30.07.1997

211

30.07.1997

ZÁKON

30.07.1997

z 2. júla 1997

30.07.1997

o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.07.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


30.07.1997

Čl. II

30.07.1997

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

30.07.1997

1. § 42a vrátane nadpisu znie:

30.07.1997

„Odporovateľné právne úkony

30.07.1997

§ 42a

30.07.1997

(1) Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 4, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený.

30.07.1997

(2) Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať.

30.07.1997

(3) Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a

30.07.1997

a) osobou jemu blízkou (§ 116 a 117),

30.07.1997

b) právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,

30.07.1997

c) právnickou osobou, v ktorej je dlžník alebo osoba uvedená v písmene a) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom,

30.07.1997

d) právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene c) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,

30.07.1997

alebo ktorý dlžník urobil v uvedenom čase v prospech osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d); to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa.

30.07.1997

(4) Odporovať možno tiež právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom, ktorý je právnickou osobou, a

30.07.1997

a) členom jeho štatutárneho orgánu, jeho prokuristom, likvidátorom alebo spoločníkom,

30.07.1997

b) osobou blízkou (§ 116 a 117) osobe uvedenej v písmene a),

30.07.1997

c) právnickou osobou, v ktorej má dlžník alebo osoba uvedená v písmenách a) a b) majetkovú účasť aspoň 10 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,

30.07.1997

d) právnickou osobou, v ktorej je osoba uvedená v písmenách a) a b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo likvidátorom,

30.07.1997

e) právnickou osobou, v ktorej má osoba uvedená v písmene d) majetkovú účasť aspoň 34 % v čase, keď sa uskutočňuje tento právny úkon,

30.07.1997

alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech osôb uvedených v písmenách a), b), c), d) alebo e); to však neplatí, ak druhá strana preukáže, že nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa.“.

30.07.1997

2. Za § 42a sa vkladá nový § 42b, ktorý znie:

30.07.1997

㤠42b

30.07.1997

(1) Právo odporovať právnym úkonom môže uplatniť veriteľ žalobou.

30.07.1997

(2) Právo odporovať právnemu úkonu sa uplatňuje proti tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu dlžníka prospech.

30.07.1997

(3) Právo odporovať právnemu úkonu možno uplatniť nielen proti osobám, ktoré s dlžníkom dojednali odporovateľný právny úkon, ale aj proti ich dedičom alebo právnym nástupcom; proti tretím osobám len vtedy, ak im boli známe okolnosti odôvodňujúce odporovateľnosť právnemu úkonu proti ich predchodcovi.

30.07.1997

(4) Právny úkon, ktorému veriteľ s úspechom odporoval, je právne neúčinný a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku; ak to nie je možné, má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech.“.

30.07.1997

Čl. IV

30.07.1997

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa mení a dopĺňa takto:

30.07.1997

V § 56 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

30.07.1997

(2) Na návrh povinného, ktorý je revitalizovaným podnikom po vydaní rozhodnutia o revitalizácii, podľa osobitného zákona súd do 30 dní od podania návrhu povolí odklad exekúcie na dobu, ktorá je určená v rozhodnutí o revitalizácii. Odklad exekúcie povolí súd aj povinnému, ktorý je oprávnenou osobou voči povinnému, ktorý je revitalizovaným podnikom po vydaní rozhodnutia o revitalizácii, na jeho návrh.“.

30.07.1997

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

30.07.1997

Čl. VI

30.07.1997

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

30.07.1997

1. V § 14 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon neustanoví inak.“.

30.07.1997

2. V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

30.07.1997

o) na ďalšie účely, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.


30.07.1997

Čl. VII

30.07.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


30.07.1997

Michal Kováč v. r.

30.07.1997

Ivan Gašparovič v. r.

30.07.1997

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

30.07.1997

1) § 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.

30.07.1997

2) § 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.§ 47 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

30.07.1997

3) § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

30.07.1997

4) § 23 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.§ 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

30.07.1997

5) § 69 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti.

30.07.1997

6) § 23 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.§ 27 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.§ 128 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.

30.07.1997

7) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

30.07.1997

8) § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z.

30.07.1997

9) § 14 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

30.07.1997

10) § 14 ods. 3 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

30.07.1997

11) § 14 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

30.07.1997

12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

30.07.1997

13) § 11 ods. 1 a § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

30.07.1997

14) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

30.07.1997

15) Napríklad § 59, 64 a 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 3 a § 32 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 6 a § 128 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.