Zákon č. 282/1997 Z. z.Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien

Čiastka 119/1997
Platnosť od 29.10.1997
Účinnosť od 29.10.1997
29.10.1997

282

29.10.1997

ZÁKON

29.10.1997

z 2. októbra 1997

29.10.1997

o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien

29.10.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


29.10.1997

§ 1

29.10.1997

(1) Živene – spolku slovenských žien sa vracia budova v Martine (Hviezdoslavova ul. č. 21) súp. č. 85, pozemok parc. č. 312/2 a pozemok parc. č. 312/3, všetky v katastrálnom území Martin, uvedené na liste vlastníctva č. 3573, ktoré jej boli odňaté a ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona vo vlastníctve štátu.

29.10.1997

(2) Povinnou osobou podľa tohto zákona je štát. Oprávnenou osobou je Živena – spolok slovenských žien.

29.10.1997

§ 2

29.10.1997

(1) Povinná osoba vydá nehnuteľný majetok na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci.

29.10.1997

(2) Nehnuteľný majetok sa vydá oprávnenej osobe v stave, v akom je ku dňu účinnosti tohto zákona.

29.10.1997

§ 3

29.10.1997

(1) Na vydanie veci vyzve oprávnená osoba povinnú osobu písomne v lehote 60 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

29.10.1997

(2) Povinná osoba uzavrie s oprávnenou osobou do 30 dní odo dňa doručenia výzvy dohodu o vydaní veci.

29.10.1997

§ 4

29.10.1997

Povinná osoba je povinná starať sa o nehnuteľný majetok až do jeho vydania oprávnenej osobe so starostlivosťou riadneho hospodára. Od účinnosti tohto zákona nemôže tento nehnuteľný majetok previesť do vlastníctva iných osôb. Takéto právne úkony sú neplatné.

29.10.1997

§ 5

29.10.1997

(1) Odovzdanie nehnuteľného majetku doterajším užívateľom, ktorý ho užíva pre školstvo, kultúru alebo na osvetovú činnosť, je možné iba so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. O uvoľnení sa uzavrie dohoda.

29.10.1997

(2) Ak nedôjde k dohode, vzniká Živene – spolku slovenských žien nárok na uvoľnenie nehnuteľného majetku uvedeného v § 1, ktorý slúži na uvedený účel, po uplynutí jedného roka.

29.10.1997

(3) Dňom prevzatia nehnuteľného majetku vstupuje oprávnená osoba do práv a povinností prenajímateľa, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy uzavretej s doterajším vlastníkom. Nájomný vzťah sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a prenájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi.


29.10.1997

§ 6

29.10.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


29.10.1997

Michal Kováč v. r.

29.10.1997

Ivan Gašparovič v. r.

29.10.1997

Vladimír Mečiar v. r.