Zákon č. 1/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998
Účinnosť od 01.01.1998
01.01.1998

1

01.01.1998

ZÁKON

01.01.1998

zo 4. decembra 1997,

01.01.1998

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

01.01.1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1998

Čl. I

01.01.1998

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z. a zákona č. 70/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.1998

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo pre ktorú sa úkon vykonáva alebo konanie uskutočňuje“.

01.01.1998

2. V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.1998

b) Slovenský pozemkový fond, pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,“.

01.01.1998

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

01.01.1998

3. V § 4 ods. 2 sa za slová „o priestupkoch3),“ vkladajú slová „o prístupe k informáciám o životnom prostredí,“.

01.01.1998

4. V § 7 odsek 1 znie:

01.01.1998

(1) Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa do sumy 10 000 Sk platia kolkovými známkami6) alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu, alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. Nad sumu 10 000 Sk sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.“.

01.01.1998

5. V § 7 ods. 2 sa za slová „poštovou poukážkou“ vkladajú slová „na účet príslušného správneho orgánu“.

01.01.1998

6. V § 7 ods. 2 a 3 sa slová „v peňažnom ústave“ nahrádzajú slovami „v banke“.

01.01.1998

7. V § 7 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „na účet príslušného správneho orgánu“.

01.01.1998

8. V § 7 ods. 6 sa vypúšťa slovo „devízovým“.

01.01.1998

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

01.01.1998

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.01.1998

10. V § 7 odsek 7 znie:

01.01.1998

(7) Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň oznámenia sumy poplatku.“.

01.01.1998

11. V § 10 odsek 4 znie:

01.01.1998

(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.“.

01.01.1998

12. V § 10 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

01.01.1998

(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať

01.01.1998

a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,

01.01.1998

b) dátum vydania rozhodnutia,

01.01.1998

c) presné označenie poplatníka,

01.01.1998

d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,

01.01.1998

e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,

01.01.1998

f) spôsob úhrady poplatku (§ 7),

01.01.1998

g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,

01.01.1998

h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a

01.01.1998

i) odtlačok úradnej pečiatky.

01.01.1998

(6) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

01.01.1998

(7) Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 50 Sk. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.“.

01.01.1998

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

01.01.1998

13. V § 10 v novom odseku 8 sa za slová „kolkovými známkami“ vkladajú slová „a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene“.

01.01.1998

14. V § 15 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

01.01.1998

„Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka.“.

01.01.1998

15. V § 17 ods. 1 sa číslica „65“ nahrádza číslicou „68“.

01.01.1998

16. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

01.01.1998

㤠19a

01.01.1998

Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.

01.01.1998

17. V sadzobníku správnych poplatkov sa vykonávajú zmeny a doplnenia uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tohto zákona.

01.01.1998

18. V celom texte zákona sa slová „devízový cudzozemec“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „cudzozemec“ v príslušnom tvare.


01.01.1998

Čl. II

01.01.1998

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom č. 70/1997 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.1998

Čl. III

01.01.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


01.01.1998

Michal Kováč v. r.

01.01.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1998

Vladimír Mečiar v. r.


01.01.1998

Príloha k zákonu č. 1/1998 Z. z.

01.01.1998

ZMENY A DOPLNENIA SADZOBNÍKA SPRÁVNYCH POPLATKOV

01.01.1998

1. Položka 1 znie:

01.01.1998

„Položka 1

01.01.1998

Návrh na obnovu konania na orgáne štátnej správy, ak ho podáva

01.01.1998

1. fyzická osoba 500 Sk

01.01.1998

2. právnická osoba 5 000 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa návrhu vyhovelo v plnom rozsahu.“.

01.01.1998

2. V položke 2 písm. a) sa za slovo „záznamov,“ vkladá slovo „evidencií,“.

01.01.1998

3. V položke 2 oslobodenie znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.“.

01.01.1998

4. V položke 2 poznámky znejú:

01.01.1998

„Poznámky

01.01.1998

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

01.01.1998

2. Poplatku podľa písmena a) tejto položky nepodlieha prvý úradný výpis z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí.

01.01.1998

3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberajú aj štátne archívy.“.

01.01.1998

5. V položke 4 sa vypúšťa oslobodenie.

01.01.1998

6. V položke 4 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.1998

„Poznámka

01.01.1998

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.“.

01.01.1998

7. V položke 5 písm. a) sa za slovo „predpisov“ dopĺňa odkaz 8a.

01.01.1998

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

01.01.1998

8a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.".

01.01.1998

8. V položke 5 písm. b) sa za slovo „činnosti“ dopĺňajú slová „podľa osobitných predpisov8a)“.

01.01.1998

9. V položke 5 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

01.01.1998

d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov 2 000 Sk“.

01.01.1998

10. V položke 6 v splnomocnení sa slovo „dvojnásobok“ nahrádza slovom „štvornásobok“.

01.01.1998

11. V položke 6 v poznámke sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „desaťnásobku“.

01.01.1998

12. Položka 7 znie:

01.01.1998

„Položka 7

01.01.1998

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 50 Sk

01.01.1998

Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov. Ďalej sú od poplatku za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) oslobodené poisťovne vykonávajúce zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.“.

01.01.1998

13. V položke 9 písmeno e) znie:

01.01.1998

e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel
právneho stavu 100 Sk“.

01.01.1998

14. V položke 9 písmeno f) znie:

01.01.1998

f) Overenie kópie geometrického plánu, za každú overovanú kópiu 100 Sk“.

01.01.1998

15. V položke 9 sa dopĺňajú písmená h) až j), ktoré znejú:

01.01.1998

h) Overenie vytyčovacích náčrtov, za každý náčrt 100 Sk

01.01.1998

i) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov 100 Sk

01.01.1998

j) Overenie merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár 100 Sk“.

01.01.1998

16. V položke 9 oslobodenie znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Poplatky podľa tejto položky neplatia zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, knižnice, galérie a múzeá.“.

01.01.1998

17. V položke 9 sa v poznámkach vypúšťa bod 1.

01.01.1998

Doterajšie body 2 až 7 sa označujú ako body 1 až 6.

01.01.1998

18. V položke 9 sa poznámky dopĺňajú bodmi 7 a 8, ktoré znejú:

01.01.1998

7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa už správny poplatok nevyberá.

01.01.1998

8. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá aj poplatok za overenie podľa položky 2 písm. b).“.

01.01.1998

19. V položke 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane úroku“.

01.01.1998

20. V položke 10 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie:

01.01.1998

f) zmluvy o rozdelení nehnuteľnosti, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti 0,1 %

01.01.1998

najmenej 200 Sk,
najviac 4 000 Sk“.

01.01.1998

21. V položke 10 oslobodenie znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Poplatky podľa tejto položky neplatí Fond národného majetku Slovenskej republiky, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov, knižnice, galérie a múzeá.“.

01.01.1998

22. V položke 14 v oslobodení sa na konci vety pripájajú tieto slová: „národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.“.

01.01.1998

23. V položke 19 písm. a) sa dopĺňajú slová „osobe nad 18 rokov veku“ .

01.01.1998

24. V položke 19 písm. b) sa slovo „deťom“ nahrádza slovom „dieťaťu“.

01.01.1998

25. V položke 19 písmeno c) znie:

01.01.1998

c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike 500 Sk“.

01.01.1998

26. V položke 19 písm. d) sa vypúšťa bod 2.

01.01.1998

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.

01.01.1998

27. V položke 19 písm. d) bod 2 znie:

01.01.1998

2. deťom do 18. roku veku 500 Sk“.

01.01.1998

28. V položke 19 písm. d) sa dopĺňajú body 3 až 5, ktoré znejú:

01.01.1998

3. manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk“.

01.01.1998

29. V položke 20 písm. a) sa dopĺňajú slová „osoby nad 18 rokov veku“.

01.01.1998

30. V položke 20 písmená c) a d) znejú:

01.01.1998

c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk

01.01.1998

d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťa do 18. roku veku 100 Sk“.

01.01.1998

31. V položke 20 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:

01.01.1998

e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou

01.01.1998

1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk

01.01.1998

2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
republiky 200 Sk

01.01.1998

3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 100 Sk“.

01.01.1998

32. V položke 20 sa v poznámkach vypúšťa bod 1.

01.01.1998

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.

01.01.1998

33. V položke 22 v splnomocnení sa v bode 2 za slová „ako náhrady za“ vkladá slovo „platný“.

01.01.1998

34. Položka 23 znie:

01.01.1998

„Položka 23

01.01.1998

a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel

01.01.1998

1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe 2 000 Sk

01.01.1998

2. liečenia, udržania rodinného zväzku 3 000 Sk

01.01.1998

3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely 5 000 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi 5 000 Sk

01.01.1998

c) Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel

01.01.1998

1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe 1 000 Sk

01.01.1998

2. liečenia, udržania rodinného zväzku 2 000 Sk

01.01.1998

3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely 3 000 Sk

01.01.1998

d) Vydanie preukazu povolenia na pobyt 50 Sk

01.01.1998

e) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený preukaz pre nedbanlivosť cudzinca 500 Sk

01.01.1998

f) Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu cudzinca 50 Sk

01.01.1998

Oslobodenie

01.01.1998

1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené deti do 15. roku veku.

01.01.1998

2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.

01.01.1998

3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.

01.01.1998

Splnomocnenie

01.01.1998

1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

01.01.1998

2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého preukazu.“.

01.01.1998

35. V položke 24 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.1998

36. V položke 24 sa v oslobodení vypúšťa písmeno c).

01.01.1998

37. V položke 25 sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“.

01.01.1998

38. Za položku 26 sa vkladajú položky 26a a 26b, ktoré znejú:

01.01.1998

„Položka 26a

01.01.1998

Žiadosť o nahliadnutie do Hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu za každé hraničné dielo, resp. každý druh archívneho dokumentu 20 Sk

01.01.1998

Položka 26b

01.01.1998

Vydanie

01.01.1998

a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti vyznačenia
štátnej hranice, za každých aj začatých 20 súradníc 100 Sk

01.01.1998

b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 100 Sk

01.01.1998

c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 50 Sk

01.01.1998

d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo na dočasné vybratie hraničného znaku 200 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá v prípade, ak ide o hraničné dokumentárne dielo v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.

01.01.1998

39. V položke 27 písm. c) sa za slová „nosiť zbraň“ dopĺňajú slová „a strelivo“.

01.01.1998

40. V položke 27 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.1998

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

01.01.1998

41. V položke 27 sa dopĺňa nové písmeno g), ktoré znie:

01.01.1998

g) Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva 100 Sk“.

01.01.1998

42. V položke 27 v poznámkach v bode 1 sa za slovo „účel“ vkladajú slová „a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny“.

01.01.1998

43. Za položku 28 sa vkladá položka 28a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 28a

01.01.1998

a) Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je

01.01.1998

1. štátny občan Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

2. cudzinec 1 500 Sk

01.01.1998

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu 900 Sk

01.01.1998

b) Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je

01.01.1998

1. občan Slovenskej republiky 250 Sk

01.01.1998

2. cudzinec 750 Sk

01.01.1998

3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu 450 Sk

01.01.1998

c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní 5 000 Sk

01.01.1998

Oslobodenie

01.01.1998

Oslobodenie od poplatku podľa položky 27 bodov 1 a 4 platí takisto pri písmenách a) a b) tejto položky.

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby a na múzeá, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti.“.

01.01.1998

44. V položke 29 písm. b) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.1998

45. Položka 30 znie:

01.01.1998

„Položka 30

01.01.1998

a) Návrh na registráciu

01.01.1998

1. politickej strany alebo politického hnutia 1 000 Sk

01.01.1998

2. združenia občanov 300 Sk

01.01.1998

3. nadácie 500 Sk

01.01.1998

4. záujmového združenia právnických osôb 300 Sk

01.01.1998

5. pozemkového spoločenstva 300 Sk

01.01.1998

6. spoločenstva bytových a nebytových priestorov 300 Sk

01.01.1998

7. neinvestičného fondu 300 Sk

01.01.1998

b) Zmena stanov a štatútu

01.01.1998

1. politickej strany alebo politického hnutia 500 Sk

01.01.1998

2. združenia občanov 200 Sk

01.01.1998

3. nadácie 200 Sk

01.01.1998

4. záujmového združenia právnických osôb 200 Sk

01.01.1998

5. pozemkového spoločenstva 100 Sk

01.01.1998

6. spoločenstva bytových a nebytových priestorov 100 Sk

01.01.1998

7. neinvestičného fondu 100 Sk

01.01.1998

c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút

01.01.1998

1. politickej strany alebo politického hnutia, združenia občanov a nadácie 200 Sk

01.01.1998

2. záujmového združenia právnických osôb, pozemkového spoločenstva, spoločenstva
bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu 100 Sk

01.01.1998

d) Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán, politických hnutí, z registra združení
občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev
bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu 50 Sk

01.01.1998

e) Výmaz

01.01.1998

1. politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu strán a hnutí 200 Sk

01.01.1998

2. nadácie z registra nadácií 500 Sk

01.01.1998

3. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb 300 Sk

01.01.1998

4. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev 300 Sk

01.01.1998

5. spoločenstva bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev bytových
a nebytových priestorov 300 Sk

01.01.1998

6. neinvestičného fondu 300 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa vykoná len zmena názvu alebo sídla. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa vyberie poplatok len raz. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo zmenu údajov v stanovách vyplývajúcu zo zmien v právnych normách z oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.“.

01.01.1998

46. Za položku 30 sa vkladajú položky 30a a 30b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11a, ktoré znejú:

01.01.1998

„Položka 30a

01.01.1998

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

b) Zmena stanov a štatútu organizácie s medzinárodným prvkom 200 Sk

01.01.1998

c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom 200 Sk

01.01.1998

Položka 30b

01.01.1998

a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky11a) konanej

01.01.1998

1. na celom území Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

2. v územnom obvode kraja 300 Sk

01.01.1998

3. v územnom obvode okresu 100 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky 50 Sk

01.01.1998

11a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a iných podobných hrách.".

01.01.1998

47. V položke 31 písmeno a) znie:

01.01.1998

a) štátny občan Slovenskej republiky 120 Sk".

01.01.1998

48. V položke 31 v oslobodení v bode 1 sa vypúšťajú slová „žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou poľovníctva".

01.01.1998

49. V položke 31 sa doterajší text poznámky označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:

01.01.1998

2. Vydanie ročného poľovného lístka pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania, poplatku nepodlieha.".

01.01.1998

50. V položke 32 písm. a) v bode 1 sa suma „30 Sk" nahrádza sumou „100 Sk" a v písmene a) v bode 2 sa suma „50 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.1998

51. Za položku 34 sa vkladá položka 34a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 34a

01.01.1998

Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára 100 Sk".

01.01.1998

52. V položke 36 sa vypúšťa oslobodenie.

01.01.1998

53. V položke 37 oslobodenie znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatkov je oslobodené schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a vyhlasovanie lesov ochranných a osobitného určenia pod vplyvom imisií.".

01.01.1998

54. Za položku 38 sa vkladá položka 38a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 38a

01.01.1998

a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravkov ochrany rastlín do obehu 1 000 Sk

01.01.1998

b) Vydanie rozhodnutia o registrácii prípravkov ochrany rastlín 1 000 Sk".

01.01.1998

55. Za položku 42 sa vkladá položka 42a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 42a

01.01.1998

a) Žiadosť o povolenie na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu 500 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu 500 Sk

01.01.1998

c) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru
na pestovateľské pálenie ovocia 1 000 Sk

01.01.1998

d) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem
liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia 500 Sk".

01.01.1998

56. V položke 44 písm. a) sa suma „400 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.1998

57. V položke 44 písmeno b) znie:

01.01.1998

b) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o použiteľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa
§ 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 100 Sk".

01.01.1998

58. V položke 44 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

01.01.1998

c) Schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych produktov,
krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz podľa § 25 ods. 3 vyhlášky
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane
štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 258/1994 Z. z. 100 Sk".

01.01.1998

59. V položke 44 sa vypúšťa oslobodenie.

01.01.1998

60. V položke 47 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.1998

61. V položke 48 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmeno b), ktoré znie:

01.01.1998

b) Zmena alebo rozšírenie priestorov a zmena zodpovedných zamestnancov 100 Sk".

01.01.1998

62. V položke 49 písm. a) sa za slovo „pôvodu" dopĺňajú slová „a krmív"

01.01.1998

63. V položke 49 písmeno c) znie:

01.01.1998

c) na premiestňovanie zvierat

01.01.1998

1. veľkých 100 Sk

01.01.1998

2. stredne veľkých 50 Sk

01.01.1998

3. malých 20 Sk".

01.01.1998

64. V položke 50 sa v oslobodení na konci vety dopĺňajú slová „a knižnice".

01.01.1998

65. V položke 52 sa za slovo „stavby" vkladajú slová „a zmeny stavby".

01.01.1998

66. V položke 53 písm. a) v bode 3 sa suma „500 Sk" nahrádza sumou „1 500 Sk"

01.01.1998

67. Položka 55 znie:

01.01.1998

„Položka 55

01.01.1998

Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu a ich rozšírenie 50 Sk".

01.01.1998

68. Za položku 55 sa vkladá položka 55a vrátane poznámky k odkazu 12a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 55a

01.01.1998

Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky12a)

01.01.1998

1. okresným dopravným inšpektorátom 300 Sk

01.01.1998

2. krajským dopravným inšpektorátom 500 Sk

01.01.1998

3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

12a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.".

01.01.1998

69. Položka 56 znie:

01.01.1998

„Položka 56

01.01.1998

Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch 100 Sk".

01.01.1998

70. V položke 56 oslobodenie znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.".

01.01.1998

71. V položke 56 v poznámkach v bode 2 sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

01.01.1998

72. V položke 56 v poznámkach bod 3 znie:

01.01.1998

3. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj poplatok za vydanie príslušných dokladov.".

01.01.1998

73. V položke 56 sa poznámky dopĺňajú bodom 4, ktorý znie:

01.01.1998

4. Správny orgán pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vyberie za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom poplatok podľa položky 60 písm. c).".

01.01.1998

74. Za položku 56 sa vkladá položka 56a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 56a

01.01.1998

Vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla

01.01.1998

1. okresným dopravným inšpektorátom 100 Sk

01.01.1998

2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Vydanie informácií možno uskutočniť na základe odôvodnenej písomnej žiadosti a vydané informácie odovzdať písomne alebo v digitálnej forme na pamäťovom médiu.".

01.01.1998

75. V položke 57 písm. a) bod 2 znie:

01.01.1998

2. ojazdené vozidlá

01.01.1998

2.1. kategórie M a N, do troch rokov 10 000 Sk

01.01.1998

2.2. kategórie M a N, od troch do štyroch rokov 20 000 Sk

01.01.1998

2.3. kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov 30 000 Sk

01.01.1998

2.4. kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov 40 000 Sk

01.01.1998

2.5. kategórie M a N, staršie ako šesť rokov 50 000 Sk

01.01.1998

2.6. ostatné kategórie vozidiel 5 000 Sk".

01.01.1998

76. V položke 57 písmená b) a c) znejú:

01.01.1998

b) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla 5 000 Sk

01.01.1998

c) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti, výstroja a výbavy motorového vozidla alebo prípojného vozidla 3 000 Sk".

01.01.1998

77. V položke 57 sa dopĺňajú písmená d) až h), ktoré znejú:

01.01.1998

d) hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla 2 000 Sk

01.01.1998

e) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného stroja neseného 5 000 Sk

01.01.1998

f) typu dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy 5 000 Sk

01.01.1998

g) typu súčasti a výstroja dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy 3 000 Sk

01.01.1998

h) podstatných zmien na dráhovom vozidle 2 000 Sk".

01.01.1998

78. V položke 57 v poznámkach bod 1 znie:

01.01.1998

1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i poplatok za vydanie príslušných dokladov.".

01.01.1998

79. V položke 57 v splnomocnení v bode 1 sa suma „50 Sk" nahrádza sumou „75 Sk".

01.01.1998

80. Za položku 57 sa vkladá položka 57a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 12b a položky 57b a 57c, ktoré znejú:

01.01.1998

„Položka 57a

01.01.1998

Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo prestavby jednotlivého vozidla12b) 200 Sk

01.01.1998

12b) § 104 ods. 2 a § 106 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

01.01.1998

Položka 57b

01.01.1998

Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti, výstroja a výbavy 1 000 Sk

01.01.1998

Položka 57c

01.01.1998

a) Schválenie typu dráhového vozidla pre železničné dráhy 2 000 Sk

01.01.1998

b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre železničné dráhy 1 000 Sk".

01.01.1998

81. V položke 58 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

01.01.1998

c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie 50 Sk".

01.01.1998

82. V položke 59 písm. a) bod 1 znie:

01.01.1998

1. skupiny A a A/50 500 Sk".

01.01.1998

83. V položke 59 písmeno c) znie:

01.01.1998

c) na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia 1 000 Sk".

01.01.1998

84. V položke 59 v poznámkach bod 1 znie:

01.01.1998

1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.".

01.01.1998

85. V položke 59 v poznámkach sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

01.01.1998

2. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak bol výcvik vykonávaný na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak bol výcvik vykonávaný na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.".

01.01.1998

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.

01.01.1998

86. V položke 59 sa poznámky dopĺňajú bodom 5, ktorý znie:

01.01.1998

5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.".

01.01.1998

87. Za položku 59 sa vkladá položka 59a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 59a

01.01.1998

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo vydanie preukazu
na vedenie lanovej dráhy osobám, ktoré nadobudnú odbornú spôsobilosť na vedenie
dráhového vozidla 200 Sk

01.01.1998

b) Rozšírenie odbornej spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe 100 Sk".

01.01.1998

88. Položka 60 znie:

01.01.1998

„Položka 60

01.01.1998

a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel 50 Sk

01.01.1998

b) Zápis zmeny v dokladoch 50 Sk

01.01.1998

c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku 300 Sk

01.01.1998

d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom 300 Sk

01.01.1998

e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom 300 Sk

01.01.1998

Splnomocnenie

01.01.1998

Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena c) tejto položky na dvadsaťnásobok, ak vydáva tabuľku s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla. V prípade vydania duplikátu takejto tabuľky z dôvodu odcudzenia, straty alebo poškodenia vyberie správny orgán poplatok vo výške dvojnásobku určenej sadzby.

01.01.1998

Poznámky

01.01.1998

1. Poplatky podľa písmen c), d) a e) tejto položky vyberie správny orgán za každú jednotlivú tabuľku s evidenčným číslom.

01.01.1998

2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa už vybral podľa položky 6 sadzobníka.

01.01.1998

3. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997 a ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.".

01.01.1998

89. Položka 61 znie:

01.01.1998

„Položka 61

01.01.1998

Vydanie evidenčného dokladu

01.01.1998

a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov 5 000 Sk

01.01.1998

b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho
kurzu inštruktorov 5 000 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Správny orgán zníži poplatok podľa tejto položky na 200 Sk, ak sa zmení názov organizácie z dôvodu zlúčenia alebo rozdelenia organizácie alebo z dôvodu zmeny pôsobnosti orgánov, ktoré ich evidujú (preregistrácia).".

01.01.1998

90. Položka 62 znie:

01.01.1998

„Položka 62

01.01.1998

a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi

01.01.1998

1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 2 000 Sk

01.01.1998

2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 500 Sk

01.01.1998

3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 1 000 Sk

01.01.1998

4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 500 Sk

01.01.1998

5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú
linku 1 000 Sk

01.01.1998

6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových
liniek mestskej hromadnej dopravy v obci 5 000 Sk

01.01.1998

b) Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a) tejto položky 25 000 Sk

01.01.1998

c) Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok 10 000 Sk

01.01.1998

d) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c) 50 % príslušnej sadzby

01.01.1998

e) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie 400 Sk

01.01.1998

f) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy zahraničným
prevádzkovateľom na území Slovenskej republiky

01.01.1998

1. na jednu prepravu jedným vozidlom 1 000 Sk

01.01.1998

2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom 3 000 Sk

01.01.1998

3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom 6 000 Sk

01.01.1998

g) Vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom medzi
dvoma miestami ležiacimi na území Slovenskej republiky 10 000 Sk

01.01.1998

h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom 10 000 Sk

01.01.1998

i) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 200 Sk

01.01.1998

Splnomocnenie

01.01.1998

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov a z dôvodov verejného záujmu.

01.01.1998

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

01.01.1998

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.".

01.01.1998

91. Položka 63 vrátane poznámok k odkazom 14a, 14b a 14c znie:

01.01.1998

„Položka 63

01.01.1998

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách nadrozmerných alebo nadmerných predmetov, prekročení nápravového tlaku alebo celkovej hmotnosti vozidla alebo za používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru povolenú osobitným predpisom, jednotlivo pre každú prepravnú trasu a prepravný zámer

01.01.1998

a) poplatky za nadrozmernosť a nadmernosť

01.01.1998

1. nadrozmerná preprava

01.01.1998

1.1. pri prekročení prípustnej celkovej šírky14a) celková šírka v cm

01.01.1998

do 300,0 10 Sk/km

01.01.1998

od 300,1 do 350,0 20 Sk/km

01.01.1998

od 350,1 do 400,0 30 Sk/km

01.01.1998

od 400,1 do 450,0 60 Sk/km

01.01.1998

od 450,1 do 500,0 80 Sk/km

01.01.1998

od 500,1 do 550,0 110 Sk/km

01.01.1998

od 550,1 do 600,0 150 Sk/km

01.01.1998

nad 600,1 150 Sk/km

01.01.1998

a za každých i začatých 50,0 cm šírky 40 Sk

01.01.1998

1.2. pri prekročení prípustnej celkovej výšky14a) celková výška v cm

01.01.1998

od 400,1 do 450,0 15 Sk/km

01.01.1998

od 450,1 do 500,0 20 Sk/km

01.01.1998

od 500,1 do 550,0 25 Sk/km

01.01.1998

od 550,1 do 600,0 35 Sk/km

01.01.1998

nad 600,1 35 Sk/km

01.01.1998

a za každých i začatých 10 cm 5 Sk

01.01.1998

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky14a) celková dĺžka v m

01.01.1998

nad 12,01 (pre sólo vozidlo) 10 Sk/km

01.01.1998

nad 18,01 do 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy) 15 Sk/km

01.01.1998

nad 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy) 20 Sk/km

01.01.1998

2. nadmerná preprava

01.01.1998

2.1. prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti vozidla14b)

01.01.1998

celková hmotnosť v t

01.01.1998

do 60,00 50 Sk/km

01.01.1998

od 60,01 do 70,00 70 Sk/km

01.01.1998

od 70,01 do 80,00 90 Sk/km

01.01.1998

od 80,01 do 90,00 100 Sk/km

01.01.1998

od 90,01 do 100,00 105 Sk/km

01.01.1998

nad 100,01 110 Sk/km

01.01.1998

a za každých i začatých 10 t 20 Sk

01.01.1998

2.2. prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravový tlak)14b) prekročenie v %

01.01.1998

3,01 %-5 % – jednoduchá náprava 7 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 8 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 12 Sk/km

01.01.1998

5,1 %-10 % – jednoduchá náprava 11 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 14 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 16 Sk/km

01.01.1998

10,1 %-15 % – jednoduchá náprava 20 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 22 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 28 Sk/km

01.01.1998

15,1 %-20 % – jednoduchá náprava 28 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 30 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 38 Sk/km

01.01.1998

20,1 %-25 % – jednoduchá náprava 42 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 45 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 48 Sk/km

01.01.1998

25,1 %-30 % – jednoduchá náprava 55 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 55 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 55 Sk/km

01.01.1998

30,1 %-35 % – jednoduchá náprava 68 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 70 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 70 Sk/km

01.01.1998

35,1 %-40 % – jednoduchá náprava 70 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 75 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 80 Sk/km

01.01.1998

40,1 %-45 % – jednoduchá náprava 85 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 95 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 95 Sk/km

01.01.1998

45,1 %-50 % – jednoduchá náprava 100 Sk/km

01.01.1998

dvojnáprava 110 Sk/km

01.01.1998

trojnáprava 120 Sk/km

01.01.1998

nad 50 % – jednoduchá náprava 100 Sk/km
a za každých i začatých 5 % 20 Sk

01.01.1998

dvojnáprava 110 Sk/km

01.01.1998

a za každých i začatých 5 % 22 Sk

01.01.1998

trojnáprava 120 Sk/km

01.01.1998

a za každých i začatých 5 % 25 Sk

01.01.1998

b) tranzitná preprava

01.01.1998

1.1. nadrozmerná preprava 10 000 Sk

01.01.1998

1.2. ostatné prípady 50 000 Sk

01.01.1998

Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

01.01.1998

Splnomocnenie

01.01.1998

1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.

01.01.1998

2. Poplatok za nadrozmernú a nadmernú prepravu vykonanú bez povolenia môže správny orgán zvýšiť na trojnásobok až päťnásobok14c) určenej sadzby.

01.01.1998

3. Správny orgán môže pri vnútrozemskej preprave vykonávanej po vlastnej osi špeciálnych mechanizmov a vozidiel s pridelenou štátnou poznávacou značkou, ktoré majú v technickom preukaze vyznačenú výnimku z prípustných rozmerov a hmotnosti, ak ich celková hmotnosť neprekročí 60 t, šírka 3,0 m a výška 4,0 m a nápravový tlak 11,5 t, povoliť jednorazovo prepravu po viacerých trasách na čas najviac troch mesiacov. V týchto prípadoch správny orgán vyberie jednotnú sadzbu poplatku 25 000 Sk. V ostatných prípadoch špeciálnych mechanizmov a vozidiel sa pri spoplatňovaní postupuje tak ako pri inej nadrozmernej a nadmernej preprave.

01.01.1998

4. Správny orgán môže pri nadrozmerných a nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

01.01.1998

Poznámky

01.01.1998

1. Poplatníkom podľa tejto položky je aj ten, komu sa povolenie vydáva dodatočne na základe zistenia meraním v teréne.14c) Poplatok je splatný dňom začatia konania správnym orgánom.

01.01.1998

2. Za základ výpočtu poplatku podľa bodu 1 sa berie maximálny rozmer, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke, výške alebo v dĺžke.

01.01.1998

3. Do základu dĺžky súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené len na prekonanie krátkych obťažných úsekov prepravnej trasy.

01.01.1998

4. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery (bod 1), sa celková výška poplatkov určí ako kombinácia súčtu poplatkov uvedených v bode 1 (1.1., 1.2. a 1.3.).

01.01.1998

5. Pri nadmernej preprave (2.1.) je základom hmotnosti vozidla hmotnosť celej súpravy, t. j. ťažných vozidiel, prívesov a návesov a tlačných vozidiel prepravovaných bremien.

01.01.1998

6. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (2.2.) sa každá náprava posudzuje samostatne a výsledný poplatok sa určí za maximálne prekročenú nápravu vynásobený dĺžkou prepravnej trasy v km. Ak má náprava nerovnomerné preťaženie ľavej a pravej strany, pri určení sadzby sa berie do úvahy viac preťažená strana.

01.01.1998

7. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 10 t.

01.01.1998

8. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená celková hmotnosť a nápravový tlak, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa bodov 2.1. a 2.2.

01.01.1998

9. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery14a) aj prípustná hmotnosť,14b) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa bodov 1 a 2.

01.01.1998

14a) § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

01.01.1998

14b) § 8 vyhlášky č. 116/1997 Z. z.

01.01.1998

14c) § 3 ods. 4 písm. b) a § 8 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.".

01.01.1998

92. V položke 64 sa na konci textu pripájajú slová „na hraničnom priechode“.

01.01.1998

93. V položke 64 sa vypúšťa splnomocnenie.

01.01.1998

94. V položke 65 sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

01.01.1998

95. Za položku 69 sa vkladá položka 69a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 69a

01.01.1998

Vydanie súhlasu pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy

01.01.1998

1. fyzickým osobám 300 Sk

01.01.1998

2. právnickým osobám 500 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.“.

01.01.1998

96. Za položku 70 sa vkladá položka 70a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 70a

01.01.1998

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy 15 000 Sk

01.01.1998

b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe 15 000 Sk“.

01.01.1998

97. V položke 71 písm. c) sa za slovo „osvedčenia“ vkladá slovo „(licencie)“.

01.01.1998

98. V položke 71 sa posledné písmeno označuje ako písmeno „e)“, ktoré znie:

01.01.1998

e) Vydanie povolenia pre tuzemského prevádzkovateľa na vykonanie leteckej dopravy za úhradu
alebo vydanie osvedčenia tuzemského leteckého prevádzkovateľa 5 000 Sk“.

01.01.1998

99. V položke 71 sa dopĺňajú písmená f) až l) a splnomocnenie, ktoré znejú:

01.01.1998

f) Predĺženie platnosti alebo podstatná zmena osvedčenia uvedeného v písmene e) 500 Sk

01.01.1998

g) Vydanie prevádzkového povolenia pre leteckého dopravcu určeného leteckým úradom cudzieho štátu na základe medzivládnej dohody 1 000 Sk

01.01.1998

h) Predĺženie povolenia podľa písmena g) na ďalšiu IATA periódu 500 Sk

01.01.1998

i) Vydanie prevádzkového povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie
medzinárodnej leteckej dopravy nad rámec medzivládnej dohody 10 000 Sk

01.01.1998

j) Predĺženie povolenia podľa písmena i) na ďalšiu IATA periódu 5 000 Sk

01.01.1998

k) Vydanie povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie série nepravidelných letov (viac ako 10 letov v sérii) 10 000 Sk

01.01.1998

l) Jednorazové udelenie prepravných práv pre nepravidelnú leteckú dopravu cestujúcich alebo
nákladu dopravcom iného štátu, ako je dopravca štátu počiatku alebo konečného miesta
určenia prepravy 5 000 Sk

01.01.1998

Splnomocnenie

01.01.1998

Správny orgán môže na základe vzájomnosti znížiť poplatok podľa písmen g) až l) až o 50 %, prípadne od jeho vybratia upustiť.“.

01.01.1998

100. Položka 72 znie:

01.01.1998

„Položka 72

01.01.1998

a) Vydanie rozhodnutia o prevádzkovej spôsobilosti civilného leteckého pozemného zariadenia (letiska) – certifikát

01.01.1998

1. Letisko pre pravidelné a nepravidelné dopravné lety so vzletovou a pristávacou dráhou alebo vzletovou a dosadacou plochou

01.01.1998

1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia 2 000 Sk

01.01.1998

1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením 4 000 Sk

01.01.1998

1.3. prístrojovou 8 000 Sk

01.01.1998

1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 10 000 Sk

01.01.1998

1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 15 000 Sk

01.01.1998

1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva 20 000 Sk

01.01.1998

2. Letisko pre všeobecné letectvo so vzletovou a pristávacou dráhou alebo vzletovou
a dosadacou plochou

01.01.1998

2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia 2 000 Sk

01.01.1998

2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením 3 000 Sk

01.01.1998

2.3. prístrojovou 6 000 Sk

01.01.1998

b) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia

01.01.1998

1. dopravného letiska 10 000 Sk

01.01.1998

2. letiska na iné účely 5 000 Sk

01.01.1998

3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky 5 000 Sk

01.01.1998

4. ornitologických ochranných pásiem 2 000 Sk

01.01.1998

c) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení 500 Sk

01.01.1998

d) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia 3 000 Sk

01.01.1998

e) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu leteckého pozemného zariadenia spojené s miestnym šetrením

01.01.1998

1. dopravného letiska 2 000 Sk

01.01.1998

2. letiska na iné účely 1 500 Sk

01.01.1998

3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky 1 500 Sk

01.01.1998

f) Schválenie letiskového poriadku alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,

01.01.1998

1. letiska slúžiaceho výhradne na lety VFT 1 500 Sk

01.01.1998

2. letiska slúžiaceho na lety VFT a IFR 2 000 Sk

01.01.1998

Poznámky

01.01.1998

1. Správny orgán vyberie za vykonanie zmeny alebo doplnku vo vydanom rozhodnutí o prevádzkovej spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a za jeho obnovenie podľa písmena a) tejto položky poplatok vo výške 25 % určenej sadzby.

01.01.1998

2. Správny orgán vyberie za vykonanie dodatočného posúdenia poplatok podľa písmena e) tejto položky zvýšený o 100 % určenej sadzby.

01.01.1998

3. Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.“.

01.01.1998

101. V položke 74 písm. a) sa suma „400 Sk“ nahrádza sumou „600 Sk“ a v písmene b) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“.

01.01.1998

102. Položka 74 sa dopĺňa oslobodením, ktoré znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov, ktoré nezavinil poplatník.“.

01.01.1998

103. V položke 75 sa v písmene a)

01.01.1998

1. v bode 1 suma „100 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“, suma „200 Sk“ sumou „300 Sk“,

01.01.1998

2. v bode 2 suma „300 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“, suma „400 Sk“ sumou „800 Sk“,

01.01.1998

3. v bode 3 suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“ a suma „1 000 Sk“ sumou „1 500 Sk“.

01.01.1998

104. V položke 75 písm. b) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“ a v písmene c) sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

01.01.1998

105. Položka 75 písmeno d) znie:

01.01.1998

d) Vydanie alebo predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vydanie duplikátu pre plavidlá

01.01.1998

1. určené na prepravu nákladov alebo cestujúcich 2 000 Sk

01.01.1998

2. neurčené na prepravu nákladov alebo cestujúcich 1 000 Sk“.

01.01.1998

106. V položke 75

01.01.1998

1. v písmene e)

01.01.1998

a) v bode 1 sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“,

01.01.1998

b) v bode 2 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“,

01.01.1998

2. v písmene f) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“,

01.01.1998

3. v písmene g) sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“,

01.01.1998

4. v písmene h) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“,

01.01.1998

5. v písmene ch) sa suma „200 Sk“ nahrádza sumou „400 Sk“,

01.01.1998

6. v písmene i) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „2 000 Sk“,

01.01.1998

7. v písmene j)

01.01.1998

a) v bode 1 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“,

01.01.1998

b) v bode 2 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

01.01.1998

107. V položke 75 v oslobodení sa doterajší text označuje bodom 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:

01.01.1998

2. Od poplatku podľa písmen a), b) a d) tejto položky je oslobodenie vydania lodných listín na základe nariadenia ústredného orgánu štátnej správy.“.

01.01.1998

108. Položka 76 znie:

01.01.1998

„Položka 76

01.01.1998

a) Vydanie námorníckej knižky 500 Sk

01.01.1998

b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka 100 Sk

01.01.1998

c) Vydanie preukazu spôsobilosti námorného dôstojníka 300 Sk

01.01.1998

d) Vydanie preukazu spôsobilosti kapitána a I. strojného dôstojníka 2 300 Sk

01.01.1998

e) Vydanie potvrdenia preukazu spôsobilosti 500 Sk

01.01.1998

f) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní predpísaného kurzu 200 Sk

01.01.1998

g) Vydanie preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel na mori 400 Sk

01.01.1998

h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až f) 400 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.“.

01.01.1998

109. V položke 83 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.“.

01.01.1998

110. Položka 88 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.1998

d) 3-drôtovým prípojným vedením 500 Sk“.

01.01.1998

111. V položke 92 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.“.

01.01.1998

112. V položke 101 písmeno b) znie:

01.01.1998

b) Žiadosť o vymenovanie likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu 5 000 Sk“.

01.01.1998

113. V položke 101 sa dopĺňajú písmená c) a d), ktoré znejú:

01.01.1998

c) Schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny 2 000 Sk

01.01.1998

d) Žiadosť o schválenie zmien v povolení na vznik investičnej spoločnosti 1 000 Sk“.

01.01.1998

114. V položke 103 písmeno f) znie:

01.01.1998

f) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov akciovej spoločnosti zaradenej
do privatizácie 2 000 Sk“.

01.01.1998

115. Za položku 103 sa vkladá položka 103a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 103a

01.01.1998

Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch kapitálového trhu alebo žiadosti o zoznam účastníkov kapitálového trhu s povolením Ministerstva financií Slovenskej republiky na činnosť, ktorá nevyžaduje rozhodnutie 200 Sk“.

01.01.1998

116. V položke 105 sa vypúšťa písmeno a).

01.01.1998

Doterajší text písmena b) sa ponecháva bez označenia.

01.01.1998

117. V položke 105 sa doterajší odkaz 22 označuje ako odkaz 7.

01.01.1998

118. Položka 106 sa vypúšťa.

01.01.1998

119. Za položku 107 sa vkladajú položky 107a a 107b, ktoré znejú:

01.01.1998

„Položka 107a

01.01.1998

a) Zrušenie povolenia na verejnú obchodovateľnosť cenných papierov 3 000 Sk

01.01.1998

b) Zrušenie ISIN 1 000 Sk

01.01.1998

Položka 107b

01.01.1998

Podanie žiadosti o schválenie zmien v povoleniach alebo žiadosti o zrušenie povolení podľa
položiek 97 a 107 1 000 Sk“.

01.01.1998

120. Položka 108 znie:

01.01.1998

„Položka 108

01.01.1998

Prevzatie štátnej záruky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke z celkovej sumy záruky 1 promile najviac 10 000 000 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky pred vydaním záručnej listiny alebo pred podpísaním zmluvy o záruke.“.

01.01.1998

121. Za položku 108 sa vkladá položka 108a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 108a

01.01.1998

Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva financií Slovenskej republiky 10 000 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu vyhovelo v plnom rozsahu.“.

01.01.1998

122. V položke 109 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

01.01.1998

c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier 10 000 Sk“.

01.01.1998

123. Za položku 109 sa vkladá položka 109a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 109a

01.01.1998

a) Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok v stávkových kanceláriách 1 000 Sk

01.01.1998

b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) 500 Sk

01.01.1998

c) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja 500 Sk

01.01.1998

d) Vydanie identifikačnej karty ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú
kartu 500 Sk“.

01.01.1998

124. V položke 110 sa suma „150 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.

01.01.1998

125. Za položku 110 sa vkladajú položky 110a, 110b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23a, položky 110c a 110d, ktoré znejú:

01.01.1998

„Položka 110a

01.01.1998

a) Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, 13, § 38 ods. 6, § 59 a 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 300 Sk

01.01.1998

b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa osobitných predpisov 100 Sk

01.01.1998

Oslobodenie

01.01.1998

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok na uznanie nezdaniteľných častí zo základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 40h ods. 1 písm. g) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej príslušnosti (domicile) a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 36 zákona č. 286/1992 Zb.

01.01.1998

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov).

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ, sa považuje za úkon spoplatnený podľa položky 2 písm. a) sadzobníka.

01.01.1998

Položka 110b

01.01.1998

a) Žiadosť o zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia 300 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 300 Sk

01.01.1998

c) Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania, dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 300 Sk

01.01.1998

d) Poskytnutie údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných predpisov23a) 500 Sk

01.01.1998

e) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo
odcudzené osvedčenie 200 Sk

01.01.1998

23a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.1998

Položka 110c

01.01.1998

a) Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych predpisov na úseku cien pre

01.01.1998

1. podnikateľské subjekty 500 Sk

01.01.1998

2. ostatné subjekty 200 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných cenových právnych predpisov (s výnimkou rozhodnutí vo veciach regulovaných cien)

01.01.1998

1. podnikateľské subjekty 1 000 Sk

01.01.1998

2. ostatné subjekty 500 Sk

01.01.1998

Položka 110d

01.01.1998

a) Vydanie rozhodnutia o úprave dane z obratu podľa § 52 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 500 Sk

01.01.1998

b) Vydanie povolenia na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty
fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných
liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských
plavebných spoločností 500 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.

01.01.1998

126. Za položku 111 sa vkladá položka 111a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 111a

01.01.1998

1. Vydanie licencie na prevádzku

01.01.1998

a) strážnej služby 2 500 Sk

01.01.1998

b) detektívnej služby 3 000 Sk

01.01.1998

c) vlastnej ochrany 2 000 Sk

01.01.1998

2. Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných
činností 5 000 Sk“.

01.01.1998

127. Položka 112 znie:

01.01.1998

„Položka 112

01.01.1998

a) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

01.01.1998

1. krajským úradom podľa § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon")

01.01.1998

1.1. fyzickým osobám podľa § 31 ods. 4 zákona 2 000 Sk

01.01.1998

1.2. fyzickým osobám alebo právnickým osobám podľa § 31 ods. 5 zákona 5 000 Sk

01.01.1998

2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 zákona 15 000 Sk

01.01.1998

b) Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného

01.01.1998

1. krajským úradom 1 000 Sk

01.01.1998

2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 5 000 Sk

01.01.1998

c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) 100 Sk

01.01.1998

d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi
liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi
pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu

01.01.1998

1. fyzickým osobám 2 000 Sk

01.01.1998

2. právnickým osobám 5 000 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.

01.01.1998

128. Za položku 112 sa vkladajú položky 112a, 112b a 112c, ktoré znejú:

01.01.1998

„Položka 112a

01.01.1998

a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi 500 Sk

01.01.1998

b) Zmena povolenia vydaného podľa písmena a) 200 Sk

01.01.1998

c) Vydanie rozhodnutia o využití prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 65 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 5 000 Sk

01.01.1998

d) Vydanie súhlasu na vykonávanie geologických prác v ochranných pásmach prírodných
liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 66 ods. 2 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1 000 Sk

01.01.1998

e) Vydanie stanoviska k vykonávaniu geologických prác, banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom, ak sa tieto práce vykonávajú na získanie prírodných
liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 69 ods. 1 písm. h) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 1 000 Sk

01.01.1998

Položka 112b

01.01.1998

a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku 75 000 Sk

01.01.1998

b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku 50 000 Sk

01.01.1998

c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku 20 000 Sk

01.01.1998

d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku 20 000 Sk

01.01.1998

e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku 50 000 Sk

01.01.1998

f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku 20 000 Sk

01.01.1998

Položka 112c

01.01.1998

a) Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo novej chemickej látky obsiahnutej v chemickom prípravku 3 000 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o schválenie klasifikácie, balenia a označovania existujúcej chemickej látky alebo
prípravku 2 000 Sk

01.01.1998

c) Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej látky alebo
nebezpečného chemického prípravku 2 000 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vzťahuje na chemický prípravok, ktorý sa skladá z dvoch chemických látok. Za každú ďalšiu chemickú látku obsiahnutú v chemickom prípravku sa určená suma poplatku zvyšuje o 25 %.“.

01.01.1998

129. Položka 113 znie:

01.01.1998

„Položka 113

01.01.1998

a) Vydanie povolenia na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia) okrem povolenia na vývoz kontrolovaného tovaru a tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd, obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva, kovových odpadov a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii 0,1 %

01.01.1998

b) Vydanie povolenia na vývoz obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží,
surového dreva a kovových odpadov, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení 0,5 %

01.01.1998

c) Vydanie povolenia na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia) okrem povolenia na dovoz kontrolovaného tovaru, ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii 0,2 %

01.01.1998

d) Vydanie povolenia na dovoz ropy, zemného plynu a čierneho uhlia, z hodnoty tovaru uvedenej
v povolení 0,1 %

01.01.1998

e) Vydanie povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd 500 Sk

01.01.1998

f) Udelenie pracovnej licencie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, na práce v zahraničí v rámci zmluvy o dielo,
z kontrahovanej hodnoty prác 0,2 %

01.01.1998

g) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky
a prekurzory 100 Sk

01.01.1998

h) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom 50 000 Sk

01.01.1998

i) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii 0,2 %
najmenej 1 000 Sk

01.01.1998

j) Vydanie duplikátu alebo predĺženie platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až i) 300 Sk

01.01.1998

Splnomocnenie

01.01.1998

V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku.“.

01.01.1998

130. V položke 114 písm. c) sa vypúšťajú slová „Dodatočné predĺženie platnosti colného dokladu alebo“.

01.01.1998

131. V položke 115 sa slovo „tuzemského“ nahrádza slovom „slovenského“.

01.01.1998

132. V položke 115 v poznámke druhá veta znie:

01.01.1998

„Doklady sú určené na identifikáciu tovaru v zahraničí.“.

01.01.1998

133. Položka 116 znie:

01.01.1998

„Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru alebo o pôvode tovaru 350 Sk“.

01.01.1998

134. V položke 116 v oslobodení sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.“.

01.01.1998

135. V položke 116 v poznámke sa slová „Ústredná colná správa Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.

01.01.1998

136. V položke 117 písm. a) sa za slovo „prostriedkov“ vkladajú slová „a kontajnerov“.

01.01.1998

137. V položke 117 písmeno b) znie:

01.01.1998

b) Podnet na začatie konania o dumpingu 50 000 Sk“.

01.01.1998

138. V položke 117 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

01.01.1998

c) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze 500 Sk“.

01.01.1998

139. V položke 117 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:

01.01.1998

„Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa písmena a) tejto položky pri cestných vozidlách a kontajneroch vyberajú orgány colnej správy v súlade s ustanovením článku 46 ods. 1 Dohovoru TIR (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb.).“

01.01.1998

140. V položke 118 sa za slová „§ 14 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 19 ods. 6,“.

01.01.1998

141. V položke 118 sa dopĺňa oslobodenie vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23a a poznámky, ktoré znejú:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení užívatelia poľovných revírov, ktorí ochranu prírody a krajiny vykonávajú v súlade so zákonom č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, a múzeá s prírodovedným zameraním.

01.01.1998

2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

01.01.1998

3. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 32 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní odstraňovať stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania.

01.01.1998

23a) Napríklad zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.".

01.01.1998

142. V položke 119 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

01.01.1998

„Oslobodenie

01.01.1998

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, a múzeá s prírodovedným zameraním.

01.01.1998

2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní odstraňovať stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)".

01.01.1998

143. V položke 119 sa doterajší text poznámky označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:

01.01.1998

2. Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania.".

01.01.1998

144. Za položku 119 sa vkladá položka 119a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 119a

01.01.1998

a) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov 200 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov 200 Sk

01.01.1998

c) Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky 200 Sk".

01.01.1998

145. V položke 122 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

01.01.1998

d) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác 500 Sk".

01.01.1998

146. V položke 122 sa v poznámke vypúšťa bod 2.

01.01.1998

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.

01.01.1998

147. Položka 127 znie:

01.01.1998

„Položka 127

01.01.1998

a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky
vo veciach ochrany ovzdušia 1 000 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania
emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie 5 000 Sk".

01.01.1998

148. V položke 127 v poznámkach v bode 1 sa slová „ak ide o zmenu osvedčenia alebo oprávnenia." nahrádzajú slovami „ak ide o podanie žiadosti o rozšírenie rozsahu alebo predĺženie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia.".

01.01.1998

149. V položke 127 v poznámkach sa v bode 2 za slová „právnickej osoby" vkladajú slová „a o zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia".

01.01.1998

150. V položke 132 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

01.01.1998

d) Vydanie výpisu z banského registra 100 Sk".

01.01.1998

151. Položka 143 znie:

01.01.1998

„Položka 143

01.01.1998

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov 500 Sk

01.01.1998

b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) 500 Sk

01.01.1998

c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania 400 Sk".

01.01.1998

152. Položka 144 znie:

01.01.1998

„Položka 144

01.01.1998

a) Vydanie oprávnenia na vypracúvanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení 1 500 Sk

01.01.1998

b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky
a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov 500 Sk".

01.01.1998

153. V položke 146 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:

01.01.1998

d) k stavbe, k zariadeniu 300 Sk".

01.01.1998

154. Položka 147 znie:

01.01.1998

„Položka 147

01.01.1998

a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov 300 Sk

01.01.1998

b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov 500 Sk".

01.01.1998

155. V položke 147 v poznámke bod 2 znie:

01.01.1998

2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj posúdenie výsledku overovacej prevádzky.".

01.01.1998

156. Položka 149 znie:

01.01.1998

„Položka 149

01.01.1998

Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb 500 Sk".

01.01.1998

157. Položka 150 znie:

01.01.1998

„Položka 150

01.01.1998

a) Povolenie výnimky z banských predpisov 500 Sk

01.01.1998

b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch 1 000 Sk

01.01.1998

c) Predĺženie platnosti povolenej výnimky 300 Sk

01.01.1998

d) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem 500 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok podľa písmen a), c) a d) zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 2 000 Sk.".

01.01.1998

158. Za položku 150 sa vkladá položka 150a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 150a

01.01.1998

Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch 300 Sk".

01.01.1998

159. V položke 151 písm. c) sa za slovo „materiálov" dopĺňajú slová „a na ich prepravu".

01.01.1998

160. Položka 155 znie:

01.01.1998

„Položka 155

01.01.1998

Vydanie oprávnenia

01.01.1998

a) právnickej osobe na prípravu vybraných zamestnancov 2 000 Sk

01.01.1998

b) fyzickej osobe na odbornú prípravu vybraných zamestnancov 500 Sk".

01.01.1998

161. V položke 158 písm. a) sa suma „200 Sk" nahrádza sumou „500 Sk".

01.01.1998

162. V položke 158 sa dopĺňajú písmená e) až g), ktoré znejú:

01.01.1998

e) Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technickými zariadeniami k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa ustanovení Zákonníka práce 500 Sk

01.01.1998

f) Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 300 Sk

01.01.1998

g) Predĺženie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 100 Sk".

01.01.1998

163. V položke 158 v poznámke sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 a 3, ktoré znejú:

01.01.1998

2. Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie dokumentácie sa poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 1 000 Sk.

01.01.1998

3. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.".

01.01.1998

164. V položke 159 písm. a) sa za slovo „(oprávnenia)" vkladajú slová „o odbornej spôsobilosti".

01.01.1998

165. V položke 159 písm. b) sa v úvodnej vete za slovo „prevádzku vkladajú slová „vrátane preverenia spôsobilosti".

01.01.1998

166. V položke 159 v splnomocnení sa v 2. bode slová „vo vzťahu k devízovému cudzozemcovi" nahrádzajú slovami „ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva v záujme cudzozemca."

01.01.1998

167. Za položku 159 sa vkladá položka 159a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 159a

01.01.1998

a) Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla

01.01.1998

1. už prevádzkovaného 1 000 Sk

01.01.1998

2. novododaného 2 000 Sk

01.01.1998

b) Zmena údajov v technickom preukaze určeného dráhového vozidla 500 Sk".

01.01.1998

168. Za položku 161 sa vkladá položka 161a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 161a

01.01.1998

Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla na železničnej dráhe

01.01.1998

a) pre novovyrobené dráhové vozidlo 1 000 Sk

01.01.1998

b) pre už prevádzkované dráhové vozidlo 500 Sk".

01.01.1998

169. V položke 168 písm. b) bod 4 znie:

01.01.1998

4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu alebo patentu 200 Sk".

01.01.1998

170. V položke 168 poznámka znie:

01.01.1998

„Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy Úradu. Ak podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5-palcovej diskete, upravené v textových editoroch T 602, MS Word, Win Text, Word Perfect, vyberie sa poplatok v 2/3 určenej sadzby.".

01.01.1998

171. V položke 173 písm. b) v bode 4 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.1998

172. V položke 176 písm. b) v bode 4 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.1998

173. V položke 176 písm. b) sa dopĺňa bod 8, ktorý znie:

01.01.1998

8. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra priemyselných vzorov 200 Sk".

01.01.1998

174. V položke 179 písm. b) v bode 2 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.1998

175. V položke 179 písm. b) sa dopĺňa bod 6, ktorý znie:

01.01.1998

6. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra topografií polovodičových výrobkov 200 Sk".

01.01.1998

176. V položke 181 písm. b) v bode 3 sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".

01.01.1998

177. V položke 181 písm. b) bod 6 znie:

01.01.1998

6. zápis zúženia zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky, zmenu v ochrannej známke 500 Sk".

01.01.1998

178. V položke 181 písm. b) sa dopĺňa bod 7, ktorý znie:

01.01.1998

7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra ochranných známok 200 Sk".

01.01.1998

179. V položke 182 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmeno b), ktoré znie:

01.01.1998

b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok 500 Sk".

01.01.1998

180. V položke 184 písm. d) sa za slovami „názvu sídla" ďalší text nahrádza textom „majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky".

01.01.1998

181. V položke 185 písm. b) sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:

01.01.1998

5. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu 200 Sk".

01.01.1998

182. Položka 188 znie:

01.01.1998

„Položka 188

01.01.1998

a) Podanie prihlášky fyzickou osobou alebo právnickou osobou na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika meradiel 500 Sk

01.01.1998

b) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) o vydanie písomného odborného výkladu slovenských technických noriem (ďalej len „normy“), za každých päť noriem 300 Sk

01.01.1998

c) Podanie žiadosti na úrade o vydanie písomného odborného výkladu k článkom normy z hľadiska ich záväznosti, za každú normu 300 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa písmen b) a c) sa nevyberie, ak ide o žiadosti v súvislosti s tvorbou Slovenských technických noriem.".

01.01.1998

183. V položke 189 predvetie znie: „Podanie žiadosti na úrade o autorizáciu".

01.01.1998

184. V položke 190 sa slová „ÚNMS SR" nahrádzajú slovom „úradom".

01.01.1998

185. Položka 192 znie:

01.01.1998

„Položka 192

01.01.1998

Podanie žiadosti o uznanie skúšok výrobku vykonaných v zahraničí na schválenie výrobku pre
územie Slovenskej republiky 100 Sk".

01.01.1998

186. Položka 193 znie:

01.01.1998

„Položka 193

01.01.1998

Podanie žiadosti na úrade o vydanie potvrdenia o tom, že výrobok nepodlieha povinnému schváleniu alebo certifikácii alebo že meradlo schvaľovaniu typu nepodlieha, za každý typ výrobku 200 Sk".

01.01.1998

187. Položka 194 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 28a znie:

01.01.1998

„Položka 194

01.01.1998

a) Podanie žiadosti na úrade alebo štátnej skúšobni o schválenie výrobku alebo vydanie certifikátu alebo osvedčenia o výrobku, alebo vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla alebo dodatku k rozhodnutiu o schválení typu meradla 200 Sk

01.01.1998

b) Vydanie osvedčenia na výherný prístroj podľa osobitného zákona28a) 100 Sk

01.01.1998

Oslobodenie

01.01.1998

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.

01.01.1998

28a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

01.01.1998

188. Za položku 195 sa vkladá položka 195a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 195a

01.01.1998

Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva 500 Sk“.

01.01.1998

189. V položke 197 v poznámke sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:

01.01.1998

2. Za podanie žiadosti o povolenie zmeny mena alebo priezviska sa vyberie poplatok podľa položky 18.“.

01.01.1998

190. Položka 210 znie:

01.01.1998

„Položka 210

01.01.1998

a) Vyhotovenie cestovného preukazu na návrat do Slovenskej republiky osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike 100 Sk

01.01.1998

b) Vyhotovenie cestovného preukazu totožnosti (náhradného cestovného dokladu) na návrat do Slovenskej republiky osobe bez štátnej príslušnosti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike 250 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť.“.

01.01.1998

191. Položka 214 písm. a) sa dopĺňa slovami „osoby nad 18 rokov veku“.

01.01.1998

192. V položke 214 písmená c) a d) znejú:

01.01.1998

c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk

01.01.1998

d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky dieťaťu do 18. roku veku 100 Sk“.

01.01.1998

193. V položke 214 sa dopĺňa písmeno e), ktoré znie:

01.01.1998

e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou

01.01.1998

1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 200 Sk

01.01.1998

2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
republiky 200 Sk

01.01.1998

3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 100 Sk“.

01.01.1998

194. V položke 214 v poznámke sa bod 1 vypúšťa.

01.01.1998

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.

01.01.1998

195. V položke 215 písm. a) sa dopĺňajú slová „osobe nad 18 rokov veku“.

01.01.1998

196. V položke 215 písm. b) sa slovo „deťom“ nahrádza slovom „dieťaťu“.

01.01.1998

197. V položke 215 písmeno c) znie:

01.01.1998

c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym
občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej republike 500 Sk“.

01.01.1998

198. V položke 215 písm. d) sa vypúšťa bod 2.

01.01.1998

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.

01.01.1998

199. V položke 215 písm. d) bod 2 znie:

01.01.1998

2. deťom do 18. roku veku 500 Sk“.

01.01.1998

200. Položka 215 písm. d) sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:

01.01.1998

3. manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk

01.01.1998

5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 500 Sk“.

01.01.1998

201. V položke 216 v predvetí sa na konci dopĺňajú slová „(jednosmerný i obojsmerný)“.

01.01.1998

202. Položka 219 znie:

01.01.1998

„Položka 219

01.01.1998

a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel

01.01.1998

1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe 2 000 Sk

01.01.1998

2. liečenia, udržania rodinného zväzku 3 000 Sk

01.01.1998

3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely 5 000 Sk

01.01.1998

b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi 5 000 Sk

01.01.1998

Splnomocnenie

01.01.1998

Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.“.

01.01.1998

203. Za položku 219 sa vkladá položka 219a, ktorá znie:

01.01.1998

„Položka 219a

01.01.1998

a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby 150 Sk

01.01.1998

b) Podanie žiadosti o výpis z registra trestov 150 Sk“.

01.01.1998

204. Položka 220 znie:

01.01.1998

„Položka 220

01.01.1998

a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) 100 Sk

01.01.1998

b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie 150 Sk

01.01.1998

c) Výpis zo štatistického registra za každú registrovanú jednotku 50 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.“.

01.01.1998

205. Položka 221 znie:

01.01.1998

„Položka 221

01.01.1998

a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť 200 Sk

01.01.1998

b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie 50 Sk

01.01.1998

Poznámka

01.01.1998

Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.