Zákon č. 224/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

(v znení č. 171/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 79/1996
Platnosť od 25.07.1996
Účinnosť od 01.05.2005
Redakčná poznámka

okrem čl. II bod 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

01.01.1997

224

01.01.1997

ZÁKON

01.01.1997

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.1997

z 2. júla 1996,

01.01.1997

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

01.01.1997

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1997

Čl. III

01.01.1997

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa mení takto:

01.01.1997

V sadzobníku správnych poplatkov položka 109 znie:

01.01.1997

„Položka 109

01.01.1997

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ...... 40 000 Sk

01.01.1997

Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.

01.01.1997

b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov ............................... 1 000 Sk“.


01.01.1997

Čl. IV

01.01.1997

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a týmto zákonom.

01.01.1997

Čl. V

01.01.1997

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997 okrem čl. II bod 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


01.01.1997

Michal Kováč v. r.

01.01.1997

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1997

Vladimír Mečiar v. r.