Vyhláška č. 222/1997 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

Čiastka 98/1997
Platnosť od 14.08.1997
Účinnosť od 28.11.2001
15.08.1997

222

15.08.1997

VYHLÁŠKA

15.08.1997

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

15.08.1997

z 5. augusta 1997

15.08.1997

o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí

15.08.1997

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


15.08.1997

§ 1

15.08.1997

Zákaz neobchodného vývozu vecí

15.08.1997

(1) Neobchodný vývoz vecí1) uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky je zakázaný.

15.08.1997

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa uplatní s výnimkami uvedenými v prílohe č. 1.

15.08.1997

§ 2

15.08.1997

Zákaz neobchodného dovozu vecí

15.08.1997

(1) Neobchodný dovoz vecí1) uvedených v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, nadobudnutých v zahraničí a dovážaných cestujúcim alebo zasielaných v zásielkách je zakázaný.

15.08.1997

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa uplatní s výnimkami uvedenými v prílohe č. 2.

15.08.1997

§ 3

15.08.1997

Zákaz neobchodného vývozu vecí podľa § 1 a zákaz neobchodného dovozu vecí podľa § 2 sa nevzťahuje na veci prevážané colným územím Slovenskej republiky v priamom tranzite2) a na veci prepustené do colného režimu dočasného použitia.3)


15.08.1997

§ 4

15.08.1997

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 1997.


15.08.1997

Karol Česnek v. r.


15.11.1999

Príloha č. 1

15.11.1999

k vyhláške č. 222/1997 Z. z.

15.11.1999

VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ VÝVOZ JE ZAKÁZANÝ

15.11.1999

1. Kultúrne pamiatky.4)

15.11.1999

2. Veci múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.5)

15.11.1999

3. Archívne dokumenty.6)

28.11.2001

Zákaz dovozu sa nevzťahuje na:

15.11.1999

1. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 1 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Komisiou pre ochranu kultúrneho dedičstva pri Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti.

15.11.1999

2. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

15.11.1999

3. Zákaz vývozu vecí uvedených v bode 3 sa neuplatní, ak prílohou colného vyhlásenia je súhlas na vývoz vecí vydaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

15.11.1999

Príloha č. 2

15.11.1999

k vyhláške č. 222/1997 Z. z.

15.11.1999

VECI, KTORÝCH NEOBCHODNÝ DOVOZ JE ZAKÁZANÝ

15.11.1999

1. Výbušniny.7)

15.11.1999

2. Pyrotechnické výrobky.8)

15.11.1999

3. Chladničky, mrazničky kompresorové, aj absorpčné na elektrický a plynový pohon a klimatizačné zariadenia, aj zabudované, napr. v automobiloch, obsahujúce látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu Zeme.

15.11.1999

4. Použité chladničky a mrazničky.

15.11.1999

5. Použité kuchynské roboty, práčky a umývačky riadu.

15.11.1999

6. Ojazdené pneumatiky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa všeobecného záväzného právneho predpisu.9)

28.11.2001

7. Použitá spodná bielizeň.

15.11.1999

8. Použitý pančuchový tovar, tričká, košele a iné odevné výrobky, ktoré sa dostanú priamo do styku s ľudským telom.

15.11.1999

9. Použitá posteľná bielizeň.

15.11.1999

10. Použité odevy.

15.11.1999

11. Iné použité textilné výrobky.

15.11.1999

12. Použitá obuv.

15.11.1999

13. Použitý čalúnený nábytok.

15.11.1999

14. Použité hračky.

15.11.1999

15. Použité elektroprístroje a výrobky spotrebnej elektroniky, napr. televízne prijímače, rádioprijímače, magnetofóny, videorekordéry, videoprehrávače, záznamové prístroje, fotokopírovacie prístroje, počítače a ich komponenty, rezačky, kosačky, drviče papiera, šijacie a žehliace stroje.

28.11.2001

Zákaz dovozu sa nevzťahuje na:

15.11.1999

1. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 2 sa neuplatní pri dovoze zápaliek a pištoľových kapslí do detských pištolí.

15.11.1999

2. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4 a 5 sa neuplatní, ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska alebo ako zariadenie domácnosti určené na vybavenie jej domácnosti v mieste jej prechodného pobytu.

15.12.1999

3. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 7 až 9 sa neuplatní, ak ide o veci osobnej potreby dovážané cestujúcim alebo zasielané v súvislosti s jeho pobytom v zahraničí alebo ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska.

15.11.1999

4. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 10 až 14 sa neuplatní,

15.11.1999

a) ak ide o veci osobnej potreby dovážané cestujúcim alebo zasielané v súvislosti s jeho pobytom v zahraničí,

15.11.1999

b) ak ide o veci, ktoré sú osobným majetkom fyzickej osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia do tuzemska,

28.11.2001

c) pri dovoze týchto vecí právnickou osobou alebo fyzickou osobou na charitatívne účely, ak dovozca priloží doklad z krajiny vývozu o dezinfekcii alebo o odbornom vyčistení vecí a súhlas na ich dovoz od príslušného orgánu na ochranu zdravia Slovenskej republiky.

28.11.2001

5. Zákaz dovozu vecí uvedených v bode 15 sa neuplatní, ak ide o

28.11.2001

a) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú sa v súvislosti s jej sťahovaním zo zahraničia,

28.11.2001

b) veci, ktoré sú osobným majetkom osoby a dovážajú sa ako zariadenie domácnosti, určené na vybavenie jej domácnosti v mieste prechodného pobytu,

28.11.2001

c) veci darované školským zariadeniam,10) základným školám, stredným školám, vysokým školám, štátnym orgánom, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam,

28.11.2001

d) dovoz darov venovaných v rámci medzinárodných vzťahov11).

28.11.2001

6. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 7 až 12 sa neuplatní, ak ide o veci v balíkových zásielkach v poštovom styku zasielané fyzickou osobou zo zahraničia v primeranom množstve fyzickej osobe v tuzemsku.

15.12.1999

7. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 4, 5, 10, 11, 13 až 15 sa neuplatní, ak ide o veci preukázateľne získané v zahraničí dedením.

Poznámky pod čiarou

15.08.1997

1) § 52 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

15.08.1997

2) § 99 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

15.08.1997

3) § 147 až 156 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

15.11.1999

4) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

15.11.1999

5) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.

15.11.1999

6) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

15.11.1999

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

15.11.1999

8) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.

15.11.1999

9) Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

28.11.2001

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

28.11.2001

11) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.