Zákon č. 289/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 135/2000 Z. z., 467/2002 Z. z.)

Čiastka 97/1996
Platnosť od 15.10.1996
Účinnosť od 01.09.2002
01.01.1997

289

01.01.1997

ZÁKON

01.01.1997

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.1997

z 13. septembra 1996

01.01.1997

o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

01.01.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:01.01.1997

Čl. II

01.01.1997

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.1997

1. V § 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

01.01.1997

r) výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení.“.

01.01.1997

2. V prílohe č. 3 v SKUPINE 314: Ostatné sa vypúšťajú slová „Pestovateľské pálenie ovocia“.


01.01.1997

Čl. III

01.01.1997

Účinnosť

01.01.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.


01.01.1997

Michal Kováč v. r.

01.01.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1997

Vladimír Mečiar v. r.