Zákon č. 156/1997 Z. z.Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

OBSAH

01.07.1997

156

01.07.1997

ZÁKON

01.07.1997

z 15. mája 1997

01.07.1997

o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici

01.07.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1997

§ 1

01.07.1997

(1) Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Akadémia umení v Banskej Bystrici.

01.07.1997

(2) Sídlom Akadémie umení v Banskej Bystrici je Banská Bystrica.

01.07.1997

(3) Na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa zriaďujú: Fakulta múzických umení v Banskej Bystrici a Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici.


01.07.1997

§ 2

01.07.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


01.07.1997

Michal Kováč v. r.

01.07.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.1997

Vladimír Mečiar v. r.