Nariadenie vlády č. 257/1997 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa určuje rozsah a podmienky ručenia štátu za záväzky štátnych peňažných ústavov

Čiastka 109/1997
Platnosť od 30.09.1997
Účinnosť od 01.10.1997
01.10.1997

257

01.10.1997

NARIADENIE VLÁDY

01.10.1997

Slovenskej republiky

01.10.1997

zo 16. septembra 1997,

01.10.1997

ktorým sa určuje rozsah a podmienky ručenia štátu za záväzky štátnych peňažných ústavov

01.10.1997

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


01.10.1997

§ 1

01.10.1997

Rozsah ručenia

01.10.1997

Štát ručí za záväzok štátneho peňažného ústavu podľa § 36 ods. 5 zákona v príslušnom rozpočtovom roku vo výške tohto záväzku splatného v príslušnom kalendárnom roku (ďalej len „záväzok“) za podmienok podľa § 2.

01.10.1997

§ 2

01.10.1997

Podmienky ručenia

01.10.1997

(1) Štát ručí za záväzok za podmienok, že štátny peňažný ústav

01.10.1997

a) predloží Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zdôvodnený návrh na plnenie záväzku alebo jeho časti splatného v nasledujúcom rozpočtovom roku v termíne určenom ministerstvom na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok,

01.10.1997

b) uzavrie s ministerstvom zmluvu o spôsobe a podmienkach realizácie úhrady záväzku za štátny peňažný ústav, ktorej vzor je uvedený v prílohe tohto nariadenia a v ktorej sa zaviaže vrátiť do štátneho rozpočtu realizovanú úhradu záväzku, inak pôjde o porušenie rozpočtovej disciplíny,

01.10.1997

c) požiada ministerstvo najmenej 60 dní pred lehotou splatnosti záväzku (v osobitne odôvodnených prípadoch najneskôr 30 dní) o zaplatenie splatnej sumy záväzku, pričom zdôvodní, že na zaplatenie nemá dostatok vlastných finančných zdrojov ani po využití iných možností ich zaobstarania,

01.10.1997

d) predloží na požiadanie ministerstva doplňujúce informácie.

01.10.1997

(2) Návrh podľa odseku 1 písm. a) ďalej obsahuje

01.10.1997

a) prehľad splatných splátok v príslušnom rozpočtovom roku s osobitným vyčíslením splátok, pri ktorých sa predpokladá realizácia ručenia,

01.10.1997

b) rozhodnutia ministerstva, na ktorých základe záväzky vznikli,

01.10.1997

c) platné zmluvy s veriteľom štátneho peňažného ústavu, z ktorých je zrejmý účel vzniku záväzku, výška celého záväzku a splatná časť neuhradeného záväzku,

01.10.1997

d) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a číslo účtu veriteľa v peňažnom ústave, na ktorý má ministerstvo uhradiť záväzok.


01.10.1997

§ 3

01.10.1997

Prechodné ustanovenie

01.10.1997

Pri záväzkoch podľa § 36 ods. 5 zákona, ktoré vznikli na základe rozhodnutí prijatých pred 1. marcom 1996, ktorých splatnosť nastala pred účinnosťou tohto nariadenia alebo ktorých splatnosť nastane v roku 1997, sa podmienka podľa § 2 ods. 1 písm. a) považuje za splnenú, ak štátny peňažný ústav predloží zdôvodnený návrh na plnenie záväzku podľa § 36 ods. 5 zákona do 20 dní po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

01.10.1997

§ 4

01.10.1997

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 1997.


01.10.1997

Vladimír Mečiar v. r.


01.10.1997

Príloha k nariadeniu vlády č. 257/1997 Z. z.

01.10.1997

VZOR - Zmluva o spôsobe a podmienkach realizácie úhrady záväzku za štátny peňažný ústav