Zákon č. 288/1997 Z. z.Zákon o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 120/1997
Platnosť od 05.11.1997
Účinnosť od 01.02.2014 do31.12.2015
Zrušený 440/2015 Z. z.
01.01.199831.12.2015

288

01.01.199831.12.2015

ZÁKON

01.01.199831.12.2015

z 3. októbra 1997

01.01.199831.12.2015

o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.01.199831.12.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.199831.12.2015

Čl. I

01.01.199831.12.2015

§ 1

01.01.199831.12.2015

Predmet zákona

01.09.200831.12.2015

Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, občianskych združení v oblasti telesnej kultúry (ďalej len „občianske združenie“) a iných právnických osôb a fyzických osôb pri jej zabezpečovaní.

01.01.199831.12.2015

§ 2

01.01.199831.12.2015

Vymedzenie niektorých pojmov

01.01.199831.12.2015

(1) Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie podľa osobitného zákona,1) ktoré plní úlohy v oblasti telesnej kultúry.

01.01.199831.12.2015

(2) Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou. Súčasťou telesnej kultúry je aj príprava odborníkov pôsobiacich na úseku telesnej kultúry, vedeckovýskumná činnosť a zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a iných podmienok na jej rozvoj.

01.01.199831.12.2015

(3) Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami.

01.01.199831.12.2015

(4) Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti.

01.01.199831.12.2015

(5) Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých oblastiach telesnej kultúry (odsek 2) tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník (§ 12 ods. 1).

01.01.199831.12.2015

(6) Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“) pripravovať osoby uvedené v § 12 ods. 1 na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

01.01.199831.12.2015

§ 3

01.01.199831.12.2015

Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry

01.01.199831.12.2015

(1) Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia

01.01.199831.12.2015

a) orgány štátnej správy,

01.09.200831.12.2015

b) samosprávny kraj,

01.09.200831.12.2015

c) obec,

01.01.200231.12.2015

d) občianske združenia,

01.01.200231.12.2015

e) iné právnické osoby a fyzické osoby.

01.01.199831.12.2015

(2) Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú

01.01.199831.12.2015

a) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),

01.01.199831.12.2015

b) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

01.01.199831.12.2015

c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

01.01.199831.12.2015

d) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

01.01.199831.12.2015

e) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

01.01.199831.12.2015

§ 4

01.01.199831.12.2015

Ministerstvo školstva

01.01.199831.12.2015

Ministerstvo školstva ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o telesnú kultúru

01.01.199831.12.2015

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,

01.01.199831.12.2015

b) vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie; utvára právne, vedeckovýskumné, organizačné, ekonomické a zdravotné podmienky na rozvoj telesnej kultúry,

01.01.199831.12.2015

c) utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

01.09.200831.12.2015

d) určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej kultúry,

01.09.200831.12.2015

e) podporuje činnosť občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

01.09.200831.12.2015

f) podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

01.09.200831.12.2015

g) podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

01.09.200831.12.2015

h) zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,

01.09.200831.12.2015

i) rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.

01.01.199831.12.2015

§ 5

01.01.199831.12.2015

Ostatné ústredné orgány štátnej správy

01.09.200831.12.2015

(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti zabezpečujú výkonnostný a vrcholový šport v kluboch zriadených ako rozpočtové organizácie a starajú sa o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.

01.09.200831.12.2015

(2) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podieľa na príprave koncepcie a programu rozvoja telesnej kultúry, vrátane celospoločenských a regionálnych programov verejného zdravia zameraných na životný štýl, na zdravú výživu a na prevenciu rizikových faktorov.

01.09.200831.12.2015

(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu a kontrolou obsahu dopingových látok v prípravkoch používaných vo farmakologickej a spotrebiteľskej sieti a vo fitnesscentrách a posilňovniach.

01.09.200831.12.2015

§ 6

01.09.200831.12.2015

Samosprávny kraj

01.09.200831.12.2015

Samosprávny kraj

01.09.200831.12.2015

a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,

01.09.200831.12.2015

b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji,

01.09.200831.12.2015

c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji,

01.09.200831.12.2015

d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.

01.09.200831.12.2015

§ 7

01.09.200831.12.2015

Obec

01.09.200831.12.2015

Obec

01.09.200831.12.2015

a) rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce,

01.09.200831.12.2015

b) podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,

01.09.200831.12.2015

c) podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, a v spolupráci s občianskymi združeniami aj športovej infraštruktúry v obci,

01.09.200831.12.2015

d) rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania.

01.01.199831.12.2015

§ 9

01.01.199831.12.2015

Občianske združenia a iné právnické osoby

01.01.199831.12.2015

(1) Občianske združenia a iné právnické osoby vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich záujmov a potrieb a s ohľadom na koncepciu rozvoja telesnej kultúry.

01.01.199831.12.2015

(2) Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody spolupodieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).

01.01.199831.12.2015

§ 10

01.01.199831.12.2015

Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry

01.01.199831.12.2015

(1) Orgány štátnej správy v spolupráci a súčinnosti so združeniami telesnej kultúry rozvíjajú mravné a etické princípy v telesnej výchove, športe a turistike a chránia pred postupmi, ktoré sú protiprávne, zakázané alebo znevažujúce.

01.01.199831.12.2015

(2) Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody podieľajú na zabezpečovaní niektorých úloh telesnej kultúry, ktoré podľa tohto zákona vykonávajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až e).

01.09.200831.12.2015

(3) Športovcom a fyzickým osobám osobitne aktívnym v telesnej kultúre možno udeliť vyznamenania a odmeny. Druhy vyznamenaní, postup a výšku odmien upraví osobitný zákon.

01.01.199831.12.2015

§ 11

01.01.199831.12.2015

Akreditácia vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry

01.09.200831.12.2015

(1) Zriaďuje sa akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva školstva. Členov akreditačnej komisie vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky z odborníkov z jednotlivých športových odvetví, z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní; predsedu určuje z vymenovaných členov.

01.09.200831.12.2015

(2) Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia požiadaviek odporúčať ministerstvu školstva akreditovať vzdelávacie zariadenia. Na posudzovanie splnenia požiadaviek môže zriaďovať pracovné skupiny. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a jej pracovných skupín upravuje jej štatút.

01.09.200831.12.2015

(3) Akreditačná komisia koná na základe písomnej žiadosti vzdelávacieho zariadenia. Žiadosť obsahuje

01.09.200831.12.2015

a) názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,

01.09.200831.12.2015

b) označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,

01.09.200831.12.2015

c) doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v lektorskom zbore a v zozname školiteľov,

01.09.200831.12.2015

d) údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,

01.09.200831.12.2015

e) vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov v športe Slovenskej republiky.

01.09.200831.12.2015

(4) Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov musí vzdelávacie zariadenie požiadať o novú akreditáciu.

01.09.200831.12.2015

(5) Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacieho zariadenia.

01.09.200831.12.2015

(6) Členovia akreditačnej komisie vykonávajú v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých ustanovizní kontrolu dodržiavania vzdelávacieho programu a trvania podmienok, za ktorých bol udelená akreditácia. Ak zistia nedodržiavanie vzdelávacieho programu alebo zmenu podmienok, navrhnú ministerstvu zrušenie akreditácie a odobratie potvrdenia o akreditácii.

01.09.200831.12.2015

(7) Podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky a náležitosti potvrdenia o akreditácii ustanoví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.01.199831.12.2015

§ 12

01.01.199831.12.2015

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností

01.02.201431.12.2015

(1) Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, rozhodca a iný odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť (odsek 2) a sú bezúhonní.

01.01.199831.12.2015

(2) Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacích zariadeniach.

01.09.200831.12.2015

(3) Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa § 11.

01.09.200831.12.2015

(4) Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej skúšky osvedčenie, ktoré je dokladom o získanej odbornej spôsobilosti. Akreditované vzdelávacie zariadenie môže na žiadosť uchádzača po odbornom posúdení vysokou školou uznať odbornú spôsobilosť získanú v cudzine a vydať mu osvedčenie.

01.09.200831.12.2015

(5) Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť jeho platnosť po absolvovaní doplnkového štúdia alebo vykonaní skúšky.

01.09.200831.12.2015

(6) Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.

01.12.201331.12.2015

(7) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry.

01.02.200531.12.2015

§ 12a

01.02.200531.12.2015

Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska

01.02.200531.12.2015

Odborná spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a na vykonávanie funkcií vysokoškolských učiteľov sa uznáva podľa osobitného predpisu.3a)

01.01.199831.12.2015

§ 13

01.01.199831.12.2015

Financovanie telesnej kultúry

01.01.199831.12.2015

Zdrojmi financovania telesnej kultúry sú najmä

01.01.199831.12.2015

a) prostriedky štátneho rozpočtu4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky štátneho rozpočtu ustanovené osobitným zákonom o podpore športu štátom,

01.01.200231.12.2015

b) výnos z lotérií a iných podobných hier,

01.01.200231.12.2015

c) prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,

01.01.200231.12.2015

d) príjmy z reklám,

01.01.200231.12.2015

e) prostriedky z darov,

01.01.200231.12.2015

f) prostriedky z úverov právnických osôb,

01.01.200231.12.2015

g) prostriedky samosprávnych krajov a obcí.

01.01.199831.12.2015

§ 14

01.01.199831.12.2015

Prechodné ustanovenie

01.01.199831.12.2015

Osvedčenia vydané vzdelávacím zariadeniam na výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry podľa doterajších predpisov sa považujú za akreditáciu podľa tohto zákona.

01.12.201331.12.2015

§ 14a

01.12.201331.12.2015

Záverečné ustanovenie

01.12.201331.12.2015

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

01.02.201431.12.2015

§ 14b

01.02.201431.12.2015

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2014

01.02.201431.12.2015

(1) Príprava usporiadateľa na športovom podujatí, ktorá sa začala a neskončila pred 1. februárom 2014, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. januára 2014 a považuje sa za odbornú spôsobilosť získanú podľa doterajších predpisov.

01.02.201431.12.2015

(2) Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na prípravu usporiadateľa na športovom podujatí do 31. januára 2014, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii. Od 1. februára 2014 do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii postupuje vzdelávacie zariadenie pri príprave hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa podľa osobitného predpisu.4a)

01.01.199831.12.2015

§ 15

01.01.199831.12.2015

Zrušovacie ustanovenia

01.01.199831.12.2015

Zrušujú sa:

01.01.199831.12.2015

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

01.01.199831.12.2015

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

01.01.199831.12.2015

3. položka č. 200 v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


01.01.199831.12.2015

Čl. II

01.01.199831.12.2015

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.199831.12.2015

1. Za § 80a sa vkladá nový § 80b, ktorý znie:

01.01.199831.12.2015

㤠80b

01.01.199831.12.2015

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998

01.01.199831.12.2015

Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

01.01.199831.12.2015

Doterajší § 80b sa označuje ako § 80c.“.

01.01.199831.12.2015

2. V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová

01.01.199831.12.2015

„Prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl; organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov; organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov

01.01.199831.12.2015

Prevádzkovanie telovýchovných zariadení

01.01.199831.12.2015

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu“.

01.01.199831.12.2015

V druhom stĺpci Preukaz spôsobilosti sa vypúšťajú slová

01.01.199831.12.2015

„a) trénerský preukaz alebo cvičiteľský preukaz I. alebo II. triedy vydaný podľa nariadenia vlády SR č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre alebo

01.01.199831.12.2015

b) vysokoškolské telovýchovné vzdelanie s príslušnou špecializáciou alebo

01.01.199831.12.2015

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané vzdelávacím zariadením akreditovaným Ministerstvom školstva a vedy SR“.

01.01.199831.12.2015

3. V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa za živnosť „Masérske služby“ vkladá živnosť

01.01.199831.12.2015

„Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry“

01.01.199831.12.2015

a v druhom stĺpci Preukaz spôsobilosti sa k tejto živnosti pripájajú slová

01.01.199831.12.2015

„akreditácia vydaná Ministerstvom školstva SR podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“

01.01.199831.12.2015

a živnosť

01.01.199831.12.2015

„Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry“

01.01.199831.12.2015

a v druhom stĺpci Preukaz spôsobilosti sa k tejto živnosti pripájajú slová

01.01.199831.12.2015

„odborná spôsobilosť podľa zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.

01.01.199831.12.2015

4. V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 – Ostatné v prvom stĺpci Živnosť sa vypúšťajú slová

01.01.199831.12.2015

„Horská sprievodcovská činnosť – vedenie návštevníkov po turisticky značkovaných chodníkoch a cestách“

01.01.199831.12.2015

a

01.01.199831.12.2015

„Horská vodcovská činnosť – vedenie návštevníkov v horách pri nehorolezeckých túrach, horolezeckých túrach a lyžiarskych vysokohorských túrach“

01.01.199831.12.2015

a v druhom stĺpci Požadovaná odborná spôsobilosť a iná osobitná spôsobilosť podľa § 27 ods. 1 a 2 živnostenského zákona slová

01.01.199831.12.2015

„osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Horskou službou v príslušnej oblasti“

01.01.199831.12.2015

a

01.01.199831.12.2015

„osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky“.


01.01.199831.12.2015

Čl. III

01.01.199831.12.2015

Účinnosť

01.01.199831.12.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


01.01.199831.12.2015

Michal Kováč v. r.

01.01.199831.12.2015

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.199831.12.2015

Vladimír Mečiar v. r.


01.12.201331.12.2015

Príloha k zákonu č. 288/1997 Z. z.

01.12.201331.12.2015

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.12.201331.12.2015

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).

Poznámky pod čiarou

01.01.199831.12.2015

1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.01.199831.12.2015

3) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. (Položka 1 písm. a) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.)

01.09.200831.12.2015

3a) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

01.01.199831.12.2015

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

01.02.201431.12.2015

4a) § 10 až 13 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.