Zákon č. 162/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Čiastka 54/1995
Platnosť od 04.08.1995
Účinnosť od 01.07.2016 do30.09.2018 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

tretí oddiel štvrtej časti nadobúda účinnosť 1. januárom 1998