Zákon č. 149/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Čiastka 50/1995
Platnosť od 20.07.1995
Účinnosť od 20.07.1995 do31.08.2017 (za 1 mesiac)
20.07.1995

149

20.07.1995

ZÁKON

20.07.1995

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

20.07.1995

z 26. júna 1995

20.07.1995

o posunkovej reči nepočujúcich osôb

20.07.1995

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


20.07.199531.08.2017

§ 1

20.07.199531.08.2017

Úvodné ustanovenie

20.07.199531.08.2017

Účelom zákona je ustanoviť používanie posunkovej reči ako nástroja dorozumievania sa nepočujúcich a tým zabezpečiť podmienky na ich uplatnenie.

20.07.199531.08.2017

§ 2

20.07.199531.08.2017

Nepočujúce osoby

20.07.199531.08.2017

Za nepočujúcich sa považujú osoby s takým poškodením sluchu, ktoré im znemožňuje bežné zvukové dorozumievanie sa aj s použitím kompenzačnej pomôcky.

20.07.199531.08.2017

§ 3

20.07.199531.08.2017

Posunková reč

20.07.199531.08.2017

(1) Dorozumievacím jazykom nepočujúcich osôb je posunková reč.

20.07.199531.08.2017

(2) Posunková reč nepočujúcich osôb je prirodzený vizuálno-pohybový systém reči vyjadrovaný zaužívanými a určenými pohybmi, postavením a pohybom rúk, prstov a mimikou tváre.

20.07.1995

Používanie posunkovej reči

20.07.199531.08.2017

§ 4

20.07.199531.08.2017

Nepočujúce osoby majú právo na

20.07.199531.08.2017

a) používanie posunkovej reči,

20.07.199531.08.2017

b) vzdelávanie sa s použitím posunkovej reči,1)

20.07.199531.08.2017

c) informácie pomocou posunkovej reči v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie, v knižniciach a videotékach.

20.07.1995

§ 5

20.07.1995

(1) Nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.2)

20.07.1995

(2) Ak všeobecne záväzné právne predpisy nepredpisujú náhradu trov, tlmočnícke služby sa nepočujúcim osobám poskytujú bezplatne.

20.07.1995

§ 6

20.07.1995

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny všeobecne záväzným právnym predpisom upraví

20.07.1995

a) spôsob vyúčtovania poskytnutých služieb a rozsah služieb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa budú poskytovať nepočujúcim osobám bezplatne,

20.07.1995

b) rozsah a obsah prípravy tmočníkov posunkovej reči.


20.07.1995

§ 7

20.07.1995

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


20.07.1995

Michal Kováč v. r.

20.07.1995

Ivan Gašparovič v. r.

20.07.1995

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

20.07.199531.08.2017

1) § 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

20.07.1995

2) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.