1998

Zrušovacie ustanovenie

01.06.1998

Zrušuje sa § 26 až 38 a príloha č. 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a o iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1993 Z. z.

01.06.1998

§ 44

01.06.1998

Účinnosť

01.06.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 1998.


01.06.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.06.1998

Vladimír Mečiar v. r.


29.01.2004

Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

01.04.2013

ZOZNAM OMAMNÝCH LÁTOK A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY

29.01.2004

I. SKUPINA

29.01.2004

Omamné látky

29.01.2004

Acetorfín, chemicky N-alyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

29.01.2004

Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]etánamid

01.12.2017

Acetylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]etánamid

01.12.2017

Akrylfentanyl, chemicky N-(1-fenyletyl-4-piperidinyl)-N-fenylakrylamid

29.01.2004

Alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]propánamid

29.01.2004

Alfa-metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[1-(2-tienyl)propán-2-yl]-4-piperidyl}propánamid

29.01.2004

Beta-hydroxyfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-4-piperidyl]propánamid

29.01.2004

Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid

01.12.2017

Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid

29.01.2004

Dezomorfín, chemicky 6-deoxy-7,8-dihydromorfín

15.03.2014

Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

29.01.2004

Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát

29.01.2004

Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-1-ón

29.01.2004

3-Metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl)propánamid

29.01.2004

3-Metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

29.01.2004

MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

01.12.2017

MT-45, chemicky 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazín

29.01.2004

Para-fluórfentanyl, chemicky N-(1-fenetyl-4-piperidyl)-N-(4-fluórfenyl)propánamid

29.01.2004

PEPAP, chemicky (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidyl)acetát

15.03.2014

Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

15.03.2014

Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)

29.01.2004

Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

29.01.2004

Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa)

29.01.2004

– soli omamných látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

29.01.2004

Psychotropné látky

01.10.2015

AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid

01.12.2017

Alfa-pyrolidínovalerofenón (alfa-PVP), chemicky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

15.03.2014

AM-2201, chemicky 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naftalén-1-yl)

15.03.2014

5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, chemicky 2-(1H-indol-5-yl)-1-metyl-etylamín

01.04.2009

1-Benzylpiperazín, BZP, chemicky 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán

29.01.2004

Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

15.03.2014

Bufedrón, chemicky 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón

01.03.2011

Butylón, bk-MBDB, chemicky 1-(1,3-benzodioxol -5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón

01.01.2010

2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín

01.03.2011

CP 47,497 (C8), kanabicyklohexanol, chemicky 2-/(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl/-5-(2-metylnonán-2 -yl)fenol

01.03.2011

CP 47,497, chemicky 2-/(1R,3S)-3 -hydroxycyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol

01.03.2011

CP 55,244, chemicky (2S,4S,4aS,6R,8aR)-6-(hydroxymetyl)-4-/2-hydroxy-4-(2-metyloktán-2-yl)fenyl/-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-dekahydronaftalén-2-ol

01.03.2011

CP 50,556-1, levonantradol, chemicky /(6S,6aR,9R,10aR)-9-hydroxy-6-metyl-3-/(2R)-5-fenyl- pentán-2-yl/oxy-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydrofenan-tridín-1-yl/octan

01.03.2011

CP 55,940, chemicky 2-/(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyklohexyl/-5-(2-metyloktán-2-yl)fenol

01.01.2010

2 C-T-2, chemicky 2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín

01.01.2010

2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín

15.03.2014

Desoxypipradrol (2-DPMP), chemicky 2-difenylmetylpiperi-dín

29.01.2004

DET, chemicky N,N-dietyltryptamín

29.01.2004

Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

01.12.2017

4,4'-Dimetylaminorex, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4´- DMAR, chemicky 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amín

29.01.2004

DMHP, chemicky 3-(3-metylheptán-2-yl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol

29.01.2004

DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín

29.01.2004

2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín

29.01.2004

Eticyklidín, PCE, chemicky N-etyl-l-fenylcyklohexylamín

29.01.2004

Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl)bután-2-amín

01.12.2017

Etylfenidát, chemicky (RS)-etyl-2-fenyl-2-piperidín-2-ylacetát

01.12.2017

Etylón, MDEC, βk-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón

01.12.2017

5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid

01.03.2011

HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol

01.03.2011

HU-210, chemicky (6aR,10aR)-9-(hydroxymetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-te- trahydrobenzo/c/chromen-1-ol

01.03.2011

HU-243, kanbizol, chemicky (6aR,9R,10aR) -6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-he-xahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol

01.10.2015

25I-NBOMe, chemicky 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamín

29.01.2004

Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón

01.03.2011

JWH-007, chemicky 1-pentyl-2-metyl-3-(1-naftoyl)indol

01.03.2011

JWH-015, chemicky (2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl) -1-naftalénylmetanón

01.03.2011

JWH-018, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) metanón

01.03.2011

JWH-019, chemicky 1-hexyl-3-(naftalén-1-oyl)indol

01.03.2011

JWH-030, chemicky naftalén-1-yl-(1-pentylpyrrol -3-yl)metanón

01.03.2011

JWH-051, chemicky (6aR,10aR)-6,6-dimetyl -3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo(c)chromen-9-yl)metanol

01.03.2011

JWH-073, chemicky naftalén-1-yl-(1-butylindol-3-yl) metanón

01.03.2011

JWH-081, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

01.03.2011

JWH-098, chemicky 4-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentyl-2-metylindol-3-yl)metanón

01.03.2011

JWH-122, chemicky 1-pentyl-3-(4-metyl-1-naftoyl)indol

01.03.2011

JWH-133, chemicky (6aR,10aR)-3-(1,1dimetylbutyl) -6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo (b,d)pyrán

01.03.2011

JWH-147, chemicky 1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrol

01.03.2011

JWH-161, chemicky (4aR,13bR)-2,5,5-trimetyl -8-pentyl-3,4,4a,5,8,13b hexahydroizochromeno (3,4-b)karbazol-13-ol

01.03.2011

JWH-164, chemicky 7-metoxynaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

01.03.2011

JWH-167, chemicky 2-fenyl-1-(1pentylindol-3-yl)etanón

01.03.2011

JWH-171, chemicky 1-(/(1E)-3-pentylinden-1-ylidín/ metyl)naftalén

01.03.2011

JWH-200, chemicky (1-(2-morfolín-4-yletyl) indol-3-yl)-naftalén-1-yl metanón

01.03.2011

JWH-203, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-1-(1-pentylindol -3-yl)etanón

01.03.2011

JWH-210, chemicky 4-etylnaftalén-1-yl -(1-pentylindol-3-yl)metanón

01.03.2011

JWH-249, chemicky 2-(2-brómfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

01.03.2011

JWH-250, chemicky 2-(2-metoxyfenyl)-1 -(1-pentylindol-3-yl)etanón

01.03.2011

JWH-251, chemicky 2-(2-metylfenyl)-1 -(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanón

01.03.2011

JWH-307, chemicky (5-(2-fluórfenyl)-1-pentylpyrol -3-yl)naftalén-1-ylmetanón

01.03.2011

JWH-359, chemicky (6aR,10aR)-1 -metoxy-6,6,9-trimetyl-3-/(2R)-1,1,2-trimetylbutyl/ -6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo/c/chromen

01.03.2011

JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol

29.01.2004

(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid

01.12.2017

MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester kyseliny maslovej (butánovej)

01.03.2011

Mefedrón, chemicky 4-metyl-1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

01.11.2007

meta- Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1- (3-chlórfenyl) piperazín

01.12.2017

Metiopropamín, MPA, chemicky N-metyl-1-(tiofén-2-yl)propán-2-amín

29.01.2004

Mezkalín, chemicky 2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín

29.01.2004

Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

01.10.2015

Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón

29.01.2004

5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxy-5-metoxyfenyl)propán-2-amín

15.03.2014

4-Metylamfetamín, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-ami-nopropán

29.01.2004

4-Metylaminorex, chemicky (±)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín

01.03.2011

Metylbenzodioxolylbutánamín, MBDB, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-metylbután-2-amín

29.01.2004

3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

01.03.2011

Metyléndioxypyrovalerón, MDPV, chemicky (RS)-1-(benzo/d//1,3/dioxol-5-yl)-2-(pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón

15.03.2014

4-metyletkatinón (4-MEC), chemicky 2-etylamino-1 -(4-metylfenyl)-1-propanón

15.03.2014

3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfe- nyl)-2-(metylamino)propán-1-ón

01.03.2011

Metylón, bk-MDMA, chemicky ()-2-metylamino-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-1-ón

29.01.2004

4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín

29.01.2004

N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

29.01.2004

N-Hydroxy MDA, chemicky N-[1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]hydroxylamín

29.01.2004

Parahexyl, chemicky 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d] pyrán-1-ol

29.01.2004

para-Metoxyamfetamín, PMA, chemicky 1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

29.01.2004

para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

15.03.2014

Pentedrón, chemicky 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón

29.01.2004

Psilocybín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát)

29.01.2004

Psilocín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol

29.01.2004

Rolicyklidín, PHP, PCPY, chemicky 1-(fenylcyklohexyl)pyrolidín

29.01.2004

STP, DOM, chemicky 1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán-2-amín

29.01.2004

Tenamfetamín, MDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

29.01.2004

Tenocyklidín, TCP, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín

15.03.2014

THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty

29.01.2004

Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky (±)-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín

01.01.2010

TMA-2, chemicky 2,4,5-trimetoxyamfetamín

15.03.2014

– soli a stereoizoméry látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, kde ich existencia je možná.

15.03.2014

– 1 kg suchého extraktu z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) uvedeného v tejto skupine zodpovedá približne 7 kg rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.4)

15.03.2014

– 1 kg tinktúry (etanolového výluhu) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4) uvedenej v tejto skupine zodpovedá približne 100 g rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise.4)

01.12.2017

U-47700, chemicky 3,4-dichlór-N-[ (1R, 2R) -2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbenzamid

01.12.2017

XLR-11, 5-fluoro-UR-144, chemicky [1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón

29.01.2004

II. SKUPINA

29.01.2004

Omamné látky

29.01.2004

Acetylmetadol, chemicky (6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

29.01.2004

Alfacetylmetadol, chemicky alfa-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

29.01.2004

Alfameprodín, chemicky 2-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

29.01.2004

Alfametadol, chemicky alfa-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

29.01.2004

Alfaprodín, chemicky 2-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

29.01.2004

Alfentanil, chemicky N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoxymetyl)-4-piperidyl}-N-fenylpropánamid

29.01.2004

Alylprodín, chemicky (3-alyl-4-fenyl-1-metyl-4 piperidyl)propionát

29.01.2004

Anileridín, chemicky etyl-1-[2-(4-aminofenyl)etyl]piperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Benzetidín, chemicky etyl-1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Benzylmorfín, chemicky 3-benzyloxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán- 6-ol

29.01.2004

Betacetylmetadol, chemicky beta-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

29.01.2004

Betameprodín, chemicky 3-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

29.01.2004

Betametadol, chemicky beta-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

29.01.2004

Betaprodín, chemicky 3-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

29.01.2004

Bezitramid, chemicky 1-[1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidyl]-3-propionylbenzimidazolín-2-ón

29.01.2004

Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)-3,3-dimetylbután-2-ol

29.01.2004

Dextromoramid, chemicky (+)-2,2difenyl-4-morfolino-1(pyrolidín-1-yl)pentán-3-ón

29.01.2004

Diampromid, chemicky N-fenyl-N-[2(metylfenetylamino)propyl]propánamid

29.01.2004

Dietyltiambutén, chemicky N,N-dietyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

29.01.2004

Difenoxín, chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylová

29.01.2004

Difenoxylát, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Dihydroetorfín, chemicky (R)-2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)pentán-2-ol

29.01.2004

Dihydromorfín, chemicky 7,8-dihydromorfín

29.01.2004

Dimefeptanol, chemicky 6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

29.01.2004

Dimenoxadol, chemicky (2-dimetylaminoetyl)-2-etoxy-2,2-difenylacetát

29.01.2004

Dimetyltiambutén, chemicky N,N-dimetyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

29.01.2004

Dioxafetylbutyrát, chemicky etyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutyrát

29.01.2004

Dipipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinoheptán-3-ón

29.01.2004

Drotebanol, chemicky 3,4-dimetoxy-N-metylmorfinán-6,14-diol

29.01.2004

Ekgonín a jeho deriváty a estery

29.01.2004

Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol

15.03.2014

Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-me- toxy-N-metyl-4,5-epoxy-6, 14-etenomorfinán-7-yl) pentán-2-ol

29.01.2004

Etoxeridín, chemicky etyl-1-{2-[2-(hydroxyetoxy)etyl]}-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Etylmetyltiambutén, chemicky N-etyl-N-metyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

29.01.2004

Fenadoxón, chemicky 4,4-difenyl-6-morfolinoheptán-3-ón

29.01.2004

Fenampromid, chemicky N-fenyl-N-(1-piperidinopropán-2-yl)propánamid

29.01.2004

Fenazocín, chemicky 2-fenetyl-5,9-dimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

29.01.2004

Fenomorfán, chemicky N-fenetylmorfinán-3-ol

29.01.2004

Fenoperidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)piperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid

29.01.2004

Furetidín, chemicky etyl-1-[2-(oxolán-2-yloxy)etyl]-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Hydrokodón, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

29.01.2004

Hydromorfinol, chemicky N-metyl-4,5-epoxymorfinán-3,6,14-triol

29.01.2004

Hydromorfón, chemicky 3-hydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

29.01.2004

Hydroxypetidín, chemicky etyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-metylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón

01.01.2010

Ketamín, chemicky 2-(2-chlórfenyl)-2-(metylamino)-cyklohexanón

29.01.2004

Klonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol

29.01.2004

Kodoxím, chemicky kyselina {[(3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ylidén)amino]oxy}octová

01.12.2017

Kokaín, chemicky metylester benzoylekgonínu

29.01.2004

Koncentrát makovej slamy – poloprodukt získaný z makovej slamy technologickým procesom koncentráciou alkaloidov

29.01.2004

Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán

29.01.2004

Levofenacylmorfán, chemicky (-)-N-fenacylmorfinán-3-ol

29.01.2004

Levoramid, chemicky (-)-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

29.01.2004

Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol

29.01.2004

Metadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptán-3-ón

29.01.2004

Metadónový medziprodukt, chemicky 4-(dimetylamino)-2,2-difenylpentánnitril

29.01.2004

Metazocín, chemicky 2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

29.01.2004

Metopón, chemicky 3-hydroxy-5,N-dimetyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

29.01.2004

Metyldezorfín, chemicky 6,N-dimetyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-3-ol

29.01.2004

Metyldihydromorfín, chemicky 6-metyl-7,8-dihydromorfín

29.01.2004

Moramidový medziprodukt, chemicky kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutánová

29.01.2004

Morferidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)piperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Morfín, chemicky N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

29.01.2004

Morfínmetobromid, chemicky N-metylmorfíniumbromid

29.01.2004

Morfín-N-oxid

29.01.2004

Myrofín, chemicky (N-metyl-3-benzyloxy-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)myristát

29.01.2004

Nikomorfín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)dinikotinát

29.01.2004

Nopipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinohexán-3-ón

29.01.2004

Noracymetadol, chemicky (± )-(4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-yl)acetát

29.01.2004

Norlevorfanol, chemicky (-)-morfinán-3-ol

29.01.2004

Normetadón, chemicky 4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-ón

29.01.2004

Normorfín, chemicky N-demetylmorfín

29.01.2004

Ópium

01.04.2009

Oripavín, chemicky 6-metoxy-N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3-ol

29.01.2004

Oxykodón, chemicky 14-hydroxy-3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

29.01.2004

Oxymorfón, chemicky 3,14-dihydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

29.01.2004

Petidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Petidínový medziprodukt A, chemicky 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karbonitril

29.01.2004

Petidínový medziprodukt B, chemicky etyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Petidínový medziprodukt C, chemicky kyselina 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylová

29.01.2004

Piminodín, chemicky etyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Piritramid, chemicky 1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidinopiperidín-4-karboxamid

29.01.2004

Proheptazín, chemicky (4-fenyl-1,3-dimetylazepán-4-yl)propionát

29.01.2004

Properidín, chemicky izopropyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Racemetorfán, chemicky (± )-3-metoxy-metylmorfinán

29.01.2004

Racemoramid, chemicky (± )-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

29.01.2004

Racemorfán, chemicky (± )-N-metylmorfinán-3-ol

29.01.2004

Rastliny rodu Erythroxylon (koka)

01.04.2009

Rastliny druhu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien

29.01.2004

Remifentanil, chemicky metyl-4-(3-fenylpropánamido)-1-[2-(metoxykarbonyl)etyl]-piperidín-4-karboxylát

29.01.2004

Sufentanil, chemicky N-fenyl-N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4–piperidyl}propánamid

01.03.2011

Tapentadol, chemicky 3-/(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl/fenol

29.01.2004

Tebaín, chemicky 3,6-dimetoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7,8,14-tetradehydromorfinán

29.01.2004

Tebakón, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-6-yl)acetát

29.01.2004

Tilidín, chemicky (± )-etyl-2-(dimetylamino)-1-fenylcyklohex-3-én-1-karboxylát

29.01.2004

Trimepiridín, chemicky (4-fenyl-1,2,3-trimetyl-4-piperidyl)propionát

15.03.2014

– Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,

29.01.2004

– estery a étery omamných látok uvedených v tejto skupine zoznamu vo všetkých prípadoch, keď tieto estery a étery môžu existovať,

15.03.2014

– soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí, esterov, éterov a stereoizomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

29.01.2004

Psychotropné látky

29.01.2004

Amfetamín, chemicky (±)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Amineptin, chemicky kyselina (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5yl)amino]heptanová

01.12.2011

Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3-diol

29.01.2004

2C-B, chemicky 2-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)etylamín

29.01.2004

Dexamfetamín, chemicky (+)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Dronabinol, chemicky 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo [b,d]pyrán-1-ol

29.01.2004

Fencyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín

29.01.2004

Fenetylín, chemicky 7-{2-[1-(fenylpropán-2-yl)amino]etyl}teofylín

29.01.2004

Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán

01.03.2011

4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín

15.03.2014

GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová

29.01.2004

Levamfetamín, chemicky (-)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Levometamfetamín, chemicky (-)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Meklokvalón, chemicky 3-(2-chlórfenyl)-2-metyl-3,4dihydrochinazolín-4-ón

29.01.2004

Metakvalón, chemicky 2-metyl-3-(2-tolyl)-3,4-dihydrochinazolín-4-ón

29.01.2004

Metamfetamín, chemicky N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Metamfetamín-racemát, chemicky (±)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Metylfenidát, chemicky metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetát

29.01.2004

Sekobarbital, chemicky 5-alyl-5-(pentán-2yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

01.12.2011

THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol

29.01.2004

Zipeprol, chemicky 3-fenyl-1-[4-(2-fenyl-2-metoxyetyl)piperazín-1-yl]-4-oxapentán-2-ol

29.01.2004

– soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

29.01.2004

III. SKUPINA

29.01.2004

Omamné látky

29.01.2004

Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

29.01.2004

Dextropropoxyfen, chemicky (+)-(4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl)propionát

29.01.2004

Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín

29.01.2004

Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

29.01.2004

Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

29.01.2004

Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

29.01.2004

Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

29.01.2004

Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

29.01.2004

Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín

29.01.2004

Propiram, chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propánamid

15.03.2014

– Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,

15.03.2014

– soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí ich stereoizomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

29.01.2004

Psychotropné látky

29.01.2004

Alobarbital, chemicky 5,5-dialylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Alprazolam, chemicky 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

29.01.2004

Amfepramón, chemicky 1-[2-(dietylamino)fenyl]propán-1-ón

29.01.2004

Aminorex, chemicky (5-fenyl-2-oxazolín-2-yl)amín

29.01.2004

Amobarbital, chemicky 5-etyl-5-izopentylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

01.03.2011

Bentazepam, chemicky 5-fenyl-3,5a,6,7,8, 9-hexahydro-2H-/1/benzotienol/2,3-e//1,4/diaze- pin-2-ón

29.01.2004

Benzfetamín,chemicky N-benzyl-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Bromazepam, chemicky 7-bróm-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Brotizolam,chemicky 2-bróm-4-(2-chlórfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-1,2, 4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

29.01.2004

Butalbital, chemicky 5-alyl-5-izobutylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Butobarbital, chemicky 5-butyl-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Cyklobarbital, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-etylhexahydropyrimidín-2,4, 6-trión

29.01.2004

Delorazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Diazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

29.01.2004

Etchlórvinol, chemicky 3-etyl-1-chlórpent-1-én-4-ín-3-ol

29.01.2004

Etinamát, chemicky (1-etinylcyklohexyl)karbamát

29.01.2004

Etylamfetamín, chemicky N-etyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Etylloflazepát, chemicky etyl-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-karboxylát

01.03.2011

Fenazepam, chemicky 7-bróm-5-(2-chlórfenyl)-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón

29.01.2004

Fendimetrazín, chemicky 2-fenyl-3,4-dimetylmorfolín

29.01.2004

Fenkamfamín, chemicky N-etyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptán-2amín

29.01.2004

Fenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Fenproporex, chemicky (±)-6-fenyl-5-metyl-4-azahexánnitril

29.01.2004

Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Fludiazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Flunitrazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2, 3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

01.03.2011

GBL, chemicky dihydrofurán-2(3H)-ón

29.01.2004

Glutetimid, chemicky 3-etyl-3-fenylpiperidín-2,6-dión

29.01.2004

Halazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Haloxazolam, chemicky 10-bróm-11b-(2-fluórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín

29.01.2004

Chlórdiazepoxid, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-benzo[f]1,4-diazepín-4-oxid

29.01.2004

Kamazepam, chemicky N, N-dimetyl-(5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-yl)karbamát

29.01.2004

Katín, chemicky D-(+)-treo-2-amino-1-fenylpropán-1-ol

29.01.2004

Ketazolam, chemicky 12b-fenyl-11-chlór-2,8-dimetyl-6,7-dihydro-4H, 8H-1,3-oxazino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-4,7-dión

29.01.2004

Klobazam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[f]-1, 5-diazepín-2,4-dión

29.01.2004

Klonazepam, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Klorazepat, chemicky kyselina 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-karboxylová

29.01.2004

Klotiazepam, chemicky 7-etyl-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-tieno[2,3-f]1,4-diazepín-3-ón

29.01.2004

Kloxazolam, chemicky 10-chlór-11b-(2-chlórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[2,3-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

29.01.2004

Lefetamín, chemicky (-)-N,N-dimetyl-(1,2-difenyletyl)amín

29.01.2004

Loprazolam, chemicky 6-(2-chlórfenyl)-2-[(4-metylpiperazín-1-yl)metylén]-8-nitro-4H-imidazo[1,2-a]benzo[f]1,4-diazepín-1-ón

29.01.2004

Lorazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Lormetazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Mazindol, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-5H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

29.01.2004

Medazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín

29.01.2004

Mefenorex, chemicky N-(3-chlórpropyl)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

29.01.2004

Meprobamát, chemicky (2-metyl-2-propylpropán-1,3-diyl)dikarbamát

29.01.2004

Mezokarb, chemicky 5-deoxo-N-(fenylkarbamoyl)-3-(1-fenylpropán-2-yl)sydnón-5-imín

29.01.2004

Metylfenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenyl-1-metylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Metyprylón, chemicky 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión

29.01.2004

Midazolam, chemicky 6-(2-fluórfenyl)-8-chlór-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a]benzo[f]1,4-diazepín

29.01.2004

Nimetazepam, chemicky 5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Nitrazepam, chemicky 5-fenyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Nordazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Oxazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Oxazolam, chemicky 10-chlór-11b-fenyl-2-metyl-5,6-dihydro-7H-1,3-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

29.01.2004

Pemolín, chemicky 2-imino-5-fenyl-1,3-oxazolidín-4-ón

29.01.2004

Pentazocín, chemicky 5,9-dimetyl- N-(3-metylbut-2-én-1-yl)-6,7-benzomorfán- 2’-ol

29.01.2004

Pentobarbital, chemicky 5-etyl-5-(pentán-2-yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Pinazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(prop-2-ín-1-yl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Pipradol, chemicky difenyl-(2-piperidyl)metanol

29.01.2004

Prazepam, chemicky 1-(cyklopropylmetyl)-5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo [f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Pyrovalerón, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

29.01.2004

Sekbutabarbital, chemicky 5-(bután-2-yl)-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Temazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Tetrazepam, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

29.01.2004

Triazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

29.01.2004

Vinylbital, chemicky 5-(pentán-2-yl)-5-vinylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

29.01.2004

Zolpidem(INN), chemicky N,N-dimetyl-2- [6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridín-3yl]etánamid

29.01.2004

– soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

01.11.1999

Príloha č. 2 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

01.11.1999

ZOZNAM VYŇATÝCH PRÍPRAVKOV

01.11.1999

1. Prípravky obsahujúce

01.11.1999

acetyldihydrokodeín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

01.11.1999

dihydrokodeín chemicky 7,8 dihydrokodeín

01.11.1999

etylmorfín chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8 didehydromorfinán-6-ol

01.11.1999

folkodín chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

01.11.1999

kodeín chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

01.11.1999

nikodikodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

01.11.1999

nikokodín chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

01.11.1999

norkodeín chemicky N-demetylkodeín

01.11.1999

v množstve neprevyšujúcom 100 mg omamnej látky v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku.

01.11.1999

2. Prípravky obsahujúce difenoxín chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylová

01.11.1999

v množstve neprevyšujúcom 0,5 mg difenoxínu v jednej dávke liekovej formy a ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 5 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxín.

01.11.1999

3. Prípravky obsahujúce difenoxylát chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropán-1-yl)piperidín-4-karboxylát

01.11.1999

v množstve neprevyšujúcom 2,5 mg difenoxylátu v jednej dávke liekovej formy, ak koncentrácia síranu atropínia je najmenej 1 % v jednej dávke liekovej formy obsahujúcej difenoxylát.

01.11.1999

4. Prípravky obsahujúce dextropropoxyfén chemicky [(+)-4-(dimetylamino)-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl]propionát

01.11.1999

v množstve neprevyšujúcom 135 mg dextropropoxyfénu v jednej dávke liekovej formy alebo nepresahujúcom koncentráciu 2,5 % v nedelenom prípravku, ak neobsahuje žiadnu psychotropnú látku.

01.11.1999

5. Prípravky obsahujúce propiram chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propiónamid

01.11.1999

v množstve neprevyšujúcom 100 mg propiramu v jednej dávke liekovej formy a množstvo metylcelulózy v prípravku musí byť rovnaké alebo väčšie ako množstvo propiramu.

Poznámky pod čiarou

01.01.2010

1) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2017

1a) § 20 a 21 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2010

1b) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.03.2011

1ba) § 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

01.12.2017

1bb) § 2 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.12.2017

1bc) § 2 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z.

29.01.2004

1c) § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

01.04.2009

1d) § 28 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.04.2009

1e) § 20c zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z.

01.04.2009

1ea) § 2 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 256/1999 Z. z.

01.12.2017

1eaa) § 18 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

01.04.2013

1eb) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.

01.01.2010

1f) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

01.12.2017

1fa) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.

01.04.2009

1g) § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29.01.2004

1h) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

29.01.2004

1i) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.12.2017

1j) § 3 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.

01.01.2010

1k) § 11 až 26 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.06.1998

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.1999

3) Trestný zákon.

01.04.2013

4) Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

01.04.2013

5) Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.

01.04.2013

5a) Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 91 až 95 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Čl. 13 ods. 1 a čl. 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.

01.04.2009

5b) Čl. 157 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007).

01.01.2010

6) § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.04.2009

6a) § 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 601/2008 Z. z.

01.04.2013

6b) Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 30 a 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009.

01.04.2013

6c) Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009.

01.06.1998

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

01.06.1998

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).