Zákon č. 136/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 138/1992 Zb.)

Čiastka 46/1995
Platnosť od 01.07.1995
Účinnosť od 01.08.2000
01.07.1995

136

01.07.1995

ZÁKON

01.07.1995

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.07.1995

z 26. júna 1995

01.07.1995

o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

01.07.1995

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.07.1995

Čl. II

01.07.1995

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

01.07.1995

1. § 43 sa vypúšťa.

01.07.1995

2. V § 44 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2) znie:

01.07.1995

(1) Stavať pre iného stavebníka môže iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na stavebné alebo montážne práce podľa osobitných predpisov2) a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou [§ 46a ods. 2 písm. d)].“.

01.07.1995

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

01.07.1995

2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

01.07.1995

3. § 45 a 46 sa vypúšťajú.

01.07.1995

4. V § 46a ods. 1 sa na konci vety vypúšťa slovo „(autorizáciu)“.

01.07.1995

5. V § 46a ods. 2 znie:

01.07.1995

(2) Za vybrané činnosti vo výstavbe sa na účely tohto zákona považujú

01.07.1995

a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

01.07.1995

b) projektovanie stavieb,

01.07.1995

c) statické výpočty nosných konštrukcií stavieb,

01.07.1995

d) výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon činnosti stavebného dozoru,

01.07.1995

e) prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb,

01.07.1995

f) geodetické merania pre projektovú činnosť a vytyčovacie práce.“.

01.07.1995

6. V § 46a ods. 3 sa slovo „autorizácii“ nahrádza slovami „odbornej spôsobilosti“.

01.07.1995

7. Za § 46a sa vkladá nový § 46b, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3) znie:

01.07.1995

㤠46b

01.07.1995

Základné pojmy

01.07.1995

(1) Projektovanie stavieb je činnosť, ktorou sa vyhotovuje dokumentácia stavieb alebo projektová dokumentácia stavieb potrebná na konanie podľa tohto zákona.

01.07.1995

(2) Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb sú činnosťou, ktorou sa preukazuje, že bezpečnosť stavby je v súlade s príslušnými technickými predpismi.

01.07.1995

(3) Činnosťou stavbyvedúceho je činnosť, ktorou sa zabezpečuje uskutočňovanie stavby a riadne vykonávanie prác podľa projektovej dokumentácie stavby a podľa podmienok stavebného povolenia.

01.07.1995

(4) Činnosťou stavebného dozoru je činnosť, ktorou sa sleduje, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia, či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia na stavbe, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitným predpisom3) a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.

01.07.1995

(5) Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb sú činnosti zamerané na zistenie skutočného stavu objektu, jeho požadovanej mechanickej únosnosti, stability, požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, hygienických požiadaviek, bezpečnosti pri užívaní, ochrane proti hluku a úspory energie.“.

01.07.1995

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

01.07.1995

3) § 8 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.“.

01.07.1995

8. V § 102 ods. 5 písm. c) znie:

01.07.1995

c) u osôb, ktoré majú preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 46a a nevykonávajú činnosti v súlade s týmto preukazom, dá stavebnému úradu podnet na preskúšanie.“.

01.07.1995

Čl. III

01.07.1995

Zrušovacie ustanovenie

01.07.1995

Zrušujú sa:

01.07.1995

1. čl. II zákona č. 262/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb.,

01.07.1995

2. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 73/1987 Zb.,

01.07.1995

3. vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.


01.07.1995

Čl. IV

01.07.1995

Účinnosť

01.07.1995

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.


01.07.1995

Michal Kováč v. r.

01.07.1995

Ivan Gašparovič v. r.

01.07.1995

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.07.1995

1) § 46a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb.

01.07.1995

2) § 2 a 3 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb. a vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 378/1992 Zb.

01.07.1995

3) § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb.

01.07.1995

4) § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

01.07.1995

5) § 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

01.07.1995

6) § 21 a § 22 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

01.07.1995

7) § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.

01.07.1995

8) § 17 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

01.07.1995

9) § 250m a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

01.07.1995

10) § 12 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.07.1995

11) Napríklad § 46a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb., § 7 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.), § 30 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 15 ods. 1 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

01.07.1995

12) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.

01.07.1995

13) § 76 a § 93 ods. 1 Obchodného zákonníka.

01.07.1995

14) § 43 ods. 1 a 3 a § 45 ods. 1 a 3 zákona č. 50/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 73/1987 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

01.07.1995

15) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

01.07.1995

16) Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb.