Zákon č. 201/1997 Z. z.Zákon o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Čiastka 91/1997
Platnosť od 24.07.1997
Účinnosť od 01.08.1997

OBSAH

01.08.1997

201

01.08.1997

ZÁKON

01.08.1997

z 27. júna 1997

01.08.1997

o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

01.08.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.08.1997

§ 1

01.08.1997

(1) Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

01.08.1997

(2) Sídlom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je Trnava.

01.08.1997

(3) Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa zriaďujú: Filozofická fakulta v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave, Fakulta prírodných vied v Trnave.

01.08.1997

(4) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bude uskutočňovať výučbu v kresťanskom duchu pri dodržaní akademických práv a slobôd.


01.08.1997

§ 2

01.08.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1997.


01.08.1997

Michal Kováč v. r.

01.08.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.08.1997

Vladimír Mečiar v. r.