Zákon č. 386/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r1/c13/1997 Z. z., 280/1997 Z. z.(nepriamo), r1/c125/1997 Z. z., 358/1997 Z. z., 366/1999 Z. z.(nepriamo), 238/2001 Z. z.(nepriamo), 239/2001 Z. z.(nepriamo), 313/2001 Z. z.(nepriamo), 483/2001 Z. z.(nepriamo), 553/2001 Z. z.(nepriamo), 461/2003 Z. z.(nepriamo), 105/2004 Z. z.(nepriamo), 106/2004 Z. z.(nepriamo), 222/2004 Z. z.(nepriamo), 523/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 582/2004 Z. z.(nepriamo), 171/2005 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo), 56/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 131/1996
Platnosť od 31.12.1996
Účinnosť od 01.03.2012
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. II bodu 27 a čl. XXI odseku 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. III bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 1997

01.01.1997

386

01.01.1997

ZÁKON

01.01.1997

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.1997

zo 7. decembra 1996

01.01.1997

o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1997

Čl. I

01.01.1997

Štátny rozpočet na rok 1997

01.01.1997

§ 1

01.01.1997

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 1997 sa rozpočtujú sumou 171 099 900 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1997 sa určujú sumou 207 999 900 000 Sk.

01.01.1997

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 1997 sa určuje sumou 36 900 000 000 Sk.

01.01.1997

(3) Fiskálny schodok štátneho rozpočtu na rok 1997 sa určuje sumou 11 658 586 000 Sk.

01.01.1997

(4) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1997 je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto zákona.

01.01.1997

(5) Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 1997 je uvedené v prílohách č. 2 a 3, ktoré sú súčasťou tohto zákona.

01.01.1997

(6) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 1997 poskytujú dotácie do rozpočtov obcí, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4 tohto zákona, v celkovej sume 1 746 800 000 Sk, a to

01.01.1997

a) 350 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov do 3 000 podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995. Tieto dotácie môže obec použiť na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania; rozdelenie týchto dotácií vykoná Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),

01.01.1997

b) 1 179 800 000 Sk na mestskú hromadnú dopravu,

01.01.1997

c) 140 000 000 Sk na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby,

01.01.1997

d) 77 000 000 Sk na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií.

01.01.1997

(7) Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 1997 rozpočtujú v celkovej sume 76 569 306 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 5, ktorá je súčasťou tohto zákona.

01.01.1997

§ 2

01.01.1997

Odvod zo zisku1) Národnej banky Slovenska do štátneho rozpočtu v roku 1997 sa rozpočtuje sumou 1 100 000 000 Sk.

01.01.1997

§ 3

01.01.1997

(1) Úrokové sadzby z pohľadávok a zo záväzkov Slovenskej republiky v Národnej banke Slovenska sa v roku 1997 určujú takto:

01.01.1997

a) pohľadávky Slovenskej republiky, a to

01.01.1997

1. prebytky bežného hospodárenia štátneho rozpočtu v roku 1997 vrátane príjmov z predaja štátnych pokladničných poukážok najmenej 3 % p. a.

01.01.1997

2. štátne finančné aktíva neterminované najmenej 3 % p. a.

01.01.1997

3. štátne finančné aktíva terminované na 1 rok najmenej 8 % p. a.

01.01.1997

b) záväzky Slovenskej republiky, a to

01.01.1997

1. voči Národnej banke Slovenska z krytia schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z roku 1991 najviac 9 % p. a.

01.01.1997

2. z krytia časti schodku štátneho rozpočtu československej federácie z roku 1992 0 % p. a.

01.01.1997

3. z vládnych úverov poskytnutých do 31. decembra 1992 zo štátneho rozpočtu československej federácie prevzatých Slovenskou republikou podľa osobitného zákona2) 0 % p. a.

01.01.1997

4. z dopadov devalvácií a revalvácií československej meny podľa osobitných zákonov3) prevzatých Slovenskou republikou podľa osobitného predpisu4) 0 % p. a.

01.01.1997

(2) Národná banka Slovenska zúčtováva kreditné a debetné úroky z pohľadávok a zo záväzkov Slovenskej republiky na príjmovom účte štátneho rozpočtu a na výdavkovom účte štátneho rozpočtu štvrťročne a vyúčtovanie týchto úrokov predkladá ministerstvu do troch dní po skončení príslušného štvrťroka.

20.12.1997

(3) Pohľadávky uplatňované voči Slovenskej republike alebo Národnej banke Slovenska v súvislosti s rozdelením bilancie Štátnej banky česko-slovenskej na základe osobitného predpisu,2) ktoré do 1. decembra 1997 neboli uznané vládou za záväzky Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska, nemôžu sa od 1. decembra 1997 viesť v účtovníctve Národnej banky Slovenska ako ich záväzky. Takto vzniknutý rozdiel v účtovníctve Národnej banky Slovenska sa vyrovná tak, že o výšku tohto rozdielu sa od 1. decembra 1997 zníži výška istiny v štátnych finančných pasívach Slovenskej republiky.

01.01.1997

§ 4

01.01.1997

(1) Štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel odvedie za rok 1997 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 2 000 000 000 Sk.

01.01.1997

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvádza štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu preddavky takto:

01.01.1997

a) 1 000 000 000 Sk do 31. mája 1997,

01.01.1997

b) 1 000 000 000 Sk do 31. októbra 1997.

01.01.1997

Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1997.

01.01.1997

(3) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel prídely do fondov podľa osobitných predpisov;5) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitných predpisov5) ostávajú nedotknuté.

01.01.1997

§ 5

01.01.1997

(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže v priebehu roka upraviť záväzné limity, záväzné úlohy a záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 1997 uvedené v prílohách č. 2, 3 a 5.

01.01.1997

(2) Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 1997 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 10 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 1997 podľa § 1 ods. 2.

01.01.1997

§ 6

01.01.1997

(1) Podiel Štátneho fondu cestného hospodárstva na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív sa na rok 1997 určuje sumou 2 600 000 000 Sk, z toho 1 800 000 000 Sk účelovo určených na výstavbu diaľnic.

01.01.1997

(2) Výnos cestnej dane vybranej daňovými úradmi v roku 1997 je vo výške 70 % príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva.

01.01.1997

§ 7

01.01.1997

(1) V roku 1997 je výnos

01.01.1997

a) dane z príjmov fyzických osôb dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného zákona6) vo výške 79,30 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 20,70 % príjmom rozpočtov obcí,

01.01.1997

b) dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného zákona7) vo výške 96,57 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 3,43 % príjmom rozpočtov obcí,

01.01.1997

c) cestnej dane vybranej daňovými úradmi vo výške 30 % príjmom rozpočtov obcí.

01.01.1997

(2) Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. a), sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995.

01.01.1997

(3) Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. b), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka, pričom tá časť výnosu tejto dane, ktorá plynie od právnických osôb so sídlom v zahraničí, sa rozdeľuje pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995.

01.01.1997

(4) Časť výnosu cestnej dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1 písm. c), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 1995; obce použijú tieto finančné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu miestnych komunikácií a na ostatné výdavky s tým súvisiace.

01.01.1997

(5) Ministerstvo alebo ním poverené daňové úrady poukážu obciam časť výnosov daní, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 1, spôsobom určeným v odsekoch 2, 3 a 4.

01.01.1997

(6) Výnos dane z nehnuteľností8) je príjmom rozpočtu obce alebo mestskej časti, ktorá vykonáva správu tejto dane.

01.01.1997

(7) Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných zákonov9) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu obce, ktorej orgán obecnej samosprávy porušenie daňových povinností písomne oznámil daňovému úradu.

01.01.1997

§ 8

01.01.1997

(1) Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona10) sa v roku 1997 určuje najviac sumou 6 000 Sk.

01.01.1997

(2) Štátna prémia z prostriedkov štátneho rozpočtu sa poskytuje stavebnému sporiteľovi len pri plnení podľa § 11 písm. a) až e) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

01.01.1997

§ 9

01.01.1997

Štát platí v roku 1997 poistné na zdravotné poistenie11) z kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 13,7 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996.12)

01.01.1997

§ 10

01.01.1997

Štát platí v roku 1997 poistné13) z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na

01.01.1997

a) nemocenské poistenie vo výške 4,8 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,14)

01.01.1997

b) dôchodkové zabezpečenie vo výške 27,5 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,15) zníženej o 45 bodov.

01.01.1997

§ 11

01.01.1997

Fond zamestnanosti Slovenskej republiky platí v roku 1997 poistné na

01.01.1997

a) zdravotné poistenie16) vo výške 13,7 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,17)

01.01.1997

b) nemocenské poistenie18) vo výške 4,8 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996,19)

01.01.1997

c) dôchodkové zabezpečenie18) vo výške 27,5 % zo základne ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na rok 1996.20)

01.01.1997

§ 12

01.01.1997

Štátne záruky za bankové úvery v roku 1997 môže vláda prevziať aj za bankové úvery pre Železnice Slovenskej republiky.

01.01.1997

§ 13

01.01.1997

Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenská informačná služba, sú povinné v roku 1997 odvádzať rozdiel medzi poistným na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platených podľa osobitného predpisu21) za osoby v slu-žobnom pomere a vyplatenými dávkami nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia na osobitný príjmový účet štátneho rozpočtu; tento odvod sa vykoná z osobitných účtov týchto ministerstiev22) a Slovenskej informačnej služby za jednotlivé štvrťroky takto:

01.01.1997

a) za prvý štvrťrok 1997 do 20. apríla,

01.01.1997

b) za druhý štvrťrok 1997 do 20. júla,

01.01.1997

c) za tretí štvrťrok 1997 do 20. októbra,

01.01.1997

d) za štvrtý štvrťrok 1997 do 28. decembra.

01.01.1997

§ 14

01.01.1997

Vláda je oprávnená v roku 1997 rozhodnúť o vydaní štátnych dlhopisov podľa osobitného predpisu23) do výšky 8 000 000 000 Sk na krytie výdavkov spojených s výstavbou diaľnic, s bytovou výstavbou a na založenie a činnosť Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.


01.01.1997

Čl. XVIII

01.01.1997

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení sa mení a dopĺňa takto:

01.01.1997

1. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.

01.01.1997

2. V § 5 ods. 2 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „financií Slovenskej republiky“.

01.01.1997

3. V § 6 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

01.01.1997

4. V § 10 ods. 1 znie:

01.01.1997

(1) Štátna prémia sa poskytuje na účely uvedené v § 11 písm. a) až e) stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.“.

01.01.1997

5. V § 11 písm. f) sa na konci pripájajú slová „bez použitia štátnej prémie (§ 10 ods. 1)“.


01.01.1997

Čl. XXI

01.01.1997

(1) Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 1996 vykonajú štátne fondy podľa čl. II bodu 8.

31.12.1996

(2) Prostriedky štátneho rozpočtu v roku 1996 účelovo určené na zriadenie štátnych orgánov v súvislosti s novým správnym usporiadaním Slovenskej republiky sa v roku 1997 ponechajú na použitie na ten istý účel; tieto prostriedky sa na konci roka 1996 prevedú na účet cudzích prostriedkov.

01.01.1997

(3) V roku 1997 sa výnimočne uplatní doba na splatenie návratnej finančnej výpomoci dlhšia ako štyri roky v zmluvách o návratnej finančnej výpomoci, ktoré boli poskytnuté na základe rozhodnutí vlády Slovenskej republiky prijatých v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.01.1997

(4) V roku 1997 sa ustanovenie § 23 písm. b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov uplatní najneskôr od 1. júla 1997.

01.01.1997

(5) Zníženia sadzby cestnej dane priznané podľa § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani do účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty, po ktorú by mal daňovník nárok na zníženie sadzby dane podľa § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. v znení platnom do účinnosti tohto zákona.

01.01.1997

(6) Článok XIII body 17 až 20 sa použijú na všetky penále a úroky vyrubené po účinnosti tohto zákona.

01.01.1997

(7) Ustanovenie § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska sa v roku 1997 uplatní na ustanovovanie úrokových sadzieb, rámcov, splatností a ďalších podmienok obchodov so Slovenskou republikou v súlade s čl. I § 3.

01.01.1997

(8) Vrátenie časti zaplatenej dane z motorovej nafty podľa čl. XV bodu 1 sa v roku 1997 určuje úhrnnou sumou 1 400 000 000 Sk.

01.01.1997

(9) Ustanovenia čl. XIII bodov 4 a 7 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roku 1996.

01.01.1997

(10) Ustanovenia čl. I § 8 ods. 2 a čl. XVIII bodov 4 a 5 sa nepoužijú na štátnu prémiu poskytnutú do účinnosti tohto zákona.

01.01.1997

(11) Článok I § 8 ods. 2 a čl. XVIII body 4 a 5 sa týkajú zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

01.01.1997

Čl. XXII

01.01.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997 okrem ustanovení čl. II bodu 27 a čl. XXI odseku 2, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. III bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


01.01.1997

Michal Kováč v. r.

01.01.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1997

Vladimír Mečiar v. r.


01.01.1997

Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

01.01.1997

BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1997

01.01.1997

(v mil. Sk)

01.01.1997
Kód r. k. Ukazovateľ Štátny rozpočet
100 Daňové príjmy 154 606,0
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 68 700,0
111 daň z príjmov fyzických osôb 22 400,0
11101 zo závislej činnosti a funkčných požitkov 17 700,0
11102 z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 4 700,0
112 daň z príjmov právnických osôb 40 500,0
113 dane z príjmov vyberané zrážkou 5 800,0
120 Dane z majetku 900,0
130 Domáce dane na tovary a služby 79 006,0
131 daň z pridanej hodnoty 55 000,0
132 spotrebné dane 24 000,0
134 dane z používania tovarov a z povolenia
na výkon činnosti 6,0
140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 6 000,0
200 Nedaňové príjmy 12 124,3
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 3 378,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby 5 560,9
230 Kapitálové príjmy 7,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 625,5
250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek
a vkladov 6,4
290 Iné nedaňové príjmy 2 545,3
400 Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja účastín 4 369,6
410 Príjmy z domácich úverov a pôžičiek - istín 602,0
420 Príjmy zo zahraničných úverov a pôžičiek - istín 3 767,6
I PRÍJMY spolu 171 099.9
600 Bežné výdavky 158 198,4
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 24 082,4
620 Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
a fondu zamestnanosti 9 046,8
630 Tovary a ďalšie služby 39 451,9
640 Bežné transfery 73845,1
64101 - príspevkovým organizáciám 7 059,9
64102 - štátnym fondom 5 337,0
64103 - poisťovniam 11042,7
643, 644 - dotácie do nefinancovaných štátnych podnikov,
akciových spoločností a družstiev 13 923,9
647 - na inej vládnej úrovni (obciam) 1 078,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 11772,2
700 Kapitálové výdavky 21 369,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív 10 459,7
720 Kapitálové transfery 10 909,5
721 - na rovnakej vládnej úrovni 4 342,3
722 - jednotlivcom a neziskovým organizáciám 3 090,2
723 - nefinančným subjektom 2 808,5
724 - na inej vládnej úrovni (obciam) 668,5
810 Účasť na majetku a úvery 3 190.9
II VÝDAVKY spolu 182 758,5
I-II Fiskálny schodok (-) -11 658,6
820 Splácanie istiny 25 241,4
III VÝDAVKY vrátane istiny 207 999,9
I-III Prebytok (+), schodok (-) vrátane úverov a istiny -36 900.0

01.01.1997

Príloha č. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

01.01.1997

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 1997

01.01.1997

(v tis. Sk)

01.01.1997
Kapitola Výdavky spolu 600 610 640 v tom: 700 v tom:
Bežné výdavky Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Bežné transfery 64101 643 Kapitálové výdavky 720 vtom:
Kapitálové transfery 722 723
Príspevkovým organizáciám na činnos* Dotácie do nefin. št. podnikov, akc. spol. a družstiev Kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám Kapitálové transfery nefinanéným subjektom
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kancelária prezidenta SR 93481 48481 9232 4000 0 0 45000 0 0 0
Kancelária Národnej rady SR 595 265 273 668 140 010 4221 0 0 321 597 0 0 0
Úrad vlády SR 504 257 300 452 66198 152 062 119366 0 203 805 805 0 0
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR 39972 38672 17575 255 0 0 1300 0 0 0
Ministerstvo vnútra SR 10 490 926 8 581 926 210 332 200 753 169 305 0 1 909 000 43000 5000 0
Ministerstvo financií SR 3 767 180 3 047 180 1 400 547 6640 0 0 720 000 0 0 0
Štátny dlh SR 37 060 162 11 772 223 0 0 0 0 0 0 0 0
Všeobecná pokladničná správa 25 617 235 17 135 192 1 597 575 12 590 928 1800 2 738 420 5 337 643 3 802 000 3 083 000 10500
- z toho dotácie do obcí 1 746 800 1 078 300 0 1 078 300 0 0 668 500 668 500 0 0
Ministerstvo práce, sociálnych veď a rodiny SR 18 908 805 18 854 605 352 946 18 199 787 12945 0 54200 200 0 0
Ministerstvo hospodárstva SR 1 960 820 1 403 030 109 078 499 008 94022 286 361 557 790 521 790 0 288 000
Ministerstvo zahraničných veď SR 2 428 044 1 842 944 599 286 401 157 10090 0 585 100 84100 0 0
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 13 687 410 11670410 236 418 10 449 501 427 000 7 500 000 2 017 000 1 943 000 0 1 773 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 7 801 252 6 691 252 570 142 4 935 883 123 802 2 200 000 1 110000 905 000 0 737 000
Ministerstvo životného prostredia SR 1 092 227 1 001 727 168 655 295 442 33472 0 90500 1500 0 0
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR 305 143 274 143 24365 171 750 11500 0 31000 22000 0 0
Ministerstvo školstva SR 5 822 694 5 118494 2 218 394 717 695 96328 0 704 200 4200 2 150 0
Ministerstvo kultúry SR 2 226 130 1 731 130 64341 1 542 036 857 335 0 495 000 340 000 0 0
Ministerstvo zdravotníctva SR 14519651 12 024 332 595 233 10 728 514 218 169 0 2 495 319 2 362 319 0 0
Ministerstvo spravodlivosti SR 3 668 279 2 938 279 654 252 67175 0 0 730 000 0 0 0
Ministerstvo obrany SR 14339511 13 648 941 0 253 237 222 237 31000 690 570 305 000 0 0
Štatistický úrad SR 441 477 325 977 136 740 40383 30320 0 115 500 0 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 43331 40331 12856 3385 0 0 3000 0 0 0
Protinonopolný úrad SR 23628 22598 10146 0 0 0 1030 0 0 0
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 368 363 108 363 34109 5170 0 0 260 000 0 0 0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 52 123 45123 16766 0 0 0 7000 0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 655 705 422 705 24583 160 0 0 233 000 0 0 0
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR 269 801 198 801 24116 136 500 36500 0 71000 41000 0 0
Ústavný súd SR 32 127 29127 13819 25 0 0 3000 0 0 0
Generálna prokuratúra SR 490 290 423 290 265 062 4856 0 0 67000 0 0 0
Slovenská informačná služba 990 427 647 754 0 0 0 0 342 673 0 0 0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 142 494 131 494 53770 573 408 0 11000 0 0 0
Úrad bezpečnosti práce SR 121 027 95527 41893 17174 16087 0 25500 2500 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 97895 76895 38562 70 0 0 21000 0 0 0
Slovenská akadémia vied 743 256 683 256 229 603 264 060 243711 0 60000 5000 0 0
Slovenský rozhlas 316 000 316 000 0 316 000 0 0 0 0 0 0
Slovenská televízia 312 000 312 000 0 312 000 0 0 0 0 0 0
Tlačová agentúra SR 85 100 85 100 0 85 100 85 100 0 0 0 0 0
Krajský úrad Bratislava 3 920 088 3 734 048 1 634 240 863 415 485 956 44421 186 040 22510 0 0
Krajský úrad Trnava 3 633 329 3 441 469 1 435 092 979 618 370 536 95244 191 860 28060 0 0
Krajský úrad Trenčín 3 976 140 3 780 640 1 527 896 1 100 420 489 746 95370 195 500 52200 0 0
Krajský úrad Nitra 4 782 616 4 553 436 1 659 426 1 645 114 540 371 95550 229 180 61600 0 0
Krajský úrad Žilina 4 942 429 4 553 602 1 808 928 1 434 285 607 730 100 508 388 827 97290 0 0
Krajský úrad Banská Bystrica 5 115 986 4 841 236 1 863 489 1 607 828 588 076 137 008 274 750 87300 0 0
Krajský úrad Prešov 5 807 983 5 520 283 2 124 243 1 918 953 613 187 121 040 287 700 89800 0 0
Krajský úrad Košice 5 707 841 5 412 242 2 092 434 1 889 997 554 775 110859 295 599 87300 0 0
SPOLU 207 999 900 158 198 378 24 082 352 73 845 130 7 059 874 13 555 781 21 369 183 10 909 474 3 090 150 2 808 500

01.01.1997

Príloha č. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

01.01.1997

PRÍJMY KAPITOL NA ROK 1997

01.01.1997

(v tis. Sk)

01.01.1997
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária prezidenta SR 100
Kancelária Národnej rady SR 11 400
Úrad vlády SR 10 510
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR
Ministerstvo vnútra SR 90 200
Ministerstvo financií SR 98 000
Štátny dlh SR
Všeobecná pokladničná správa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 15 000
Ministerstvo hospodárstva SR 27 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 112 170
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 78 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 182 000
Ministerstvo životného prostredia SR 23 500
Ministerstvo výstavby a verejných prác SR
Ministerstvo školstva SR 188 660
Ministerstvo kultúry SR 10 170
Ministerstvo zdravotníctva SR 60 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 120 500
Ministerstvo obrany SR 120 000
Štatistický úrad SR 4 000
Úrad jadrového dozoru SR
Protimonopolný úrad SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 14 200
Úrad priemyselného vlastníctva SR 800
Správa štátnych hmotných rezerv SR 45 000
Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR
Ústavný súd SR 400
Generálna prokuratúra SR 7 000
Slovenská informačná služba 1 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 8 190
Úrad bezpečnosti práce SR 150
Najvyšší kontrolný úrad SR 200
Slovenská akadémia vied 12 000
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 131 812
Krajský úrad Trnava 137 582
Krajský úrad Trenčín 136 119
Krajský úrad Nitra 159 790
Krajský úrad Žilina 150 270
Krajský úrad Banská Bystrica 169 621
Krajský úrad Prešov 170 783
Krajský úrad Košice 152 148
Spolu 2 448 275

01.01.1997

Príloha č. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

01.01.1997

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM

01.01.1997

(v tis. Sk)

01.01.1997
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 1 078 300 668 500 1 746 800
z toho: a) výkon samosprávnych funkcií 350 000 350 000
b) mestská hromadná doprava 704 300 475 500 1 179 800
v tom: Banská Bystrica 39 300 18 500 57 800
Bratislava 434 700 236 300 671 000
Košice 147 600 131 750 279 350
Prešov 40 850 19 650 60 500
Žilina 41 850 69 300 111 150
c) dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 140 000 140 000
d) riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 24 000 53 000 77 000

01.01.1997

Príloha č. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

01.01.1997

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

01.01.1997

(v tis. Sk)

01.01.1997

1. Rozpočtové rezervy

01.01.1997

– rezerva vlády SR 411 159

01.01.1997

– rezerva predsedu vlády SR 30 000

01.01.1997

– rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti poisťovní a na krytie potreby Fondu zamestnanosti SR 680 000

01.01.1997

– rezerva na štátne záruky za bankové úvery 2 894 400

01.01.1997

Rezervy spolu 4 015 559

01.01.1997

2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách

01.01.1997

Kancelária Národnej rady SR

01.01.1997

– na technické zhodnotenie objektov Bratislavského hradu (v rámci kapitálových aktív) 77 090

01.01.1997

– na obstarávanie výpočtovej techniky (v rámci kapitálových aktív) 25 000

01.01.1997

Ministerstvo vnútra SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 3 580

01.01.1997

– migračná politika 90 000

01.01.1997

– výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 230 000

01.01.1997

– uznesenie vlády SR č. 344/1996 50 000

01.01.1997

Všeobecná pokladničná správa

01.01.1997

– úhrada majetkovej ujmy Slovenskej sporiteľne, a. s., a Investičnej a rozvojovej banky, a. s. 1 488 000

01.01.1997

– úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie družstevnej bytovej výstavby (uznesenie vlády SR č. 453/1994) 6 000

01.01.1997

– úhrada majetkovej ujmy v zmysle zákona Národnej rady SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 10 000

01.01.1997

– zabezpečenie nových vysokých škôl a fakúlt zriadených v roku 1997 290 000

01.01.1997

– finančné prostriedky na budovanie Medzinárodného laserového centra v rezorte MŠ SR 30 000

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia (pre Slovenský zväz spotrebných družstiev) 2 000

01.01.1997

– zapojenie SR do programov Európskych spoločenstiev v oblasti vzdelávania a mládeže SOCRATES, LEONARDO a Mládež pre Európu III 68 534

01.01.1997

– sanačné a monitorovacie práce po Sovietskej armáde 157 000

01.01.1997

– uznesenie vlády SR č. 477/1993 (MV SR) 10 000

01.01.1997

– Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 7 743

01.01.1997

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

01.01.1997

– transfery občianskym združeniam 50 300

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– tlmočníci pre sluchovo postihnutých 2 700

01.01.1997

– dávky sociálneho zabezpečenia 17 473 310

01.01.1997

– štátom platené dôchodkové zabezpečenie 575 100

01.01.1997

– štátom platené nemocenské poistenie 86 800

01.01.1997

– príspevky na humanitné účely 500

01.01.1997

– poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách 400

01.01.1997

Ministerstvo hospodárstva SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 59 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 99 000

01.01.1997

Ministerstvo zahraničných vecí SR

01.01.1997

– zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 35 000

01.01.1997

– poplatky za členstvo SR v medzinárodných vládnych organizáciách 386 267

01.01.1997

– vedenie sporu pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu o sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros 38 000

01.01.1997

– financovanie projektov Nadácie pre pomoc krajanom 3 000

01.01.1997

– zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 500

01.01.1997

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

01.01.1997

– náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vzťahov k pôde 365 000

01.01.1997

– činnosť pracovnej skupiny „Podzemná voda“ splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros
(uznesenie vlády SR č. 585/1993) 6 000

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 14 400

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 25 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu zveľaďovania lesa SR 500 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR 200 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva 135 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve 1 250 000

01.01.1997

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 48 800

01.01.1997

– uznesenie vlády SR č. 344/1996 1 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva 2 600 000

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– na výstavbu diaľnic 1 800 000

01.01.1997

– na rekonštrukciu úseku cesty Huncovce–Kežmarok 70 000

01.01.1997

Ministerstvo životného prostredia SR

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu životného prostredia SR 250 000

01.01.1997

Ministerstvo výstavby a verejných prác SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 6 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania 160 000

01.01.1997

Ministerstvo školstva SR

01.01.1997

– štipendiá pre doktorandov bez poistného (zákon Národnej rady SR č. 324/1996 Z. z.) 96 342

01.01.1997

– transfer pre Spoločný fond Agentúry pre medzinárodnú VTS na vykonávanie Dohody medzi vládou SR a vládou USA o VTS vrátane výnosov z týchto prostriedkov na účtoch 9 000

01.01.1997

– spolupráca s Európskou úniou v oblasti výskumu a vývoja technológií – 4. rámcový program EU 10 000

01.01.1997

– transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. W. Fulbrighta
(uznesenie vlády SR č. 910/1994) 1 200

01.01.1997

– štátna športová reprezentácia 262 000

01.01.1997

– Horská služba 21 300

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry 18 000

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 300

01.01.1997

– výdavky na nákup učebníc 160 000

01.01.1997

– dislokácia ústredného orgánu do novej budovy 15 000

01.01.1997

– činnosť mládežníckych organizácií a programy na podporu a ochranu mládeže 50 300

01.01.1997

– príspevky na cestovné slovenským študentom študujúcim v zahraničí 4 000

01.01.1997

– štipendiá a hmotné zabezpečenie cudzincov študujúcich v Slovenskej republike 1 500

01.01.1997

– realizácia úloh v oblasti telesnej výchovy a športu pre základné telovýchovné a športové organizácie pracujúce s deťmi a mládežou 62 060

01.01.1997

Ministerstvo kultúry SR

01.01.1997

– kapitálový transfer na dokončenie obnovy kultúrnych pamiatok začatých pred 1. 1. 1991 v rezorte kultúry 60 000

01.01.1997

– transfer do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 100 000

01.01.1997

– transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy 17 000

01.01.1997

– záujmové združenia 20 000

01.01.1997

– občianske združenia 3 000

01.01.1997

– pôvodná knižná tvorba a distribúcia 10 000

01.01.1997

– tvorba hraného filmu 20 000

01.01.1997

– umelecké časopisy 3 000

01.01.1997

– cirkvi a náboženské spoločnosti 261 901

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– údržba kostola v Černovej 500

01.01.1997

– Matica slovenská 140 000

01.01.1997

– zameriavanie v zmysle zákona Národnej rady SR č. 282/1993 Z. z. 20 000

01.01.1997

– mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 20 000

01.01.1997

– kultúra menšín 58 000

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– na aktivity občianskych združení a inštitúcií menšinových kultúr 12 000

01.01.1997

– na zriadenie Ústavu pre výskum vzťahov štátu a cirkví 2 500

01.01.1997

– transfer pre Analyticko-dokumentačné centrum – monitoring masmediálnych informácií 45 000

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– kapitálový transfer 20 000

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 40

01.01.1997

– transfer na zabezpečenie osláv Dňa vzniku SR 24 000

01.01.1997

– kapitálový transfer na rekonštrukciu historického jadra mesta Banská Štiavnica 25 000

01.01.1997

Ministerstvo zdravotníctva SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 26 000

01.01.1997

– štátom platené poistné na zdravotné poistenie 10 380 800

01.01.1997

– očkovacie séra a diagnostické prípravky 81 000

01.01.1997

– Nemocnica s poliklinikou v Bratislave-Petržalke 46 000

01.01.1997

– občianske združenia 45 000

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– bezpríspevkové darcovstvo krvi 27 000

01.01.1997

– prostriedky na úhradu zdravotnej starostlivosti bezdomovcom zdržujúcim sa na území SR, ktorí nemôžu preukázať poistný vzťah preukazom poistenca 1 600

01.01.1997

– kapitálový transfer na splácanie zahraničných kapitálových úverov pre zdravotníctvo (400 000 tis. Sk na stavby v zmysle uznesenia vlády SR č. 143/1992 a č. 535/1995 a 302 319 tis. Sk na špičkovú zdravotnícku techniku v zmysle uznesenia vlády SR č. 711/1993) 702 319

01.01.1997

Ministerstvo spravodlivosti SR

01.01.1997

– výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 31 600

01.01.1997

Ministerstvo obrany SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 92 600

01.01.1997

– výdavky súvisiace so skončením služobného pomeru 152 000

01.01.1997

– úhrada záväzkov vyplývajúcich zo štátnej záruky za úver poskytnutý na zakúpenie bytov pre príslušníkov Armády SR (v rámci kapitálového transferu) pri nedostatku vlastných zdrojov príspevkovej organizácie BARMO 170 244

01.01.1997

– uznesenie vlády SR č. 344/1996 60 000

01.01.1997

– veda a technika 148 300

01.01.1997

Štatistický úrad SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 4 000

01.01.1997

– vzdelávací program v oblasti informačných technológií AMBI 1 800

01.01.1997

Úrad jadrového dozoru SR

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 395

01.01.1997

Správa štátnych hmotných rezerv SR

01.01.1997

– doplnenie hmotných a mobilizačných rezerv (v rámci kapitálových aktív) 200 000

01.01.1997

Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

01.01.1997

– transfery na zabezpečenie projektov podporujúcich regionálny rozvoj a na činnosť regionálnych rozvojových agentúr 100 000

01.01.1997

– transfery pre Slovenskú technickú knižnicu – Centrum vedeckotechnických informácií SR 74 800

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dobudovanie Slovenskej technickej knižnice na Národné centrum vedeckotechnických informácií (v rámci kapitálových výdavkov) 40 800

01.01.1997

Slovenská informačná služba

01.01.1997

– uznesenie vlády SR č. 344/1996 21 000

01.01.1997

Slovenská akadémia vied

01.01.1997

– transfer vedeckým spoločnostiam 2 070

01.01.1997

– vedecká výchova – štipendiá 17 654

01.01.1997

Slovenský rozhlas

01.01.1997

– transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 54 607

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 450

01.01.1997

Slovenská televízia

01.01.1997

– hospodárska mobilizácia 500

01.01.1997

Krajský úrad Bratislava

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 15 529

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 2 675 902

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 377 106

01.01.1997

– kultúra 70 398

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 494 397

01.01.1997

z toho: – dávky sociálnej starostlivosti 196 261

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 10 539

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej prevencie 5 289

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 44 421

01.01.1997

Krajský úrad Trnava

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 16 298

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 2 082 718

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 298 101

01.01.1997

– kultúra 57 368

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 762 768

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dávky sociálnej starostlivosti 454 232

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 2 931

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej prevencie 13 773

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 95 244

01.01.1997

Krajský úrad Trenčín

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 28 108

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 2 347 199

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 441 246

01.01.1997

– kultúra 40 615

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 801 214

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dávky sociálnej starostlivosti 454 714

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 2 153

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej prevencie 8 340

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 95 370

01.01.1997

Krajský úrad Nitra

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 33 462

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 2 547 855

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 434 991

01.01.1997

– kultúra 68 527

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 297 673

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dávky sociálnej starostlivosti 912 423

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 4 476

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej prevencie 17 032

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 95 550

01.01.1997

Krajský úrad Žilina

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 22 160

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 2 751 020

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 463 872

01.01.1997

– kultúra 111 260

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 991 300 991 300

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dávky sociálnej starostlivosti 638 204

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 5 703

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 11 295

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 100 508

01.01.1997

Krajský úrad Banská Bystrica

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 21 324

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 2 699 600

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 482 100

01.01.1997

– kultúra 91 951

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 250 934

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dávky sociálnej starostlivosti 840 060

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 5 884

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 16 666

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 137 008

01.01.1997

Krajský úrad Prešov

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 25 962

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 3 115 465

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 457 821

01.01.1997

– kultúra 110 390

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 450 498

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dávky sociálnej starostlivosti 1 054 278

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 12 376

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 15 942

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 121 040

01.01.1997

Krajský úrad Košice

01.01.1997

Bežné výdavky

01.01.1997

– zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva podľa uznesenia vlády SR č. 572/1994 29 946

01.01.1997

– školstvo (oddiel 40) spolu 3 058 789

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– stredné odborné učilištia a strediská praktického vyučovania 418 020

01.01.1997

– kultúra 101 881

01.01.1997

– výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 1 539 310

01.01.1997

z toho:

01.01.1997

– dávky sociálnej starostlivosti 1 149 828

01.01.1997

– príspevky na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti v zmysle zákona Národnej rady SR č. 135/1992 Zb. 5 938

01.01.1997

– zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 14 076

01.01.1997

– štátne podniky alebo iné právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu (na pokrytie úbytku tržieb v dôsledku poskytovania zľavy cestovného pre vybrané skupiny obyvateľov) 110 859

01.01.1997

Účelové prostriedky spolu 72 553 747

01.01.1997

Rezervy a účelové prostriedky spolu 76 569 306

Poznámky pod čiarou

01.01.1997

1) § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

01.01.1997

2) Ústavný zákon č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku.

01.01.1997

3) Napríklad zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami.

01.01.1997

4) Dohoda o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 115/1994 Z. z.).

01.01.1997

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.

01.01.1997

6) § 16 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.

01.01.1997

7) § 21 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z.

01.01.1997

8) § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1995 Z. z.

01.01.1997

9) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.
§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
§ 40r zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.01.1997

10) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

01.01.1997

11) § 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

01.01.1997

12) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1996 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.1997

13) § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

01.01.1997

14) § 10 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

15) § 10 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

16) § 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

17) § 11 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

18) § 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

19) § 11 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

20) § 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.

01.01.1997

22) § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.

01.01.1997

23) § 18 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z.