Zákon č. 141/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

Čiastka 48/1995
Platnosť od 14.07.1995
Účinnosť od 14.07.1995

OBSAH

14.07.1995

141

14.07.1995

ZÁKON

14.07.1995

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

14.07.1995

z 21. júna 1995

14.07.1995

o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994

14.07.1995

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


14.07.1995

§ 1

14.07.1995

Podľa osobitného predpisu1) sa vydávajú štátne dlhopisy na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994 v rozsahu 22 854 008 000 Sk s dobou splatnosti do piatich rokov odo dňa príslušnej emisie štátnych dlhopisov; jedna z emisií štátnych dlhopisov môže znieť aj na cudziu menu.

14.07.1995

§ 2

14.07.1995

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy2) a určí emisné podmienky3) osobitne na každú emisiu štátnych dlhopisov.


14.07.1995

§ 3

14.07.1995

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


14.07.1995

Michal Kováč v. r.

14.07.1995

Ivan Gašparovič v. r.

14.07.1995

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

14.07.1995

1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb.

14.07.1995

2) § 18 zákon č. 530/1990 Zb.

14.07.1995

3) § 19 zákona č. 530/1990 Zb.