01.05.1996

129

01.05.1996

ZÁKON

01.05.1996

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.05.1996

z 27. marca 1996

01.05.1996

o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá

01.05.1996

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.2007

§ 1

01.07.2007

Predmet úpravy

01.07.2007

(1) Tento zákon upravuje opatrenia na urýchlenie majetkovoprávneho vyporiadania a na prípravu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí1) (ďalej len „diaľnica”) uvedených v odseku 2.

01.07.2007

(2) Opatrenia podľa tohto zákona sa vzťahujú na

01.07.2007

a) dokončenie rozostavaných stavieb diaľnic uvedených v prílohe č. 1,

01.07.2007

b) pripravované stavby diaľnic uvedené v prílohe č. 2,

01.07.2007

c) doplnenie alebo úpravu prevádzkovaných diaľnic o stavby, ktorých potreba vyplynula z prevádzky alebo zo zmeny technických noriem, najmä na rozšírenie o ďalší jazdný pruh, na stavby a zmeny stavieb križovatiek, privádzačov, odpočívadiel a premostení a na umiestnenie a montáž zariadení a konštrukcií potrebných na prevádzku diaľnice,

01.07.2007

d) vyvolané úpravy elektrického, telekomunikačného, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia alebo zariadenia na rozvod tepla alebo vykurovacích plynov, ktoré sú stavbou diaľnice priamo dotknuté z dôvodu riešenia styku diaľnice s inými komunikáciami, s dráhami, s inými vedeniami každého druhu, s vodami a s inými dielami,1a) ak je potrebné ich vybudovať súčasne s diaľnicou podľa písmen a) a b) alebo s doplnením alebo úpravou prevádzkovanej diaľnice podľa písmena c).

01.07.2007

§ 1a

01.07.2007

Územný plán

01.07.2007

Umiestnenie stavby diaľnice sa v územnom pláne obce vyznačí na základe jej technického riešenia v mierke M 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci.

01.05.1996

§ 2

01.05.1996

Územné konanie a územnoplánovacie podklady

01.07.2007

(1) Ak sa podmienky na umiestnenie stavby diaľnice neriešia schváleným územným plánom zóny, uskutoční sa územné konanie podľa osobitného predpisu,2) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.07.2007

(2) Ak ku dňu začatia územného konania nie je schválený územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne nie je diaľnica umiestnená na základe technického riešenia podľa § 1a, podkladom na vydanie územného rozhodnutia je okrem podkladov podľa osobitného zákona3) aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou Slovenskej republiky.

01.07.2007

(3) V návrhu na začatie konania navrhovateľ neuvádza zoznam účastníkov konania ani druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov.5)

01.07.2007

(4) Stavebný úrad nariadi ústne konanie alebo miestne zisťovanie6) iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho konania alebo miestneho zisťovania.

01.05.1996

§ 3

01.07.2007

Odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

01.07.2007

Účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ak ide o pozemok, ktorý je podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu (ďalej len „diaľničný stavebný pozemok“), je len žiadateľ.7)

01.05.1996

§ 4

01.07.2007

Vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov

01.07.2008

Účastníkom konania o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, je navrhovateľ. Na vyňatie a obmedzenie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa nie je potrebný súhlas vlastníka alebo správcu lesného pozemku so zámerom podľa osobitného predpisu8) ak ide o diaľničný stavebný pozemok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí alebo obmedzení využívania určí navrhovateľovi primeranú lehotu na uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.

01.05.1996

§ 5

01.05.1996

Pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom

01.05.1996

(1) Diaľničný stavebný pozemok, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom9) na základe schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov.10)

01.05.1996

(2) Diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá Slovenský pozemkový fond,11) možno zapísať do katastra nehnuteľností záznamom aj pred schválením registra obnovenej evidencie pozemkov na návrh Slovenského pozemkového fondu pri dodržiavaní podmienok podľa odseku 3.

01.05.1996

(3) Písomný návrh na vykonanie záznamu podľa odseku 2 obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.12) Namiesto schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov sa s návrhom predloží dôkaz o zisťovaní vlastníka diaľničného stavebného pozemku. Dôkazom je verejná vyhláška s výzvou na prihlásenie sa vlastníka diaľničného stavebného pozemku, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli v obci, v ktorej je diaľničný stavebný pozemok.

01.05.1996

§ 7

01.05.1996

Prevod vlastníctva

01.07.2007

(1) Slovenský pozemkový fond odplatne prevedie vlastníctvo k diaľničnému stavebnému pozemku, ktorý spravuje,11) na stavebníka diaľnice.

01.07.2007

(2) Diaľničný stavebný pozemok a stavba na ňom, ktoré ku dňu právoplatnosti územného rozhodnutia neboli vydané oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,16) povinná osoba odplatne prevedie na stavebníka diaľnice. Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu na ňom sa určí ako trhová cena podľa znaleckého posudku.

01.07.2007

(3) Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu podľa odseku 2 sa zaplatí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu. Ak to nie je možné,

01.05.1996

a) cena sa vyplatí Slovenskému pozemkovému fondu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá,11)

01.05.1996

b) zloží sa do úschovy súdu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok alebo o stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom súdneho konania.17)

01.07.2007

(4) Ustanovenia osobitných predpisov o finančnej náhrade18) sa na prevod podľa odseku 2 nepoužijú.

01.07.2007

(5) Diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom vo vlastníctve štátu, ktorý nie je v správe nijakého správcu, prevedie orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí správa majetku štátu podľa osobitného predpisu,18a) odplatne do vlastníctva stavebníka diaľnice za trhovú cenu podľa znaleckého posudku.

01.05.1996

§ 8

01.05.1996

Vyvlastnenie

01.05.1996

(1) Ak stavebník diaľnice nezískal diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom dohodou alebo iným spôsobom, vyvlastní sa na jeho návrh. Na vyvlastnenie sa použijú všeobecné predpisy o vyvlastnení,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.07.2007

(2) Správny orgán v konaní o vyvlastnenie diaľničného stavebného pozemku zisťuje, či je preukázaný verejný záujem20) na vyvlastnení a či sú splnené podmienky vyvlastnenia,21) a rozhoduje o náhrade za vyvlastňované pozemky, ktoré tvoria diaľničný stavebný pozemok, vrátane stavieb na nich.

01.12.2013

(3) Ak v konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej trhovej cene určenej znaleckým posudkom.23) S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd. Požiadavku na vyššiu náhradu voči stavebníkovi možno uplatniť na súde v lehote do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, inak toto právo zanikne. Stavebník diaľnice je povinný určenú náhradu za vyvlastnenie vyplatiť vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení stavebníkovi.

13.12.2008

(4) Stavebník diaľnice vyplatí náhradu za vyvlastnenie spôsobom dohodnutým s vyvlastneným.

13.12.2008

(5) Ak ide o diaľničný stavebný pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve štátu a nebol vydaný oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,20) sú účastníkmi vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond.


01.05.1996

§ 9

01.05.1996

Prechodné ustanovenie

01.05.1996

Konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.

01.07.2007

§ 9a

01.07.2007

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2007

01.07.2007

Konanie začaté do 30. júna 2007 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2007.

01.05.1996

§ 10

01.05.1996

Účinnosť

01.05.1996

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


01.05.1996

Michal Kováč v. r.

01.05.1996

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.1996

Vladimír Mečiar v. r.


01.07.2007

Príloha č. 1

01.07.2007

k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.

01.07.2007

ROZOSTAVANÉ STAVBY DIAĽNIC

01.07.2007

D 1 Bratislava Viedenská cesta – Bratislava – Prístavný most

01.07.2007

D 1 Bratislava – Mierová ulica – Senecká cesta

01.07.2007

D 1 Ladce – Sverepec

01.07.2007

D 1 Vrtižer – Hričovské Podhradie

01.07.2007

D 1 Hybe – Jánovce

01.07.2007

D 1 Svinia – Prešov-západ

01.07.2007

D 2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty

01.07.2007

D 3 Hričovské Podhradie – Žilina

01.07.2007

R 1 Budča – Kováčová

01.07.2007

R 2 Ožďany – preložka

01.07.2007

R 2 Figa – obchvat

01.07.2007

R 2 Tornaľa – preložka

01.07.2007

R 3 Oravský Podzámok – Horná Lehota

01.07.2007

Príloha č. 2

01.07.2007

k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.

01.07.2007

PRIPRAVOVANÉ STAVBY DIAĽNIC

01.07.2007

D 1 Sverepec – Ivachnová

01.07.2007

D 1 Jánovce – Svinia

01.07.2007

D 1 Prešov-západ – štátna hranica s Ukrajinou

01.07.2007

D 3 Žilina – štátna hranica s Poľskou republikou

01.07.2007

D 4 Bratislava-Jarovce – napojenie na D 1 – Stupava – napojenie na D 2 – štátna hranica s Rakúskou spolkovou republikou

01.07.2007

R 1 Nitra – Tekovské Nemce

01.07.2007

R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie

01.07.2007

R 2 štátna hranica s Českou republikou – Prievidza – Žiar nad Hronom

01.07.2007

R 2 Zvolen – Ožďany – Figa

01.07.2007

R 2 Tornaľa – Košické Oľšany

01.07.2007

R 3 štátna hranica s Poľskou republikou – Oravský Podzámok

01.07.2007

R 3 Horná Lehota – štátna hranica s Maďarskou republikou

01.07.2007

R 4 štátna hranica s Poľskou republikou – Prešov – štátna hranica s Maďarskou republikou

01.07.2007

R 5 Svrčinovec – štátna hranica s Českou republikou

01.07.2007

R 6 Beluša – Púchov – štátna hranica s Českou republikou

01.07.2007

R 7 Bratislava – Nové Zámky – Lučenec

13.12.2008

R1 Banská Bystrica – Ružomberok

13.12.2008

R8 Partizánske – Topoľčany – Nitra

Poznámky pod čiarou

01.07.2007

1) § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.07.2007

1a) § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.2007

2) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.07.2007

3) § 37 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 15 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.07.2007

5) § 35 ods. 1 a § 38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.05.1996

6) § 36 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.07.2007

7) § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.

01.07.2008

8) § 7 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

01.05.1996

9) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

01.05.1996

10) § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

01.05.1996

11) § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.

01.05.1996

12) § 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

01.05.1996

16) Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.

01.07.2016

17) § 359 Civilného mimosporového poriadku.

01.05.1996

18) § 13 zákona č. 87/1991 Zb.§ 14 zákona č. 229/1991 Zb.

01.07.2007

18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.05.1996

19) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z.

01.07.2007

20) § 108 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.2007

21) § 110 zákona č. 50/1976 Zb.

01.07.2007

22) § 48 zákona č. 71/1967 Zb.

01.07.2007

23) § 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.