Zákon č. 88/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch

Čiastka 24/1994
Platnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 15.04.1994 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.
15.04.199431.12.2001

88

15.04.199431.12.2001

ZÁKON

15.04.199431.12.2001

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

15.04.199431.12.2001

z 23. marca 1994,

15.04.199431.12.2001

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch

15.04.199431.12.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.04.199431.12.2001

Čl. I

15.04.199431.12.2001

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch sa mení a dopĺňa takto:

15.04.199431.12.2001

1. V § 1 ods. 1 a 2 znejú:

15.04.199431.12.2001

(1) Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:

15.04.199431.12.2001

a) akcie,1)

15.04.199431.12.2001

b) dočasné listy,2)

15.04.199431.12.2001

c) podielové listy,3)

15.04.199431.12.2001

d) dlhopisy,4)

15.04.199431.12.2001

e) vkladové listy,4a) vkladové certifikáty a pokladničné poukážky,4b)

15.04.199431.12.2001

f) investičné kupóny,5)

15.04.199431.12.2001

g) kupóny (§ 12),

15.04.199431.12.2001

h) zmenky,6)

15.04.199431.12.2001

i) šeky,6)

15.04.199431.12.2001

j) cestovné šeky,7)

15.04.199431.12.2001

k) náložné listy vrátane konosamentov,8)

15.04.199431.12.2001

l) skladiskové listy,9)

15.04.199431.12.2001

m) iné listiny, ktoré za cenné papiere vyhlási osobitný zákon.

15.04.199431.12.2001

(2) Cenný papier môže mať podobu listiny(ďalej len „listinný cenný papier") alebo podobu v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov (ďalej len „zaknihovaný cenný papier").“.

15.04.199431.12.2001

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a) a 4b) znejú:

15.04.199431.12.2001

4a) § 786 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

15.04.199431.12.2001

4b) § 787 Občianskeho zákonníka.“.

15.04.199431.12.2001

2. V § 1 ods. 4 znie:

15.04.199431.12.2001

(4) Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a) až d), g) a m) možno vydať len ako zaknihované cenné papiere a ich podobu nemožno premeniť s výnimkou § 11; tieto cenné papiere možno vydať len ako verejne obchodovateľné cenné papiere (§ 71), ak tento zákon neustanovuje inak, a emitent nemôže rozhodnúť, že prestanú byť verejne obchodovateľnými cennými papiermi.“.

15.04.199431.12.2001

3. § 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.04.199431.12.2001

(5) Zaknihovanými cennými papiermi môžu byť cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. e) a f).“.

15.04.199431.12.2001

4. V § 2 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, ustanovenia osobitných zákonov sa vzťahujú aj na právne vzťahy upravené týmto zákonom.“.

15.04.199431.12.2001

5. V § 4 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Cenné papiere, ktoré potvrdzujú uloženie peňažných prostriedkov a sú vydané najmä pod označením vkladové listy, vkladové certifikáty, pokladničné poukážky, musia mať všetky náležitosti dlhopisov podľa osobitného zákona.4)“.

15.04.199431.12.2001

6. V § 8 ods. 2 sa slová „Štátnou bankou česko-slovenskou“ nahrádzajú slovami „Národnou bankou Slovenska“.

15.04.199431.12.2001

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie:

15.04.199431.12.2001

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.“.

15.04.199431.12.2001

8. V § 9 ods. 1 znie:

15.04.199431.12.2001

(1) O premene listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier rozhoduje emitent, ktorý je povinný toto rozhodnutie bez zbytočného odkladu oznámiť stredisku, zverejniť v Obchodnom vestníku a uverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.“.

15.04.199431.12.2001

9. V § 10 ods. 1 sa za slovom „vestníku“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „ a uverejní v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.“.

15.04.199431.12.2001

10. § 11 znie:

15.04.199431.12.2001

㤠11

15.04.199431.12.2001

(1) Na základe písomnej žiadosti zahraničného majiteľa zaknihovaného cenného papiera môže emitent vydať pre tohto majiteľa jeho cenné papiere v listinnej podobe a na meno. Emitent môže od tohto zahraničného majiteľa cenného papiera požadovať úhradu nákladov spojených s vydaním listinnej podoby cenného papiera. Takto vydané listinné cenné papiere sa na území Slovenskej republiky považujú za zaknihované cenné papiere a nemožno s nimi na území Slovenskej republiky obchodovať.

15.04.199431.12.2001

(2) Emitent cenného papiera podľa odseku 1 je povinný bezodkladne požiadať stredisko o vyznačenie údaja na účte majiteľa a v registri emitenta, že bola vydaná listinná podoba zaknihovaného cenného papiera.

15.04.199431.12.2001

(3) Stredisko vyznačí údaj podľa odseku 2 na účte majiteľa cenného papiera a v registri emitenta ku dňu, ktorý mu emitent označí, a odovzdá emitentovi výpis z jeho registra podľa § 63 ods. 1 písm. c), a to v rozsahu evidovaných údajov zaknihovaného cenného papiera.

15.04.199431.12.2001

(4) Emitent zaknihovaného cenného papiera, ktorého listinná podoba bola vydaná podľa odseku 1, je povinný v lehote 30 dní od vydania listinnej podoby zaknihovaného cenného papiera doručiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") tri vzorové výtlačky listinnej podoby zaknihovaného cenného papiera spolu s označením tlačiarne, ktorá listinnú podobu zaknihovaného cenného papiera vytlačila. Vzorový výtlačok listinnej podoby zaknihovaného cenného papiera musí zodpovedať požiadavkám podľa § 76 ods. 2. Súčasťou listinnej podoby zaknihovaného cenného papiera je ISIN pridelené pre zaknihovanú podobu tejto emisie cenných papierov a označenie “Listinná podoba zaknihovaného cenného papiera".“.

15.04.199431.12.2001

11. V § 14 ods. 1 znie:

15.04.199431.12.2001

(1) Vznik práv a povinností zo zmluvy o kúpe cenných papierov možno viazať na odkladaciu podmienku prejavu vôle jednej zo strán, že na uzavretej zmluve trvá (ďalej len „právo opcie"), alebo na odkladaciu podmienku uplynutia lehoty medzi uzavretím zmluvy a plnením zo zmluvy (ďalej len „termínové obchody").“.

15.04.199431.12.2001

12. § 14 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

15.04.199431.12.2001

(4) Na verejnom trhu možno uzavrieť len také termínové obchody, ktorých lehota je dlhšia ako tridsať dní.

15.04.199431.12.2001

(5) Pri uzavretí termínového obchodu môže burza cenných papierov od kupujúceho požadovať zloženie kaucie spôsobom a vo výške určenej burzou cenných papierov.“.

15.04.199431.12.2001

13. V § 36 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Správcom podľa odseku 1 môže byť len obchodník s cennými papiermi, ktorému takéto oprávnenie vyplýva z povolenia pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi.“.

15.04.199431.12.2001

14. V § 37 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len obchodník s cennými papiermi, ktorému takéto oprávnenie vyplýva z povolenia pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi.“.

15.04.199431.12.2001

15. Nadpis druhej časti hlavy IV znie:

15.04.199431.12.2001

„ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CENNÝM PAPIEROM“.

15.04.199431.12.2001

16. V § 41 ods. 2 sa vypúšťajú slová „záložný dlžník“.

15.04.199431.12.2001

17. V § 42 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva môže dať

15.04.199431.12.2001

a) záložný veriteľ,

15.04.199431.12.2001

b) záložca,

15.04.199431.12.2001

c) osoba organizujúca verejný trh, ak ide o registráciu záložného práva na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy uzatvorenej na verejnom trhu,

15.04.199431.12.2001

d) stredisko, ak ide o registráciu záložného práva na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo zmluvy uzatvorenej so strediskom.

15.04.199431.12.2001

K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva treba priložiť okrem prípadu, keď ho dáva osoba organizujúca verejný trh alebo stredisko, prvopis alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy.“.

15.04.199431.12.2001

18. V § 42 ods. 4 znie:

15.04.199431.12.2001

(4) Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva môže dať

15.04.199431.12.2001

a) záložný veriteľ,

15.04.199431.12.2001

b) záložca,

15.04.199431.12.2001

c) osoba organizujúca verejný trh, ktorá dala príkaz na registráciu jeho vzniku,

15.04.199431.12.2001

d) stredisko.

15.04.199431.12.2001

Ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva dáva záložca, treba priložiť doklad preukazujúci, že zabezpečená pohľadávka zanikla, alebo doklad preukazujúci iný dôvod zániku záložného práva.“.

15.04.199431.12.2001

19. Za § 42 sa vkladá nový § 42a, ktorý znie:

15.04.199431.12.2001

㤠42a

15.04.199431.12.2001

Záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká poskytnutím úveru podľa osobitného zákona24a) na dobu poskytnutia úveru. Stredisko je povinné toto záložné právo bezplatne zaregistrovať na základe oznámenia Národnej banky Slovenska. Ustanovenie § 42 ods. 3 písm. e) sa v tomto prípade nepoužije. Stredisko súčasne bezplatne vykoná i registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom na čas trvania úverového vzťahu podľa § 27 tohto zákona.“.

15.04.199431.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a) znie:

15.04.199431.12.2001

24a) § 24 ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

15.04.199431.12.2001

20. § 45 znie:

15.04.199431.12.2001

㤠45

15.04.199431.12.2001

(1) Obchodovať s cennými papiermi môže len právnická osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie (ďalej len „obchodník s cennými papiermi“).

15.04.199431.12.2001

(2) Povolenie podľa odseku 1 udelí ministerstvo na žiadosť žiadateľa po splnení náležitostí podľa odseku 3.

15.04.199431.12.2001

(3) V žiadosti podľa odseku 2 je žiadateľ povinný uviesť

15.04.199431.12.2001

a) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, ak mu už bolo pridelené, a sídlo,

15.04.199431.12.2001

b) výšku čistého obchodného imania a prípadnú účasť zahraničných osôb na jeho podnikaní,

15.04.199431.12.2001

c) návrh, v akom rozsahu bude ako obchodník s cennými papiermi vykonávať obchodovanie s cennými papiermi a s tým súvisiacu činnosť, a údaje o prípadnom inom podnikaní,

15.04.199431.12.2001

d) vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi.

15.04.199431.12.2001

(4) Minimálnu výšku čistého obchodného imania a podrobnosti o podmienkach podľa odseku 3 písm. b) potrebných na vykonávanie činnosti obchodníka s cennými papiermi môže ministerstvo určiť všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

15.04.199431.12.2001

21. V § 46 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“.

15.04.199431.12.2001

22. V § 46 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmenom e), ktoré znie:

15.04.199431.12.2001

e) vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond.“.

15.04.199431.12.2001

23. V § 46 ods. 3 znie:

15.04.199431.12.2001

(3) Činnosti uvedené v odseku 2 písm. a) a e) môže vykonávať len obchodník s cennými papiermi.“.

15.04.199431.12.2001

24. V § 47 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmenom i), ktoré znie:

15.04.199431.12.2001

i) pri zaknihovaných cenných papieroch pozastavenie výkonu práva nakladať s cenným papierom zaregistrované strediskom.“.

15.04.199431.12.2001

25. Nadpis tretej časti hlavy II znie:

15.04.199431.12.2001

„MAKLÉR A AGENT“.

15.04.199431.12.2001

26. § 49 znie:

15.04.199431.12.2001

㤠49

15.04.199431.12.2001

(1) Obchodník s cennými papiermi vykonáva odborné obchodné činnosti podľa tohto zákona vždy prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má na to povolenie ministerstva (ďalej len „maklér“). Maklér koná vždy v mene obchodníka s cennými papiermi, a to aj vtedy, ak je k nemu v inom ako pracovnoprávnom vzťahu.26)

15.04.199431.12.2001

(2) Povolenie podľa odseku 1 možno udeliť len fyzickej osobe, ktorá

15.04.199431.12.2001

a) má úplnú spôsobilosť na právne úkony,

15.04.199431.12.2001

b) zložila odbornú skúšku,

15.04.199431.12.2001

c) je bezúhonná.

15.04.199431.12.2001

(3) Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na žiadosť. K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť doklad o zložení odbornej skúšky (ďalej len „maklérska skúška“) a doklad o svojej bezúhonnosti. O žiadosti rozhodne ministerstvo do 60 dní od jej doručenia.

15.04.199431.12.2001

(4) Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin.

15.04.199431.12.2001

(5) Obsahom maklérskej skúšky je najmä preverenie znalostí

15.04.199431.12.2001

a) právnych predpisov upravujúcich nakladanie a obchodovanie s cennými papiermi,

15.04.199431.12.2001

b) o činnosti a význame búrz cenných papierov, burzových a mimoburzových obchodov.

15.04.199431.12.2001

(6) Obsahom preskúšania odbornej spôsobilosti je preverenie znalostí najmä právnych predpisov upravujúcich nakladanie a obchodovanie s cennými papiermi.

15.04.199431.12.2001

(7) Ministerstvo upraví všeobecne záväzným právnym predpisom obsah, spôsob a ďalšie podrobnosti vykonania maklérskej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra.

15.04.199431.12.2001

(8) Doba platnosti povolenia podľa odseku 1 je päť rokov. Ak maklér v poslednom roku platnosti povolenia podľa odseku 1 úspešne absolvoval preskúšanie podľa odseku 6, ministerstvo mu na základe žiadosti podľa odseku 3 udelí povolenie na ďalších päť rokov; k tejto žiadosti priloží doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania.

15.04.199431.12.2001

(9) Ministerstvo môže maklérovi pozastaviť výkon maklérskej činnosti, ak

15.04.199431.12.2001

a) bola proti nemu podaná obžaloba pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin, a to až do právoplatného skončenia konania,

15.04.199431.12.2001

b) sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania.

15.04.199431.12.2001

(10) Ministerstvo odníme povolenie podľa odseku 1, ak maklér

15.04.199431.12.2001

a) prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2 písm. a) a c),

15.04.199431.12.2001

b) po dobu jedného roka nevykonáva odborné obchodné činnosti podľa tohto zákona.

15.04.199431.12.2001

(11) Organizáciu a zabezpečenie maklérskej skúšky a preskúšania vykonáva ministerstvo alebo právnická osoba ním poverená. Za vykonanie maklérskej skúšky alebo preskúšanie sa môže požadovať od žiadateľa úhrada, ktorá sa pri neúspešne vykonanej maklérskej skúške alebo preskúšaní nevracia; výšku úhrady určí ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

15.04.199431.12.2001

(12) Maklér môže na verejnom trhu vykonávať činnosť podľa odseku 1 aj s pomocou agenta. Agentom môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má úplnú spôsobilosť na právne úkony. Agent vykonáva činnosť len podľa pokynov makléra.“.

15.04.199431.12.2001

27. Nadpis tretej časti hlavy III znie:

15.04.199431.12.2001

„ORGANIZÁTOR VEREJNÉHO TRHU“.

15.04.199431.12.2001

28. V § 50 ods.1 a 2 znejú:

15.04.199431.12.2001

(1) Organizátormi verejných trhov sú

15.04.199431.12.2001

a) burzy cenných papierov,27a)

15.04.199431.12.2001

b) osoby, ktoré majú na túto činnosť povolenie ministerstva.

15.04.199431.12.2001

(2) Povolenie podľa odseku 1 udeľuje na žiadosť ministerstvo.

15.04.199431.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a) znie:

15.04.199431.12.2001

27a) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.“.

15.04.199431.12.2001

29. V § 52 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktoré povolenie podľa § 50 vydalo“ aj s príslušnými čiarkami.

15.04.199431.12.2001

30. V § 55 ods. 1 sa slová „zriaďuje, prípadne zakladá podľa osobitných zákonov28)“ nahrádzajú slovami „zakladá podľa osobitného predpisu28)“ a vypúšťajú sa slová „príslušné podľa sídla strediska“.

15.04.199431.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 28) znie:

15.04.199431.12.2001

28) § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.“.

15.04.199431.12.2001

31. V § 55 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Podiel štátu na majetku strediska nesmie byť po dobu dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nižší ako 34%. Podiel zahraničných akcionárov strediska nemôže byť vyšší ako 25%.“.

15.04.199431.12.2001

32. V § 59 písm. c) bode 2 sa za slovom „emisie“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a ich podiel z príslušnej emisie,“.

15.04.199431.12.2001

33. V § 59 písm. c) bode 4 sa vypúšťajú slová „určené emitentom“.

15.04.199431.12.2001

34. V § 60 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Emitent cenných papierov podľa § 1 ods. 4 je povinný bez zbytočného odkladu požiadať stredisko o založenie registra s výnimkou emitentov podľa § 60 ods. 1.“.

15.04.199431.12.2001

35. V § 62 ods. 1 znie:

15.04.199431.12.2001

(1) Stredisko je povinné odovzdať majiteľovi účtu výpis z tohto účtu bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť majiteľa účtu.“.

15.04.199431.12.2001

36. V § 62 ods. 2 sa slová „do vlastných rúk majiteľa“ nahrádzajú slovom „majiteľovi“.

15.04.199431.12.2001

37. V § 64 sa za slovo „účtu“ vkladá čiarka a slová „osoby organizujúcej verejný trh“.

15.04.199431.12.2001

38. V § 68 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi“.

15.04.199431.12.2001

39. V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príslušné podľa sídla alebo miesta trvalého bydliska emitenta“.

15.04.199431.12.2001

40. V § 73 ods. 2 sa slovo „česko-slovenská“ nahrádza slovom „slovenskou“.

15.04.199431.12.2001

41. V § 74 ods. 1 písm. a) bode 2 sa slovo „česko-slovenských“ nahrádza slovom „slovenských“.

15.04.199431.12.2001

42. V § 74 ods. 4 znie:

15.04.199431.12.2001

(4) Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom zúžiť alebo rozšíriť obsah prospektu, pokiaľ tým nie sú dotknuté záujmy investorov.“.

15.04.199431.12.2001

43. V § 75 ods. 3 znie:

15.04.199431.12.2001

(3) Povolenie podľa § 72 ods. 1 ministerstvo neudelí, ak emitent nesplní podmienky uvedené v § 72 ods. 2 a 3, § 73 a 74.“.

15.04.199431.12.2001

44. V § 77 ods. 6 sa na konci prvej vety za slovo „kupónu“ vkladá čiarka a slová „na ktoré sa vzťahujú osobitné práva33a)“.

15.04.199431.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a) znie:

15.04.199431.12.2001

33a) § 158 a 159 Obchodného zákonníka.“.

15.04.199431.12.2001

45. V § 77 ods. 8 sa vypúšťa.

15.04.199431.12.2001

46. V § 78 sa písmeno f) nahrádza písmenom g).

15.04.199431.12.2001

47. Za § 79 sa vkladá nový § 79a, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.04.199431.12.2001

㤠79a

15.04.199431.12.2001

Oznamovacia a ponuková povinnosť

15.04.199431.12.2001

(1) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba získa do svojho majetku viac ako 5 % akcií jedného emitenta, je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizátorovi verejného trhu. Rovnako je potom povinná oznámiť organizátorovi verejného trhu aj každé zvýšenie o 1 % alebo zníženie o 1 % až do doby, kým tento podiel nebude nižší ako 5 %. Takéto oznámenie musí obsahovať informáciu o emitentovi akcie, cene akcie, celkovom množstve nakúpených akcií a dátume uskutočneného obchodu.

15.04.199431.12.2001

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba získa do svojho majetku viac ako 30 % akcií jedného emitenta, je povinná ponúknuť odkúpenie všetkých akcií tohto emitenta za cenu na verejnom trhu v čase prekročenia 30 % podielu; rovnakú povinnosť majú aj všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré získali takýto podiel akcií toho istého emitenta, ak konali po vzájomnej dohode. Túto skutočnosť bezodkladne oznámia organizátorovi verejného trhu. Ustanovenie prvej vety neplatí pri postupe podľa osobitného predpisu.36a)

15.04.199431.12.2001

(3) Stredisko je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu štátneho dozoru, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky a organizátorovi verejného trhu prekročenie 5% podielu akcií jedného emitenta na účte a každú zmenu vlastníctva akcií toho istého emitenta nad uvedené percento [§ 59 písm. c) bod 2]. Za takéto oznámenie orgánu štátneho dozoru a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky nepatrí stredisku úhrada nákladov.

15.04.199431.12.2001

(4) Organizátor verejného trhu je povinný údaje podľa odsekov 2 a 3 poskytovať v reálnom čase.

15.04.199431.12.2001

(5) Osoba, ktorá nakúpila cenné papiere mimo verejného trhu, je povinná oznámiť stredisku všetky uzatvorené obchody s cennými papiermi. Obsahom oznámenia sú údaje o

15.04.199431.12.2001

a) druhu cenného papiera,

15.04.199431.12.2001

b) názve cenného papiera,

15.04.199431.12.2001

c) ISIN,

15.04.199431.12.2001

d) počte nakúpených cenných papierov,

15.04.199431.12.2001

e) jednotkovej cene cenného papiera.

15.04.199431.12.2001

Stredisko nevykoná prevod cenných papierov, ak sa nesplní oznamovacia povinnosť.

15.04.199431.12.2001

(6) Údaje o všetkých obchodoch s cennými papiermi podľa odseku 4 oznámi stredisko do jedného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa o týchto údajoch dozvedelo, informačnému miestu (ďalej len „monitoring“). Monitoring je povinný v ten istý deň, v ktorom sa o týchto údajoch dozvedel, pripraviť súhrnné údaje o uskutočnených obchodoch v členení podľa

15.04.199431.12.2001

a) druhov cenných papierov,

15.04.199431.12.2001

b) celkovej ceny podľa jednotlivých druhov cenných papierov,

15.04.199431.12.2001

c) súhrnnej ceny za všetky uskutočnené obchody.

15.04.199431.12.2001

(7) Údaje podľa odseku 4 o všetkých obchodoch s cennými papiermi oznámi organizátor verejného trhu bezodkladne po ukončení obchodného dňa monitoringu. Monitoring je povinný v ten istý deň, v ktorom sa o týchto údajoch dozvedel, pripraviť súhrnné údaje o uskutočnených obchodoch podľa jednotlivých organizátorov verejného trhu v členení podľa

15.04.199431.12.2001

a) druhov cenných papierov,

15.04.199431.12.2001

b) ISIN,

15.04.199431.12.2001

c) celkovej ceny podľa jednotlivých druhov cenných papierov,

15.04.199431.12.2001

d) súhrnnej ceny za obchodný deň.

15.04.199431.12.2001

(8) Údaje získané podľa odseku 6 odovzdá monitoring organizátorom verejného trhu najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa po dni, v ktorom sa o týchto údajoch dozvedel. Podrobnú štruktúru údajov určí ministerstvo po dohode s organizátormi verejného trhu.

15.04.199431.12.2001

(9) Údaje podľa odsekov 5 a 6 odovzdá monitoring stredisku najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa po dni, v ktorom sa o týchto údajoch dozvedel. Monitoring môže údaje spracované podľa odsekov 5 a 6 poskytnúť ako platenú službu ostatným subjektom, ktoré sa zaoberajú kapitálovým trhom.

15.04.199431.12.2001

(10) Ministerstvo poverí vybranú právnickú osobu výkonom činnosti monitoringu tak, aby monitoring začal svoju činnosť najneskôr 1. júla 1994.

15.04.199431.12.2001

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a) znie:

15.04.199431.12.2001

36a) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.

15.04.199431.12.2001

48. V § 80 ods. 1 a 2 znejú:

15.04.199431.12.2001

(1) Emitent verejne obchodovateľného cenného papiera je povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí roka zverejniť správu o výsledkoch svojho hospodárenia (ďalej len „ročná správa“) a predložiť ju ministerstvu.

15.04.199431.12.2001

(2) Ročná správa musí obsahovať

15.04.199431.12.2001

a) účtovnú závierku overenú auditorom vrátane správy o finančnej situácii podľa § 74 ods. 1 písm. b),

15.04.199431.12.2001

b) údaje o rozdelení zisku,

15.04.199431.12.2001

c) údaje o skutočnostiach podľa odseku 3, ku ktorým došlo v uplynulom roku,

15.04.199431.12.2001

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom roku.“.

15.04.199431.12.2001

49. V § 80 ods. 3 sa vypúšťa slovo „príslušnému“.

15.04.199431.12.2001

50. § 80 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

15.04.199431.12.2001

(5) Ministerstvo je oprávnené opatrením uverejneným v Obchodnom vestníku určiť spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posúdenie činnosti emitenta verejne obchodovateľného cenného papiera podľa odsekov 1 a 2.“.

15.04.199431.12.2001

51. Za § 81 sa vkladá nový § 81a, ktorý znie:

15.04.199431.12.2001

㤠81a

15.04.199431.12.2001

(1) Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo organizátora verejného trhu nesmie byť zároveň zamestnancom iného obchodníka s cennými papiermi alebo iného organizátora verejného trhu. Zamestnanec strediska nesmie byť zároveň zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo organizátora verejného trhu.

15.04.199431.12.2001

(2) Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo členom dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, strediska, organizátora verejného trhu alebo maklérom.“.

15.04.199431.12.2001

52. V § 82 ods. 1 druhá veta znie:

15.04.199431.12.2001

„Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú podľa § 23, 26, 27 a § 29 písm. a) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.

15.04.199431.12.2001

53. V § 82 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa sídla alebo miesta trvalého bydliska emitenta a ďalších osôb podliehajúcich tomuto štátnemu dozoru“.

15.04.199431.12.2001

54. V § 86 ods. 1 sa vypúšťa slovo „príslušné“ a v písmene b) sa suma „5 000 000 Kčs“ nahrádza sumou „15 000 000 Sk“.

15.04.199431.12.2001

55. V § 87 ods. 4 znie:

15.04.199431.12.2001

(4) Pokuty podľa § 86 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

15.04.199431.12.2001

56. § 92 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

15.04.199431.12.2001

(4) Premenu listinných cenných papierov podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) a m) na zaknihované cenné papiere zabezpečí emitent najneskôr do 31. decembra 1996.“.

15.04.199431.12.2001

57. V § 93 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

15.04.199431.12.2001

58. V § 96 ods. 1 znie:

15.04.199431.12.2001

(1) Povolenie podľa § 45 ods. 1 a § 72 ods. 1 sa nevyžaduje na činnosť, na ktorej výkon je podľa osobitného zákona oprávnená Národná banka Slovenska.13)“.

15.04.199431.12.2001

59. V § 98 ods. 2 znie:

15.04.199431.12.2001

(2) Zákonom ustanovenou evidenciou podľa § 1 ods. 2 pre krátkodobé cenné papiere s dobou splatnosti do jedného roka, emitované ministerstvom a Národnou bankou Slovenska, používané na krytie schodku štátneho rozpočtu a na usmernenie peňažného trhu, je centrálny register vedený Národnou bankou Slovenska.“.

15.04.199431.12.2001

60. Za § 99 sa vkladá nový § 99a, ktorý znie:

15.04.199431.12.2001

㤠99a

15.04.199431.12.2001

Ak tento zákon neustanovuje inak, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona najneskôr do 31. októbra 1994.“.

15.04.199431.12.2001

61. Vo všetkých ustanoveniach tohto zákona sa slová „organizátor mimoburzového trhu“ nahrádzajú slovami „organizátor verejného trhu“.


15.04.199431.12.2001

Čl. II

15.04.199431.12.2001

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

15.04.199431.12.2001

Čl. III

15.04.199431.12.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


15.04.199431.12.2001

Michal Kováč v. r.

15.04.199431.12.2001

Ivan Gašparovič v. r.

15.04.199431.12.2001

Jozef Moravčík v. r.