Zákon č. 204/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/1997
Platnosť od 26.07.1997 do31.12.2001
Účinnosť od 26.07.1997 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.