01.01.1998

385

01.01.1998

ZÁKON

01.01.1998

z 5. decembra 1997

01.01.1998

o Slovenskom národnom divadle


01.01.1998

§ 1

01.01.1998

Základné ustanovenia

01.01.1998

(1) Slovenské národné divadlo je štátna profesionálna, reprezentatívna národná kultúrna ustanovizeň.

01.01.1998

(2) Účelom zákona je upraviť predmet činnosti, postavenie a symbol Slovenského národného divadla a vymedziť jeho vzťahy k divadelným umelcom a ostatným zamestnancom tohto divadla (§ 6).

01.01.1998

§ 2

01.01.1998

Predmet činnosti Slovenského národného divadla

01.01.1998

Slovenské národné divadlo najmä

01.01.1998

a) rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje aj v zahraničí,

01.01.1998

b) umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela,

01.01.1998

c) vydáva a rozširuje periodické publikácie a neperiodické publikácie, propagačné materiály a usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť,

01.01.1998

d) vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť,

01.01.1998

e) vyrába scénické a kostýmové výpravy,

01.01.1998

f) vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

01.01.1998

Postavenie Slovenského národného divadla

01.01.1998

§ 3

01.01.1998

(1) Slovenské národné divadlo je právnická osoba štátu.1)

01.01.1998

(2) Slovenské národné divadlo má pôsobnosť na území Slovenskej republiky.

01.07.2014

(3) Štatutárnym orgánom Slovenského národného divadla je jeho generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.

01.07.2014

(4) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.

01.07.2014

(5) Organizáciu a činnosť Slovenského národného divadla upraví Štatút Slovenského národného divadla, ktorý vydá minister kultúry Slovenskej republiky.

01.01.1998

§ 4

01.01.1998

(1) Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia,1) ktorá svoju činnosť zabezpečuje vlastnými príjmami a príspevkom zo štátneho rozpočtu.

01.01.1998

(2) Slovenské národné divadlo je finančnými vzťahmi zapojené na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa.2)

01.01.1998

(3) Slovenské národné divadlo spravuje zverený majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.3)

01.01.1998

§ 5

01.01.1998

Sídlo Slovenského národného divadla

01.01.1998

Sídlom Slovenského národného divadla je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

01.01.1998

Divadelní umelci a ostatní zamestnanci

01.01.1998

§ 6

01.07.2014

(1) V Slovenskom národnom divadle vykonávajú činnosť

01.01.1998

a) samostatní divadelní umelci,

01.01.1998

b) divadelní umelci v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení,

01.01.1998

c) ďalší umeleckí zamestnanci,

01.01.1998

d) ostatní zamestnanci.

01.01.1998

(2) Postavenie osôb uvedených v odseku 1 upravuje osobitný predpis.4)

01.07.2014

§ 7

01.07.2014

(1) Samostatný divadelný umelec alebo divadelný umelec v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení môže vykonávať divadelnú činnosť v pracovnom pomere alebo na základe zmluvy.5)

01.07.2014

(2) Ak Slovenské národné divadlo uzatvorilo so samostatným divadelným umelcom, alebo divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení pracovnú zmluvu, nemôže s ním uzatvoriť na rovnaký predmet činnosti aj zmluvu.5)

01.07.2014

§ 8

01.07.2014

Na Slovenské národné divadlo sa vzťahuje osobitný predpis,6) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.1998

§ 9

01.01.1998

Symbol Slovenského národného divadla

01.01.1998

(1) Symbolom Slovenského národného divadla je znak, ktorý tvorí štvorec a v ňom umiestnené veľké začiatočné písmená jeho názvu a lipový list.

01.01.1998

(2) Vyobrazenie symbolu Slovenského národného divadla tvorí prílohu k tomuto zákonu.


01.01.1998

§ 10

01.01.1998

Prechodné ustanovenie

01.01.1998

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov a z autorskoprávnych vzťahov, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa upravia podľa tohto zákona do šiestich mesiacov od jeho účinnosti.

01.07.2014

§ 10a

01.07.2014

Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014

01.07.2014

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa podľa § 3 ods. 4 vymenovaného pred 1. júlom 2014 začína plynúť od 1. júla 2014.

01.01.1998

§ 11

01.01.1998

Účinnosť

01.01.1998

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


01.01.1998

Michal Kováč v. r.

01.01.1998

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1998

Vladimír Mečiar v. r.


01.01.1998

Príloha k zákonu č. 385/1997 Z. z.

01.01.1998

Obrázek 01

Poznámky pod čiarou

01.01.1998

1) § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

01.01.1998

2) § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

01.01.1998

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

01.01.1998

4) § 9 zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.

01.07.2014

5) § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

01.07.2014

6) Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.1998

7) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
§ 23a zákona č.143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona č. 260/1995 Z. z.