Nariadenie vlády č. 85/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

(v znení č. 300/2002 Z. z.)

Čiastka 30/1996
Platnosť od 30.03.1996
Účinnosť od 01.07.2002

OBSAH

30.03.1996

85

30.03.1996

NARIADENIE VLÁDY

30.03.1996

Slovenskej republiky

30.03.1996

z 19. marca 1996

30.03.1996

o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov

30.03.1996

Vláda Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


30.03.1996

§ 1

30.03.1996

Odvod za vznik poľnohospodárskeho pozemku alebo lesného pozemku, ktorý vznikol z jestvujúceho pozemku vo výmere a za podmienok uvedených v zákone1) (ďalej len „odvod“), sa platí jednorazovo pred vkladom2) alebo pred záznamom3) vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností.

30.03.1996

§ 2

01.07.2002

(1) Odvod sa platí na účet Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

30.03.1996

(2) Dokladom o zaplatení odvodu je pri platení

30.03.1996

a) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa vedeného v banke výpis z tohto účtu,

30.03.1996

b) v hotovosti poštová poukážka.


30.03.1996

§ 3

30.03.1996

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


30.03.1996

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

30.03.1996

1) § 22 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

30.03.1996

2) § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

30.03.1996

3) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.