01.01.199731.12.2006

291

01.01.199731.12.2006

ZÁKON

01.01.199731.12.2006

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.199731.12.2006

z 13. septembra 1996

01.01.199731.12.2006

o odrodách a osivách

01.01.199731.12.2006

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.199731.12.2006

PRVÁ ČASŤ

01.01.199731.12.2006

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

01.01.199731.12.2006

§ 1

01.01.199731.12.2006

Predmet zákona

01.01.199731.12.2006

(1) Tento zákon upravuje

01.05.200431.12.2006

a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri šľachtení a registrácii odrôd a klonov poľnohospodárskych plodín a pri výrobe a uvádzaní osív a sadív (ďalej len „množiteľský materiál") poľnohospodárskych plodín do obehu,

01.05.200431.12.2006

b) pravidlá výkonu štátnej odbornej kontroly a skúšania množiteľského materiálu, odrôd a klonov poľnohospodárskych plodín.

01.05.200431.12.2006

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na množiteľský materiál odrôd a klonov poľnohospodárskych plodín, ktoré sú určené na výskumné účely alebo na pokusné účely, alebo na šľachtenie nových odrôd, alebo na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín.

01.01.200331.12.2006

§ 2

01.01.200331.12.2006

Vymedzenie pojmov na účely zákona

01.01.200331.12.2006

(1) Šľachtenie odrôd rastlín je proces, ktorým sa objavujú, vytvárajú a vyvíjajú nové odrody rastlín a ktorým sa udržiavajú ich znaky a vlastnosti počas rozmnožovania.

01.01.200331.12.2006

(2) Šľachtenie nových odrôd rastlín je zlepšovanie úžitkových a iných znakov a vlastností rastlín tvorivou vedeckovýskumnou činnosťou šľachtiteľa na účely objavenia, vytvorenia alebo vyvinutia novej odrody (ďalej len „šľachtenie novej odrody").

01.05.200431.12.2006

(3) Udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín je udržiavanie znakov a vlastností odrody rastlín (ďalej len „udržiavacie šľachtenie odrody"), na základe ktorých boli zaregistrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Štátnej klonovej knihe.

01.01.200331.12.2006

(4) Odroda je skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno

01.01.200331.12.2006

a) definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,

01.01.200331.12.2006

b) odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a

01.01.200331.12.2006

c) považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.

01.01.200331.12.2006

(5) Odlišná odroda je odroda, ktorá sa zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody, ktorá je všeobecne známa1) ku dňu podania žiadosti.

01.01.200331.12.2006

(6) Vyrovnaná odroda je odroda, ktorá s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dostatočne rovnorodá pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody.

01.01.200331.12.2006

(7) Stála odroda je odroda, ktorá si pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody, zachováva svoje pôvodné rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo v prípade čiastočného cyklu množenia a na konci každého cyklu.

01.01.200331.12.2006

(8) Klon je vegetatívne potomstvo odrôd viniča, chmeľu, ovocných drevín a lesných drevín z určitých stanovištných podmienok, ktorý na základe znakov fenotypu a zdravotného stavu východiskových rastlín zodpovedá popisu odrody. V uznávacom konaní možno používať označenie klonu spolu s názvom odrody.

01.05.200431.12.2006

(9) Geneticky modifikovaná odroda je odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje.1a)

01.05.200431.12.2006

(10) Hospodárska hodnota je súhrn hospodárskych vlastností odrody, najmä úrodnosti, zdravotného stavu, zimovzdornosti, poliehania a jej technologickej kvality, ktoré určujú jej vhodnosť na pestovanie na území Slovenskej republiky, využitie jej rastlín alebo jej použitie na výrobu výrobkov.

01.05.200431.12.2006

(11) Štátne odrodové skúšky (ďalej len „odrodové skúšky") sú úradný postup preverovania vlastností a znakov odrôd poľnohospodárskych plodín na účely zistenia, či odroda spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na registráciu odrody, po dobu registrácie odrody alebo na predĺženie doby registrácie odrody.

01.05.200431.12.2006

(12) Predskúšky sú postupy, ktorými sa zisťujú hospodárske znaky a vlastnosti odrody druhov poľnohospodárskych plodín na účel ich overenia v ekologických podmienkach v Slovenskej republike pred podaním žiadosti o registráciu odrody.

01.05.200431.12.2006

(13) Spoločný katalóg odrôd je zoznam odrôd zostavený príslušným orgánom Európskej únie z národných katalógov členských krajín Európskej únie.

01.05.200431.12.2006

(14) Udržiavateľ odrody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrody a ktorá je zapísaná v Štátnej odrodovej knihe.

01.05.200431.12.2006

(15) Úradný popis odrody je popis znakov, ktoré sú pre odrodu charakteristické, zostavený na základe odrodových skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti.

01.05.200431.12.2006

(16) Uznávacie konanie je odborné hodnotenie množiteľských porastov a skúšanie množiteľského materiálu Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav") vrátane osvedčovania vlastností množiteľského materiálu na účely vývozu.

01.05.200431.12.2006

(17) Množiteľský porast je porast určený na výrobu množiteľského materiálu.

01.05.200431.12.2006

(18) Šľachtiteľský množiteľský materiál je množiteľský materiál zodpovedajúci úradnému popisu odrody, ktorý je vyrábaný udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom a ktorý je určený na výrobu množiteľského materiálu.

01.05.200431.12.2006

(19) Množiteľský materiál poľnohospodárskych plodín sú semená na pestovanie rastlín (ďalej len „osivo") alebo hľuzy, podzemky, poplazy, cibule, vrúble, odrezky, podpníky, škôlkárske výpestky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie a výpestky získané z bunkových alebo z pletivových kultúr na pestovanie rastlín (ďalej len „sadivo").

01.05.200431.12.2006

(20) Uznaný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý pochádza z množiteľských porastov a ktorý bol uznaný podľa § 15.

01.05.200431.12.2006

(21) Kategórie množiteľského materiálu sú šľachtiteľský množiteľský materiál, množiteľský materiál predstupňov, základný množiteľský materiál, certifikovaný množiteľský materiál, štandardný množiteľský materiál, konformný množiteľský materiál a obchodný množiteľský materiál, ktorými je rozlíšená ich biologická hodnota a rozsah sledovaných vlastností.

01.05.200431.12.2006

(22) Množiteľský materiál predstupňov je množiteľský materiál vyrábaný priamo udržiavateľom odrody alebo pod jeho dozorom ako kategória predchádzajúca základnému množiteľskému materiálu, ktorá spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu, a je uznávaný kontrolným ústavom.

01.05.200431.12.2006

(23) Základný množiteľský materiál je množiteľský materiál, ktorý je vyrobený priamo zo šľachtiteľského množiteľského materiálu alebo z množiteľského materiálu predstupňov, ktorý slúži na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu, spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným ústavom.

01.05.200431.12.2006

(24) Certifikovaný množiteľský materiál je množiteľský materiál vyrobený priamo z množiteľského materiálu predstupňov, zo základného množiteľského materiálu alebo pri určených druhoch z certifikovaného množiteľského materiálu prvej generácie, spĺňa predpísané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným ústavom.

01.05.200431.12.2006

(25) Štandardný množiteľský materiál je množiteľský materiál registrovaných odrôd zelenín, ktorý spĺňa požiadavky na identitu a odrodovú čistotu a ktorý nepodlieha uznávaciemu konaniu.

01.05.200431.12.2006

(26) Konformný množiteľský materiál je množiteľský materiál odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ktorý spĺňa požiadavky na identitu a odrodovú čistotu a ktorý nepodlieha uznávaciemu konaniu.

01.05.200431.12.2006

(27) Obchodný množiteľský materiál je množiteľský materiál druhov, ktorých odrody podliehajú registrácii podľa § 3 ods. 1 a ktorý nemá vlastnosti základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu, alebo štandardného množiteľského materiálu, alebo konformného množiteľského materiálu.

01.05.200431.12.2006

(28) Sadenice zelenín (priesady) sú mladé rastliny vypestované z osiva, sadiva alebo z častí rastlín, ktoré sú určené na výsadbu, na pestovanie zelenín na konečnú spotrebu.

01.05.200431.12.2006

(29) Podpníky sú výpestky pestovateľsky overeného druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča hroznorodého, ovocných druhov alebo okrasných druhov.

01.05.200431.12.2006

(30) Komponenty sú línie, iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ktorých sa vyrába množiteľský materiál danej odrody.

01.05.200431.12.2006

(31) Uvádzanie do obehu je obchodné skladovanie, ponuka na predaj, predaj, dovoz, vývoz alebo iný spôsob prevodu množiteľského materiálu na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na účely jeho obchodného využitia.2) Za uvádzanie do obehu sa nepovažuje výroba alebo úprava množiteľského materiálu inými osobami, ktoré spracovaním alebo výrobou množiteľského materiálu nezískali právo na uvádzanie do obehu.

01.05.200431.12.2006

(32) Zmluvný štát je štát, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu v oblasti registrácie odrôd a uvádzania množiteľského materiálu do obehu.

01.01.199731.12.2006

DRUHÁ ČASŤ

01.01.199731.12.2006

ODRODY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

01.01.200331.12.2006

§ 3

01.01.200331.12.2006

Konanie o registrácii odrody

01.01.200331.12.2006

(1) Konanie o registrácii odrody poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín vykoná kontrolný ústav iba na základe žiadosti. Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody (ďalej len „zoznam druhov"), ustanoví Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.01.200331.12.2006

(2) Žiadosť o registráciu odrody podľa odseku 1, ako aj žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody podľa § 5 ods. 2 a žiadosť o zrušenie registrácie odrody podľa § 6 ods. 1 sa podáva kontrolnému ústavu.

01.01.200331.12.2006

(3) Žiadosť o registráciu odrody je oprávnená podať fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ"), ktorá

01.01.200331.12.2006

a) odrodu objavila, vytvorila alebo vyvinula vo vlastnom mene a na vlastné náklady, alebo financovala jej objavenie, vytvorenie alebo vyvinutie, alebo

01.01.200331.12.2006

b) má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie,2a) alebo

01.01.200331.12.2006

c) nadobudla prevodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode,2b) alebo

01.01.200331.12.2006

d) podala prihlášku na ochranu práv odrody,2c) alebo

01.01.200331.12.2006

e) je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu,1) alebo

01.01.200331.12.2006

f) je právnym nástupcom osoby uvedenej v písmenách a) až e).

01.01.200331.12.2006

(4) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike, musí na podanie žiadosti a na zastupovanie v konaní o registrácii odrody splnomocniť2d) zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.

01.01.200331.12.2006

(5) Žiadateľ je povinný kontrolnému ústavu

01.01.200331.12.2006

a) podať žiadosť v štátnom jazyku3) na tlačive a v termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

01.01.200331.12.2006

b) poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

01.01.200331.12.2006

c) priložiť pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín výsledky predskúšok vykonaných podľa skúšobných metodík kontrolného ústavu,

01.01.200331.12.2006

d) doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,1a) súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zavedenie odrody do životného prostredia4) po dobu odrodových skúšok.

01.01.200331.12.2006

(6) Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu odrody ustanovené v odsekoch 1 až 5. Ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených na registráciu odrody a nedostatok neodstráni ani v lehote určenej kontrolným ústavom, kontrolný ústav konanie zastaví. Na tento následok musí byť žiadateľ pri určení lehoty upozornený.

01.01.200331.12.2006

§ 4

01.01.200331.12.2006

Podmienky registrácie odrody

01.01.200331.12.2006

(1) Registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín a okrasných, liečivých a aromatických rastlín sa vykonáva na základe rozhodnutia, ktoré kontrolný ústav vydáva podľa výsledkov odrodových skúšok.

01.01.200331.12.2006

(2) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody s prihliadnutím na posudok komisie podľa § 29 ods. 2 písm. a), iba ak odroda

01.01.200331.12.2006

a) je odlišná,

01.01.200331.12.2006

b) je vyrovnaná,

01.01.200331.12.2006

c) je stála,

01.01.200331.12.2006

d) má hospodársku hodnotu,

01.01.200331.12.2006

e) má názov spĺňajúci podmienky podľa § 8,

01.01.200331.12.2006

f) má zabezpečené udržiavacie šľachtenie,

01.01.200331.12.2006

g) prispeje k zachovaniu a k zlepšeniu poľnohospodárskej výroby, k zlepšeniu kvality produktov určených na výživu ľudí a zvierat,

01.01.200331.12.2006

h) nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,

01.01.200331.12.2006

i) v prípade geneticky modifikovanej odrody spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.4a)

01.01.200331.12.2006

(3) Hospodárska hodnota nie je podmienkou registrácie odrody, ak ide o

01.01.200331.12.2006

a) komponenty hybridov,

01.01.200331.12.2006

b) odrody tráv, ktoré nie sú určené na krmovinárske využitie,

01.01.200331.12.2006

c) odrody zeleninových druhov,

01.01.200331.12.2006

d) odrody ovocných druhov,

01.01.200331.12.2006

e) odrody okrasných, liečivých a aromatických rastlín.

01.01.200331.12.2006

(4) Kontrolný ústav rozhodnutím

01.01.200331.12.2006

a) zamietne registráciu odrody, alebo

01.01.200331.12.2006

b) vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ich skončením, alebo

01.01.200331.12.2006

c) predĺži trvanie odrodových skúšok so súhlasom žiadateľa, najviac však o jeden rok, ak odroda nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak žiadateľ neuhradil trovy a náklady konania podľa § 37.

01.01.200331.12.2006

(5) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie podľa odseku 2 alebo 4 najneskôr do 30 dní od posúdenia komisiou podľa § 29 ods. 2 písm. a).

01.01.199731.12.2006

§ 5

01.01.199731.12.2006

Trvanie a predĺženie registrácie odrody

01.01.199731.12.2006

(1) Odroda sa registruje po dobu

01.01.199731.12.2006

a) 10 rokov, ak ide o jednoročné druhy,

01.01.199731.12.2006

b) 15 rokov, ak ide o viacročné druhy,

01.01.199731.12.2006

c) 25 rokov, ak ide o vinič hroznorodý, chmeľ alebo ovocné dreviny vrátane podpníkov,

01.01.200331.12.2006

na základe rozhodnutia o registrácii.

01.01.200331.12.2006

(2) Kontrolný ústav na žiadosť žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody rozhodnutím predĺži dobu registrácie odrody o také isté obdobie, ako je pri jednotlivých druhoch uvedené v odseku 1, ak preskúšaním zistí, že odroda spĺňa podmienky registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c). Podaním žiadosti o predĺženie doby registrácie sa registrácia odrody predbežne predĺži až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení doby registrácie odrody.

01.01.200331.12.2006

(3) Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody sa kontrolnému ústavu podáva pri druhoch uvedených v odseku 1 písm. a) najneskôr dva roky pred uplynutím doby registrácie, v odseku 1 písm. b) najneskôr tri roky pred uplynutím doby registrácie a v odseku 1 písm. c) najneskôr päť rokov pred uplynutím doby registrácie.

01.01.200331.12.2006

(4) Predĺženie doby registrácie odrôd okrasných, aromatických a liečivých rastlín a ostatných poľnohospodárskych plodín neuvedených v zozname druhov sa vykoná bez odrodových skúšok len na základe žiadosti o predĺženie doby registrácie podanej jeden rok pred skončením registrácie odrody.

01.01.200331.12.2006

(5) Žiadateľ, ktorý požiadal o predĺženie doby registrácie odrody, je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav.

01.01.200331.12.2006

§ 6

01.01.200331.12.2006

Zrušenie registrácie odrody

01.01.200331.12.2006

(1) Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ak

01.01.200331.12.2006

a) o to požiadal žiadateľ; v prípade viacerých udržiavateľov odrody musia žiadosť o zrušenie registrácie odrody podať všetci jej udržiavatelia, alebo

01.01.200331.12.2006

b) odroda už nie je stála alebo vyrovnaná, alebo

01.01.200331.12.2006

c) odroda už nemá hospodársku hodnotu, ktorá bola podmienkou registrácie, alebo

01.01.200331.12.2006

d) žiadateľ nedodá množiteľský materiál na odrodové skúšky v množstve, kvalite a v termíne určenom kontrolným ústavom, alebo

01.01.200331.12.2006

e) stav udržiavacieho šľachtenia a jeho dokumentácie neumožňuje dodržanie podmienok registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c) alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie, alebo

01.01.200331.12.2006

f) odroda ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, alebo

01.01.200331.12.2006

g) žiadateľ neuhradil náklady na odrodové skúšky, alebo

01.01.200331.12.2006

h) dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na registráciu odrody.

01.01.200331.12.2006

(2) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až e), možno množiteľský materiál odrody uvádzať do obehu v dobe určenej kontrolným ústavom, najneskôr však do 30. júna tretieho roka po zrušení registrácie odrody.

01.01.200331.12.2006

(3) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. g), možno množiteľský materiál odrody uvádzať do obehu najneskôr do konca roka, v ktorom bola registrácia zrušená.

01.01.200331.12.2006

(4) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. f) a h), musí sa množiteľský materiál stiahnuť z obehu bezodkladne.

01.01.199731.12.2006

§ 7

01.01.199731.12.2006

Štátna odrodová kniha

01.01.200331.12.2006

(1) Zápis odrody do Štátnej odrodovej knihy, ktorou sa rozumie zoznam všetkých odrôd registrovaných v Slovenskej republike vedený kontrolným ústavom, vykoná kontrolný ústav na základe rozhodnutia podľa § 4 ods. 2.

01.01.200331.12.2006

(2) Do Štátnej odrodovej knihy sa zapisuje

01.01.200331.12.2006

a) názov odrody,

01.01.200331.12.2006

b) latinský názov a slovenský názov druhu, ku ktorému odroda patrí,

01.01.200331.12.2006

c) evidenčné číslo odrody,

01.01.200331.12.2006

d) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) žiadateľa,

01.01.200331.12.2006

e) dátum doručenia žiadosti o registráciu odrody,

01.01.200331.12.2006

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody,

01.01.200331.12.2006

g) dátum zrušenia alebo uplynutia doby registrácie odrody,

01.01.200331.12.2006

h) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody,

01.01.200331.12.2006

i) údaj o genetickej modifikácii, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,1a)

01.01.200331.12.2006

j) údaj o majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia,4b)

01.01.200331.12.2006

k) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý pobyt) udržiavateľa odrody (§ 2 ods. 15).

01.01.200331.12.2006

(3) Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je žiadateľ povinný do 30 dní písomne oznámiť kontrolnému ústavu.

01.01.200331.12.2006

(4) Kontrolný ústav každoročne zostavuje zoznam registrovaných odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej knihe a zoznam krajových odrôd4c) (ďalej len „listina registrovaných odrôd"), ktorý vydáva ministerstvo vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník"). Ministerstvo na návrh kontrolného ústavu zverejní zápis každej zmeny v Štátnej odrodovej knihe vo vestníku do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o zmene údajov.

01.01.199731.12.2006

(5) Kontrolný ústav každoročne zostavuje zoznam odrôd registrovaných v Štátnej odrodovej knihe (ďalej len „listina registrovaných odrôd“), ktorý vydáva ministerstvo vo svojom vestníku.

01.01.200331.12.2006

§ 8

01.01.200331.12.2006

Názov odrody

01.01.200331.12.2006

(1) Pre odrodu sa musí v Slovenskej republike používať rovnaký názov ako v zmluvnom štáte. To neplatí, ak názov odrody nespĺňa podmienky podľa odseku 2.

01.01.200331.12.2006

(2) Názov odrody

01.01.200331.12.2006

a) nesmie byť zložený len z čísel,

01.01.200331.12.2006

b) nesmie byť zhodný alebo zameniteľný s názvom používaným v tuzemsku alebo v zahraničí pre registrovanú odrodu rovnakého alebo príbuzného rastlinného druhu,

01.01.200331.12.2006

c) nesmie vyvolávať nesprávne predstavy o hodnote, vlastnostiach alebo o pôvode odrody,

01.01.200331.12.2006

d) nesmie obsahovať slovenské alebo latinské botanické názvy,

01.01.200331.12.2006

e) nesmie byť zhodný alebo zameniteľný s ochrannou známkou, označením pôvodu alebo so zemepisným názvom rovnakých alebo podobných výrobkov a nesmie ani inak porušovať práva alebo právom chránené záujmy iných osôb,

01.01.200331.12.2006

f) musí zodpovedať požiadavkám osobitného predpisu,3)

01.01.200331.12.2006

g) nesmie byť odlišný od názvu uvedeného v šľachtiteľskom osvedčení vydanom podľa osobitného zákona,1)

01.01.200331.12.2006

h) nesmie byť ťažko vysloviteľný alebo inak jazykovo nevhodný.

01.01.200331.12.2006

(3) Žiadateľ o registráciu odrody je povinný oznámiť kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov pred predpokladaným skončením odrodových skúšok návrh názvu odrody.

01.01.200331.12.2006

(4) Podrobnosti o názve odrody ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.01.200331.12.2006

§ 9

01.01.200331.12.2006

Šľachtenie odrôd rastlín

01.01.200331.12.2006

(1) Šľachtenie nových odrôd je oprávnená vykonávať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže, že má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie. Údaj o šľachtení odrôd sa do obchodného registra4d) zapíše na základe osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, ktoré kontrolný ústav vydá žiadateľovi na základe jeho písomnej žiadosti a čestného vyhlásenia4e) o tom, že vykonáva šľachtenie nových odrôd alebo udržiavacie šľachtenie odrôd a má na túto činnosť zodpovedajúce technické vybavenie.

01.01.200331.12.2006

(2) Ten, kto vykonáva šľachtenie nových odrôd, je povinný

01.01.200331.12.2006

a) viesť záznamy o

01.01.200331.12.2006

1. genetických zdrojoch rastlín,4f) ktoré použil pri vytvorení, objavení alebo vyvinutí odrody,

01.01.200331.12.2006

2. použitej metóde šľachtenia odrody,

01.01.200331.12.2006

3. priebehu šľachtenia odrody,

01.01.200331.12.2006

4. množstve vyrobeného šľachtiteľského množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

b) vyhotoviť popis odrody,

01.01.200331.12.2006

c) viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu4g) poskytnutých na šľachtenie odrody,

01.01.200331.12.2006

d) evidovať pôvodcov4h) a ich podiely na vytvorení, objavení alebo vyvinutí novej odrody,

01.01.200331.12.2006

e) uchovávať dokumentáciu o odrode podľa písmen a), b) a d) najmenej 30 rokov od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii odrody.

01.01.200331.12.2006

(3) Udržiavacie šľachtenie odrody je oprávnený vykonávať žiadateľ uvedený v § 3 ods. 3 písm. a) až d) a f). Iná fyzická osoba alebo právnická osoba môže udržiavať odrodu chránenú podľa osobitného predpisu1) iba s jeho písomným súhlasom. Ak odroda nie je chránená podľa osobitného predpisu,1) jej udržiavateľom môže byť každý, kto riadne plní povinnosti podľa odseku 6 a kto písomne požiada kontrolný ústav, aby bol ako udržiavateľ odrody zapísaný v Štátnej odrodovej knihe.

01.01.200331.12.2006

(4) Ak odrodu registrovanú podľa § 4 ods. 2 udržiavajú aj ďalší udržiavatelia odrody,

01.01.200331.12.2006

a) každý z nich môže písomne požiadať kontrolný ústav, aby bol v Štátnej odrodovej knihe zapísaný ako ďalší udržiavateľ odrody podľa § 7 ods. 2 písm. d); ak ide o odrodu chránenú podľa osobitného predpisu,1) udržiavateľ odrody musí k žiadosti pripojiť písomný súhlas majiteľa šľachtiteľského osvedčenia,4i) inak kontrolný ústav konanie o zápise ďalšieho udržiavateľa odrody do Štátnej odrodovej knihy zastaví,

01.01.200331.12.2006

b) ďalší udržiavateľ odrody je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav; ďalej je povinný poskytnúť potrebné informácie o odrode, ak si ich kontrolný ústav vyžiada,

01.01.200331.12.2006

c) kontrolný ústav rozhodne o zápise ďalších udržiavateľov odrody do Štátnej odrodovej knihy, ak sa na základe vykonaných odrodových skúšok preukáže, že množiteľský materiál poskytnutý ďalším udržiavateľom odrody má vlastnosti, ktoré odroda mala pri jej registrácii a ktoré sú uvedené v popise odrody podľa odseku 2 písm. b).

01.01.200331.12.2006

(5) Ak kontrolný ústav má zapísať v Štátnej odrodovej knihe zmenu v osobe udržiavateľa odrody na základe § 3 ods. 3 písm. f), odrodové skúšky podľa odseku 4 písm. c) sa nevykonajú.

01.01.200331.12.2006

(6) Udržiavateľ odrody je povinný počas trvania odrodových skúšok a doby registrácie odrody

01.01.200331.12.2006

a) zabezpečiť udržiavacie šľachtenie odrôd na udržiavanie znakov a vlastností odrody, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná,

01.01.200331.12.2006

b) zabezpečiť dodávku základného množiteľského materiálu do množiteľského cyklu,

01.01.200331.12.2006

c) dodať na vyžiadanie kontrolného ústavu kontrolné vzorky množiteľského materiálu registrovanej odrody na účely overovania požiadaviek, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná,

01.01.200331.12.2006

d) predložiť na vyžiadanie kontrolného ústavu dokumentáciu udržiavacieho šľachtenia odrôd,

01.01.200331.12.2006

e) viesť záznamy o

01.01.200331.12.2006

1. používanej metóde udržiavacieho šľachtenia odrôd,

01.01.200331.12.2006

2. množstve vyrobeného množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

f) viesť evidenciu o použití prostriedkov štátneho rozpočtu4g) poskytnutých na udržiavacie šľachtenie odrôd,

01.01.200331.12.2006

g) uchovávať záznamy podľa písmena e) po dobu troch rokov od ich vyhotovenia.

01.01.200331.12.2006

(7) Odrodu registrovanú podľa § 4 ods. 2 možno udržiavať v Slovenskej republike alebo v zmluvnom štáte, ak je zabezpečená kontrola jej udržiavacieho šľachtenia odrôd kontrolným ústavom.

01.01.199731.12.2006

§ 10

01.01.199731.12.2006

Informácie o odrodách

01.01.199731.12.2006

(1) Každý má právo oboznámiť sa

01.01.199731.12.2006

a) s vlastnosťami a znakmi registrovaných odrôd a odporúčaných odrôd, ktoré zistil kontrolný ústav,

01.01.200331.12.2006

b) s názvami skúšaných odrôd, menami a adresami ich žiadateľov,

01.01.199731.12.2006

c) s popismi odrôd (§ 17 ods. 2),

01.01.199731.12.2006

ktoré sú uložené v kontrolnom ústave.

01.01.199731.12.2006

(2) Kontrolný ústav umožní tomu, kto preukáže právny záujem, aby sa oboznámil s výsledkami poľných skúšok na odlišnosť, vyrovnanosť, stálosť a hospodársku hodnotu vykonávanými kontrolným ústavom.

01.01.199731.12.2006

§ 11

01.01.199731.12.2006

Zoznam odporučených odrôd

01.01.199731.12.2006

(1) Zoznam odporučených odrôd, ktorým sa rozumie zoznam odrôd, ktoré sú najvhodnejšie na pestovanie v určitom regióne alebo na určité spôsoby využitia pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, obsahuje skúškami overené a preukázané údaje, ktoré sa zisťujú na základe komplexného vyhodnotenia ich hospodárskych vlastností.

01.01.199731.12.2006

(2) Skúšky hospodárskych vlastností na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd vykonáva kontrolný ústav.

01.01.199731.12.2006

(3) Zoznam odporučených odrôd každoročne zostavuje a zverejňuje kontrolný ústav.

01.01.200331.12.2006

§ 12

01.01.200331.12.2006

Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie druhej časti zákona

01.01.200331.12.2006

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

01.01.200331.12.2006

a) zoznam druhov podľa § 3 ods. 1,

01.01.200331.12.2006

b) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je podmienkou registrácie overenie hospodárskej hodnoty podľa § 4 ods. 2 písm. d),

01.01.200331.12.2006

c) druhy poľnohospodárskych plodín, pri ktorých sa pri podaní žiadosti o registráciu odrody vyžaduje predloženie výsledkov predskúšok; podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok, o poskytovaní množiteľského materiálu na vykonanie odrodových skúšok, o náležitostiach žiadosti o registráciu odrody podľa § 3 a o úradnom popise odrody (§ 2 ods. 16),

01.01.200331.12.2006

d) podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a o vedení dokumentácie podľa § 9,

01.01.200331.12.2006

e) druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu do Zoznamu odporučených odrôd podľa § 11,

01.01.200331.12.2006

f) podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrácie,

01.01.200331.12.2006

g) podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,

01.01.200331.12.2006

h) podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd.

01.01.200331.12.2006

TRETIA ČASŤ

01.01.200331.12.2006

MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

01.01.200331.12.2006

§ 13

01.01.200331.12.2006

Podmienky výroby, spracovania a uvádzania množiteľského materiálu do obehu

01.01.200331.12.2006

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania množiteľský materiál vyrába alebo dováža, alebo vyváža, alebo spracúva, alebo nakupuje na účely uvádzania do obehu (ďalej len „dodávateľ"), musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa (ďalej len „osvedčenie"), ktoré vydáva kontrolný ústav.

01.01.200331.12.2006

(2) Držiteľom osvedčenia podľa odseku 1 musí byť aj dovozca, ktorý dováža množiteľský materiál len pre vlastnú spotrebu.

01.01.200331.12.2006

(3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ak

01.01.200331.12.2006

a) absolvoval stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v poľnohospodárskom, lesníckom alebo prírodovednom odbore,

01.01.200331.12.2006

b) úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti [§ 22 písm. h)].

01.01.200331.12.2006

(4) Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa odseku 1 dodávateľovi, ktorý je právnickou osobou, ak podmienky uvedené v odseku 3 spĺňa jej zodpovedný zástupca, ktorý je s ňou v pracovnoprávnom vzťahu; to neplatí, ak podmienku podľa odseku 3 spĺňa jej spoločník alebo člen, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu (ďalej len „zodpovedný zástupca").

01.01.200331.12.2006

(5) Osvedčenie vydané dodávateľovi obsahuje

01.01.200331.12.2006

a) obchodné meno,

01.01.200331.12.2006

b) identifikačné číslo,

01.01.200331.12.2006

c) pri právnických osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,

01.01.200331.12.2006

d) osobné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 4 (meno a bydlisko),

01.01.200331.12.2006

e) predmet činnosti podľa odseku 1,

01.01.200331.12.2006

f) doba, na ktorú sa osvedčenie vydáva, ak dodávateľ v písomnej žiadosti uviedol dobu určitú,

01.01.200331.12.2006

g) deň začatia predmetu činnosti, ak dodávateľ v žiadosti uviedol neskorší deň začatia podnikania,

01.01.200331.12.2006

h) dátum vydania osvedčenia.

01.01.200331.12.2006

(6) Dodávateľ je povinný oznámiť kontrolnému ústavu všetky zmeny údajov uvedených v odseku 5 do 15 dní od ich vzniku. Kontrolný ústav na základe oznámenia vydá dodávateľovi nové osvedčenie.

01.01.200331.12.2006

(7) Kontrolný ústav vedie evidenciu dodávateľov a vydaných osvedčení.

01.01.200331.12.2006

(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na toho, kto množiteľský materiál nakupuje v malospotrebiteľskom balení na území Slovenskej republiky na účely jeho ďalšieho uvádzania do obehu.

01.01.200331.12.2006

(9) Kontrolný ústav rozhodnutím osvedčenie zruší, ak

01.01.200331.12.2006

a) zistí, že dodávateľ po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po sebe nevykonáva činnosť, pre ktorú bol evidovaný, alebo

01.01.200331.12.2006

b) dodávateľ o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 7 sám písomne požiada, alebo

01.01.200331.12.2006

c) dodávateľ už nie je v pracovnoprávnom vzťahu so zodpovedným zástupcom a túto podmienku nesplní v lehote určenej kontrolným ústavom v písomnej výzve, alebo

01.01.200331.12.2006

d) dodávateľ inak porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona.

01.01.200331.12.2006

(10) Osvedčenie zaniká

01.01.200331.12.2006

a) smrťou alebo zánikom dodávateľa,

01.01.200331.12.2006

b) rozhodnutím kontrolného ústavu podľa odseku 9.

01.01.200331.12.2006

(11) Ak osvedčenie zanikne, kontrolný ústav dodávateľa z evidencie vedenej podľa odseku 7 vyradí.

01.01.200331.12.2006

§ 14

01.01.200331.12.2006

Uvádzanie množiteľského materiálu do obehu

01.01.200331.12.2006

(1) Do obehu možno uvádzať množiteľský materiál odrôd, ktoré sú zapísané v Štátnej odrodovej knihe, iba ak je uznaný

01.01.200331.12.2006

a) ako množiteľský materiál predstupňov alebo ako základný množiteľský materiál, alebo certifikovaný množiteľský materiál,

01.01.200331.12.2006

b) ako štandardný množiteľský materiál zelenín, ak sú splnené požiadavky podľa § 16, alebo konformný množiteľský materiál ovocných druhov a viniča hroznorodého, ak sú splnené požiadavky podľa § 16a.

01.01.200331.12.2006

(2) Komponenty na výrobu registrovaných hybridov možno uvádzať do obehu, ak sú uznané podľa tohto zákona ako základný množiteľský materiál alebo ako certifikovaný množiteľský materiál.

01.01.200331.12.2006

(3) Množiteľský materiál druhov poľnohospodárskych plodín a zelenín možno uvádzať do obehu aj ako zmes osív podľa § 18 alebo pri zeleninách aj ako sadenice zelenín podľa § 18a.

01.01.200331.12.2006

(4) Množiteľský materiál okrasných rastlín vrátane ovocných druhov a zelenín na okrasné účely sa môže uvádzať do obehu podľa § 18b.

01.01.200331.12.2006

(5) Obchodný množiteľský materiál možno uvádzať do obehu podľa § 17.

01.01.200331.12.2006

(6) Ak ide o množiteľský materiál ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov, a ich odrody nie sú registrované ani na základe žiadosti, možno takýto množiteľský materiál uvádzať do obehu bez uvedenia kategórie množiteľského materiálu. Dodávateľ je povinný uviesť na obale kvalitatívne hodnoty množiteľského materiálu. Množiteľský materiál možno označiť odrodou, len ak ide o odrodu

01.01.200331.12.2006

a) chránenú podľa osobitného zákona,1)

01.01.200331.12.2006

b) všeobecne známu,1)

01.01.200331.12.2006

c) zapísanú v zozname vedenom dodávateľom na základe popisu uloženého u dodávateľa.

01.01.200331.12.2006

§ 15

01.01.200331.12.2006

Uznávanie množiteľských porastov a množiteľského materiálu

01.01.200331.12.2006

(1) Uznávaciemu konaniu kontrolným ústavom podliehajú

01.01.200331.12.2006

a) množiteľské porasty určené na výrobu množiteľského materiálu predstupňov, základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

b) množiteľský materiál predstupňov, základný množiteľský materiál a certifikovaný množiteľský materiál v predpísaných generáciách, ktorý pochádza z uznaných množiteľských porastov.

01.01.200331.12.2006

(2) Dodávateľ je povinný písomne požiadať o uznávanie množiteľských porastov a množiteľského materiálu podľa odseku 1 v lehotách určených kontrolným ústavom.

01.01.200331.12.2006

(3) Kontrolný ústav na základe výsledkov uznávacieho konania rozhodne o uznaní množiteľských porastov alebo množiteľského materiálu.

01.01.200331.12.2006

§ 16

01.01.200331.12.2006

Podmienky výroby štandardného množiteľského materiálu

01.01.200331.12.2006

(1) Štandardný množiteľský materiál sa musí vyrobiť z príslušnej generácie uznaného množiteľského materiálu v jednom množiteľskom cykle pri zachovaní počtu predpísaných generácií jednotlivých druhov.

01.01.200331.12.2006

(2) Dodávateľ štandardného množiteľského materiálu je povinný

01.01.200331.12.2006

a) hodnotiť množiteľské porasty,

01.01.200331.12.2006

b) vykonávať analýzy množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

c) odoberať vzorky a uchovávať ich po dobu troch rokov,

01.01.200331.12.2006

d) viesť prehľad o výrobe štandardného množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

e) uviesť vlastnosti štandardného množiteľského materiálu na ním vydanom osvedčení o pôvode a kvalite,

01.01.200331.12.2006

f) viesť evidenciu o predaji štandardného množiteľského materiálu.

01.01.200331.12.2006

§ 16a

01.01.200331.12.2006

Podmienky výroby konformného množiteľského materiálu

01.01.200331.12.2006

(1) Konformný množiteľský materiál sa môže vyrábať a uvádzať do obehu len pri odrodách ovocných druhov uvedených v zozname druhov a pri odrodách viniča hroznorodého.

01.01.200331.12.2006

(2) Za kvalitu, druhovú pravosť a odrodovú čistotu konformného množiteľského materiálu zodpovedá dodávateľ.

01.01.200331.12.2006

(3) Konformný množiteľský materiál musí byť označený názvom odrody. Názov odrody sa uvádza, ak je odroda

01.01.200331.12.2006

a) registrovaná, alebo

01.01.200331.12.2006

b) chránená podľa osobitného predpisu,1) alebo

01.01.200331.12.2006

c) zapísaná v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom.

01.01.200331.12.2006

(4) Dodávateľ je povinný konformný množiteľský materiál kontrolovať a viesť evidenciu o

01.01.200331.12.2006

a) jeho pôvode a vlastnostiach,

01.01.200331.12.2006

b) jeho hmotnosti alebo o počte kusov použitých na výrobu,

01.01.200331.12.2006

c) technologickom postupe jeho pestovania,

01.01.200331.12.2006

d) stave množiteľského porastu, z ktorého sa bude vyrábať,

01.01.200331.12.2006

e) spôsobe chemického ošetrenia množiteľského porastu,

01.01.200331.12.2006

f) jeho výžive,

01.01.200331.12.2006

g) zdravotnom stave rastlín podľa osobitného zákona,4j)

01.01.200331.12.2006

h) jeho zbere,

01.01.200331.12.2006

i) počte kusov alebo o hmotnosti,

01.01.200331.12.2006

j) jeho nákupe, výrobe a predaji a o vykonaných kontrolách.

01.01.200331.12.2006

(5) Dodávateľ je povinný uchovávať evidenciu podľa odseku 4 po dobu piatich rokov.

01.01.200331.12.2006

§ 17

01.01.200331.12.2006

Podmienky výroby obchodného množiteľského materiálu

01.01.200331.12.2006

(1) Množiteľský materiál tých druhov, ktoré sú uvedené v zozname druhov, možno uvádzať do obehu ako obchodný množiteľský materiál iba za podmienok uvedených v § 40 ods. 1.

01.01.200331.12.2006

(2) Obchodný množiteľský materiál môže uvádzať do obehu len dodávateľ, ktorý

01.01.200331.12.2006

a) spĺňa požiadavky na označovanie a balenie podľa § 20 okrem požiadavky uvedenej v odseku 3 písm. c),

01.01.200331.12.2006

b) na obale uvedie, či ide o jarnú alebo ozimnú formu, prípadne iné vlastnosti množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

c) vedie evidenciu o hmotnosti alebo počte kusov vyrábaného obchodného množiteľského materiálu po dobu piatich rokov,

01.01.200331.12.2006

d) vedie evidenciu o nákupe, výrobe a predaji obchodného množiteľského materiálu po dobu piatich rokov.

01.01.200331.12.2006

§ 18

01.01.200331.12.2006

Zmesi

01.01.200331.12.2006

(1) Na poľnohospodárske účely možno uvádzať do obehu zmesi osív druhov a odrôd (ďalej len „zmes"), ktoré možno uvádzať do obehu aj samostatne.

01.01.200331.12.2006

(2) Dodávateľ je povinný ohlásiť kontrolnému ústavu výrobu zmesí najneskôr jeden mesiac pred jej začiatkom spolu s údajmi o zložení zmesí, o percentuálnom podiele, podľa druhov a odrôd rastlín, o obchodnom názve a o označení zmesi.

01.01.200331.12.2006

(3) Kontrolný ústav po kontrole údajov podľa odseku 2

01.01.200331.12.2006

a) zmesi eviduje a pred ich uvedením do obehu každej pridelí registračné číslo,

01.01.200331.12.2006

b) odoberie úradnú vzorku a uchováva ju po dobu troch rokov na kontrolné účely.

01.01.200331.12.2006

(4) Zmesi určené na poľnohospodárske účely sa môžu uvádzať do obehu, len ak

01.01.200331.12.2006

a) osivo pred zmiešaním bolo uznané ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, alebo bolo vyrobené ako štandardný množiteľský materiál, prípadne povolené ako obchodný množiteľský materiál,

01.01.200331.12.2006

b) sú určené a označené na použitie ako zmesi

01.01.200331.12.2006

1. obilnín alebo zmesi obilnín a strukovín na výrobu zrna,

01.01.200331.12.2006

2. iných druhov okrem tráv na kŕmne účely,

01.01.200331.12.2006

3. tráv a iných krmovín na kŕmne účely,

01.01.200331.12.2006

4. rôznych druhov na zelené hnojenie.

01.01.200331.12.2006

(5) Zmesi určené na iné ako poľnohospodárske účely

01.01.200331.12.2006

a) môžu obsahovať aj druhy neuvedené v zozname druhov,

01.01.200331.12.2006

b) podliehajú ustanoveniam tohto zákona, ak obsahujú najmenej jeden druh uvedený v zozname druhov.

01.01.200331.12.2006

(6) Uvádzať do obehu možno len odrodové zmesi zelenín a riep. Tieto zmesi možno uvádzať do obehu iba v malospotrebiteľskom balení. Podrobnosti o uvádzaní zmesí do obehu ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.01.200331.12.2006

§ 18a

01.01.200331.12.2006

Sadenice zelenín

01.01.200331.12.2006

(1) Sadenice tých druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname druhov,

01.01.200331.12.2006

a) musia pochádzať z osiva alebo z častí rastlín registrovaných odrôd v kategóriách základný množiteľský materiál, certifikovaný množiteľský materiál alebo štandardný množiteľský materiál,

01.01.200331.12.2006

b) musia sa pestovať a uchovávať oddelene, aby nedošlo k ich zmiešaniu,

01.01.200331.12.2006

c) nesmú obsahovať škodlivé organizmy4k) a viditeľné príznaky poškodenia týmito organizmami.

01.01.200331.12.2006

(2) Dodávateľ (§ 13 ods. 1) je povinný

01.01.200331.12.2006

a) informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov a vykonať opatrenia proti šíreniu škodlivých organizmov,

01.01.200331.12.2006

b) zabezpečiť identifikáciu, sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu [§ 22 písm. n)],

01.01.200331.12.2006

c) požiadať kontrolný ústav o odber vzoriek na kontrolu druhovej a odrodovej pravosti,

01.01.200331.12.2006

d) viesť evidenciu výroby sadeníc zelenín [§ 22 písm. n)] a uchovávať záznamy po dobu troch rokov.

01.01.200331.12.2006

(3) Kontrolný ústav zabezpečí kontrolu plnenia povinností dodávateľom podľa odseku 2.

01.01.200331.12.2006

§ 18b

01.01.200331.12.2006

Množiteľský materiál okrasných druhov

01.01.200331.12.2006

(1) Množiteľský materiál okrasných druhov, ktorý sa uvádza do obehu,

01.01.200331.12.2006

a) musí spĺňať požiadavky na druhovú pravosť, čistotu a kvalitu,

01.01.200331.12.2006

b) ak je odroda označená podľa odseku 3, musí spĺňať požiadavky aj na odrodovú pravosť, čistotu a kvalitu,

01.01.200331.12.2006

c) nesmie obsahovať škodlivé organizmy.

01.01.200331.12.2006

(2) Dodávateľ (§ 13 ods. 1) množiteľského materiálu okrasných druhov je povinný

01.01.200331.12.2006

a) informovať kontrolný ústav o výskyte škodlivých organizmov,

01.01.200331.12.2006

b) označiť množiteľský materiál podľa § 20,

01.01.200331.12.2006

c) zabezpečiť oddelenú identifikáciu, odber vzoriek na kontrolu, sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu [§ 22 písm. n)],

01.01.200331.12.2006

d) uchovávať údaje o odrodách, ktoré uvádza do obehu.

01.01.200331.12.2006

(3) Množiteľský materiál okrasných druhov možno označiť názvom odrody, len ak ide o odrodu

01.01.200331.12.2006

a) registrovanú podľa § 3 ods. 1, alebo

01.01.200331.12.2006

b) chránenú podľa osobitného zákona,1) alebo

01.01.200331.12.2006

c) všeobecne známu,1) alebo

01.01.200331.12.2006

d) zapísanú v zozname popisov odrôd vedenom dodávateľom.

01.01.200331.12.2006

§ 18c

01.01.200331.12.2006

Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo

01.01.200331.12.2006

Množiteľský materiál pre ekologické poľnohospodárstvo4l) musí byť označený názvom „Určené pre ekologické poľnohospodárstvo."

01.01.200331.12.2006

§ 19

01.01.200331.12.2006

Podmienky dovozu množiteľského materiálu

01.01.200331.12.2006

(1) Dovážať možno množiteľský materiál

01.01.200331.12.2006

a) registrovaných odrôd druhov podľa zoznamu druhov,

01.01.200331.12.2006

b) odrôd alebo druhov ostatných poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín neuvedených v zozname druhov,

01.05.200431.12.2006

c) odrôd zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd alebo v zozname odrôd zmluvného štátu,

01.01.200331.12.2006

d) neregistrovaných odrôd druhov uvedených v zozname druhov, ktoré sú na základe zmluvy určené výhradne na vývoz

01.01.200331.12.2006

1. na jedno vegetačné obdobie pri jednoročných druhoch poľnohospodárskych plodín,

01.01.200331.12.2006

2. pri viacročných druhoch poľnohospodárskych plodín na dobu trvania prvého zásevu,

01.01.200331.12.2006

e) neregistrovaných odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodého, ktoré sú určené na výrobu konformného množiteľského materiálu.

01.01.200331.12.2006

(2) Dovezený množiteľský materiál možno uvádzať do obehu, iba ak je v krajine jeho pôvodu vydaný doklad o odrodovej pravosti a semenárskej kvalite a zodpovedá podmienkam tohto zákona a osobitného predpisu.1)

01.01.200331.12.2006

(3) Ten, kto množiteľský materiál dováža, je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu dovoz a do troch dní od jeho uskutočnenia požiadať o odber vzoriek na účely posúdenia zhody v kvalitatívnych požiadavkách.

01.01.200331.12.2006

(4) Kontrolný ústav preskúša kvalitu dovezeného množiteľského materiálu, či táto zodpovedá požiadavkám na jednotlivé druhy poľnohospodárskych plodín. Podrobnosti o požiadavkách ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

01.01.200331.12.2006

(5) Na účely uvádzania do obehu je zakázané dovážať

01.01.200331.12.2006

a) konformný množiteľský materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého,

01.01.200331.12.2006

b) zmes osív na poľnohospodárske účely,

01.01.200331.12.2006

c) množiteľský materiál geneticky modifikovaných odrôd, ak nie je vydaný súhlas na dovoz podľa osobitného predpisu.4m)

01.01.200331.12.2006

(6) Podmienky ustanovené v odsekoch 1 až 5 sa vzťahujú aj na toho, kto dováža množiteľský materiál len pre vlastnú spotrebu a ktorý je evidovaný podľa § 13.

01.01.200331.12.2006

§ 20

01.01.200331.12.2006

Označovanie a balenie množiteľského materiálu

01.01.200331.12.2006

(1) Množiteľský materiál možno uvádzať do obehu len v obaloch vylučujúcich ich zámenu a uzatvorených tak, že je zachovaná možnosť kontroly pôvodnosti obsahu. Dodávateľ množiteľského materiálu je povinný používať predpísaný spôsob balenia, označovania obalov a plombovania.

01.01.200331.12.2006

(2) Údaje na označení obalov musia byť dobre čitateľné, nezmazateľné a v štátnom jazyku.3)

01.01.200331.12.2006

(3) Na každom obale množiteľského materiálu musia byť uvedené tieto údaje:

01.01.200331.12.2006

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je dodávateľom fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo, ak je dodávateľom právnická osoba,

01.01.200331.12.2006

b) názov druhu, alebo ak ide o zmesi, názov druhov a ich percentuálne podiely,

01.01.200331.12.2006

c) názov odrody, alebo ak ide o zmesi, názvy odrôd, okrem obchodného množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

d) kategória množiteľského materiálu (§ 2 ods. 22),

01.01.200331.12.2006

e) označenie generácie, ak ide o základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál,

01.01.200331.12.2006

f) identifikačné číslo alebo číslo dávky,

01.01.200331.12.2006

g) rok použitia,

01.01.200331.12.2006

h) čistá hmotnosť alebo počet kusov,

01.01.200331.12.2006

i) názov použitého moridla a jeho účinná látka, ak sa použilo,

01.01.200331.12.2006

j) mesiac a rok posledného odberu úradnej vzorky, s výnimkou malospotrebiteľského balenia.

01.01.200331.12.2006

(4) Na obale, v ktorom sa uvádza do obehu množiteľský materiál v malospotrebiteľskom balení, musia byť uvedené okrem údajov podľa odseku 3 aj údaje o dátume zabalenia a dobe použiteľnosti.

01.01.200331.12.2006

(5) Údaje na obale množiteľského materiálu geneticky modifikovaných odrôd uvádzaných do obehu musia obsahovať označenie podľa osobitného zákona.1a)

01.01.199731.12.2006

§ 21

01.01.199731.12.2006

Povinnosti vlastníkov a nájomcov okolitých pozemkov

01.01.200331.12.2006

Vlastníci alebo nájomcovia pozemkov v okolí množiteľských porastov sú na základe upozornenia dodávateľa povinní

01.01.199731.12.2006

a) zdržať sa pestovania takých druhov, ktoré by mali za následok nežiadúce opelenie množiteľských porastov alebo prenos chorôb na tieto porasty,

01.01.199731.12.2006

b) chrániť pozemky a porasty pred napadnutím škodlivými činiteľmi5) a vykonávať potrebné opatrenia na ich likvidáciu.

01.01.200331.12.2006

§ 22

01.01.200331.12.2006

Splnomocňovacie ustanovenia na vykonanie tretej časti zákona

01.01.200331.12.2006

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

01.01.200331.12.2006

a) podrobnosti o podmienkach uvádzania moreného a nemoreného množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín do obehu,

01.01.200331.12.2006

b) podmienky uznávania množiteľského porastu, ukazovatele a kritériá na uznávanie množiteľského materiálu, označovanie kategórií a generácií množenia a predpísané počty generácií pre jednotlivé druhy,

01.01.200331.12.2006

c) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štandardného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti osvedčenia o pôvode a kvalite a náležitosti evidencie,

01.01.200331.12.2006

d) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchodného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti osvedčenia o kvalite a náležitosti evidencie,

01.01.200331.12.2006

e) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a o uzatváraní a požiadavky na malospotrebiteľské balenie množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

f) oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblastiach,

01.01.200331.12.2006

g) podmienky výkonu kontroly dovezeného množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

h) podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 13 a o vydaní osvedčenia,

01.01.200331.12.2006

i) spôsob skúšania a označovania uznaného množiteľského materiálu vyrobeného z meristémových kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu zdravého množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

j) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu uvádzaného do obehu,

01.01.200331.12.2006

k) náležitosti prihlášky do uznávacieho konania a dokladov o uznaní množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

l) termíny podávania prihlášok množiteľských porastov do uznávacieho konania,

01.01.200331.12.2006

m) požiadavky na výrobu, kvalitu a uvádzanie konformného množiteľského materiálu do obehu, náležitosti dokladov o kvalite a predpísanej evidencii konformného množiteľského materiálu, náležitosti vedenia zoznamov popisov odrôd vedených dodávateľom,

01.01.200331.12.2006

n) požiadavky na vlastnosti sadeníc zelenín, podrobnosti o spôsobe balenia a označovania sadeníc zelenín, podmienky na sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu sadeníc zelenín, podrobnosti postupu pri odbere vzoriek sadeníc zelenín, náležitosti a spôsob evidencie a vedenia záznamov,

01.01.200331.12.2006

o) požiadavky na vlastnosti a kvalitu určených druhov okrasných rastlín a náležitosti vedenia zoznamov popisov odrôd.

01.01.199731.12.2006

PIATA ČASŤ

01.01.199731.12.2006

ŠTÁTNA ODBORNÁ KONTROLA

01.01.199731.12.2006

§ 28

01.01.199731.12.2006

Orgány štátnej odbornej kontroly

01.01.200331.12.2006

Orgánmi štátnej odbornej kontroly (ďalej len „orgány kontroly“) na úseku skúšania, registrácie a kontroly odrôd a klonov poľnohospodárskych plodín a lesných drevín, skúšania a kontroly množiteľského materiálu uvádzaného do obehu sú

01.01.199731.12.2006

a) ministerstvo,

01.01.199731.12.2006

b) kontrolný ústav,

01.05.200431.12.2006

c) obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady.

01.01.199731.12.2006

§ 29

01.01.199731.12.2006

Ministerstvo

01.01.199731.12.2006

(1) Ministerstvo

01.01.199731.12.2006

a) riadi výkon kontroly,

01.05.200431.12.2006

b) určuje hlavné úlohy v oblasti skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín,

01.05.200431.12.2006

c) zriaďuje odbornú komisiu pre množiteľský materiál a odrody poľnohospodárskych plodín (ďalej len „komisia“),

01.01.200331.12.2006

d) rozhoduje podľa § 23 ods. 2 a 4,

01.01.199731.12.2006

e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,

01.01.199731.12.2006

f) vydáva Listinu registrovaných odrôd,

01.01.199731.12.2006

g) ukladá pokuty podľa tohto zákona.

01.01.199731.12.2006

(2) Komisia má deväť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo zástupcov orgánov kontroly a samosprávnych organizácií.8) Komisia

01.05.200431.12.2006

posudzuje návrhy na rozhodnutia podľa § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 a § 23 ods. 2 a 4, ukazovatele a kritériá registrácie odrôd a uznávania množiteľského materiálu, metodické postupy a systémy skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu a návrhy na prijatie mimoriadnych opatrení podľa § 40,

01.01.199731.12.2006

(3) Podrobnosti činnosti komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

01.01.200331.12.2006

§ 30

01.01.200331.12.2006

Kontrolný ústav

01.01.200331.12.2006

Kontrolný ústav na úseku skúšania a kontroly odrôd a množiteľského materiálu

01.01.200331.12.2006

a) vykonáva skúšanie odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín na účely ich registrácie,

01.01.200331.12.2006

b) vykonáva skúšanie a kontrolu odrôd a klonov pri určených druhoch poľnohospodárskych plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín po ich registrácii posúdením zhody ich vlastností, na základe ktorých bola odroda alebo klon registrované,

01.01.200331.12.2006

c) vykonáva skúšanie odrôd určených na zápis do Zoznamu odporučených odrôd a počas trvania zápisu odrôd v ňom a vydáva Zoznam odporučených odrôd,

01.01.200331.12.2006

d) rozhoduje podľa § 3 ods. 6, § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1, § 9 ods. 4, § 13 ods. 8 a § 36,

01.01.200331.12.2006

e) zostavuje listinu registrovaných odrôd,

01.01.200331.12.2006

f) vypracúva a vydáva metodické pokyny, metodiky odrodových skúšok a metodiky skúšania množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

g) vykonáva uznávanie množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín,

01.01.200331.12.2006

h) vykonáva kontrolu štandardného množiteľského materiálu, konformného množiteľského materiálu, obchodného množiteľského materiálu, zmesí a množiteľského materiálu okrasných rastlín,

01.01.200331.12.2006

i) vykonáva kontrolu množiteľského materiálu v priebehu jeho spracovania, balenia, skladovania a uvádzania do obehu,

01.01.200331.12.2006

j) vykonáva kontrolu kvality dovážaného a vyvážaného množiteľského materiálu,

01.01.200331.12.2006

k) vykonáva kontrolu množiteľského materiálu na posúdenie zhody jeho kvality s kvalitou uvedenou v pôvodných dokladoch,

01.01.200331.12.2006

l) vykonáva evidenciu dodávateľov a hodnotí ich činnosť,

01.01.200331.12.2006

m) vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia, vydáva osvedčenia podľa § 9, nahliada do dokumentácie podľa § 9 a vykonáva potrebné zistenia.

01.01.199731.12.2006

§ 32

01.01.199731.12.2006

Vykonanie kontroly

01.05.200431.12.2006

(1) Kontrolný ústav môže na účely kontroly a skúšania [§ 1 ods. 1 písm. b)] využívať aj výsledky skúšok a zistení iných odborne spôsobilých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb alebo si môžu zaobstarať vykonanie jednotlivých skúšobných úkonov na základe zmluvy8a) uzavretej s inou odborne spôsobilou fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou.9)

01.05.200431.12.2006

(2) Kontrolný ústav môže poveriť výkonom kontroly a skúšania inú odborne spôsobilú fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu.9)

01.05.200431.12.2006

(3) Fyzické osoby alebo právnické osoby sú povinné kontrolnému ústavu pri plnení úloh kontroly

01.01.199731.12.2006

a) umožniť vstup na pozemky a do objektov, kde sa osivo vyrába, balí, spracúva, skladuje a používa, ako aj do objektov, kde sa s ním obchoduje a do dopravných prostriedkov, ktorými sa osivo prepravuje,

01.01.199731.12.2006

b) poskytovať bezodplatný odber primeraného množstva vzoriek a požadovanú dokumentáciu vzťahujúcu sa k predmetu vykonávanej kontroly.

01.01.200331.12.2006

§ 34

01.01.200331.12.2006

Zverejňovanie informácií

01.01.200331.12.2006

Orgány kontroly pri poskytovaní informácií o odrodách a množiteľskom materiáli nesmú poskytovať alebo inak zverejňovať také údaje, ktoré sú chránené podľa osobitných predpisov11) alebo ktoré žiadateľ alebo dodávateľ označí za predmet obchodného tajomstva,2) ak nejde o údaje verejne známe.

01.01.199731.12.2006

ŠIESTA ČASŤ

01.01.199731.12.2006

SANKCIE

01.01.199731.12.2006

§ 35

01.01.199731.12.2006

Pokuty

01.01.199731.12.2006

(1) Tomu, kto pri svojom podnikaní podľa § 13 porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona tým, že

01.05.200431.12.2006

a) uvedie do obehu alebo dovezie na účely uvedenia do obehu množiteľský materiál neregistrovaných odrôd alebo klonov druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré podliehajú registrácii podľa tohto zákona,

01.01.199731.12.2006

b) nedodrží povinnosti vyplývajúce z ochrany množiteľských porastov,

01.01.199731.12.2006

c) vykoná bez oznámenia kontrolnému ústavu činnosti, pre ktoré musí byť evidovaný kontrolným ústavom,

01.05.200431.12.2006

d) nevedie týmto zákonom predpísanú evidenciu a dokumentáciu,

01.05.200431.12.2006

e) marí vykonávanie kontroly,

01.05.200431.12.2006

f) uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý podľa tohto zákona nie je dovolené do obehu uvádzať, alebo za množiteľský materiál vydáva a uvádza do obehu materiál, ktorý nie je množiteľským materiálom podľa tohto zákona,

01.05.200431.12.2006

g) neuchováva vzorky množiteľského materiálu podľa § 16,

01.05.200431.12.2006

h) uvedie do obehu množiteľský materiál, ktorý nie je balený alebo označovaný podľa tohto zákona,

01.05.200431.12.2006

i) v sadivovej oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva [§ 22 písm. f)] nedodržiava povinnosť zakladať porasty zemiakov len zo sadiva, ktoré spĺňa predpísané požiadavky na certifikovaný množiteľský materiál.

01.01.199731.12.2006

uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu alebo lesníckeho ústavu pokutu až do výšky 1 000 000 Sk.

01.01.199731.12.2006

(2) Za opätovné porušenie povinností uvedených v odseku 1 v prípade, ak k nemu došlo v lehote do jedného roka odo dňa uloženia pokuty, uloží ministerstvo pokutu až do výšky 2 000 000 Sk.

01.01.199731.12.2006

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a následky protiprávneho konania.

01.05.200431.12.2006

(4) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav o porušení povinností dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

01.01.200431.12.2006

(5) Obvodné lesné úrady a krajské lesné úrady ukladajú ako orgány štátnej odbornej kontroly pokuty podľa osobitného predpisu.13)

01.01.199731.12.2006

(6) Výnosy z pokút uložených ministerstvom sú príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.199731.12.2006

§ 36

01.01.199731.12.2006

Iné opatrenia

01.05.200431.12.2006

(1) Popri pokute uvedenej v § 35 kontrolný ústav na základe vykonanej kontroly tomu, kto pri svojom podnikaní podľa § 13 porušuje povinnosti vyplývajúce z tretej a štvrtej časti tohto zákona,

01.01.200331.12.2006

a) pozastaví uvádzanie množiteľského materiálu do obehu až do odstránenia zistených nedostatkov, alebo

01.01.200331.12.2006

b) zakáže uvádzanie množiteľského materiálu do obehu, alebo

01.05.200431.12.2006

c) nariadi likvidáciu množiteľského materiálu.

01.01.200331.12.2006

(2) O odvolaniach proti opatreniam podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo. Odvolanie proti opatreniu kontrolného ústavu vydaného podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

01.01.199731.12.2006

SIEDMA ČASŤ

01.01.199731.12.2006

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.01.199731.12.2006

§ 37

01.01.199731.12.2006

Trovy a náklady konania

01.01.200331.12.2006

(1) Trovy uznávacieho konania podľa § 15, náklady na vydávanie certifikátov na kvalitu množiteľského materiálu, kontrolu kvality dovážaného množiteľského materiálu, evidenciu dodávateľov, skúšanie a registráciu odrôd a klonov, skúšky a iné odborné služby znáša fyzická osoba alebo právnická osoba, pre ktorú sa uvedené činnosti vykonali.

01.01.199731.12.2006

(2) Cenu za služby vykonávané podľa odseku 1 určí kontrolný ústav vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.14)

01.01.200331.12.2006

(3) Náklady na rozbor vzoriek odobraných kontrolným ústavom v rámci kontroly kvality množiteľského materiálu podľa § 22 písm. j), ako aj pri kontrole kvality štandardného a obchodného množiteľského materiálu v prípade, že sa vyhodnotili ako nevyhovujúce, znáša predajca množiteľského materiálu.

01.01.199731.12.2006

§ 38

01.01.199731.12.2006

Konanie

01.01.199731.12.2006

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.199731.12.2006

§ 39

01.01.199731.12.2006

Prechodné ustanovenia

01.01.199731.12.2006

(1) Odroda registrovaná v Štátnej odrodovej knihe pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa považuje za registrovanú, ak prihlasovateľ odrody najneskôr do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto zákona požiada o predĺženie registrácie.

01.01.199731.12.2006

(2) Povolenia na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva do obehu vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

01.01.200331.12.2006

§ 39a

01.01.200331.12.2006

Prechodné ustanovenie

01.01.200331.12.2006

(1) Konania podľa § 3 ods. 4 a 5, § 4 ods. 3 a 4, § 5 ods. 2 a 4 a § 6 ods. 1 začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

01.01.200331.12.2006

(2) Kontrolný ústav je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona upraviť listinu registrovaných odrôd tak, aby bola v súlade s týmto zákonom.

01.01.200331.12.2006

(3) Žiadatelia (§ 3 ods. 3) sú povinní predložiť kontrolnému ústavu v lehote určenej v jeho výzve doklady, ktoré sú potrebné na uvedenie listiny registrovaných odrôd do súladu s týmto zákonom; inak kontrolný ústav nepreukázaný údaj v listine registrovaných odrôd neuvedie.

01.01.200331.12.2006

§ 40

01.01.200331.12.2006

Mimoriadne opatrenia

01.01.200331.12.2006

(1) Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu certifikovaným množiteľským materiálom odrôd niektorého z druhov, ktorý je uvedený v zozname druhov, môže ministerstvo na návrh kontrolného ústavu najviac na dobu jedného roka

01.01.200331.12.2006

a) povoliť uvádzanie do obehu obchodného množiteľského materiálu; tento množiteľský materiál musí byť vyrobený z iných ako množiteľských porastov a jeho kvalita musí zodpovedať požiadavkám na kategóriu certifikovaný množiteľský materiál,

01.01.200331.12.2006

b) určiť odlišné kvalitatívne podmienky uznávania množiteľského materiálu.

01.01.200331.12.2006

(2) Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody v dôsledku nedostatku množiteľského materiálu registrovaných odrôd alebo obchodného množiteľského materiálu, môže ministerstvo povoliť dovoz aj certifikovaného množiteľského materiálu odrôd, ktoré v Slovenskej republike nie sú registrované. Takýto množiteľský materiál možno uvádzať do obehu najviac na dobu jedného roka.

01.01.200331.12.2006

(3) Ministerstvo zverejní opatrenia podľa odsekov 1 a 2 vo svojom vestníku.

01.01.200331.12.2006

§ 40a

01.01.200331.12.2006

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydať nariadenie22) na vykonanie článku 70 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.


01.01.199731.12.2006

§ 41

01.01.199731.12.2006

Zrušovacie ustanovenie

01.01.199731.12.2006

Zrušuje sa

01.01.199731.12.2006

§ 4 ods. 3, § 5 až 15, § 35 až 38 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.

01.01.199731.12.2006

§ 42

01.01.199731.12.2006

Účinnosť

01.01.199731.12.2006

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


01.01.199731.12.2006

Michal Kováč v. r.

01.01.199731.12.2006

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.199731.12.2006

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.199731.12.2006

1) Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.

01.01.200331.12.2006

1a) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

01.01.199731.12.2006

2) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

01.01.200331.12.2006

2a) § 21 zákona č. 132/1989 Zb.

01.01.200331.12.2006

2b) § 11 zákona č. 132/1989 Zb.

01.01.200331.12.2006

2c) § 16 zákona č. 132/1989 Zb.

01.01.200331.12.2006

2d) § 23 a § 31 Občianskeho zákonníka.§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka.

01.01.200331.12.2006

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.01.200331.12.2006

4) § 17 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.200331.12.2006

4a) § 21 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.200331.12.2006

4b) § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.

01.01.200331.12.2006

4c) § 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

01.01.200331.12.2006

4d) § 31 ods. 2 Obchodného zákonníka.

01.01.200331.12.2006

4e) § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.01.200331.12.2006

4f) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z.

01.01.200331.12.2006

4g) § 2 a 3 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.

01.01.200331.12.2006

4h) § 2 písm. g) bod 1.2 a § 7 ods. 7 zákona č. 132/1989 Zb.

01.01.200331.12.2006

4i) § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.

01.01.200331.12.2006

4j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

01.01.200331.12.2006

4k) § 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.

01.01.200331.12.2006

4l) Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín.

01.01.200331.12.2006

4m) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.200331.12.2006

4n) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.

01.01.199731.12.2006

5) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.

01.01.199731.12.2006

6) § 9 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.

01.01.199731.12.2006

7) § 9 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.

01.01.199731.12.2006

8) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.

01.01.200331.12.2006

8a) § 409 a § 536 Obchodného zákonníka.

01.01.200331.12.2006

9) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

01.01.200331.12.2006

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.200331.12.2006

11) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.

01.01.199731.12.2006

12) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

01.01.199731.12.2006

13) § 34 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

01.01.199731.12.2006

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.

01.01.199731.12.2006

15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.01.200331.12.2006

22) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.