01.01.1996

301

01.01.1996

ZÁKON

01.01.1996

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.01.1996

zo 14. decembra 1995

01.01.1996

o rodnom čísle

01.01.1996

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

01.01.1996

§ 1

01.01.1996

Účel zákona

01.01.1996

Účelom zákona je upraviť tvorbu rodného čísla, ako aj registra rodných čísel (ďalej len „register“), ustanoviť pôsobnosť orgánov štátnej správy a postup pri tvorbe, určovaní, prideľovaní, preukazovaní, overovaní a zmene rodných čísel a vymedziť práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú na jeho vykonávaní.

01.01.1996

§ 2

01.01.1996

Rodné číslo

01.01.1996

(1) Rodné číslo je trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch.1)

01.01.1996

(2) Rodné číslo sa tvorí z dátumu narodenia osoby a z koncovky, ktorá je rozlišujúcim znakom osôb narodených v tom istom kalendárnom dni.

01.01.1996

(3) Prvé dvojčíslie rodného čísla vyjadruje posledné dve číslice roku narodenia osoby, druhé dvojčíslie vyjadruje číselné označenie mesiaca narodenia osoby (u žien zvýšené o 50), tretie dvojčíslie vyjadruje číselné označenie dňa narodenia osoby v danom kalendárnom mesiaci.

01.01.1996

(4) Rodné číslo pridelené osobe narodenej do 31. decembra 1953 je deväťmiestne s trojmiestnou koncovkou.

01.01.1996

(5) Rodné číslo pridelené osobe narodenej po 1. januári 1954 je desaťmiestne so štvormiestnou koncovkou; pritom celé desaťmiestne rodné číslo musí byť bezo zvyšku deliteľné číslom 11.

01.01.1996

§ 3

01.01.1996

Register

01.01.1996

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na zabezpečenie tvorby, určovania, prideľovania, preukazovania, overovania a zmeny rodných čísel utvorí a spravuje register.

01.01.1996

(2) Ministerstvo vedie register v elektronickej forme; zaznamenávajú sa v ňom rodné čísla

01.01.1996

a) pridelené pred účinnosťou tohto zákona,

01.01.1996

b) pridelené podľa tohto zákona.

01.01.1996

(3) Register obsahuje tieto údaje:

01.01.1996

a) rodné číslo,

01.01.1996

b) meno,

01.01.1996

c) rodné priezvisko,

01.01.1996

d) priezvisko,

01.01.1996

e) dátum narodenia,

01.01.1996

f) miesto narodenia,

01.01.1996

g) pohlavie,

01.01.1996

h) štátnu príslušnosť,

01.01.1996

i) dátum pridelenia rodného čísla.

01.01.1996

(4) Orgány, ktoré vedú evidencie utvorené podľa osobitných predpisov,2) sú povinné oznamovať zmeny údajov uvedených v odseku 3 písm. b) až d), f) až h) ministerstvu, ktoré ich vyznačí v registri.

01.01.1996

§ 4

01.01.1996

Určenie rodných čísel

01.01.1996

(1) Určením rodných čísel sa rozumie vyhotovenie súboru rodných čísel.

01.01.1996

(2) Rodné čísla určuje ministerstvo.

01.01.2004

(3) Ministerstvo oznamuje určené rodné čísla obci alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku3) (ďalej len „matričný úrad“).

01.01.1996

§ 5

01.01.1996

Pridelenie rodného čísla

01.01.1996

(1) Pod pridelením rodného čísla sa rozumie jeho výber z určených rodných čísel a priradenie osobe; zároveň sa údaje o osobe podľa § 3 ods. 3 zaznamenajú v registri.

01.01.1996

(2) Príslušný matričný úrad prideľuje rodné číslo pri zápise narodenia každej osobe, ktorá sa narodila na území Slovenskej republiky.4)

01.01.1996

(3) Ministerstvo prideľuje rodné číslo

01.01.1996

a) občanovi Slovenskej republiky narodenému v cudzine, ktorého narodenie je na základe jeho žiadosti zapísané v osobitnej matrike,5)

01.01.1996

b) osobe narodenej na území Slovenskej republiky, ktorej doteraz nebolo pridelené a ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

01.01.1996

c) cudzincovi, ktorému doteraz nebolo pridelené a ktorý má trvalý alebo dlhodobý pobyt6) na území Slovenskej republiky,

01.01.1996

d) utečencovi,7) ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky, a doteraz ho nemal pridelené,

01.01.1996

e) osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak o jeho pridelenie požiada.

01.01.1996

(4) Osoba uvedená v odseku 3 písm. e)

01.01.1996

a) podá písomnú žiadosť ministerstvu v slovenskom jazyku8) spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad, pripojí úradný preklad do slovenského jazyka,

01.01.1996

b) v žiadosti uvedie dôvod a údaje podľa § 3 ods. 3 písm. b) až h).

01.01.1996

§ 6

01.01.1996

Preukazovanie rodného čísla

01.01.1996

(1) Rodné číslo sa preukazuje niektorým z týchto dokladov:

01.01.1996

a) občianskym preukazom,

01.01.1996

b) cestovným dokladom,

01.01.1996

c) rodným listom,

01.01.1996

d) preukazom – povolením na pobyt pre cudzinca,9) ak je v ňom vyznačené,

01.01.1996

e) osvedčením o rodnom čísle (ďalej len „osvedčenie“), ktorého vzor je v prílohe tohto zákona.

01.01.1996

(2) Ministerstvo vydá osobe uvedenej v § 5 ods. 3 písm. e) osvedčenie na základe jej písomnej žiadosti o pridelenie rodného čísla.

01.01.1996

§ 7

01.01.1996

Overenie rodného čísla

01.01.1996

(1) Ministerstvo overí na písomné požiadanie rodné číslo porovnaním údajov uvedených v § 3 ods. 3 so zápisom v registri.

01.01.1996

(2) O overenie rodného čísla môže požiadať

01.01.1996

a) každá osoba, ktorej bolo pridelené rodné číslo,

01.01.1996

b) prevádzkovateľ informačného systému,10) ktorý používa rodné číslo na identifikáciu osoby (ďalej len „prevádzkovateľ“).

01.01.1996

(3) Žiadosť o overenie rodného čísla obsahuje dôvod a údaje podľa § 3 ods. 3 písm. b) až h).

01.01.1996

(4) Osoba uvedená v odseku 2 písm. a) požiada o overenie rodného čísla niektorý z orgánov oprávnených vydávať doklady uvedené v § 6 ods. 1. Žiadosť podá v slovenskom jazyku8) spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad, pripojí úradný preklad do slovenského jazyka.

01.01.1996

(5) Prevádzkovateľ je povinný požiadať ministerstvo o overenie rodného čísla, ak pri zaraďovaní údajov o osobe do informačného systému alebo inak zistí, že rodné číslo nie je v súlade s § 2.

01.01.1996

(6) Ministerstvo po overení rodného čísla

01.01.1996

a) doručí osobe uvedenej v odseku 2 písm. a) osvedčenie alebo

01.01.1996

b) oznámi prevádzkovateľovi, ktorý požiadal o overenie rodného čísla, výsledok overenia.

01.01.1996

(7) Na overenie rodného čísla je ministerstvo oprávnené požadovať od prevádzkovateľa údaje uvedené v § 3 ods. 3 písm. b) až h).

01.01.1996

§ 8

01.01.1996

Zmena rodného čísla

01.01.1996

(1) Zmenu rodného čísla vykoná ministerstvo, ak

01.01.1996

a) rodné číslo nie je v súlade s § 2,

01.01.1996

b) rovnaké rodné číslo majú pridelené dve alebo viaceré osoby.

01.01.1996

(2) Ministerstvo vykoná na požiadanie zmenu rodného čísla,

01.01.1996

a) ak to vyžaduje ochrana osoby podľa osobitných predpisov,11)

01.01.1996

b) na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby.

01.01.1996

(3) Zmena rodného čísla sa vykoná tak, že sa zruší pôvodné rodné číslo a pridelí sa nové rodné číslo.

01.01.1996

(4) O zmenu rodného čísla podľa odseku 2 písm. b) požiada dotknutá osoba bezodkladne.

01.01.1996

(5) Ministerstvo po pridelení nového rodného čísla

01.01.1996

a) vydá osvedčenie, ktoré doručí dotknutej osobe,

01.01.1996

b) oznámi nové rodné číslo prevádzkovateľovi, ktorý požiadal o overenie rodného čísla.

01.01.1996

(6) Osoba, ktorej bolo zmenené rodné číslo, je povinná bezodkladne požiadať o zmenu dokladov uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) až d), ak je ich držiteľom.

01.01.1996

§ 9

01.01.1996

Spoločné ustanovenie

01.01.1996

Osoby, ktorých sa týkajú skutočnosti súvisiace s prideľovaním rodných čísel podľa § 5 ods. 3 s výnimkou písmena e), súvisiace s overovaním rodných čísel podľa § 7 a zmien rodných čísel podľa § 8, sú oslobodené od správnych poplatkov.12)


01.01.1996

§ 10

01.01.1996

Prechodné ustanovenia

01.01.1996

(1) Rodné čísla pridelené osobám pred účinnosťou tohto zákona zostávajú v platnosti, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 2.

01.01.1996

(2) Štatistický úrad Slovenskej republiky bude poskytovať ministerstvu na jeho požiadanie, najneskôr do 1. januára 1998, potrebné podklady na určenie a overenie rodných čísel osôb narodených od 1. januára 1969 do 31. decembra 1995.

01.01.1996

§ 11

01.01.1996

Zrušovacie ustanovenia

01.01.1996

Zrušujú sa:

01.01.1996

1. § 15 písm. m) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.,

01.01.1996

2. § 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.,

01.01.1996

3. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1976 Zb. o rodnom čísle.

01.01.1996

§ 12

01.01.1996

Účinnosť

01.01.1996

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996.


01.01.1996

Michal Kováč v. r.

01.01.1996

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.1996

Vladimír Mečiar v. r.


01.01.1996

Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z.

01.01.1996

Vzor

Poznámky pod čiarou

01.01.1996

1) Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

01.01.1996

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

01.01.1996

3) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

01.01.1996

4) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

01.01.1996

5) § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.

01.01.1996

6) § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.

01.01.1996

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.

01.01.1996

8) § 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

01.01.1996

9) § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z.

01.01.1996

10) § 11 a 17 zákona č. 256/1992 Zb.

01.01.1996

11) Napríklad § 88b Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.

01.01.1996

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.