Zákon č. 155/1997 Z. z.Zákon o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

OBSAH

01.07.1997

155

01.07.1997

ZÁKON

01.07.1997

z 15. mája 1997

01.07.1997

o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne

01.07.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1997

§ 1

01.07.1997

(1) Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Trenčianska univerzita v Trenčíne.

01.07.1997

(2) Sídlom Trenčianskej univerzity v Trenčíne je Trenčín.

01.07.1997

(3) Na Trenčianskej univerzite v Trenčíne sa zriaďujú: Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne, Fakulta mechatroniky v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove.


01.07.1997

§ 2

01.07.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


01.07.1997

Michal Kováč v. r.

01.07.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.1997

Vladimír Mečiar v. r.