Zákon č. 373/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník

(v znení č. 566/2001 Z. z.)

Čiastka 129/1996
Platnosť od 28.12.1996
Účinnosť od 01.01.2002
28.12.1996

373

28.12.1996

ZÁKON

28.12.1996

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

28.12.1996

z 10. decembra 1996,

28.12.1996

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník

28.12.1996

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


28.12.1996

Čl. II

28.12.1996

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

28.12.1996

1. V § 157 ods. 2 sa v druhej vete za slová „v zaknihovanej“ vkladajú slová „alebo listinnej“.

28.12.1996

2. V § 187 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú slová „a naopak“.

28.12.1996

3. V § 191 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a výkonným“.


28.12.1996

Čl. III

28.12.1996

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a týmto zákonom.

28.12.1996

Čl. IV

28.12.1996

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


28.12.1996

Michal Kováč v. r.

28.12.1996

Ivan Gašparovič v. r.

28.12.1996

Vladimír Mečiar v. r.