Zákon č. 290/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 126/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/1996
Platnosť od 16.10.1996
Účinnosť od 01.06.2006
01.01.1997

290

01.01.1997

ZÁKON

01.01.1997

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.1997

z 12. septembra 1996,

01.01.1997

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

01.01.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1997

Čl. II

01.01.1997

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 23l/l992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/l996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.1997

1. V § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:

01.01.1997

s) nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

01.01.1997

t) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí.“.

01.01.1997

2. V prílohe č. 3 v SKUPINE 304 sa vypúšťa živnosť „Výroba a opravy zdrojov žiarenia“.

01.01.1997

Čl. III

01.01.1997

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách sa mení takto:

01.01.1997

V § 5 ods. 5 znie:

01.01.1997

(5) Používať zdroje ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín možno len na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Uvádzať do obehu potraviny náhodne ožiarené alebo obsahujúce rádionuklidy z havarijných oblastí je zakázané.“.


01.01.1997

Čl. IV

01.01.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


01.01.1997

Michal Kováč v. r.

01.01.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1997

Vladimír Mečiar v. r.


01.01.1997

Príloha č. 1 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.

01.01.1997

Hmotnostné aktivity a aktivity

01.01.1997
RÁDIONUKLID HMOTNOSTNÁ AKTIVITA Bq/g AKTIVITA Bq
H-3 1.00e+06 1.00e+09
Be-7 1.00e+03 1.00e+07
C-14 1.00e+04 1.00e+07
O- 15 1.00e+02 1.00e+09
F- 18 1.00e+01 1.00e+06
Na-22 1.00e+01 1.00e+06
Na-24 1.00e+01 1.00e+05
*Si-31 1.00e+03 1.00e+06
P-32 1.00e+03 1.00e+05
*P-33 1.00e+05 1.00e+08
S-35 1.00e+05 1.00e+08
Cl-36 1.00e+04 1.00e+06
*Cl-38 1.00e+01 1.00e+05
Ar-37 1.00e+06 1.00e+13
Ar-41 1.00e+02 1.00e+09
*K-40 1.00e+02 1.00e+06
K-42 1.00e+02 1.00e+06
*K-43 1.00e+01 1.00e+06
Ca-45 1.00e+04 1.00e+07
Ca-47 1.00e+01 1.00e+06
Sc-46 1.00e+01 1.00e+06
*Sc-47 1.00e+02 1.00e+06
*Sc-48 1.00e+01 1.00e+05
*V-48 1.00e+01 1.00e+05
Cr-51 1.00e+03 1.00e+07
Fe-52 1.00e+01 1.00e+06
Fe-55 1.00e+04 1.00e+06
Fe-59 1.00e+01 1.00e+06
*Mn-51 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-52 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-52m 1.00e+01 1.00e+05
*Mn-53 1.00e+04 1.00e+09
Mn-54 1.00e+01 1.00e+06
Mn-56 1.00e+01 1.00e+05
*Co-55 1.00e+01 1.00e+06
Co-56 1.00e+01 1.00e+05
Co-57 1.00e+02 1.00e+06
Co-58 1.00e+01 1.00e+06
*Co-58m 1.00e+04 1.00e+07
Co-60 1.00e+01 1.00e+05
*Co-60m 1.00e+03 1.00e+06
*Co-61 1.00e+02 1.00e+06
*Co-62m 1.00e+01 1.00e+05
*Ni-59 1.00e+04 1.00e+08
Ni-63 1.00e+05 1.00e+08
*Ni-65 1.00e+01 1.00e+06
Cu-64 1.00e+02 1.00e+06
Zn-65 1.00e+01 1.00e+06
*Zn-69 1.00e+04 1.00e+06
Zn-69m 1.00e+02 1.00e+06
*Ge-71 1.00e+04 1.00e+08
Ga-72 1.00e+01 1.00e+05
*As-73 1.00e+03 1.00e+07
As-74 1.00e+01 1.00e+06
*As-76 1.00e+02 1.00e+05
*As-77 1.00e+03 1.00e+06
Se-75 1.00e+02 1.00e+06
Br-82 1.00e+01 1.00e+06
*Kr-74 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-76 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-77 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-79 1.00e+03 1.00e+10
*Kr-81 1.00e+04 1.00e+11
*Kr-83m 1.00e+05 1.00e+12
Kr-85 1.00e+05 1.00e+11
*Kr-85m 1.00e+03 1.00e+10
*Kr-87 1.00e+02 1.00e+09
*Kr-88 1.00e+02 1.00e+09
Sr-85 1.00e+02 1.00e+06
Sr-85m 1.00e+02 1.00e+07
Sr-87m 1.00e+02 1.00e+06
Sr-89 1.00e+03 1.00e+06
Sr-90+ 1.00e+02 1.00e+04
*Sr-91 1.00e+01 1.00e+05
*Sr-92 1.00e+01 1.00e+06
Y-90 1.00e+03 1.00e+05
*Y-91 1.00e+03 1.00e+06
*Y-91m 1.00e+02 1.00e+06
*Y-92 1.00e+02 1.00e+05
*Y-93 1.00e+02 1.00e+05
Rb-86 1.00e+02 1.00e+05
*Zr-93+ 1.00e+03 1.00e+07
Zr-95 1.00e+01 1.00e+06
*Zr-97+ 1.00e+01 1.00e+05
*Nb-93m 1.00e+04 1.00e+07
*Nb-94 1.00e+01 1.00e+06
Nb-95 1.00e+01 1.00e+06
*Nb-97 1.00e+01 1.00e+06
*Nb-98 1.00e+01 1.00e+05
*Tc-96 1.00e+01 1.00e+06
*Tc-96m 1.00e+03 1.00e+07
*Tc-97 1.00e+03 1.00e+08
*Tc-97m 1.00e+03 1.00e+07
*Tc-99 1.00e+04 1.00e+07
*Tc-99m 1.00e+02 1.00e+07
*Mo-90 1.00e+01 1.00e+06
*Mo-93 1.00e+03 1.00e+08
Mo-99 1.00e+02 1.00e+06
*Mo-101 1.00e+01 1.00e+06
*Ru-97 1.00e+02 1.00e+07
Ru-103 1.00e+02 1.00e+06
*Ru-105 1.00e+01 1.00e+06
Ru-106+ 1.00e+02 1.00e+05
*Rh-103m 1.00e+04 1.00e+08
*Rh-105 1.00e+02 1.00e+07
*Pd-103 1.00e+03 1.00e+08
*Pd-109 1.00e+03 1.00e+06
Cd-109 1.00e+04 1.00e+06
*Cd-115 1.00e+02 1.00e+06
*Cd-115m 1.00e+03 1.00e+06
*Ag-105 1.00e+02 1.00e+06
Ag-llOm 1.00e+01 1.00e+06
Ag-111 1.00e+03 1.00e+06
In-111 1.00e+02 1.00e+06
In- 113m 1.00e+02 1.00e+06
*In-114m 1.00e+02 1.00e+06
*In-115m 1.00e+02 1.00e+06
*Sn-113 1.00e+03 1.00e+07
*Sn-125 1.00e+02 1.00e+05
Sb-122 1.00e+02 1.00e+04
Sb-124 1.00e+01 1.00e+06
Sb-125 1.00e+02 1.00e+06
1-123 1.00e+02 1.00e+07
1-125 1.00e+03 1.00e+06
*I-126 1.00e+02 1.00e+06
*I-129 1.00e+02 1.00e+05
*I-130 1.00e+01 1.00e+06
1-131 1.00e+02 1.00e+06
1-132 1.00e+01 1.00e+05
*I-133 1.00e+01 1.00e+06
*I-134 1.00e+01 1.00e+05
*I-135 1.00e+01 1.00e+06
*Cs-129 1.00e+02 1.00e+05
Cs-131 1.00e+03 1.00e+06
*Cs-132 1.00e+01 1.00e+05
*Cs-134m 1.00e+03 1.00e+05
Cs-134 1.00e+01 1.00e+04
*Cs-135 1.00e+04 1.00e+07
*Cs-136 1.00e+01 1.00e+05
CS-137+ 1.00e+01 1.00e+04
*Cs-138 1.00e+01 1.00e+04
*Te-123m 1.00e+02 1.00e+07
*Te-125m 1.00e+03 1.00e+07
*Te-127 1.00e+03 1.00e+06
*Te-127m 1.00e+03 1.00e+07
*Te-129 1.00e+02 1.00e+06
*Te-129m 1.00e+03 1.00e+06
*Te-131 1.00e+02 1.00e+05
*Te-131m 1.00e+01 1.00e+06
Te-132 1.00e+02 1.00e+07
*Te-133 1.00e+01 1.00e+05
*Te-133m 1.00e+01 1.00e+05
*Te-134 1.00e+01 1.00e+06
*Xe-131m 1.00e+04 1.00e+11
Xe-133 1.00e+03 1.00e+10
*Xe-135 1.00e+03 1.00e+10
Ce-139 1.00e+02 1.00e+06
Ce-141 1.00e+02 1.00e+07
*Ce-143 1.00e+02 1.00e+06
Ce-144+ 1.00e+02 1.00e+05
*Ba-131 1.00e+02 1.00e+06
Ba- 140+ 1.00e+01 1.00e+05
La-140 1.00e+01 1.00e+05
*Pr-142 1.00e+02 1.00e+05
Pr-143 1.00e+04 1.00e+06
Ptn-147 1.00e+04 1.00e+07
*Ptn-149 1.00e+03 1.00e+06
*Nd-147 1.00e+02 1.00e+06
*Nd-149 1.00e+02 1.00e+06
*Sm-151 1.00e+04 1.00e+08
*Sm-153 1.00e+02 1.00e+06
Eu- 152 1.00e+01 1.00e+06
*Eu-152m 1.00e+02 1.00e+06
Eu- 154 1.00e+01 1.00e+06
Eu- 155 1.00e+02 1.00e+07
*Gd-153 1.00e+02 1.00e+07
*Gd-159 1.00e+03 1.00e+06
*Tb-160 1.00e+01 1.00e+06
*Dy-165 1.00e+03 1.00e+06
*Dy-166 1.00e+03 1.00e+06
*Ho-166 1.00e+03 1.00e+05
Er- 169 1.00e+04 1.00e+07
*Er-171 1.00e+02 1.00e+06
Tm-170 1.00e+03 1.00e+06
*Tm-171 1.00e+04 1.00e+08
*Yb-175 1.00e+03 1.00e+07
*Lu-177 1.00e+03 1.00e+07
Ta- 182 1.00e+01 1.00e+04
*Hf-181 1.00e+01 1.00e+06
*W-181 1.00e+03 1.00e+07
W-185 1.00e+04 1.00e+07
*W-187 1.00e+02 1.00e+06
Re-186 1.00e+03 1.00e+06
*Re-188 1.00e+02 1.00e+05
*Os-185 1.00e+01 1.00e+06
*Os-191 1.00e+02 1.00e+07
*Os-191m 1.00e+03 1.00e+07
*Os-193 1.00e+02 1.00e+06
*Ir-190 1.00e+01 1.00e+06
I 192 1.00e+01 1.00e+04
*Ir-194 1.00e+02 1.00e+05
*Pt-191 1.00e+02 1.00e+06
*Pt-193m 1.00e+03 1.00e+07
*Pt-197 1.00e+03 1.00e+06
*Pt-197m 1.00e+02 1.00e+06
Hg-197 1.00e+02 1.00e+07
*Hg-197m 1.00e+02 1.00e+06
Hg-203 1.00e+02 1.00e+05
Au- 198 1.00e+02 1.00e+06
*Au-199 1.00e+02 1.00e+06
*T1-200 1.00e+01 1.00e+06
Tl-201 1.00e+02 1.00e+06
*T1-202 1.00e+02 1.00e+06
Tl-204 1.00e+04 1.00e+04
Bi-206 1.00e+01 1.00e+05
*Bi-207 1.00e+01 1.00e+06
*Bi-210 1.00e+03 1.00e+06
*Bi-212+ 1.00e+01 1.00e+05
*Pb-203 1.00e+02 1.00e+06
Pb-210+ 1.00e+01 1.00e+04
*Pb-212+ 1.00e+01 1.00e+05
*Po-203 1.00e+01 1.00e+06
*Po-205 1.00e+01 1.00e+06
*Po-207 1.00e+01 1.00e+06
Po-210 1.00e+01 1.00e+04
*At-211 1.00e+03 1.00e+07
*Rn-220+ 1.00e+04 1.00e+07
Rn-222+ 1.00e+01 1.00e+08
*Ra-223+ 1.00e+02 1.00e+05
*Ra-224+ 1.00e+01 1.00e+05
*Ra-225 1.00e+02 1.00e+05
Ra-226+ 1.00e+01 1.00e+04
*Ra-227 1.00e+02 1.00e+06
*Ra-228+ 1.00e+01 1.00e+05
*Th-226+ 1.00e+03 1.00e+07
*Th-227 1.00e+01 1.00e+04
Th-228+ 1.00e+00 1.00e+04
*Th-229+ 1.00e+00 1.00e+03
Th-230 1.00e+00 1.00e+04
*Th-23 1.00e+03 1.00e+07
Th-NAT
(incl.Th-232) 1.00e+00 1.00e+03
*Th-234+ 1.00e+03 1.00e+05
*Ac-227+ 1.00e+01 1.00e+02
*Ac-228 1.00e+01 1.00e+06
*Pa-230 1.00e+01 1.00e+06
*Pa-231 1.00e+00 1.00e+03
*Pa-233 1.00e+02 1.00e+07
*U-230+ 1.00e+01 1.00e+05
*U-231 1.00e+02 1.00e+07
*U-232+ 1.00e+00 1.00e+03
*U-233 1.00e+01 1.00e+04
U-234 1.00e+01 1.00e+04
*U-235+ 1.00e+01 1.00e+04
*U-236 1.00e+01 1.00e+04
*U-237 1.00e+02 1.00e+06
U-238+ 1.00e+01 1.00e+04
U-nat 1.00e+00 1.00e+03
*U-239 1.00e+02 1.00e+06
*U-240 1.00e+03 1.00e+07
*U-240+ 1.00e+01 1.00e+06
*Np-237+ 1.00e+00 1.00e+03
*Np-239 1.00e+02 1.00e+07
*Np-240 1.00e+01 1.00e+06
*Pu-234 1.00e+02 1.00e+07
*Pu-235 1.00e+02 1.00e+07
*Pu-236 1.00e+01 1.00e+04
*Pu-237 1.00e+03 1.00e+07
Pu-238 1.00e+00 1.00e+04
Pu-239 1.00e+00 1.00e+04
*Pu-240 1.00e+00 1.00e+03
*Pu-241 1.00e+02 1.00e+05
*Pu-242 1.00e+00 1.00e+04
*Pu-243 1.00e+03 1.00e+07
*Pu-244 1.00e+00 1.00e+04
Am-241 1.00e+00 1.00e+04
*Am-242 1.00e+03 1.00e+06
*Am-242m+ 1.00e+00 1.00e+04
*Am-243+ 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-242 1.00e+02 1.00e+05
*Cm-243 1.00e+00 1.00e+04
Cm-244 1.00e+01 1.00e+04
*Cm-245 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-246 1.00e+00 1.00e+03
*Cm-247 1.00e+00 1.00e+04
*Cm-248 1.00e+00 1.00e+03
Bk-249 1.00e+03 1.00e+06
*Cf-246 1.00e+03 1.00e+06
*Cf-248 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-249 1.00e+00 1.00e+03
*Cf-250 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-251 1.00e+00 1.00e+03
Cf-252 1.00e+01 1.00e+04
*Cf-253 1.00e+02 1.00e+05
*Cf-254 1.00e+00 1.00e+03
*Es-253 1.00e+02 1.00e+05
Es-254 1.00e+01 1.00e+04
*Es-254m 1.00e+02 1.00e+06
*Fm-254 1.00e+04 1.00e+07
*Fm-255 1.00e+03 1.00e+06

*) Potenciálne použitie týchto rádionuklidov nie je známe.
01.01.1997
MATERSKÝ RÁDIONUKLID DCÉRSKY RÁDIONUKLID V DLHODOBEJ ROVNOVÁHE
Sr-90+ Y-90
Zr-93+ Nb-93m
Zr-97+ Nb-97
Ru-106+ Rh-106
CS-137+ Ba- 137m
Ce-134+ La- 134
Ce-144+ Pr-144
Ba-140+ La- 140
Bi-212+ Tl-208 (36), Po-212 (64)
Pb-210+ Bi-210, Po-210
Pb-212+ Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Rn-220+ Po-216
Rn-222+ Po-218, Pb-214, Po-214, Bi-214
Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-2 1 1 , Tl-207
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228+ Ac-228
Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-NAT Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
Th-234+ Pa-234m
Ac-227+ Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (36), Po-212 (64)
U-235+ Th-231
U-238+ Th-234, Pa-234m
U-NAT Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,
Po-210
U-240+ Np-240m
Np-237+ Pa-233
Am-242m+ Am-242
Am-243+ Np-239

+) Vzťahuje sa na dcérske nuklidy.
01.01.1997

Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.

01.01.1997

Limity ožiarenia

01.01.1997

l. Limity ožiarenia pracovníkov zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:

01.01.1997

a) efektívna dávka 20 mSv v kalendárnom roku,

01.01.1997

b) efektívna dávka 50 mSv v kalendárnom roku, pričom efektívna dávka za posledných päť rokov nesmie prekročiť l00 mSv,

01.01.1997

c) ekvivalentná dávka l50 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,

01.01.1997

d) ekvivalentná dávka 500 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.

01.01.1997

2. Limity ožiarenia mladistvých starších ako l6 rokov počas ich prípravy na výkon povolania zdrojmi ionizujúceho žiarenia sú:

01.01.1997

a) efektívna dávka 6 mSv v kalendárnom roku,

01.01.1997

b) ekvivalentná dávka 50 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,

01.01.1997

c) ekvivalentná dávka 150 mSv v koži a v končatinách v kalendárnom roku.

01.01.1997

3. Limit ožiarenia tehotných žien, ktoré pracujú so zdrojmi ionizujúceho žiarenia mimo kontrolovaného pásma, je ekvivalentná dávka l mSv v oblasti brucha alebo v dolnej časti trupu počas celého tehotenstva.

01.01.1997

4. Limity ožiarenia obyvateľstva sú:

01.01.1997

a) efektívna dávka l mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva,

01.01.1997

b) efektívna dávka 5 mSv v kalendárnom roku pre jednotlivca z obyvateľstva, pričom priemerná efektívna dávka v piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch nesmie prekročiť l mSv,

01.01.1997

c) ekvivalentná dávka l5 mSv v očnej šošovke v kalendárnom roku,

01.01.1997

d) ekvivalentná dávka 50 mSv v koži v kalendárnom roku,

01.01.1997

pričom pri uvádzaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska s otvorenými žiaričmi a uvádzaní tuhých rádioaktívnych odpadov do životného prostredia nesmú prekročiť

01.01.1997

a) efektívnu dávku 0,0l mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z obyvateľstva,

01.01.1997

b) kolektívnu efektívnu dávku l Sv v kalendárnom roku

01.01.1997

a pri vypúšťaní plynných a kvapalných rádioaktívnych látok do životného prostredia z jadrových zariadení nesmú prekročiť efektívnu dávku 0,25 mSv v kalendárnom roku u jednotlivca z kritickej skupiny obyvateľstva.

01.01.1997

Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.

01.01.1997

Limity uvádzania nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov do životného prostredia

01.01.1997

l. Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.

01.01.1997

2. Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov je 0,1 kBq/kg pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov. Táto aktivita sa vypočíta ako stredná hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony, pričom pre každý jednotlivý kus je 1 kBq/kg nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.

01.01.1997

3. Plošná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie alebo 30 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2, a 0,3 kBq/m2 vypočítaných ako stredná hodnota z plochy 0,03 m2 pre rádionuklidy emitujúce alfa žiarenie alebo 3 kBq/m2, ak kontaminovaná plocha nepresiahne 0,001 m2.

01.01.1997

4. Hmotnostná aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov pri ich úprave pretavbou na použitie na iné účely je 1 kBq/kg pre rádionuklidy emitujúce beta a gama žiarenie nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov. Táto aktivita sa vypočíta ako stredná hodnota z maximálnej hmotnosti jednej tony, pričom pre každý jednotlivý kus je 10 kBq/kg nad úrovňou prírodnej rádioaktivity podobných materiálov.

01.01.1997

5. Aktivita nízkoaktívnych kovových materiálov a nízkoaktívnych kovových odpadov použitých na pretavbu zo všetkých jadrových zariadení v jednej lokalite je 1 GBq za kalendárny rok.