01.03.199631.08.2008

43

01.03.199631.08.2008

VYHLÁŠKA

01.03.199631.08.2008

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

01.03.199631.08.2008

z 26. januára 1996

01.03.199631.08.2008

o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach

01.03.199631.08.2008

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 4 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.03.199631.08.2008

§ 1

01.03.199631.08.2008

Základné ustanovenia

01.03.199631.08.2008

(1) Výchovné poradenstvo a špeciálnopedagogické poradenstvo poskytované poradenským zariadením tvoria systém pomoci deťom v prevencii problémového vývinu, vo výchove a vzdelávaní v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach, v rodine, pri voľbe štúdia a povolania; podieľajú sa na riešení otázok poznávacieho, osobnostného a sociálneho vývinu, náročných životných situácií a uplatnenia sa v spoločnosti.

01.03.199631.08.2008

(2) Výchovné poradenstvo poskytované poradenským zariadením (ďalej len „výchovné poradenstvo“) obsahuje odbornú psychologickú a pedagogickú starostlivosť o deti, metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom škôl a zákonným zástupcom detí v oblasti výchovy a vzdelávania, profesijnú orientáciu žiakov a otázky prevencie delikventného vývinu detí.

01.03.199631.08.2008

(3) Špeciálnopedagogické poradenstvo poskytované poradenským zariadením (ďalej len „špeciálnopedagogické poradenstvo“) obsahuje odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a postihnutím ohrozené deti, ktorú vykonáva prostredníctvom diagnostických, psychologických, psychoterapeutických, špeciálnopedagogických, rehabilitačných, poradenských a metodických činností; formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije, osobitnú pozornosť venuje ich sociálnej integrácii.

01.03.199631.08.2008

§ 2

01.03.199631.08.2008

Zriaďovanie a zrušovanie poradenských zariadení

01.03.199631.08.2008

(1) Zriaďovateľ poradenského zariadenia v návrhu na jeho zaradenie do siete týchto zariadení uvedie

01.03.199631.08.2008

a) označenie zriaďovateľa,

01.03.199631.08.2008

b) dátum zriadenia poradenského zariadenia,

01.03.199631.08.2008

c) vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti,

01.03.199631.08.2008

d) označenie štatutárneho orgánu,

01.03.199631.08.2008

e) určenie času, na ktorý sa zriaďuje.

01.03.199631.08.2008

(2) Zriaďovateľ poradenského zariadenia na udelenie súhlasu na jeho zriadenie predloží

01.03.199631.08.2008

a) výpis z registra trestov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,

01.03.199631.08.2008

b) stanovisko obce k zriadeniu zariadenia, ak obec nie je jeho zriaďovateľom,

01.03.199631.08.2008

c) doklad o finančnom a materiálnom zabezpečení,

01.03.199631.08.2008

d) potvrdenie príslušného štátneho, okresného (obvodného) hygienika a inšpektorátu bezpečnosti práce o tom, že priestory zariadenia vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom,

01.03.199631.08.2008

e) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ak zriaďovateľom nie je tento orgán.

01.03.199631.08.2008

(3) Návrh zriaďovateľa na vyradenie poradenského zariadenia zo siete týchto zariadení a na jeho zrušenie obsahuje

01.03.199631.08.2008

a) dôvod zrušenia,

01.03.199631.08.2008

b) stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve, ak zriaďovateľom nie je tento orgán,

01.03.199631.08.2008

c) stanovisko obce, ak nie je zriaďovateľom obec.

01.03.199631.08.2008

(4) Zriaďovateľ predkladá návrhy podľa odsekov 1 až 3 ministerstvu do 15. mája príslušného kalendárneho roka.

01.03.199631.08.2008

§ 3

01.03.199631.08.2008

Pedagogicko-psychologická poradňa

01.03.199631.08.2008

Pedagogicko-psychologická poradňa

01.03.199631.08.2008

a) uskutočňuje psychologické vyšetrenia a pedagogickú diagnostiku,

01.03.199631.08.2008

b) zisťuje príčiny problémov v osobnostnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine detí,

01.03.199631.08.2008

c) pomáha osobnostnému a sociálnemu vývinu detí,

01.03.199631.08.2008

d) zúčastňuje sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,

01.03.199631.08.2008

e) zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti reedukačnú a psychoterapeutickú odbornú starostlivosť,

01.03.199631.08.2008

f) poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a pedagógom,

01.03.199631.08.2008

g) vypracúva pre zákonných zástupcov a s ich písomným súhlasom pre školy, orgány štátnej správy v školstve a pre zariadenia starostlivosti o deti v pôsobnosti iných orgánov štátnej správy (ďalej len „orgán“) informácie o psychologickom vyšetrení a podklady pre návrhy na rozhodovanie o zaradení alebo o preradení detí do špeciálnych škôl,

01.03.199631.08.2008

h) vypracúva stanoviská a predkladá príslušným orgánom návrhy na zlepšenie psychického a sociálneho vývinu detí,

01.03.199631.08.2008

i) podieľa sa na spracúvaní profesijných a študijných informácií a spolu s informáciami o trhu práce ich poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a výchovným poradcom,

01.03.199631.08.2008

j) poskytuje odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom a školským psychológom; na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a iným orgánom.

01.03.199631.08.2008

§ 4

01.03.199631.08.2008

Špeciálnopedagogická poradňa

01.03.199631.08.2008

Špeciálnopedagogická poradňa

01.03.199631.08.2008

a) podieľa sa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutých detí, zabezpečuje aktívnu účasť ich rodín a poskytuje rehabilitačné a terapeutické služby,

01.03.199631.08.2008

b) zabezpečuje komplexný diagnostický proces a na základe získaných poznatkov vypracúva návrh na primeraný spôsob výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí,

01.03.199631.08.2008

c) sleduje a vyhodnocuje vhodnosť zaškolenia a školský vývin zdravotne postihnutých detí,

01.03.199631.08.2008

d) spolupracuje s pedagógmi škôl a školských zariadení najmä pri individuálnych formách výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí,

01.03.199631.08.2008

e) vykonáva poradenskú činnosť pre zdravotne postihnuté deti v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,

01.03.199631.08.2008

f) zapožičiava zdravotne postihnutým deťom, ktoré sú v starostlivosti poradne, na čas potreby kompenzačné pomôcky,

01.03.199631.08.2008

g) pripravuje pre príslušné orgány podklady na rozhodovanie o zaradení alebo o preradení detí do materských škôl a základných škôl alebo do špeciálnych škôl,

01.03.199631.08.2008

h) poskytuje odbornú pomoc pedagógom, školským psychológom, výchovným poradcom a príslušným orgánom,

01.03.199631.08.2008

i) podieľa sa na tvorbe a overovaní nových špeciálnopedagogických metód a postupov,

01.03.199631.08.2008

j) vypracúva metodické materiály.

01.03.199631.08.2008

§ 5

01.03.199631.08.2008

Detské integračné centrum

01.03.199631.08.2008

(1) Detské integračné centrum

01.03.199631.08.2008

a) zabezpečuje odbornú starostlivosť s rôznymi druhmi špeciálnopedagogických potrieb,

01.03.199631.08.2008

b) poskytuje služby v rozsahu uvedenom v § 4.

01.03.199631.08.2008

(2) Materská škola zriadená pri detskom integračnom centre zabezpečuje formou dennej starostlivosti predškolskú výchovu.1)

01.03.199631.08.2008

§ 6

01.03.199631.08.2008

Výchovný poradca

01.03.199631.08.2008

(1) Výchovný poradca pôsobí v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách, a ak je to účelné, aj v školských zariadeniach.

01.03.199631.08.2008

(2) Funkcia výchovného poradcu sa obsadzuje z radov pedagogických pracovníkov školy. Za plnenie úloh výchovný poradca zodpovedá riaditeľovi školy; úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

01.03.199631.08.2008

(3) Výchovný poradca

01.03.199631.08.2008

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,

01.03.199631.08.2008

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,

01.03.199631.08.2008

c) poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách a na vysokých školách a pri voľbe povolania,

01.03.199631.08.2008

d) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

01.03.199631.08.2008

§ 7

01.03.199631.08.2008

Školský psychológ

01.03.199631.08.2008

(1) Školský psychológ môže byť v pracovnom pomere s poradenským zariadením alebo so školou.

01.03.199631.08.2008

(2) Školský psychológ

01.03.199631.08.2008

a) poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho a sociálneho vývinu; osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, tým, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom,

01.03.199631.08.2008

b) navrhuje výchovné a vzdelávacie prístupy a zúčastňuje sa na ich plnení,

01.03.199631.08.2008

c) podieľa sa na profesijnej orientácii a poradenstve pre voľbu povolania, na výchove k partnerstvu a rodičovstvu a na rozvoji osobnosti a medziľudských vzťahov.

01.03.199631.08.2008

(3) Školský psychológ poskytuje zákonným zástupcom konzultácie a informácie a spolupracuje s nimi pri výchove a vzdelávaní žiakov a pri voľbe ich povolania.

01.03.199631.08.2008

(4) Školský psychológ

01.03.199631.08.2008

a) poskytuje poradenské služby pedagógom v oblasti duševného vývinu žiakov a spolupracuje s nimi pri ich profesijnom a osobnostnom rozvoji,

01.03.199631.08.2008

b) navrhuje formy a metódy prekonávania psychickej záťaže vyplývajúce z pedagogického procesu.

01.03.199631.08.2008

(5) Školský psychológ

01.03.199631.08.2008

a) podieľa sa na výbere žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a na ich zaraďovaní a preraďovaní do špeciálnych škôl,2)

01.03.199631.08.2008

b) predkladá návrhy na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce školy.

01.03.199631.08.2008

§ 8

01.03.199631.08.2008

Školský špeciálny pedagóg

01.03.199631.08.2008

(1) Školský špeciálny pedagóg môže byť v pracovnom pomere s poradenským zariadením alebo so školou. V jednej škole môže byť aj viac školských špeciálnych pedagógov.

01.03.199631.08.2008

(2) Školský špeciálny pedagóg

01.03.199631.08.2008

a) podieľa sa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,

01.03.199631.08.2008

b) poskytuje individuálne špeciálnopedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby.

01.03.199631.08.2008

(3) Školský špeciálny pedagóg poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby. V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa plní jeho čiastkové ciele v rodine.

01.03.199631.08.2008

(4) Školský špeciálny pedagóg

01.03.199631.08.2008

a) poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom,

01.03.199631.08.2008

b) sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami.

01.03.199631.08.2008

(5) Školský špeciálny pedagóg predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

01.03.199631.08.2008

Spoločné ustanovenia

01.03.199631.08.2008

§ 9

01.03.199631.08.2008

(1) Psychologické vyšetrenie dieťaťa nemožno vykonať bez písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu, ak zákon neustanovuje inak.3)

01.03.199631.08.2008

(2) Ak je ohrozené duševné zdravie dieťaťa, možno mu poskytnúť pomoc; o poskytnutí pomoci a o vykonaní psychologického vyšetrenia sa bezodkladne informuje zákonný zástupca dieťaťa, a ak je to v záujme dieťaťa, aj príslušný orgán starostlivosti o rodinu a dieťa.4)

01.03.199631.08.2008

(3) Pri poskytovaní poradenskej činnosti5) poradenské zariadenia spolupracujú s územnými štátnymi orgánmi práce6) a inými orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami.

01.03.199631.08.2008

§ 10

01.03.199631.08.2008

Organizačný poriadok poradenského zariadenia schvaľuje riaditeľ poradenského zariadenia po vyjadrení zriaďovateľa.


01.03.199631.08.2008

§ 11

01.03.199631.08.2008

Zrušovacie ustanovenie

01.03.199631.08.2008

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 99/1980 Zb. o výchovnom poradenstve.

01.03.199631.08.2008

§ 12

01.03.199631.08.2008

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1996.


01.03.199631.08.2008

Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

01.03.199631.08.2008

1) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach.

01.03.199631.08.2008

2) § 14 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.

01.03.199631.08.2008

3) Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

01.03.199631.08.2008

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.

01.03.199631.08.2008

5) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 251/1993 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti úradmi práce.

01.03.199631.08.2008

6) § 5, § 12 ods. 1 písm. d) bod 1 a § 13 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov.