Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1995>Predpis č. 302/1995 Z. z.

Predpis č. 302/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Zo dňa13.12.1995
Čiastka100/1995
Platnosť od29.12.1995
Účinnosť od01.01.1996
Zrušené od23.01.1998 (15/1998 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 19.05.2012)

Aktuálne znenie


302

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 13. decembra 1995

o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Tovar a služby s výnimkou tovaru, ktorý nemá obchodný charakter1) (ďalej len „tovar“), uvedené v prílohách A, B, C, D a E tejto vyhlášky sa môžu doviezť do Slovenskej republiky alebo vyviezť zo Slovenskej republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“); licenciu udeľuje Ministerstvo hospodárstva (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Licencia na vývoz tovaru uvedeného v odseku 1 sa vyžaduje aj na tovar pochádzajúci z Českej republiky, ak ide o vývoz mimo územia colnej únie.1a)

(3) Licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II tejto vyhlášky sa udeľujú automaticky (ďalej len „automatické licencie“); udeľujú sa každému žiadateľovi na určitý druh tovaru v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období a slúžia na evidenciu. Neautomatické licencie na dovoz a vývoz tovaru uvedeného v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 ministerstvo udelí po predchádzajúcom prerokovaní s Ministerstvom pôdohospodárstva.

(4) Na udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v ostatných prílohách (ďalej len „neautomatické licencie“) žiadateľ nemá právny nárok. Neautomatické licencie sa udeľujú na určitý tovar v určitom množstve alebo hodnote a v určenom časovom období tak, aby dovoz alebo vývoz tovaru bol v súlade s medzinárodnými záväzkami a obchodnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a aby súhrn povoleného množstva alebo hodnoty určitého tovaru nepresiahol ročný limit, ktorý bol určený po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Tieto limity sa môžu v priebehu roka upraviť po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 2

(1) Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohách A a B na dovoz alebo vývoz, ak ide o

a) vzorky,

b) tovar určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, uskladňovanie v colnom sklade alebo na dočasné použitie;2) to neplatí pre tovar uvedený v colnom sadzobníku3) pod číslami 01 až 24 a 4401 až 4403 prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a pre spätný vývoz tovaru dovezeného z Českej republiky, ak je miesto určenia tohto tovaru v inom štáte ako v Českej republike,

c) tovar, ktorý je súčasťou investičných celkov vrátane stavebných prác,

d) reklamovaný chybný tovar,

e) tovar, ktorý je náhradou za reklamovaný chybný tovar.

(2) Licencia sa nevyžaduje pri tovare uvedenom v prílohe C časť I

a) na vývoz do Španielska, ak miestom určenia sú Kanárske ostrovy, Ceuta a Melilla,

b) na vývoz tovaru určeného do colných skladov s následným vývozom okrem vývozu do Európskej únie, Turecka, Nórska, USA a Kanady,

c) na dovoz alebo vývoz tovaru určeného na účely uvedené v odseku 1 písm. b), d) a e).

(3) Licencia sa nevyžaduje na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe E, ak

a) je určený na aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk,

b) je prepustený do režimu dočasného použitia a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy,

c) má spotrebný charakter a je určený na použitie pri medzinárodných vojenských cvičeniach alebo na použitie v rámci mandátu mierových operácií Organizácie Spojených národov, alebo je určený na odskúšanie a deklarantom je ústredný orgán štátnej správy.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie licencie musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

b) identifikačné číslo žiadateľa,

c) výpis z obchodného registra alebo doklad o živnostenskom, prípadne inom oprávnení na podnikateľskú činnosť,

d) identifikačné číslo, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania tuzemského dodávateľa, ak žiadateľ nie je výrobcom vyvážaného tovaru,

e) položku colného sadzobníka dovážaného alebo vyvážaného tovaru,3)

f) názov tovaru, jeho množstvo a colnú hodnotu,

g) navrhovanú dobu platnosti licencie,

h) názov štátu určenia vývozu tovaru alebo štátu pôvodu tovaru pri dovoze,

i) cenu za jednotku množstva dovážaného alebo vyvážaného tovaru v slovenských korunách FCO slovenská hranica.

(2) Pri tovare uvedenom v prílohe E treba pri dovoze uviesť aj identifikačné číslo tuzemského odberateľa, pri vývoze názov a sídlo zahraničného odberateľa a potvrdenie o konečnom užívateľovi.

(3) K žiadosti o udelenie licencie treba priložiť kúpnu alebo inú zmluvu o dodávke tovaru uzavretú so zahraničným dodávateľom alebo odberateľom.

(4) Vzory žiadostí sú uvedené v prílohách F, G, H, CH a I tejto vyhlášky.

(5) Žiadosti o udelenie licencie vyplnené v plnom rozsahu podľa predtlače sa predkladajú ministerstvu.

(6) K žiadosti o udelenie licencie na dovoz tovaru žiadateľ priloží doklady potvrdzujúce jeho akosť a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov4).

§ 4

(1) Predkladanie žiadostí o udelenie automatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť II a v prílohe B časť II a o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C, D a E nie je časovo obmedzené.

(2) Žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I sa predkladajú na jednotlivé štvrťroky kalendárneho roku, a to do 15 dní pred začiatkom každého tohto obdobia.

(3) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie automatickej licencie je 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.

(4) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe A časť I a v prílohe B časť I je 15 dní od začiatku príslušného štvrťroka kalendárneho roku.

(5) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohách C a D je 30 dní od doručenia žiadosti.

(6) Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie neautomatickej licencie na tovar uvedený v prílohe E je 60 dní od doručenia žiadosti.

(7) Udelené licencie nemožno previesť na iné osoby.

(8) Zamietnutie žiadosti o udelenie licencie ministerstvo odôvodní.

(9) Žiadateľ zodpovedá za dodržiavanie podmienok uvedených v licencii.

§ 5

Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia na vývoz alebo dovoz tovaru, je povinný do 15 dní odo dňa, keď sa dozvie o okolnostiach brániacich vykonaniu dovozu alebo vývozu, oznámiť túto skutočnosť ministerstvu.

§ 6

(1) Ministerstvo licenciu udelenú na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohe A časť I, v prílohe B časť I a v prílohách C, D a E odníme, ak

a) bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo

b) to vyžadujú obchodnopolitické, ekologické, zdravotné, bezpečnostné alebo iné dôležité záujmy Slovenskej republiky, alebo

c) neboli dodržané podmienky v nej ustanovené, alebo

d) nastala skutočnosť uvedená v § 5.

(2) Ministerstvo môže licenciu udelenú na dovoz tovaru uvedeného v prílohe A časť II a v prílohe B časť II odňať, ak

a) bola udelená na základe nepravdivých údajov alebo

b) neboli dodržané podmienky v nej ustanovené.

(3) Ministerstvo odníme udelenú licenciu, ak žiadateľ, ktorému bola licencia udelená, porušil pri vykonávaní dovozu alebo vývozu, alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 7

(1) Pri prepúšťaní tovaru do určeného colného režimu súčasne s podaním colného vyhlásenia deklarant predloží colným orgánom originál licencie a ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v licencii ako podmienka na prepustenie tovaru. Bez predloženia týchto dokladov colné orgány neprepustia deklarovaný tovar do navrhovaného režimu.

(2) Colný orgán pri prepúšťaní deklarovaného tovaru do navrhovaného režimu na rubovej strane licencie deklarantovi potvrdí množstvo a hodnotu skutočne prepusteného tovaru vyznačeného v licencii.

(3) Držiteľ licencie vráti licenciu ministerstvu do 15 dní od skončenia jej platnosti alebo vyčerpania v nej určeného množstva alebo hodnoty tovaru.

§ 8

Žiadosti o udelenie licencie na dovoz alebo vývoz tovaru uvedeného v prílohách tejto vyhlášky s výnimkou prílohy E na prvý štvrťrok 1996 sa predkladajú do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 315/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 17/1995 Z. z.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1996.


Ján Ducký v. r.


Príloha A vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka

Názov tovaru

Merná

Ročné

Štát pôvodu

colného

jednotka

množstvo

sadzobníka

2202

voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009

hl450 000ČR
2203 00pivo zo sladuhl532 000ČR

2701

čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia

tona

4 000 000

okrem EÚ, EZVO a ČR4)

2702

hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu

tona

300 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Merná jednotka

Štát pôvodu

Poľnohospodárske a potravinárske výrobky

0102 90

ostatný živý hovädzí dobytok

tona

všetky štáty

0103 91

ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg

tona

všetky štáty

0103 92

ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg

tona

všetky štáty

0104

ovce a kozy - živé

tona

všetky štáty okrem ČR

0105

kohúty, sliepky, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

tona

všetky štáty

 

- živé, domáce

   

0201

hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené

tona

všetky štáty

0202

hovädzie mäso, mrazené

tona

všetky štáty

0203

bravčové mäso, čerstvé, chladené i mrazené

tona

všetky štáty

0204

baranie alebo kozie mäso, čerstvé, chladené alebo

tona

Bulharsko

 

mrazené

   
 

baranie a jahňacie mäso:

tona

všetky štáty okrem ČR

0204 10 00

     

0204 21 00

     

0204 22

     

0204 30 00

     

0204 41 00

     

0204 42

     

0204 43

     

0206

jedlé droby

tona

všetky štáty okrem ČR

0207

mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105, čerstvé, chladené

tona

všetky štáty

 

alebo mrazené

   

020900 11 až

bravčové sadlo a slanina

tona

všetky štáty okrem ČR

0299 00 30

     

0210

mäso a droby, nasolené alebo v slanom náleve,

tona

všetky štáty okrem ČR

 

sušené alebo údené, múčky a prášky jedlé, z mäsa alebo

   
 

z drobov

   

0301 93 00

živé ryby - kapry

tona

všetky štáty okrem ČR

0401

mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce

tona

všetky štáty

 

pridaný cukor ani iné sladidla

   

0402

mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce prídavok

tona

všetky štáty

 

cukru alebo iných sladidiel

   

0403

cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné

tona

všetky štáty

 

skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež

   
 

zahustené alebo s prídavkom cukru alebo iných

   
 

sladidiel, alebo ochutené, alebo s prídavkom ovocia,

   
 

orechov alebo kakaa

   

0404

srvátka, tiež zahustená alebo s prídavkom cukru alebo

tona

všetky štáty

 

iných sladidiel; výrobky zo zložiek prírodného mlieka, tiež

   
 

s prídavkom cukru alebo iných sladidiel, inde neuvedené

   
 

ani nezahrnuté

   

0405

maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; nátierky

tona

všetky štáty

 

z mliečnych tukov

   

0406

syry a tvaroh

tona

všetky štáty

0409 00 00

prírodný med

tona

všetky štáty okrem ČR

0602 20

stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých

ks

všetky štáty okrem ČR

 

druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy

   

0602 30 00

rododendrony a azalky, tiež vrúblované

ks

všetky štáty okrem ČR

0602 40

ružové kríky, tiež vrúblované

ks

všetky štáty okrem ČR

0602 90 41

lesné stromy

ks

všetky štáty okrem ČR

0602 90 45

koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov

ks

všetky štáty okrem ČR

 

a kríčkov - okrem lesných

   

0602 90 49

stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než

ks

všetky štáty okrem ČR

 

koreňovité odrezky a mladé rastliny

   

0603

rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo

ks

všetky štáty

 

na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené,

   
 

napustené alebo inak upravené

   

0701

zemiaky, čerstvé alebo chladené

tona

všetky štáty

0702 00

paradajky, čerstvé alebo chladené

tona

všetky štáty okrem ČR

0703 10 19

ostatná cibuľa

tona

Bulharsko

0703 10 90

šalotka

tona

Bulharsko

0703 20 00

cesnak

tona

Bulharsko

0703 90 00

pór a iná cesnakovitá zelenina

tona

Bulharsko

0704 90 10

kapusta biela, kapusta červená

tona

všetky štáty okrem ČR

0706 90 05 a

hľuzový zeler (od 1. 10. do 30. 4.)

tona

všetky štáty okrem ČR

0706 90 17

     

0706 90 30

chren

tona

všetky štáty okrem ČR

0706 90 90

ostatné jedlé hľuzy a korene

tona

všetky štáty okrem ČR

0707 00

uhorky, nakladačky, čerstvé alebo chladené

tona

všetky štáty okrem ČR

0708

strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené

tona

všetky štáty

0709 51 10

huby rodu Agaricus (šampiňóny)

tona

Bulharsko

0709 60 10 a

sladká paprika

tona

Bulharsko

0709 60 99

     

0710

zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, zmrazená

tona

všetky štáty

0711

zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave

tona

všetky štáty

 

nevhodná na používanie

   

0712

zelenina sušená, tiež rozrezaná na kúsky alebo

tona

všetky štáty

 

na plátky, drvená alebo v prášku, ale inak

   
 

neupravená

   

0803 00

banány (vrátane plantajnov), čerstvé alebo sušené

tona

všetky štáty

0805

citrusové plody, čerstvé alebo sušené

tona

všetky štáty

0806

hrozno, čerstvé alebo sušené

tona

všetky štáty

0807 11 00

vodné melóny

tona

Bulharsko

0807 19 00

ostatné melóny

tona

Bulharsko

0808

jablká, hrušky a dule, čerstvé

tona

všetky štáty

0809 10

marhule

tona

všetky štáty okrem ČR

0809 20

čerešne, višne

tona

Bulharsko

0809 30

broskyne vrátane nektarínok

tona

všetky štáty okrem ČR

 

slivky:

tona

všetky štáty okrem ČR

0809 40 10

     

0809 40 20

     

0809 40 30

     

0809 40 40

     

0809 40 90

trnky

tona

Bulharsko

0810

ostatné ovocie, čerstvé

tona

všetky štáty

0811

ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare,

tona

všetky štáty

 

mrazené, tiež s prídavkom cukru alebo Iných sladidiel

   

0812

ovocie a orechy, dočasne konzervované

tona

všetky štáty

0904 20 90

korenie - drvené alebo v prášku

tona

všetky štáty okrem ČR

1001

pšenica a súraž

tona

všetky štáty

1002 00 00

raž

tona

všetky štáty

1003 00

jačmeň

tona

všetky štáty

1004 00 00

ovos

tona

všetky štáty

1005

kukurica

tona

všetky štáty

1008

pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilie

tona

všetky štáty

1101 00

pšeničná múka alebo múka zo súraže

tona

všetky štáty

1102

obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže

tona

všetky štáty

1103

krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia

tona

všetky štáty

 

v tvare valčekov, guľôčok a v podobných tvaroch

   

1104

obilné zrná inak spracované s výnimkou ryže čísla1006;

tona

všetky štáty

 

obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté

   

1105

múka, krupica, vločky, granuly, pelety a prášok

tona

všetky štáty okrem ČR

 

zo zemiakov

   

1106

múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713,

tona

všetky štáty

 

zo sága alebo z koreňov a hľúz čísla 0714, alebo

   
 

z výrobkov kapitoly 8

   

1107

slad, tiež pražený

tona

všetky štáty

1108

škroby; inulín

tona

všetky štáty

1205 00

semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené

tona

všetky štáty

1206 00

semená slnečnice, tiež drvené

tona

všetky štáty

1209 99 10

semená lesných stromov

tona

všetky štáty okrem ČR

1210

chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež drvené;

tona

všetky štáty okrem ČR

 

lupulín

   

1212 91

cukrová repa

tona

všetky štáty

1512

slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich

tona

všetky štáty

 

frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené

   

1514

repkový alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež

tona

všetky štáty

 

rafinované, ale chemicky neupravené

   

1515

ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového

tona

všetky štáty

 

oleja) a ich frakcie, tuhé, tiež rafinované, ale chemicky

   
 

neupravené

   

1516

tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie,

tona

všetky štáty

 

čiastočne alebo úplne hydrogenované,

   
 

interesterifikované, reesterifikované alebo

   
 

elaidinizované, tiež rafinované, ale inak

   
 

neupravené

   

1517

margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych

tona

všetky štáty

 

tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov,

   
 

iné ako pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516

   

1601 00

párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z

tona

všetky štáty

 

krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov

   

1602

iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo z krvi

tona

všetky štáty

1701

trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza,

tona

všetky štáty

 

v pevnom stave

   

1702 30 až

glukóza, glukózový sirup a izoglukóza

tona

všetky štáty okrem ČR

1702 40

     

1703

melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru

tona

všetky štáty

1704

cukrovinky bez kakaa (vrátane bielej čokolády)

tona

všetky štáty

1806

čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce

tona

všetky štáty

 

kakao

   

1901 90 11

sladový výťažok s obsahom 90 % alebo väčším

tona

všetky štáty okrem ČR

 

hmotnosti suchého výťažku

   

1902

cestoviny

tona

všetky štáty

1904 10 a

výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením

tona

všetky štáty okrem ČR

1904 20

     

1905

pekársky tovar, jemné alebo trvanlivé pečivo, tiež

tona

všetky štáty

 

s pridaním kakaa

   

2001

zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín,

tona

všetky štáty

 

pripravené alebo konzervované v octe

   

2002

paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako

tona

Bulharsko

 

v octe alebo v kyseline octovej

   

2004

ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak

tona

všetky štáty

 

ako v octe, mrazená, iná ako výrobky čísla 2006

   

2005 10 00

homogenizovaná zelenina, pripravená alebo

tona

Bulharsko

 

konzervovaná inak ako v octe

   

2005 20

zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe

tona

Bulharsko

2005 40 00

hrach, pripravený alebo konzervovaný inak ako v octe

tona

Bulharsko

2005 51 00 a

fazuľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe

tona

Bulharsko

2005 59 00

     

2005 60 00

špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe

tona

Bulharsko

2005 80 00

sladká kukurica, pripravená alebo konzervovaná inak

tona

Bulharsko

 

ako v octe

   

2005 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo

tona

Bulharsko

 

konzervované inak ako v octe

   

2007

zaváraniny, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové

tona

všetky štáty

 

pretlaky a pasty, pripravené varením, tiež osladené

   

2008

ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené

tona

všetky štáty

 

alebo konzervované, tiež s prísadou cukru alebo iných

   
 

sladidiel, alebo alkoholu, inde neuvedené

   

2009

ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové

hl

všetky štáty

 

šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež

   
 

s prísadou cukru alebo iných sladidiel

   

2101

výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté

hl

všetky štáty okrem ČR

 

a prípravky na základe týchto výrobkov

   

2102 10

aktívne kvasnice

tona

všetky štáty okrem ČR

2103

prípravky na omáčky a pripravené omáčky; korenisté

hl

všetky štáty

 

zmesi a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múčka

   
 

a pripravená horčica

   

2104

prípravky na polievky a na bujóny, pripravené polievky

tona

všetky štáty

 

a bujóny; homogenizované zložené potravinové prípravky

   

2105 00

zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa

 

tona všetky štáty

2106

potravinové prípravky inde neuvedené ani nazahrnuté

tona

všetky štáty

2201

voda vrátane minerálnych vôd prírodných

hl

všetky štáty

 

alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru

   
 

alebo iných sladidiel, nearomatizovaná;

   
 

ľad a sneh

   

2202

voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek, s prídavkom

hl

všetky štáty okrem ČR

 

cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné

   
 

nealkoholické nápoje s výnimkou ovocných alebo

   
 

zeleninových štiav čísla 2009

   

2203 00

pivo zo sladu

hl

všetky štáty okrem ČR

2204

víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného

hl

všetky štáty

 

alkoholom; hroznový mušt, iný ako čísla 2009

   

2205

vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené

hl

všetky štáty

 

bylinami alebo inými aromatickými látkami

   

2206 00

ostatné kvasené (fermentované) nápoje; zmesi kvasených

hl

všetky štáty

 

(fermentovaných) nápojov a zmesi kvasených

   
 

(fermentovaných) nápojov s nealkoholickými nápojmi,

   
 

inde neuvedené

   

2207

etylalkohol nedenaturovaný s objemovým

LPA

všetky štáty

 

alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac;

   
 

etylalkohol a ostatné liehoviny denaturované,

   
 

s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

   

2208

etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholickým

LPA

všetky štáty

 

titrom menším ako 80 % vol. ; destiláty, likéry a ostatné

   
 

liehové nápoje

   

2304 00 00 až

pokrutiny a iný pevný odpad

tona

všetky štáty

2306

     

2309

prípravky používané na výživu zvierat

tona

všetky štáty

Tabak a vyrobené tabakové náhradky

2401

nespracovaný tabak; tabakový odpad

tona

všetky štáty

2402

cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos)

ks

všetky štáty

 

a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

   

2403

ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky;

ks

všetky štáty

 

„homogenizovaný" alebo „rekonštituovaný" tabak;

   
 

tabakové výťažky a esencie

   

Nerastné suroviny a výrobky

2501 00 91

soľ vhodná na ľudskú výživu

tona

všetky štáty okrem ČR

2507 00 20

kaolín

tona

všetky štáty okrem ČR

2507 00 80

ostatné kaolinické íly

tona

všetky štáty okrem ČR

2519 90 10

oxid horečnatý, iný ako pražený prírodný uhličitan

tona

všetky štáty okrem ČR

 

horečnatý

   

2523 10 00

cementové slinky

tona

všetky štáty okrem ČR

2523 21 00

portlandský cement - biely, tiež umelo farbený

tona

všetky štáty okrem ČR

2523 29 00

portlandský cement - šedý

tona

všetky štáty okrem ČR

2702

hnedé uhlie, tiež aglomerané, okrem gagátu

tona

ČR, EÚ, EZVO

2704 00 11

koks a polokoks z uhlia - na výrobu elektród

tona

všetky štáty okrem ČR

2704 00 19

koks a polokoks z uhlia - ostatný

tona

všetky štáty okrem ČR

2709 00 90

ropa

tona

všetky štáty okrem ČR

Ropné produkty

2710 00 27 až

benzíny

tona

všetky štáty okrem ČR

2710 00 39

     
 

stredné oleje:

tona

všetky štáty okrem ČR

2710 00 41

určené na špecifické spracovanie

   

2710 00 45

určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako

   
 

je stanovený pre podpoložku 2710 00 41

   

2710 00 51

kerozín - palivo pre prúdové motory

tona

všetky štáty okrem ČR

 

ťažké oleje - plynové:

tona

všetky štáty okrem ČR

2710 00 61

určené na špecifické spracovanie

   

2710 00 65

určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako

   
 

je stanovený pre podpoložku 2710 00 61

   

2710 00 66

na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0, 05 %

   

2710 00 67

na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0, 05 %, ale

   
 

nepresahujúcim 0,2 %

   

2710 00 68

na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %

   

2710 00 69

na iné účely (motorová nafta)

   
 

ťažké oleje - vykurovacie:

tona

všetky štáty okrem ČR

2710 00 71

určené na špecifické spracovanie

   

2710 00 72

určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako

   
 

je stanovený pre podpoložku 2710 00 71

   
 

vykurovacie oleje na iné účely:

tona

všetky štáty okrem ČR

2710 00 74

s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti

   

2710 00 76

s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim

   
 

2 % hmotnosti

   

2710 00 77

s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim

   
 

2,8 % hmotnosti

   

2710 00 78

s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti

   
 

mazacie oleje:

tona

všetky štáty okrem ČR

2710 00 81

určené na špecifické spracovanie

   

2710 00 83

určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako

   
 

je stanovený pre podpoložku 2710 00 81

   

2710 00 85

určené na vytváranie zmesí

   

2710 00 87

motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie

   
 

oleje pre turbíny

   

2710 00 88

kvapalné oleje na hydraulické účely

   

2710 00 89

biele oleje, kvapalný parafín

   

2710 00 92

prevodové oleje a redukčné oleje

   

2710 00 94

prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní

   
 

odliatkov z foriem, antikorózne oleje

   

2710 00 96

elektrické izolačné oleje

   

2710 00 98

ostatné mazacie oleje a ostatné oleje

   

Plyn a elektrická energia

2711 11 00

zemný plyn skvapalnený

tona

všetky štáty okrem ČR

2711 21 00

zemný plyn v plynnom stave

tis. m3

všetky štáty okrem ČR

2716 00 00

elektrická energia

MWh

všetky štáty okrem ČR

Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu

2804 69 00

kremík

tona

všetky štáty okrem ČR

2815 12 00

hydroxid sodný vo vodnom roztoku

tona

všetky štáty okrem ČR

2817 00 00

oxid zlnočnatý, peroxid zinku

tona

všetky štáty okrem ČR

2849 10 00

karbid vápnika

tona

všetky štáty okrem ČR

2914 22 00

cyklohexanón a metylcyklohexanóny

tona

všetky štáty okrem ČR

2921 41 00

anilín a jeho soli

tona

všetky štáty okrem ČR

2933 71 00

kaprolaktám

tona

všetky štáty okrem ČR

3102 10

močovina, tiež vo vodnom roztoku

tona

všetky štáty okrem ČR

3102 30

dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku

tona

všetky štáty okrem ČR

3102 40

zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým

tona

všetky štáty okrem ČR

 

alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nieje hnojivom

   

3105 20

minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri

tona

všetky štáty okrem ČR

 

hnojive prvky: dusík, fosfor a draslík

   

3505 10

dextríny a iné modifikované škroby

tona

všetky štáty okrem ČR

3605 00 00

zápalky; iné ako pyrotechnické výrobky čísla 3604

Sk

všetky štáty okrem ČR

3904

polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov

tona

všetky štáty okrem ČR

 

v primárnych formách (PVC)

   

ex3920 10

fólie z polymérov etylénu

tona

všetky štáty okrem ČR

ex3920 20

fólie z polymérov propylénu

tona

všetky štáty okrem ČR

ex3920 71

fólie z regenerovanej celulózy

tona

všetky štáty okrem ČR

ex3920 73

fólie z acetátovej celulózy

tona

všetky štáty okrem ČR

ex3920 79 00

fólie z ostatných derivátov celulózy

tona

všetky štáty okrem ČR

4011 10 00

nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá

ks

všetky štáty okrem ČR

 

vrátane kombinovaných

   

4011 20

nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily

ks

všetky štáty okrem ČR

4012 10 30

protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá

ks

všetky štáty okrem ČR

4012 10 50

protektorované pneumatiky na autobusy

ks

všetky štáty okrem ČR

 

a nákladné automobily

   

4012 20 90

použité pneumatiky ostatné

ks

všetky štáty okrem ČR

4104

vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koni a iných

m2

všetky štáty okrem ČR

 

nepárnokopytníkov

   
 

syntetický hodváb z polyamidov:

tona

všetky štáty okrem ČR

5402 10

     

5402 31

     

5402 32 00

     

5402 41

     

5402 51

     

5402 61

     
 

syntetický hodváb z polyesterov:

tona

všetky štáty okrem ČR

5402 20 00

     

5402 33

     

5402 42 00

     

5402 43

     

5402 52

     
 

syntetický hodváb z polypropylénu:

tona

všetky štáty okrem ČR

5402 39 10

     

5402 49 91

     

5402 59 10

     
 

umelý hodváb z viskózy:

tona

všetky štáty okrem ČR

5403 10 00

     

5403 31 00

     

5403 32 00

     

5403 41 00

     

5501 90 00

kábel zo syntetického hodvábu

tona

všetky štáty okrem ČR

5506 90 91

syntetické strižové vlákna z polypropylénu

tona

všetky štáty okrem ČR

Drevo a drevené výrobky

4401 10 00

palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)

m3

všetky štáty okrem ČR

4403 10 10

stĺpy ihličnaté, surové a impregnované

m3

všetky štáty okrem ČR

 

surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo opracované

m3

všetky štáty okrem ČR

 

(napr. prizmy):

   
 

smrekové:

   

4403 20 10 10

výrezy I. až IV. triedy akosti

   

4403 20 10 90

ostatné drevo

   
 

borovicové:

   

4403 20 30 10

výrezy I. až IV. triedy akosti

   

4403 20 30 90

ostatné drevo

   
 

ostatné:

   

4403 20 90 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 20 90 90

ostatné drevo

   
 

surové drevo listnaté, tiež nahrubo opracované

m3

všetky štáty okrem ČR

 

(napr. prizmy):

   
 

dubové:

   

4403 91 00 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 91 00 90

ostatné drevo

   
 

bukové:

   

4403 92 00 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 92 00 90

ostatné drevo

   
 

topoľové:

   

4403 99 10 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 99 10 90

ostatné drevo

   
 

gaštanové:

   

4403 99 20 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 99 20 90

ostatné drevo

   

4403 99 50

brezové

   
 

ostatné:

   

4403 99 99 10

výrezy L až IV. triedy akosti

   

4403 99 99 90

ostatné drevo

   

4410

drevotrieskové dosky

m3

všetky štáty okrem ČR

4411

drevovláknité dosky

m3

všetky štáty okrem ČR

4707

zberový (odpad a výmet) papier a lepenka

m3

všetky štáty okrem ČR

4818 10

toaletný papier

tona

všetky štáty okrem ČR

4820 20

zošity

tona

všetky štáty okrem ČR

Textilné výrobky

5702 a 5703

koberce

m2

okrem EÚ, EZVO a ČR

6107

pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele,

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované

   

6108

dámske alebo dievčenské kombiné, spodničky,

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie

   
 

plášte, župany pletené, alebo háčkované

   

6109

vrchné tričká (T-shirts), tielka a iné tričká, pletené alebo

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

háčkované

   

6110

pletené pulóvre, svetre, vesty

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

tepláky pletené:

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

6112 11 00

     

6112 12 00

     

6112 19 00

     

6115 20 11

podkolienky

páry

okrem EÚ, EZVO a ČR

6115 92 00 a

ponožky

páry

okrem EÚ, EZVO a ČR

6115 93 99

     
 

pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych),

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

vetrovky a podobné výrobky:

   

6201 91 00

z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov

   

6201 92 00

z bavlny

   

6201 93 00

z chemických vlákien

   

6201 99 00

z iných textilných materiálov

   
 

dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych),

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

vetrovky a podobné výrobky:

   

6202 91 00

z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov

   

6202 92 00

z bavlny

   

6202 93 00

z chemických vlákien

   

6202 99 00

z ostatných textilných materiálov

   

6203 42

pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlny

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

6204 52 00

dámske alebo dievčenské sukne a nohavicové sukne

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

z bavlny

   

6204 62

nohavice dámske alebo dievčenské z bavlny

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

6205

pánske alebo chlapčenské košele pletené alebo háčkované

ks

okrem EÚ, EZVO a ČR

Obuv

6402

ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo

pár

všetky štáty okrem ČR

 

z plastov

   

6403

obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo

pár

všetky štáty okrem ČR

 

z kompozitnej usne a so zvrškom z usne

   

6404

obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo

pár

všetky štáty okrem ČR

 

z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov

   

6405

ostatná obuv

pár

všetky štáty okrem ČR

Keramické a azbestocementové výrobky

6811

tovar azbestocementový, buničitocementový a iný

tona

všetky štáty okrem ČR

6904 10 00

tehly

m3

všetky štáty okrem ČR

6907 90 99

neglazované keramické dlaždice

m2

všetky štáty okrem ČR

6908 90 21

glazované keramické dlaždice a obkladačky

m2

všetky štáty okrem ČR

 

nepresahujúce hrúbku 15 mm

   

6908 90 29

glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce

m2

všetky štáty okrem ČR

 

hrúbku 15 mm

   

Tabuľové sklo plavené

   

m2

všetky štáty okrem

     

ČR, MR a Slovinska

7005 10

     

7005 21

     

7005 29

     

Železo, oceľ a výrobky z nich

 

surové železo:

tona

všetky štáty okrem ČR

7201 10 11

     

7201 10 19

     

7201 10 30

     

7201 20 00

     
 

ferozliatiny:

tona

všetky štáty okrem ČR

7202 11 20

     

7202 11 80

     

7202 19 00

     

7202 21 10

     

7202 21 90

     

7202 29 00

     

7202 30 00

     

7202 41 10

     

7202 41 91

     

7202 41 99

     

7202 49 10

     

7202 49 50

     

7202 49 90

     

7204

železné a oceľové odpady a šrot

tona

všetky štáty okrem ČR

 

odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne

tona

všetky štáty okrem ČR

 

, med:

   

7404 00

     

2620 30 00

     
 

odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce

tona

všetky štáty okrem ČR

 

hlavne hliník:

   

7602 00

     

2620 40 00

     
 

odpady zinkové a zinkový šrot, popoly obsahujúce hlavne

tona

všetky štáty okrem ČR

 

zinok:

   

7902 00 00

     

2620 11 00

     

7207 až 7217

železo a nelegovaná oceľ

tona

všetky štáty okrem ČR

7302

koľajnice a príslušenstvo používané na železničný zvršok

tona

všetky štáty okrem ČR

ex7304 až 7306

oceľové rúry okrem položiek 7304 39 51, 7304 41,

tona

všetky štáty okrem ČR

 

7304 49, 7304 51, 7306 30 51, 7306 30 59,

   
 

7306 30 71, 7306 30 78, 7306 40, 7306 50

   

Príloha 02

Príloha B

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Merná jednotka

Ročné množstvo

Štát určenia

Živé zvieratá a živočíšne výrobky

 

živý hovädzí dobytok:

tona

10 000

všetky štáty okrem ČR

0102 10

       

0102 90 05

       

0102 90 21

       

0102 90 29

       

0102 90 41

       

0102 90 49

       

0102 90 51

       

0102 90 59

       

0102 90 61

       

0102 90 69

       

ex0102 90 71

(iba s hmotnosťou do 450 kg)

     

0102 90 79

       

0102 90 90

       

0103 91

živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci)

tona

500

všetky štáty okrem ČR

0103 92 11 a

živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci)

tona

1 000

všetky štáty okrem ČR

0103 92 19

       

0104 10

živé ovce a jahňatá

tona

1 400

všetky štáty okrem ČR

0201 a 0202

hovädzie mäso, čerstvé, chladené alebo

tona

1 500

všetky štáty okrem ČR

 

mrazené

     

0203

bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo

tona

1 000

všetky štáty okrem ČR

 

mrazené

     

0204 10 až

baranie a jahňacie mäso

tona

500

všetky štáty okrem ČR

0204 43

       

0207

kohúty a sliepky vrátane kureniec a ich dielov

tona

2 000

všetky štáty okrem ČR

0402

sušené a kondenzované mlieko

tona

12 000

všetky štáty okrem ČR

0407 00 30

vajcia z domácej hydiny

mil. ks

60

všetky štáty okrem ČR

0510 00 00

žľazy a iné látky živočíšneho pôvodu

tona

10

všetky štáty okrem ČR

 

používané na výrobu farmaceutických

     
 

výrobkov

     

Rastlinné výrobky

0602 20

stromy, zákrpky, kríky a kríčky, tiež

ks

10 000

všetky štáty okrem ČR

 

vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé

     
 

ovocie a orechy

     

0602 90 41

sadenice lesných drevín

mil. ks

2

všetky štáty okrem ČR

0602 90 45

stromy, kríky a kríčky okrem lesných -

ks

15 000

všetky štáty okrem ČR

 

ich koreňovité odrezky a mladé rastliny

     

0602 90 49

stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné

ks

20 000

všetky štáty okrem ČR

 

než koreňovité odrezky a mladé rastliny

     
 

vianočné stromčeky:

ks

2 000

všetky štáty okrem ČR

0604 91 21

       

0604 91 29

       

1001

pšenica a súraž

tona

150 000

všetky štáty okrem ČR

1002 00 00

raž

tona

0

všetky štáty okrem ČR

1003 00 90

jačmeň ostatný sladovnícky

tona

0

všetky štáty okrem ČR

 

jačmeň ostatný kŕmny

tona

0

všetky štáty okrem ČR

1004 00 00

ovos

tona

0

všetky štáty okrem ČR

1005

kukurica

tona

100 000

všetky štáty okrem ČR

1107

slad

tona

100 000

všetky štáty okrem ČR

1205 00

semená repky, semená repky olejnej,

tona

80 000

všetky štáty okrem ČR

 

tiež drvené

     

1206 00

slnečnicové semená

tona

50 000

všetky štáty okrem ČR

1209 99 10

semená lesných stromov

tona

20

všetky štáty okrem ČR

Výrobky potravinárskeho priemyslu

1101 00

pšeničná múka alebo múka zo súraže

tona

0

všetky štáty okrem ČR

1102

obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka

tona

0

všetky štáty okrem ČR

 

zo súraže

     

1103

krupica, krupička a aglomerované výrobky

tona

0

všetky štáty okrem ČR

 

z obilia v tvare valčekov, gulôčok a podobných

     
 

tvarov

     

1104

obilné zrná, inak spracované (napr. ošúpané,

tona

0

všetky štáty okrem ČR

 

drvené vo vločkách, perlovité, rezané alebo

     
 

šrotované)

     

1105

múka, krupica, vločky, granuly a pelety

tona

0

všetky štáty okrem ČR

 

a prášok zo zemiakov

     

1106

múka a krupica zo sušených strukovín

tona

0

všetky štáty okrem ČR

 

čísla 07 13

     

1701

trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá

tona

60 000

všetky štáty okrem ČR

 

sacharóza v pevnom stave

     

1703

melasa

tona

35 000

všetky štáty okrem ČR

1901 20 00

zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemného alebo trvanlivého pečiva čísla 1905

tona

0

všetky štáty okrem ČR

2302 až 2306 a

otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi

tona

90 000

všetky štáty okrem ČR

2309 90

       

Nerastné suroviny a výrobky

2505

prírodné piesky

m3

50 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2517 10 10

okruhliaky, štrk, troska a pazúrik

m3

50 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2517 10 20

vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene lámané alebo drvené

m3

30 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2517 10 80

ostatné

m3

100 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2523 10 00

cementové slinky

tona

20 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2523 21 00

portlandský cement - biely

tona

15 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2523 29 00

portlandský cement - šedý

tona

150 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2702

hnedé uhlie, tiež aglomerované

tona

1 000 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2704 00

koks z hutníckych koksární

tona

120 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2710 00 27 až

benzíny automobilové

tona

100 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2710 00 39

       
 

ťažké oleje - plynové, na iné účely:

tona

150 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2710 00 66

       

2710 00 67

       

2710 00 68

       
 

stredné oleje:

tona

150 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2710 00 41

       

2710 00 45

       

2710 00 51

       

2710 00 55

       
 

ťažké vykurovacie oleje:

tona

100 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

2710 00 61

       

2710 00 65

       

2710 00 71

       

2710 00 72

       

2710 00 74

       

2710 00 76

       

2710 00 77

       

2710 00 78

       

2716 00 00

elektrická energia

MWh

1 000 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov

3002 10

antiséra a iné krvné zložky

kg

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

3002 90 10

ľudská krv

kg

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

3003 a 3004

lieky

mil. Sk

100

okrem EÚ, EZVO a ČR

3102 10

močovina

tona

50 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

Surové kože a usne

 

surové hovädzie kože:

tona

1 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

4101 10

       

4101 21 00

       

4101 22 00

       

4101 29 00

       

4101 30

       

4102

surové ovčie a jahňacie kože

tona

500

okrem EÚ, EZVO a ČR

4103 90 00

surové bravčové kože

tona

500

okrem EÚ, EZVO a ČR

4104 22 10

hovädzie kože ďalej neupravované ako

tona

1 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

vyčinené chrómom v mokrom stave (wetblue)

     

Drevo a drevené výrobky

4403 10 10

stĺpy ihličnaté, surové a impregnované

m3

10 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo

m3

105 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

opracované (napr. prizmy):

     

4403 20 10 10

smrekové výrezy I. až III. triedy akosti

     

4403 20 10 90

ostatné drevo

     
 

borovicové:

     

4403 20 30 10

výrezy I. až IV. triedy akosti

     

4403 20 30 90

ostatné drevo

     
 

ostatné:

     

4403 20 90 10

výrezy I. až IV. triedy akosti

     

4403 20 90 90

ostatné drevo

     
 

surové drevo listnaté, tiež nahrubo

m3

155 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

opracované (napr. prizmy):

     
 

dubové:

     

4403 91 00 10

výrezy I. až IV. triedy akosti

     

4403 91 00 90

ostatné drevo

     
 

bukové:

     

4403 92 00 10

výrezy L až IV. triedy akosti

     

4403 92 00 90

ostatné drevo

     
 

topoľové:

     

4403 99 10 90

ostatné drevo

     
 

gaštanové:

     

4403 99 20 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

     

4403 99 20 90

ostatné drevo

     

4403 99 50

brezové

     
 

ostatné:

     

4403 99 99 10

výrezy L až IV. triedy akosti

     

4403 99 99 90

ostatné drevo

     

4406

drevené železničné a podobné podvaly

m3

5 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

rezivo ihličnaté:

m3

500 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

4407 10 91

smrekové

     

4407 10 93

borovicové

     

4407 10 99

ostatné

     
 

rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery

m3

100 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

sú väčšie než hrúbka 13 mm, šírka

     
 

60 mm, dĺžka 2 000 mm:

     

4407 91 90

dubové

     

4407 92 90

bukové

     

4407 99 91

topoľové

     

4407 99 93

orechové

     

4407 99 98

ostatné

     

Buničina, papier a výrobky z nich

4707

zberový (odpad a výmet) papier

tona

5 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

a lepenka

     

Drahé kovy a drahé kamene

7102

prírodné diamanty, tiež opracované, ale

ctm

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

nemontovane, nezasadené

     

7106

striebro vrátane zláteného a platinového

g

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

striebra, surové alebo vo forme polotovaru

     
 

alebo prachu

     

7108

zlato vrátane platinového zlata, surové

g

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

alebo vo forme polotovarov

     
 

alebo prachu

     

7109 00 00

obyčajné kovy alebo striebro plátované

g

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

zlatom, surové alebo opracované

     
 

len do formy polotovarov

     

7110

platina, surová alebo vo forme polotovarov,

g

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

alebo prachu

     

7111 00 00

obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované

g

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

platinou, surové alebo opracované len

     
 

do formy polotovarov

     

7112

odpad a úlomky drahých kovov

g

 

okrem EÚ, EZVO a ČR

Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov

 

surové železo a oceľ v ingotoch alebo

tona

30 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

v iných základných tvaroch:

     

7201

       

7206

       

7204

železné a oceľové odpady a šrot

tona

20 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

odpady medené a medený šrot, popoly

tona

150

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

obsahujúce hlavne meď:

     

7404 00

       

2620 30 00

       
 

odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly

tona

500

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

obsahujúce hlavne hliník:

     

7602 00

       

2620 40 00

       
 

odpady zinkové a zinkový šrot, popoly

tona

100

okrem EÚ, EZVO a ČR

 

obsahujúce hlavne zinok:

     

7902 00 00

       

2620 11 00

       
 

valcovaný materiál:

tona

1 500 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

7207 až 7216

       

7218 až 7229

       

7301 až 7302

       

7304 až 7306

oceľové rúry, rúrky a duté profily

tona

140 000

okrem EÚ, EZVO a ČR

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

9705 00 00

zbierky a zberateľské predmety zoologickej,

ks

 

všetky štáty

 

botanickej, mineralogickej, anatomickej,

     
 

historickej, archeologickej, paleontologickej,

     
 

etnografickej alebo numizmatickej hodnoty

     

9706 00 00

starožitnosti staršie ako 100 rokov

ks

 

všetky štáty

ČASŤ II – AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Merná jednotka

Štát určenia

Živé zvieratá a živočíšne výrobky

 

   
 

živý hovädzí dobytok:

tona

ČR

0102 10

     

0102 90 05

     

0102 90 21

     

0102 90 29

     

0102 90 41

     

0102 90 49

     

0102 90 51

     

0102 90 59

     

0102 90 61

     

0102 90 69

     

ex0102 90 71

(iba s hmotnosťou do 450 kg)

   

0102 90 79

     

0102 90 90

     

0103 91

živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci)

tona

ČR

0103 92 11 a

živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci)

tona

ČR

0103 92 19

     

0201 a 0202

hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené

tona

ČR

0203

bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené

tona

ČR

0207kohúty a sliepky, vrátane kureniec a ich dielovtonaČR

0407 00 30

vajcia z domácej hydiny

ks

ČR

Rastlinné výrobky

     
 vetvy ihličnanovtonavšetky štáty okrem ČR
0604 91 41   
0604 91 49   

1001

pšenica a súraž

tona

ČR

1002 00 00

raž

tona

ČR

1003 00 90

jačmeň ostatný sladovnícky

tona

ČR

 

jačmeň ostatný kŕmny

tona

ČR

1004 00 00

ovos

tona

ČR

1005 90 00

kukurica

tona

ČR

1101

pšeničná múka alebo múka zo súraže

tona

ČR

1102

obilné múky, iné ako pšeničná alebo múka zo súraže

tona

ČR

1103

krupica, krupička a aglomerované výrobky z obilia v tvare

tona

ČR

 

valčekov, guľôčok a podobných tvarov

   

1104

obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené

tona

ČR

 

vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované)

   

1105

múka, krupica, vločky, granuly a pelety a prášok

tona

ČR

 

zo zemiakov

   

1106

múka a krupica zo sušených strukovín čísla 0713

tona

ČR

1205 00

semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené

tona

ČR

1206 00

slnečnicové semená

tona

ČR

2302 až 2306 a

i otruby, pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi

tona

ČR

2309 90

     

Výrobky potravinárskeho priemyslu

 

   

1701

trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza

tona

ČR

 

v pevnom stave

   

1703

melasa

tona

ČR

1901 20 00

zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, jemného

tona

ČR

 

alebo trvanlivého pečiva čísla 1905

   

Nerastné suroviny a výrobky

     

2505

prírodné piesky

m3

EÚ, EZVO

2517 10

okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň

m3

EÚ, EZVO

2523 10 00

cementové slinky

tona

EÚ, EZVO

2523 21 00

portlandský cement - biely

tona

EÚ, EZVO

2523 29 00

portlandský cement - šedý

tona

EÚ, EZVO a ČR

2702

hnedé uhlie, tiež aglomerované

tona

EÚ, EZVO

2704 00

koks z hutníckych koksární

tona

EÚ, EZVO

2710 00 27 až

benzíny automobilové

tona

EÚ, EZVO a ČR

2710 00 39

     
 

ťažké oleje - plynové, na iné účely:

tona

EÚ, EZVO a ČR

2710 00 66

     

2710 00 67

     

2710 00 68

     
 

stredné oleje:

tona

EÚ, EZVO a ČR

2710 00 41

     

2710 00 45

     

2710 00 51

     

2710 00 55

     
 

ťažké vykurovacie oleje:

tona

EÚ, EZVO a ČR

2710 00 61

     

2710 00 65

     

2710 00 71

     

2710 00 72

     

2710 00 74

     

2710 00 76

     

2710 00 77

     

2710 00 78

     

2716 00 00

elektrická energia

MWh

EÚ, EZVO

Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyselných odvetví vrátane farmaceutických výrobkov

3002 10

antiséra a iné krvné zložky

kg

EÚ, EZVO

3002 90 10

ľudská krv

kg

EÚ, EZVO

3003 a 3004

lieky

Sk

EÚ, EZVO

3102 10

močovina

tona

EÚ, EZVO

Surové kože a usne

 

surové hovädzie kože:

tona

EÚ, EZVO a ČR

4101 10

     

4101 21 00

     

4101 22 00

     

4101 29 00

     

4101 30

     

4102

surové ovčie a jahňacie kože

tona

EÚ, EZVO a ČR

4103 90 00

surové bravčové kože

tona

EÚ, EZVO a ČR

4104 22 10

hovädzie kože ďalej neupravované ako vyčinené chrómom

tona

EÚ, EZVO a ČR

 

v mokrom stave (wetblue)

   

Drevo a drevené výrobky

4401 10 00

palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a podobne)

m3

všetky štáty

4403 10 10

stĺpy ihličnaté, surové a impregnované

m3

EÚ, EZVO a ČR

 

surové drevo ihličnaté, tiež nahrubo

m3

EÚ, EZVO a ČR

 

opracované (napr. prizmy):

   
 

smrekové:

   

4403 20 10 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 20 10 90

ostatné drevo

   
 

borovicové:

   

4403 20 30 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 20 30 90

ostatné drevo

   
 

ostatné:

   

4403 20 90 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 20 90 90

ostatné drevo

   
 

surové drevo listnaté, tiež nahrubo

m3

EÚ, EZVO a ČR

 

opracované (napr. prizmy):

   
 

dubové:

   

4403 91 00 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 91 00 90

ostatné drevo

   
 

bukové:

   

4403 92 00 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 92 00 90

ostatné drevo

   
 

topoľové:

   

4403 99 10 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

  všetky štáty

4403 99 10 90

ostatné drevo

   
 

gaštanové:

   

4403 99 20 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 99 20 90

ostatné drevo

   

4403 99 50

brezové

   
 

ostatné:

   

4403 99 99 10

výrezy l. až IV. triedy akosti

   

4403 99 99 90

ostatné drevo

   

4406

drevené železničné a podobné podvaly

m3

EÚ, EZVO

 

rezivo ihličnaté:

m3

EÚ, EZVO

4407 10 91

smrekové

   

4407 10 93

borovicové

   

4407 10 99

ostatné

   
 

rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú väčšie ako

m3

EÚ, EZVO

 

13 mm hrúbky, 60 mm šírky, 2 000 mm dĺžky:

   

4407 91 90

dubové

   

4407 92 90

bukové

   

4407 99 91

topoľové

   

4407 99 93

orechové

   

4407 99 98

ostatné

   

Buničina, papier a výrobky z nich

4707

zberový (odpad a výmet) papier a lepenka

tona

EÚ, EZVO a ČR

Drahé kovy a drahé kamene

7102

prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontovane,

ctm

EÚ, EZVO a ČR

 

nezasadené

   

7106

striebro vrátane zláteného a platinového striebra, surové

g

EÚ, EZVO a ČR

 

alebo vo forme polotovaru, alebo prachu

   

7108

zlato vrátane platinového zlata., surové alebo vo forme

g

EÚ, EZVO a ČR

 

polotovarov, alebo prachu

   

7109 00 00

obyčajné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové

g

EÚ, EZVO a ČR

 

alebo opracované len do formy polotovarov

   

7110

platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo prachu

g

EÚ, EZVO a ČR

7111 00 00

obyčajné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou,

g

EÚ, EZVO a ČR

 

surové alebo opracované len do formy polotovarov

   

7112

odpad a úlomky drahých kovov

g

EÚ, EZVO a ČR

Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov

 

surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných

tona

EÚ, EZVO

 

tvaroch:

   

7201

     

7206

     

7204

železné a oceľové odpady a šrot

tona

EÚ, EZVO a ČR

 

odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meď:

tona

EÚ, EZVO a ČR

7404 00

     

2620 30 00

     
 

odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne

tona

EÚ, EZVO a ČR

 

hliník:

   

7602 00

     

2620 40 00

     
 

odpady zinkové a zinkový šrot, popoly obsahujúce hlavne

tona

EÚ, EZVO a ČR

 

zinok:

   

7902 00 00

     

2620 11 00

     
 

valcovaný materiál:

tona

EÚ, EZVO a ČR

7207 až 7216

     

7218 až 7229

     

7301 až 7302

     

7304 až 7306

oceľové rúry, rúrky a duté profily

tona

EÚ, EZVO a ČR

Motorové vozidlá

8701 90

traktory

ks

všetky štáty

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha 03

Príloha C

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov

ČASŤ I – TEXTILNÝ TOVAR

Štát

Číslo kategórie

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Merná jednotka

Nórsko

1

6201

vesty a saká, blejzre, anoraky a pod., perkasy, komplety

ks

   

6202

a kostýmy z tkaného materiálu pre mužov, ženy a deti

 
   

6203 11 00

   
   

6203 12 00

   
   

6203 19

   
   

6203 21 00

   
   

6203 22

   
   

6203 23

   
   

6203 29

   
   

6203 31 00

   
   

6203 32

   
   

6203 33

   
   

6203 39

   
   

6204 11 00

   
   

6204 12 00

   
   

6204 13 00

   
   

6204 21 00

   
   

6204 23

   
   

6204 29

   
   

6204 31 00

   
   

6204 32

   
   

6204 33

   
   

6204 39

   
   

6211 20 00

   
 

7

6302 10

posteľná bielizeň

kg

   

6302 21 00

   
   

6302 22

   
   

6302 29

   
   

6302 31

   
   

6302 32

   
   

6302 39

   

USA

410

5111

tkaniny obsahujúce mykané a česané vlnené priadze a jemné

m2

   

5112

zvieracie chlpy

 
   

ex5007 10 00

tkaniny s obsahom vlnenej prímesi

 
   

ex5007 90

   
   

ex5212

   
   

ex5407 91 00

tkaniny s obsahom 36 % a viac vlny alebo jemných zvieracích

 
   

ex5407 92 00

chlpov

 
   

ex5407 93 00

   
   

ex5407 94 00

   
   

ex5408 31 00

   
   

ex5408 32 00

   
   

ex5408 33 00

   
   

ex5408 34 00

   
   

ex5515 13

   
   

ex5515 22

   
   

ex5515 92

   
   

ex5516 31 00

   
   

ex5516 32 00

   
   

ex5516 33 00

   
   

ex5516 34 00

   
   

ex5309 21

tkaniny s obsahom 17 % a viac vlny alebo jemných zvieracích

 
   

ex5309 29

chlpov

 
   

ex5311 00

   
   

6301 20

prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné

 
     

koberčeky z vlny alebo z jemných zvieracích chlpov

 
 

433

 

pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety

ks

   

6103 21 00

pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo

 
   

ex6103 23 00

jemných zvieracích chlpov

 
   

6103 31 00

   
   

ex6103 33 00

   
   

ex6103 39 00

   
   

6203 21 00

iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny

 
   

ex6203 23

alebo jemných zvieracích chlpov

 
   

6203 31 00

   
   

ex6203 33

   
   

ex6203 39

   
 

435

 

dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty,

ks

     

bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety,

 
     

kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov, lyžiarske

 
     

odevy a teplákové súpravy

 
   

6102 10

pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo

 
   

ex6102 30 10

jemných zvieracích chlpov

 
   

ex6102 90 10

   
   

6104 21 00

   
   

ex6104 23 00

   
   

ex6104 29 00

   
   

6104 31

   
   

ex6104 33 00

   
   

ex6104 39 00

   
   

ex6117 90 00

   
   

6202 1 1 00

iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny

 
   

ex6202 13

alebo jemných zvieracích chlpov

 
   

ex6202 19

   
   

6202 91 00

   
   

ex6202 93 00

   
   

ex6202 99 00

   
   

6204 21 00

   
   

ex6204 23

   
   

ex6204 29

   
   

6204 31 00

   
   

ex6204 33

   
   

ex6204 39

   
   

ex6211 20 00

   
   

ex6211 41 00

   
   

ex6217 90 00

   
 

443

 

pánske alebo chlapčenské obleky

ks

   

6103 11

pletené alebo háčkované s obsahom 23 % a viac vlny alebo

 
   

ex6103 12 00

jemných zvieracích chlpov

 
   

ex6103 19 00

   
   

6203 11 00

iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % a viac vlny

 
   

ex6203 12 00

alebo jemných zvieracích chlpov

 
   

ex6203 19 00

   

Kanada

3A

     
 

3.1.

6103 11 00

pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované

ks

   

6103 12 00

a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov

 
   

6103 19 00

   
   

6203 11 00

   
   

6203 12 00

   
   

6203 19 00

   
 

3.3.

6103 31 až 33

pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené,

 
   

6103 39

háčkované a tkané

 
   

6203 31 až 33

   
   

6203 39

   
 

5

6103 41 až 43

pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice,

ks

   

6103 49

nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke

 
   

6104 61 až 64

nohavice, pletené, háčkované a tkané

 
   

6104 69

   
   

6203 41 až 43

   
   

6203 49

   
   

6204 61 až 63

   
   

6204 69

   
 

31A

     
 

31.1.

5112

vlnené tkaniny z česanej vlny alebo z jemných zvieracích

kg

     

chlpov; tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310,

 
     

5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907,

 
     

ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne

 
     

s česanou vlnou alebo s jemnými zvieracími chlpmi,

 
     

gáza z česanej vlny

 
 

42A

6302 60 00

toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkových bavlnených

kg

     

textílií, tkaná, pletená alebo háčkovaná, ostatná toaletná

 
     

a kuchynská bielizeň

 

Európska

2

5208 11 10

bavlnené tkaniny, iné než gáza, froté tkaniny, úzke tkaniny,

kg

únia a

 

5208 11 90

vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyly a iné sieťoviny

 

Turecko

 

5208 12 11

   
   

5208 12 13

   
   

5208 12 15

   
   

5208 12 19

   
   

5208 12 91

   
   

5208 12 93

   
   

5208 12 95

   
   

5208 12 99

   
   

5208 13 00

   
   

5208 19 00

   
   

5208 21 10

   
   

5208 21 90

   
   

5208 22 11

   
   

5208 22 13

   
   

5208 22 15

   
   

5208 22 19

   
   

5208 22 91

   
   

5208 22 93

   
   

5208 22 95

   
   

5208 22 99

   
   

5208 23 00

   
   

5208 29 00

   
   

5208 31 00

   
   

5208 32 11

   
   

5208 32 13

   
   

5208 32 15

   
   

5208 32 19

   
   

5208 32 91

   
   

5208 32 93

   
   

5208 32 95

   
   

5208 32 99

   
   

5208 33 00

   
   

5208 39 00

   
   

5208 41 00

   
   

5208 42 00

   
   

5208 43 00

   
   

5208 49 00

   
   

5208 51 00

   
   

5208 52 10

   
   

5208 52 90

   
   

5208 53 00

   
   

5208 59 00

   
   

5209 11 00

   
   

5209 12 00

   
   

5209 19 00

   
   

5209 21 00

   
   

5209 22 00

   
   

5209 29 00

   
   

5209 31 00

   
   

5209 32 00

   
   

5209 39 00

   
   

5209 41 00

   
   

5209 42 00

   
   

5209 43 00

   
   

5209 49 10

   
   

5209 49 90

   
   

5209 51 00

   
   

5209 52 00

   
   

5209 59 00

   
   

5210 11 10

   
   

5210 11 90

   
   

5210 12 00

   
   

5210 19 00

   
   

5210 21 10

   
   

5210 21 90

   
   

5210 22 00

   
   

5210 29 00

   
   

5210 31 10

   
   

5210 31 90

   
   

5210 32 00

   
   

5210 39 00

   
   

5210 41 00

   
   

5210 42 00

   
   

5210 49 00

   
   

5210 51 00

   
   

5210 5 200

   
   

5210 59 00

   
   

5211 11 00

   
   

5211 12 00

   
   

5211 19 00

   
   

5211 21 00

   
   

5211 22 00

   
   

5211 29 00

   
   

5211 31 00

   
   

5211 32 00

   
   

5211 39 00

   
   

5211 41 00

   
   

5211 42 00

   
   

5211 43 00

   
   

5211 49 10

   
   

5211 49 90

   
   

5211 51 00

   
   

5211 52 00

   
   

5211 59 00

   
   

5212 11 10

   
   

5212 11 90

   
   

5212 12 10

   
   

5212 12 90

   
   

5212 13 10

   
   

5212 13 90

   
   

5212 14 10

   
   

5212 14 90

   
   

5212 15 10

   
   

5212 15 90

   
   

5212 21 10

   
   

5212 21 90

   
   

5212 22 10

   
   

5212 22 90

   
   

5212 23 10

   
   

5212 23 90

   
   

5212 24 10

   
   

5212 24 90

   
   

5212 25 10

   
   

5212 25 90

   
   

ex5811 00 00

   
   

ex6308 00 00

   
 

2A

5208 31 00

z toho: iné ako nebielené alebo bielené tkaniny

kg

   

5208 32 11

   
   

5208 32 13

   
   

5208 32 15

   
   

5208 32 19

   
   

5208 32 91

   
   

5208 32 93

   
   

5208 32 95

   
   

5208 32 99

   
   

5208 33 00

   
   

5208 39 00

   
   

5208 41 00

   
   

5208 42 00

   
   

5208 43 00

   
   

5208 49 00

   
   

5208 51 00

   
   

5208 52 10

   
   

5208 52 90

   
   

5208 53 00

   
   

5208 59 00

   
   

5209 31 00

   
   

5209 32 00

   
   

5209 39 00

   
   

5209 41 00

   
   

5209 42 00

   
   

5209 43 00

   
   

5209 49 10

   
   

5209 49 90

   
   

5209 51 00

   
   

5209 52 00

   
   

5209 59 00

   
   

5210 31 10

   
   

5210 31 90

   
   

5210 32 00

   
   

5210 39 00

   
   

5210 41 00

   
   

5210 42 00

   
   

5210 49 00

   
   

5210 51 00

   
   

5210 52 00

   
   

5210 59 00

   
   

5211 31 00

   
   

5211 32 00

   
   

5211 39 00

   
   

5211 41 00

   
   

5211 42 00

   
   

5211 43 00

   
   

5211 49 10

   
   

5211 49 90

   
   

5211 51 00

   
   

5211 52 00

   
   

5211 59 00

   
   

5212 13 10

   
   

5212 13 90

   
   

5212 14 10

   
   

5212 14 90

   
   

5212 15 10

   
   

5212 15 90

   
   

5212 23 10

   
   

5212 23 90

   
   

5212 24 10

   
   

5212 24 90

   
   

5212 25 10

   
   

5212 25 90

   
   

ex5811 00 00

   
   

ex6308 00 00

   
 

3

5512 11 00

tkaniny zo syntetických vlákien diskontinuitných alebo

kg

   

5512 19 10

odpadových, iné než úzke tkaniny, vlasové tkaniny vrátane

 
   

5512 19 90

froté tkanín a ženilkové tkaniny

 
   

5512 21 00

   
   

5512 29 10

   
   

5512 29 90

   
   

5512 91 00

   
   

5512 99 10

   
   

5512 99 90

   
   

5513 11 10

   
   

5513 11 30

   
   

5513 11 90

   
   

5513 12 00

   
   

5513 13 00

   
   

5513 19 00

   
   

5513 21 10

   
   

5513 21 30

   
   

5513 21 90

   
   

5513 22 00

   
   

5513 23 00

   
   

5513 29 00

   
   

5513 31 00

   
   

5513 32 00

   
   

5513 33 00

   
   

5513 39 00

   
   

5513 41 00

   
   

5513 42 00

   
   

5513 43 00

   
   

5513 49 00

   
   

5514 11 00

   
   

5514 12 00

   
   

5514 13 00

   
   

5514 19 00

   
   

5514 21 00

   
   

5514 22 00

   
   

5514 23 00

   
   

5514 29 00

   
   

5514 31 00

   
   

5514 32 00

   
   

5514 33 00

   
   

5514 39 00

   
   

5514 41 00

   
   

5514 42 00

   
   

5514 43 00

   
   

5514 49 00

   
   

5515 11 10

   
   

5515 11 30

   
   

5515 11 90

   
   

5515 12 10

   
   

5515 12 30

   
   

5515 12 90

   
   

5515 13 11

   
   

5515 13 19

   
   

5515 13 91

   
   

5515 13 99

   
   

5515 19 10

   
   

5515 19 30

   
   

5515 19 90

   
   

5515 21 10

   
   

5515 21 30

   
   

5515 21 90

   
   

5515 22 11

   
   

5515 22 19

   
   

5515 22 91

   
   

5515 22 99

   
   

5515 29 10

   
   

5515 29 30

   
   

5515 29 90

   
   

5515 91 10

   
   

5515 91 30

   
   

5515 91 90

   
   

5515 92 11

   
   

5515 92 19

   
   

5515 92 91

   
   

5515 92 99

   
   

5515 99 10

   
   

5515 99 30

   
   

5515 99 90

   
   

5803 90 30

   
   

ex5905 00 70

   
   

ex6308 00 00

   
 

4

6105 10 00

košele, T-shirts, ľahké roláky, tielka, iné tričká a polokošele,

ks

   

6105 20 10

pulóvre (iné ako vlnené alebo z jemných zvieracích chlpov),

 
   

6105 20 90

vesty a pod., pletené alebo háčkované

 
   

6105 90 10

   
   

6109 10 00

   
   

6109 90 10

   
   

6109 90 30

   
   

6110 20 10

   
   

6110 30 10

   
 

5

6101 10 90

pulóvre, svetre, vesty, twinsety, kardigany, nočné kabátiky

ks

   

6101 20 90

(Iné ako saká a blejzre), anoraky, vetrovky a pod., pletené alebo

 
   

6101 30 90

háčkované

 
   

6102 10 90

   
   

6102 20 90

   
   

6102 30 90

   
   

6110 10 10

   
   

6110 10 31

   
   

6110 10 35

   
   

6110 10 38

   
   

6110 10 91

   
   

6110 10 95

   
   

6110 10 98

   
   

6110 20 91

   
   

6110 20 99

   
   

6110 30 91

   
   

6110 30 99

   
 

6

6203 41 10

pánske alebo chlapčenské tkané jazdecké nohavice, šortky,

ks

   

6203 41 90

iné ako kúpacie, nohavice (vrátane nohavíc na voľný čas),

 
   

6203 42 31

dámske alebo dievčenské tkané nohavice (vrátane nohavíc

 
   

6203 42 33

na voľný čas) z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien, krátke

 
   

6203 42 35

nohavice, dolné časti teplákových súprav s podšívkou z bavlny

 
   

6203 42 90

alebo z umelých vlákien, iné ako v kategórii 16 alebo 29

 
   

6203 43 19

   
   

6203 43 90

   
   

6203 49 19

   
   

6203 49 50

   
   

6204 61 10

   
   

6204 62 31

   
   

6204 62 33

   
   

6204 62 39

   
   

6204 63 18

   
   

6204 69 18

   
   

6211 32 42

   
   

6211 33 42

   
   

6211 42 42

   
   

6211 43 42

   
 

7

6106 10 00

dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky,

ks

   

6106 20 00

blúzy, aj pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo

 
   

6106 90 10

z umelých vlákien

 
   

6206 20 00

   
   

6206 30 00

   
   

6206 40 00

   
 

8

6205 10 00

pánske alebo chlapčenské košele, Iné ako pletené alebo

ks

   

6205 20 00

háčkované, z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien

 
   

6205 30 00

   
 

12

6115 12 00

pančuchové nohavice, ponožky, pančuchy, podkolienky

páry

   

6115 19 10

a pod., pletené alebo háčkované, Iné ako dojčenské, vrátane

 
   

6115 19 90

pančúch na kŕčové žily

 
   

6115 20 11

   
   

6115 20 90

   
   

6115 91 00

   
   

6115 92 00

   
   

6115 93 10

   
   

6115 93 30

   
   

6115 93 99

   
   

6115 99 00

   
 

15

6202 11 00

dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa

ks

   

ex6202 12 10

a iné, pláštenky a peleríny, saká a blejzre z vlny, bavlny alebo

 
   

ex6202 12 90

z umelých vlákien (iné ako odevy v kategórii 21)

 
   

ex6202 13 10

   
   

ex6202 13 90

   
   

6204 31 00

   
   

6204 32 90

   
   

6204 33 90

   
   

6204 39 19

   
   

6210 30 00

   
 

16

6203 11 00

pánske alebo chlapčenské šaty (obleky) a komplety okrem

ks

   

6203 12 00

lyžiarskych odevov, iné ako pletené alebo háčkované,

 
   

6203 19 10

z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien

 
   

6203 19 30

pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou

ks

   

6203 21 00

z bavlny alebo z umelých vlákien

 
   

6203 22 80

   
   

6203 23 80

   
   

6203 29 18

   
   

6211 32 31

   
   

6211 33 31

   
 

17

6203 31 00

pánske alebo chlapčenské saká a blejzre, iné ako pletené alebo

ks

   

6203 32 90

háčkované, z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien

 
   

6203 33 90

   
   

6203 39 19

   
 

20

6302 21 00

posteľoviny, iné než pletené alebo háčkované

kg

   

6302 22 90

   
   

6302 29 90

   
   

6302 31 10

   
   

6302 31 90

   
   

6302 32 90

   
   

6302 39 90

   
 

24

6107 21 00

pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie

ks

   

6107 22 00

plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

 
   

6107 29 00

   
   

6107 91 10

   
   

6107 91 90

   
   

6107 92 00

   
   

ex6107 99 00

   
   

6108 31 10

dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie

ks

   

6108 31 90

plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

 
   

6108 32 11

   
   

6108 32 19

   
   

6108 32 90

   
   

6108 39 00

   
   

6108 91 10

   
   

6108 91 90

   
   

6108 92 00

   
   

6108 99 10

   
 

36

5408 10 00

tkaniny z nekonečných umelých vlákien, iné ako tkaniny na

kg

   

5408 21 00

pneumatiky v kategórii 114

 
   

5408 22 10

   
   

5408 22 90

   
   

5408 23 10

   
   

5408 23 90

   
   

5408 24 00

   
   

5408 31 00

   
   

5408 32 00

   
   

5408 33 00

   
   

5408 34 00

   
   

ex5811 00 00

   
   

ex5905 00 70

   
 

39

6302 51 10

stolná bielizeň, toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená

kg

   

6302 51 90

alebo háčkovaná a iná ako froté uterákoviny alebo podobné

 
   

6302 53 90

bavlnené froté tkaniny

 
   

ex6302 59 00

   
   

6302 91 10

   
   

6302 91 90

   
   

6302 93 90

   
   

ex6302 99 00

   
 

76

6203 22 10

pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné ako pletené

kg

   

6203 23 10

alebo háčkované, dámske alebo dievčenské zástery, pracovné

 
   

6203 29 11

plášte a iné pracovné odevy iné ako pletené alebo háčkované

 
   

6203 32 10

   
   

6203 33 10

   
   

6203 39 11

   
   

6203 42 11

   
   

6203 42 51

   
   

6203 43 11

   
   

6203 43 31

   
   

6203 49 11

   
   

6203 49 31

   
   

6204 22 10

   
   

6204 23 10

   
   

6204 29 11

   
   

6204 32 10

   
   

6204 33 10

   
   

6204 39 11

   
   

6204 62 11

   
   

6204 62 51

   
   

6204 63 11

   
   

6204 63 31

   
   

6204 69 11

   
   

6204 69 31

   
   

6211 32 10

   
   

6211 33 10

   
   

6211 42 10

   
   

6211 43 10

   
 

90

5607 41 00

motúzy, šnúry, povrazy, laná zo syntetických vlákien, spletené

kg

   

5607 49 11

alebo nie

 
   

5607 49 19

   
   

5607 49 90

   
   

5607 50 11

   
   

5607 50 19

   
   

5607 50 30

   
   

5607 50 90

   
 

117

5309 11 11

ľanové a ramiové tkaniny

kg

   

5309 11 19

   
   

5309 11 90

   
   

5309 19 10

   
   

5309 19 90

   
   

5309 21 10

   
   

5309 21 90

   
   

5309 29 10

   
   

5309 29 90

   
   

5311 00 10

   
   

5803 90 90

   
   

5905 00 31

   
   

5905 00 39

   
 

118

6302 29 10

stolná bielizeň a kuchynská bielizeň z ľanu alebo z ramie,

kg

   

6302 39 10

iná ako pletená alebo háčkovaná

 
   

6302 39 30

   
   

6302 52 00

   
   

ex6302 59 00

   
   

6302 92 00

   
   

ex6302 99 00

   

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

ČASŤ II – POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

Štát

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Merná jednotka

Európska únia

0104

živé ovce a jahňatá

tona

 

0204

baranie a jahňacie mäso

tona

Príloha 04

Príloha D

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I – ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Položka colného sadzobníka

  Názov tovaru

Kategória

Merná jednotka

1211 90 95

Rastliny, časti rastlín, semená, plody, z toho len

 

kg

 

- koka - list

(1)

 
 

- konope

(1)

 

1302 11 00

Ópium

(1)

kg

1302 19 99

Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len

 

kg

 

- koncentrát z toboliek a slamy maku

(1)

 
 

- živice z konopí

(1)

 

2524 00 80

Krocidolit

(6)

kg

2804 70 00

Fosfor (biely, žltý, červený)

(4)

kg

2804 80 00

Arzén

(2)

kg

2806 10 00

Kyselina chlorovodíková

(4)

tona

2807 00 10

Kyselina sírová

(4)

tona

2811 19 90

Ostatné anorganické kyseliny, z toho len

 

kg

 

- selenovodík

(2)

 

2811 29 90

Ostatné anorganické zlúčeniny nekovov, z toho len

 

kg

 

- oxid seleničitý

(2)

 

2812 90 00

Ostatné halogenidy a halogenidy nekovov, z toho len

 

kg

 

- tetrajodiddifosfan

(2)

 

2825 90 50

Oxid ortutnatý

(6)

kg

2827 39 90

Chlorid ortutnatý (kalomel)

(6)

kg

2830 90 19

Sírnik amónny (vrátane kyslého)

(6)

kg

2830 90 90

Polysulfid amónny

(6)

kg

2833 29 70

Sírany olova

(6)

kg

2836 70 00

Uhličitan olovnatý

(6)

kg

2841 61 00

Manganistan draselný

(4)

tona

2842 90 10

Soli, podvojné soli alebo komplexné soli kyseliny seleničitej alebo

 

kg

 

teluričitej, z toho len

   
 

- selenan sodný

(2)

 
 

- teluričitany

(2)

 

2843 90 90

Ostatné zlúčeniny, amalgámy drahých kovov, z toho len

 

kg

 

- oxid osmičelý

(2)

 

2845 90 10

Tetradeuterometanol

(2)

kg

2848 00 00

Fosfidy iných kovov alebo nekovov, z toho len

 

kg

 

- fosfidy medi

(2)

 
 

- fosforovodík

(2)

 

2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované

 

kg

 

i nedefinované, iné ako zlúčeniny, ktoré sú tiež karbidy čísla 2849,

   
 

z toho len

   
 

- pentabóran

(2)

 
 

- arzenovodík

(2)

 

2851 00 90

Brómkyán, Jódkyán

(2)

kg

2902 20

Benzén

(6)

kg

2902 30

Toluén

(4)

tona

2903 14 00

Tetrachlórmetán

(6)

kg

2903 15 00

1 ,2-dichlóretán

(6)

kg

2903 21 00

Vinylchlorid

(6)

kg

2903 22 00

Trichlóretylén

(6)

kg

2903 23 00

Tetrachlóretylén

(6)

kg

2903 30 31

1 ,2-dibrómmetán

(6)

kg

2903 30 90

Metyljodid

(6)

kg

2903 59

Aldrín, Chlordan, Heptachlór, Campechlór (toxafén)

(6)

kg

2903 62 00

Hexachlórbenzén a DDT, z toho len

 

kg

 

- hexachlórbenzén

(2)

 
 

- l,l,l-trichlór-2,2 bis (parachlórfenyl) etán (DDT)

(2)

 

2903 69

Polychlórované bifenyly, terfenyly, polybrómované bifenyly

(6)

kg

2904 20

Deriváty uhľovodíkov obsahujúce len nitro- alebo nitrózoskupinu

 

kg

2905 11 00

Metanol (metylalkohol)

(2)

kg

2905 39 10

Hexylénglykol

(5)

kg

2905 50

Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty alkalických alkoholov, z toho len

 

kg

 

- etylchlórvinol

(3)

kg

2908 90 00

Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty fenolov alebo

 

kg

 

fenolalkoholov, z toho len

   
 

- 2,4-dinitrofenol

(2)

 
 

- 2,4-dinitrofenolát sodný

(2)

 
 

- 4,6-dinitro-o-krezol (DNOK)

(2)

 
 

Dinoseb

(2)

 

2909 11 00

Dietyléter

(4)

kg

2909 19 00

Bis (chlórmetyl) éter

(6)

kg

2909 30 90

Nitrofen

(6)

kg

2910 10 00

Etylénoxid (oxiran)

(2)

kg

2910 30 00

Epichlórhydrín

(6)

kg

2910 90 00

Ostatné epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery s troj článkovým

 

kg

 

kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len

   
 

- endrín

(2)

 
 

- dieldrín

(2)

 

2913 00 00

O-nitrobenzaldehyd

(6)

kg

2914 11 00

Acetón

(4)

tona

2914 12 00

Metyletylketón

(4)

kg

2914 31 00

l-fenyl-2-propanón (fenylacetón)

(4)

kg

2915 24 00

Acetanhydrid

(4)

kg

2915 39 90

Ostatné estery kyseliny octovej, z toho len

 

kg

 

- dinoseb acetát

(2)

 

2915 90 80

Ostatné nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy,

 

kg

 

halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny, ich halogén-, sulfo- alebo

   
 

nitrózoderiváty, z toho len

   
 

- fluóroctan sodný

(2)

 
 

- kyselina fluóroctová

(2)

 
 

- prchavé estery kyseliny brómoctovej (metyl-, etyl-, propyl-

(6)

 
 

a butylbrómacetát)

   

2916 34 00

Kyselina fenyloctová, jej soli

(4)

tona

2916 35 00

Estery kyseliny fenyloctovej

(4)

tona

2918 13 00

Soli a estery kyseliny vinnej , z toho len

 

kg

 

- vínan antímonyldraselný

(2)

 

2919 00 90

Ostatné fosforečné estery a ich soli vrátane laktofosfátov, ich halogén-,

 

kg

 

sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty, z toho len

   
 

- tris (o-krezol) fosfát

(2)

 
 

- dichlórfos

(2)

 
 

- heptenofos

(2)

 
 

- mevinfos

(2)

 
 

- tris-(2,3-dibrómpropyl) fosfát

(6)

 

2920 10 00

Tiofosforečné estery a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo

 

kg

 

nitrózoderiváty, z toho len

   
 

- brórnfos-etyl

(2)

 
 

- paration

(2)

 
 

- paration-metyl

(2)

 

2920 90

Ostatné estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov

 

kg

 

halogenovodíkov) a ich solí, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo

   
 

nitrózoderiváty, z toho len

   
 

- sulfotep

(2)

 
 

- dimetylsulfát

(6)

 

2921 19 80

Ostatné acyklické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len

 

kg

 

- metylbis (2-chlóretyl) amín

(2)

 
 

- tris (2-chlóretyl) amín

(2)

 
 

- N-nitrózodimetylamín

(6)

 

2921 30 99

Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono- alebo

 

kg

 

polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len

   
 

- propylhexedrín

(3)

 

2921 45 00

2-naftylamín

(6)

kg

2921 49 90

Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len

 

kg

 

- eticyklidín (PCE)

(3)

 
 

- amfetamín

(3)

 
 

- dexamfetamín

(3)

 
 

- levamfetamín

(3)

 
 

- levometamfetamín

(3)

 
 

- metamfetamín

(3)

 
 

- metamfetamín racemát

(3)

 
 

- benzfetamín

(3)

 
 

- fentermín

(3)

 
 

- lefetamín (SPA)

(3)

 
 

- fenkamfamín

(3)

 
 

- mefenorex

(3)

 
 

- etylamfetamín

(3)

 
 

- 4-aminobifenyl

(6)

 

2921 51 90

Benzidín

(6)

kg

 

3 , 3 -dichlórbenzidín

(6)

 

2922 19 00

Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac

 

kg

 

ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len

   
 

- acetylmetadol

(1)

 
 

- alfaacetylmetadol

(1)

 
 

- alfametadol

(1)

 
 

- betacetylmetadol

(1)

 
 

- betametadol

(1)

 
 

- katín

(3)

 
 

- dimefeptanol

(1)

 
 

- noracylmetadol

(1)

 
 

- dextropropoxylén

(1)

 

2922 22 00

3,4-metyléndioxyamfetamín (MDA)

(3)

kg

2922 29 00

Ostatné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou, z toho len

 

kg

 

- 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín

(3)

 
 

- 2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DÔB)

(3)

 
 

- dimetoxyamfetamín (DMA)

(3)

 
 

- parametoxyamfetamín (PMA)

(3)

 
 

- trimetoxyamfetamín (TMA)

(3)

 
 

- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET)

(3)

 

2922 30 00

Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné ako tie, ktoré obsahujú

 

kg

 

viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len

   
 

- izometadón

(1)

 
 

- metadón

(1)

 
 

- normetadón

(1)

 
 

- amfepramón

(3)

 

2922 43 50

Kyselina antranilová

(4)

kg

2922 49 70

Tilidín

(1)

kg

2922 50 00

Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčeniny s kyslíkatou

 

kg

 

funkciou, z toho len

   
 

- dimenoxadol

(1)

 

2923 90 00

Ostatné kvartérne amónne soli a hydroxidy, lecitíny a iné fosfoaminolipidy,

 

kg

 

z toho len

   
 

- benzyltrimetylamónium chlorid

(2)

 

2924 10 00

Acyklické amidy (vrátane acyklických karbamátov) a ich deriváty,

 

kg

 

ich soli

   
 

- fluóracetamid

(2)

 
 

- monocrotofos

(2)

 
 

- fosfamidon

(2)

 
 

- meprobamát

(3)

 
 

- amid kyseliny monojódoctovej

(2)

 

2924 22 00

Kyselina N-acetylantranilová

(4)

kg

2924 29 90

Ostatné zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou, zlúčeniny kyseliny uhličitej

 

kg

 

s amidovou funkciou, z toho len

   
 

- diapromid

(1)

 
 

- etinamát

(3)

 

2926 10 00

Akrylonitril

(6)

kg

2926 90 10

Acetónkyánhydrín

(2)

kg

2926 90 80

Ostatné zlúčeniny s nitrilovou funkciou, z toho len

 

kg

 

- benzaldehydkyánhydrín

(2)

 
 

- butyronitril

(2)

 
 

- 3-chlórakrylonitril

(2)

 
 

- 4-chlórbutylonitril

(2)

 
 

- 3-chlórpropionitril

(2)

 
 

- kyánacetamid

(2)

 
 

- malonitril

(2)

 
 

- propionitril

(2)

 
 

- etylester kyseliny kyánomravčej

(2)

 
 

- metylester kyseliny kyánomravčej

(2)

 
 

- metadon - medziprodukt

(1)

 
 

- fenproporex

(3)

 
 

- brómbenzylkyanid

(2)

 
 

- 2-chlórbenzylidénmalononitril

(6)

 
 

- tetrakyánoetylén

(2)

 
 

- flucythrinate

(2)

 

2927 00 00

Diazometán

(6)

kg

2928 00 90

Fenylhydrazín

(6)

kg

2930 90 70

Ostatné organické zlúčeniny síry, z toho len

 

kg

 

- benzylrodanid

(2)

 
 

- etylrodanid

(2)

 
 

- N-fenyltiomočovina

(2)

 
 

- bis (2-chlóretyl) sulfid

(2)

 
 

- 4-chlórfenyldiazotiomočovina

(2)

 
 

- alfa-naftyltiomočovina

(2)

 
 

- tetrametyléndisulfotetramín

   
 

- aldicarb

(2)

 
 

- disulfoton

(2)

 
 

- fenamifos

(2)

 
 

- metamidofos

(2)

 
 

- metomyl

(2)

 
 

- ometoate

(2)

 
 

- oxamyl

(2)

 
 

- forát

(2)

 
 

- propetamfos

(2)

 
 

- tiofanox

(2)

 
 

- tiokarbonyltetrachlorid

(2)

 
 

- tetrametyléndisulfotetramín

(2)

 

2931 00 80

Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny, z toho len

 

kg

 

- trialkylolovičité soli

(2)

 
 

- pentakarbonyl železa

(2)

 
 

- alkylzlúčeniny ortuti

(2)

 
 

- tetraetylolovo

(2)

 
 

- tetraizopropylfosforamid

(2)

 
 

- tetrakarbonyl niklu

(2)

 
 

- tetrametylolovo

(2)

 
 

- fonofos

(2)

 
 

- bis-tributylcínoxid

(2)

 
 

- alkoxylalkyl a arylzlúčeniny ortuti

(6)

 
 

- organické zlúčeniny cínu

(6)

 

2932 19 00

Carbosulfan

(2)

kg

 

Furatiocarb

(2)

kg

2932 29

Ostatné laktóny, z toho len

 

kg

 

- brodifacoum

(2)

 
 

- beta-propiolaktón

(6)

 

2932 91 00

Izosafrol

(4)

kg

2932 92 00

3,4-metyléndioxyfenyl propán-2-ón

(4)

kg

2932 93 00

Piperonal

(4)

kg

2932 94 00

Safrol

(4)

kg

2932 99 70

5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA)

(3)

kg

 

3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA)

(3)

kg

2932 99 90

Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami, z toho len

 

kg

 

- carbofurán

(2)

 
 

3- l,2-dimetylheptyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-

   
 

-6H-dibenzol (b,d) pyrán (DMHP)

(3)

 
 

- parmexyl

(3)

 

2933 32 00

Piperidín

(4)

kg

2933 39 95

Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh

 

kg

 

(hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len

   
 

- 2-amino-3-nitropyridín

(2)

 
 

- 2-amino-5-nltropyridín

(2)

 
 

- alylprodín

(1)

 
 

- alfaprodín

(1)

 
 

- acetyl-alfa-metyl-fentanyl

(1)

 
 

- alfa-metylfentanyl

(1)

 
 

- 3-metylfentanyl

(1)

 
 

- pepap

(1)

 
 

-MPPP

(1)

 
 

- alfentanil

(1)

 
 

- anileridín

(1)

 
 

- benzetidín

(1)

 
 

- betameprodín

(1)

 
 

- betaprodín

(1)

 
 

- bezitramid

(1)

 
 

- difenoxín

(1)

 
 

- difenoxylát

(1)

 
 

- dipipanón

(1)

 
 

- etoxeridín

(1)

 
 

- fenampromid

(1)

 
 

- fenoperidín

(1)

 
 

- fentanyl

(1)

 
 

- hydroxypetidín

(1)

 
 

- norpipanón

(1)

 
 

- petidín

(1)

 
 

- petidín - medziprodukt A

(1)

 
 

- petidín - medziprodukt B

(1)

 
 

- petidín - medziprodukt C

(1)

 
 

- piminodín

(1)

 
 

- piritramid

(1)

 
 

- properidín

(1)

 
 

- trimepiridín

(1)

 
 

- propiram

(1)

 
 

- ketobemidón

(1)

 
 

- fencyklidín

(3)

 
 

- metylfenidát

(3)

 

2933 51 10

Fenobarbital (INN) a jeho soli

(3)

kg

2933 51 30

Barbital (INN) a jeho soli

(3)

kg

2933 51 90

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli, z toho len

 

kg

 

- sekobarbital

(3)

 
 

- amobarbital

(3)

 
 

- cyklobarbital

(3)

 
 

- pentabarbital

(3)

 
 

- butalbital

   
 

- metylfenolbarbital

(3)

 
 

- allobarbital

(3)

 
 

- butabarbital

(3)

 
 

- sekbutabarbital

(3)

 
 

- vinylbital

(3)

 

2933 79 00

Ostatné laktámy, z toho len

 

kg

 

- methyprylon

(3)

 

2933 90 60

Diazepíny, z toho len

 

kg

 

- midazolam (midazolamum)

(3)

 
 

- loprazolam

(3)

 
 

- klobazam

(3)

 
 

- alprazolam

(3)

 
 

- bromazepam

(3)

 
 

- chlórdiazepoxid

(3)

 
 

- delorazepam

(3)

 
 

- diazepam

(3)

 
 

- estazolam

(3)

 
 

- etylloflazepát

(3)

 
 

- fludiazepam

(3)

 
 

- flunitrazepam

(3)

 
 

- flurazepam

(3)

 
 

- halazepam

(3)

 
 

- klonazepam

(3)

 
 

- klorazepát

(3)

 
 

- lormetazepam

(3)

 
 

- lorazepam

(3)

 
 

- medazepam

(3)

 
 

- nordazepam

(3)

 
 

- nitrazepam

(3)

 
 

- nimetrazepam

(3)

 
 

- oxazepam

(3)

 
 

- pirazepam

(3)

 
 

- prazepam

(3)

 
 

- temazepam

(3)

 
 

- tetrazepam

(3)

 
 

- triazolam

(3)

 

2933 90 95

Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami, nukleové

 

kg

 

kyseliny a ich soli, z toho len

   
 

- triazofos

(2)

 
 

- etonitazen

(1)

 
 

- fenazocín

(1)

 
 

- fenomorfan

(1)

 
 

- klonitazen

(1)

 
 

- levorfanol

(1)

 
 

- levorfenacylmorfan

(1)

 
 

- metazocín

(1)

 
 

- moramid - medzlprodukt

(1)

 
 

- proheptazín

(1)

 
 

- racemorfan

(1)

 
 

- N,N-dietyltryptamín (DET)

(3)

 
 

- N,N-dimetyltryptamín (DMT)

(3)

 
 

- rolicyklidín

(3)

 
 

- kamazepam

(3)

 
 

- mazindol

(3)

 
 

- pyrovaleron

(3)

 
 

- drotebanol

(1)

 
 

- norlevorfanol

(1)

 
 

- racemetorfan

(1)

 
 

- pentazocín

(3)

 
 

- tris-aziridinyl-fosfínoxid (TEPA, trietylénfosforamid)

(6)

 
 

- parafluórfentanyl

(1)

kg

 

- beta-hydroxyfentanyl

(1)

kg

 

- beta-hydroxy-3-metylfentanyl

(1)

kg

2934 90 89

Nukleové kyseliny a ich soli, z toho len

 

kg

 

- krimidín

(2)

 
 

- pirimifos-etyl

(2)

 
 

-fenetyllín

(3)

 
 

- meklochalón

(3)

 
 

- metachalón

(3)

 

2934 90 98

Ostatné heterocyklické zlúčeniny, z toho len

 

kg

 

- pyrolidínditiokarbamát sodný

(1)

 
 

- metidation

(2)

 
 

- dextromoramid

(1)

 
 

- dietyltiabutén

(1)

 
 

- dimetyltiabutén

(1)

 
 

- dioxafetylbutyrát

(1)

 
 

- etylmetyltiambutén

(1)

 
 

- furetidín

(1)

 
 

- levomoramid

(1)

 
 

- morferidín

(1)

 
 

- sufentanil

(1)

 
 

- tenocyklidín (TCP)

(3)

 
 

- fenmetrazín

(3)

 
 

- fendimetrazín

(3)

 
 

- haloxazolam

(3)

 
 

- ketazolam

(3)

 
 

- klotiazepam

(3)

 
 

- kloxazolam

(3)

 
 

- oxazolam

(3)

 
 

- pemolín

(3)

 
 

- 4-metylaminorex

(3)

 
 

- alfa-metyltiofentanyl

(1)

 
 

- tiofentanyl

(1)

 
 

- 3-metyltiofentanyl

(1)

 

2936 29 90

Ostatné vitamíny a ich deriváty, z toho len

 

kg

 

- aminopterín

(2)

 

2938 90 90

Scilliroside

(2)

kg

2939 10 00

Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len

 

kg

 

- acetorfín hydrochlorid

(1)

 
 

- dihydromorfín

(1)

 
 

- hydrokodón

(1)

 
 

- hydromorfinol

(1)

 
 

- hydromorfón

(1)

 
 

- metyldesorfín

(1)

 
 

- metyldihydromorfín

(1)

 
 

- morfín

(1)

 
 

- moríln metobromid

(1)

 
 

- moríln N-oxid

(1)

 
 

- myrofín

(1)

 
 

- metopón

(1)

 
 

- nicomorfín

(1)

 
 

- normorfín

(1)

 
 

- oxykodón

(1)

 
 

- oxymorfón

(1)

 
 

- tebaín

(1)

 
 

- tebakon

(1)

 
 

- acetyldihydrokodeín

(1)

 
 

- dihydrokodeín

(1)

 
 

- etylmorfín

(1)

 
 

- folkodín

(1)

 
 

- kodeín

(1)

 
 

- nikodín

(1)

 
 

- nikodikodín

(1)

 
 

- norkodeín

(1)

 
 

- desomorfín

(1)

 
 

- etorfín

(1)

 
 

- heroín

(1)

 
 

- bezylmorfín

(1)

 
 

- kodoxím

(1)

 
 

- buprenorfín

(3)

 

2939 41 00

Efedrín

(4)

kg

2939 42 00

Pseudoefedrín

(4)

kg

2939 61 00

Ergometrín

(4)

kg

2939 62 00

Ergotamín

(4)

kg

2939 63 00

Kyselina lysergová

(4)

kg

2939 69 00

Ostatné alkaloidy razového námeľa a ich deriváty, ich soli, z toho len

 

kg

 

- (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD)

(3)

 
 

- dietylamid kyselina D-lysergovej (LSD-25)

(3)

 

2939 90 11

Kokaín surový

(1)

kg

2939 90 19

Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín

(1)

kg

2939 90 90

Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou, a ich

 

kg

 

soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len

   
 

- anabazín [2-(3-pyridyl)-piperidín]

(2)

 
 

- brucín

(2)

 
 

- strychnín

(2)

 
 

Meskalín

(3)

 
 

Psilotsín

(3)

 

8107

Kadmium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu

(6)

kg

8112 91 89

Tálium a výrobky z neho vrátane odpadov a šrotu

(2)

kg

8112 99 90

     

Vysvetlivky: (1) omamné látky(2) zvlášť nebezpečné jedy(3) psychotropné látky(4) prekurzory(5) pomocné chemické látky(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky

Vysvetlivky: (1) omamné látky

(2) zvlášť nebezpečné jedy

(3) psychotropné látky

(4) prekurzory

(5) pomocné chemické látky

(6) ostatné jedy a špecifické karcinogénne látky

ČASŤ II – RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Kategória

Merná jednotka

2844 40 20

Umelé rádioaktívne izotopy

 

kg

ČASŤ III – LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Kategória

Merná jednotka

2903 14 00

tetrachlórmetán

 

tona

2903 19 10

1,1,1 -trichlóretán

 

tona

2903 30 33

Metylbromid

 

tona

2903 41 00

trichlórfluórmetán

 

tona

2903 42 00

dichlórdifluórmetán

 

tona

2903 43 00

trichlórtrifluóretány

 

tona

2903 44 10

dichlórtetrafluóretány

 

tona

2903 44 90

chlórpentafluóretán

 

tona

2903 45 10

chlórtrifluórmetán

 

tona

2903 45 15

pentachlórfluóretán

 

tona

2903 45 20

tetrachlórdifluóretán

 

tona

2903 45 25

heptachlórfluórpropán

 

tona

2903 45 30

hexachlórdifluórpropán

 

tona

2903 45 35

pentachlórtrifluórpropán

 

tona

2903 45 40

tetrachlórtetrafluórpropán

 

tona

2903 45 45

trichlórpentafluórpropán

 

tona

2903 45 50

dichlórhexafluórpropán

 

tona

2903 45 55

chlórheptafluórpropán

 

tona

2903 45 90

Ostatné deriváty perhalogénové iba s chlórom a fluórom - ostatné:

 

tona

 

dichlórfluórmetán

   
 

chlórdifluórmetán

   
 

chlórfluórmetán

   
 

tetrachlórfluóretán

   
 

trichlórdifluóretán

   
 

dichlórtrifluóretán

   
 

chlórtetrafluóretán

   
 

trichlórfluóretán

   
 

dichlórdifluóretán

   
 

chlórtrifluóretán

   
 

dichlórfluóretán

   
 

chlórdifluóretán

   
 

chlórfluóretán

   
 

hexachlórfluórpropán

   
 

pentadifluórpropán

   
 

tetrachlórtrifluórpropán

   
 

trichlórtetrafluórpropán

   
 

dichlórpentafluórpropán

   
 

chlórhexafluórpropán

   
 

pentachlórfluórpropán

   
 

tetrachlórdifluórpropán

   
 

trichlórtrifluórpropán

   
 

dichlórtetrafluórpropán

   
 

chlórpentafluórpropán

   
 

tetrachlórfluórpropán

   
 

trichlórdifluórpropán

   
 

dichlórtrifluórpropán

   
 

chlórtetrafluórpropán

   
 

trichlórfluórpropán

   
 

dichlórdifluórpropán

   
 

chlórtrifluórpropán

   
 

dichlórfluórpropán

   
 

chlórdifluórpropán

   

2903 46 10

chlórfluórpropán brómchlórdifluórmetán

 

tona

2903 46 20

brómtrifluórmetán

 

tona

2903 46 90

dibrómtetrafluóretán

 

tona

2903 47 00

dibrómfluónnetán

 

tona

 

brómdifluórmetán

   
 

brómfluórmetán

   
 

tetrabrómfluóretán

   
 

tribrómdifluóretán

   
 

dibrómtrifluóretán

   
 

brómtetrafluóretán

   
 

tribrómfluóretán

   
 

dibrómdifluóretán

   
 

brómtrifluóretán

   
 

dibrómfluóretán

   
 

brómdifluóretán

   
 

brómfluóretán

   
 

hexabrómfluórpropán

   
 

pentabrómdifluórpropán

   
 

tetrabrómtrifluórpropán

   
 

tribrómtetrafluórpropán

   
 

dibrómpentafluórpropán

   
 

brómhexafluórpropán

   
 

pentabrómfluórpropán

   
 

tetrabrómdlfluórpropán

   
 

tribrómtrifluórpropán

   
 

dibrómtetrafluórpropán

   
 

brómpentafluórpropán

   
 

tetrabrómfluórpropán

   
 

tribrómdifluórpropán

   
 

dibrómtrifluórpropán

   
 

brómtetrafluórpropán

   
 

tribrómfluórpropán

   
 

dibrómdifluórpropán

   
 

brómtrifluórpropán

   
 

dibrómfluórpropán

   
 

brómdifluórpropán

   
 

brómfluórpropán

   

Stroje a elektrické zariadenia

ex8415

Klimatizačné stroje a prístroje obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú

 

ks

 

vrstvu Zeme

   

ex8418

Chladničky, mraziace boxy a iné chladiace alebo mraziace zariadenia

 

ks

 

obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme

   

ex – niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo (zariadenia obsahujúce v chladiacom okruhu látky a tepelnoizolačné materiály používané v konštrukčných častiach zariadení, ktorých používanie je od 1. 1. 1996 podľa Kodanského dodatku zakázané)

Príloha 05

Príloha E

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA

Položka colného sadzobníka

Názov tovaru

Merná jednotka

3601 00 00

Práškové výmetové výbušniny

kg

3602 00 00

Prípravné výbušniny, iné ako práškové výmetové výbušniny

kg

3603 00

Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zapaľovače, elektrické rozbušky

ks

3604

Ohňostroje, signálne rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné

kg

 

pyrotechnické výrobky5)

 

3605 00 00

Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky čísla 36045)

ks

8407

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory5), 6)

ks

8408

Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)5), 6)

ks

8409

Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory čísiel 8407 alebo 84085), 6)

Sk

8411

Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny6)

ks

8479

Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole

 
 

inde neuvedené ani nezahrnuté7)

 

8525 20 99

Vysielacie prístroje rádiotelegrafické alebo rádiotelefonické - vysielacie prístroje

ks

 

s prijímacím zariadením - ostatné5), 6)

 

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje

ks

 

a rádiové prístroje na diaľkové riadenie5)

 

8527 90 99

Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo na rádiotelegrafiu - ostatné prístroje

ks

 

- ostatné5), 6)

 

8705

Motorové vozidlá na zvláštne účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na

ks

 

osobnú alebo na nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne

 
 

automobily, žeriavové nákladné automobily, nákladné automobily s miešačkou na

 
 

betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné

 
 

röntgenové stanice)5)

 

871000

Tanky a iné obrnené bojové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti

ks

8802

Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, lietadlá), kozmické lode (vrátane družíc a ich

ks

 

štartovacích nosičov)5)

 

8803 10

Vrtule a rotory a ich časti a súčasti5), 6)

Sk

8803 20

Podvozky a ich časti a súčasti5), 6)

Sk

8803 30

Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov6)

Sk

8805 10 90

Letecké katapulty, palubné lapače a podobné mechanizmy, pozemné prístroje na

ks

 

letecký výcvik, ich časti a súčasti - ostatné5), 6)

 

8906 00

Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných člnov okrem veslových

ks

8907

Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, boje

ks

 

a výstražné svetelné plaváky)5)

 

9013 1000

Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady na stroje a prístroje,

ks

 

prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI6)

 

9014

Buzoly vrátane navigačných kompasov, iné navigačné nástroje a prístroje5), 6)

ks

9015

Geodetické, topografické, zememeračské, nivelačné, fotogrammetrické,

ks

 

hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne

 
 

nástroje a prístroje okrem kompasov, diaľkomery5), 6)

 

9020 00

Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky okrem ochranných masiek bez

ks

 

mechanických častí a vymeniteľných filtrov5)

 

9301 00 00

Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole a zbrane čísla 9307

ks

9302 00

Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304

ks

9303

Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe výbuchu strelného

ks

 

prachu (napr. športové brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno

 
 

nabíjať len ústím hlavne, pištole, vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené

 
 

len na vypúšťanie signálnych rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými

 
 

nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie kotvového lana)

 

9304 00 00

Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo na

ks

 

plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307

 

9305

Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísiel 9301 až 9304

Sk

9306

Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, podobná vojenská výzbroj a jej

ks

 

časti; náboje a ostatné strelivo a strely, ich časti vrátane brokov a nábojových

 
 

krytiek (zátok)

 

9307 00 00

Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti

ks

 

a ich pošvy

 

Technologické

Stroje a zariadenia (iné ako čísla 8479) slúžiace predovšetkým na výrobu tovaru

Sk

zariadenia

uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto prílohe

 

a opravy

   

Služby

Služby poskytované zahraničným osobám a prijímanie služieb od zahraničných

Sk

 

osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu alebo v súvislosti

 
 

s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu

 
 

výrobkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú osobitou

 
 

konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie v ozbrojených

 
 

a bezpečnostných zložkách

 
 

Příloha 06

Príloha F

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Příloha 07

Príloha G

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Příloha 08

Príloha H

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Příloha 09

Príloha CH

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Příloha 01

Príloha 10

Príloha I

vyhlášky Ministerstva hospodárstva

Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z.

Príloha 01

1) § 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

1a) Článok 1 Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie oznámenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 199/1993 Z. z.

2) § 88 až 94 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/1996 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

4) Napríklad zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 148/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 Z. z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly, vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).

4) EÚ – Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). EZVO – Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).
 

5) Ak sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených silách.

6) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo na opravy iných druhov tovaru uvedených v prílohe.

7) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.

Presunúť na začiatok