Zákon č. 361/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Čiastka 128/1996
Platnosť od 21.12.1996
Účinnosť od 01.01.1997

OBSAH

01.01.1997

361

01.01.1997

ZÁKON

01.01.1997

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.1997

z 10. decembra 1996

01.01.1997

o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

01.01.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1997

§ 1

01.01.1997

(1) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa rozdeľuje na dve vysoké školy s názvami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovská univerzita v Prešove.

01.01.1997

(2) Na novovzniknutej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zriaďujú: Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta a Právnická fakulta so sídlami v Košiciach, na novovzniknutej Prešovskej univerzite v Prešove sa zriaďujú: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitných a prírodovedných vied, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta a Pravoslávna bohoslovecká fakulta so sídlami v Prešove.

01.01.1997

(3) Sídlom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú Košice, sídlom Prešovskej univerzity v Prešove je Prešov.

01.01.1997

§ 2

01.01.1997

V súvislosti s rozdelením doterajšej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prechádzajú na novovzniknuté vysoké školy (§ 1 ods. 1) práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností upraví orgán, ktorý plní voči uvedeným vysokým školám funkciu zriaďovateľa,1) svojím rozhodnutím, v ktorom určí termín a vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov prechádzajúcich na nástupnícke organizácie,2) určí, ktorí zamestnanci prechádzajú na príslušnú vysokú školu, ako aj ktoré práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zaniknutých do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona preberá príslušná vysoká škola.


01.01.1997

§ 3

01.01.1997

Zrušuje sa § 16 vládneho nariadenia č. 58/1959 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl.

01.01.1997

§ 4

01.01.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


01.01.1997

Michal Kováč v. r.

01.01.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1997

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.1997

1) § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

01.01.1997

2) § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.