Vyhláška č. 62/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

Čiastka 18/1994
Platnosť od 25.03.1994
Účinnosť od 01.04.1994
01.04.1994

62

01.04.1994

VYHLÁŠKA

01.04.1994

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.04.1994

z 10. marca 1994

01.04.1994

o postupe pri posudzovaní telesnej, zdravotnej a špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva

01.04.1994

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive ustanovuje:


01.04.1994

§ 1

01.04.1994

(1) Telesná a zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva je súhrn telesných a zdravotných predpokladov.

01.04.1994

(2) Špeciálna psychická spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva je súhrn psychických vlastností a schopností.

01.04.1994

(3) Spôsobilosť podľa odsekov 1 a 2 sa zisťuje na návrh1) žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu alebo jeho držiteľa (ďalej len „žiadateľ“).

01.04.1994

§ 2

01.04.1994

(1) Telesná a zdravotná spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva sa zisťuje lekárskou prehliadkou.

01.04.1994

(2) Špeciálna psychická spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva sa zisťuje špeciálnym psychologickým vyšetrením.

01.04.1994

§ 3

01.04.1994

(1) Lekársku prehliadku vykonáva a posudok o telesnej a zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva (ďalej len „lekársky posudok“) vydáva územný alebo závodný obvodný lekár2) (ďalej len „praktický lekár“).

01.04.1994

(2) Špeciálne psychologické vyšetrenie vykonáva a posudok o špeciálnej psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva (ďalej len „psychologický posudok“) vydáva psychológ3) zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „psychológ“).

01.04.1994

§ 4

01.04.1994

(1) Súčasťou lekárskej prehliadky je anamnéza zameraná na kontraindikácie telesnej a zdravotnej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

01.04.1994

(2) Ak má praktický lekár pochybnosti o povahe ochorenia žiadateľa, odošle ho na odborné vyšetrenie.

01.04.1994

(3) Praktický lekár pri posudzovaní telesnej a zdravotnej spôsobilosti prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii žiadateľa.

01.04.1994

(4) Podľa výsledku lekárskej prehliadky vydá praktický lekár lekársky posudok; zapíše ho aj do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.

01.04.1994

(5) Ak sa lekárskou prehliadkou nezistilo ochorenie alebo kontraindikácia, ktoré znemožňujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, uvedie praktický lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ je telesne a zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

01.04.1994

(6) Ak sa lekárskou prehliadkou zistilo ochorenie alebo chyba takej povahy, ktorá znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie praktický lekár v lekárskom posudku, že žiadateľ nie je zdravotne spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

01.04.1994

§ 5

01.04.1994

(1) Súčasťou špeciálneho psychologického vyšetrenia je anamnéza zameraná na kontraindikácie špeciálnej psychickej spôsobilosti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

01.04.1994

(2) Podľa výsledku špeciálneho psychologického vyšetrenia vydá psychológ psychologický posudok; zapíše ho aj do zdravotnej dokumentácie žiadateľa.

01.04.1994

(3) Ak sa špeciálnym psychologickým vyšetrením zistí taká psychická spôsobilosť, ktorá dáva predpoklad na bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie psychológ v psychologickom posudku, že žiadateľ je psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

01.04.1994

(4) Ak sa špeciálnym psychologickým vyšetrením zistí taký nedostatok psychickej spôsobilosti, ktorý znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbraní a streliva, uvedie psychológ v psychologickom posudku, že žiadateľ je psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbraní a streliva.

01.04.1994

§ 6

01.04.1994

(1) Praktický lekár a psychológ overujú totožnosť žiadateľa podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti4).

01.04.1994

(2) V lekárskom posudku ani v psychologickom posudku sa neuvádzajú výsledky vyšetrenia a diagnostický záver.

01.04.1994

§ 7

01.04.1994

Zdravotnícke služby, ktoré sú spojené s vydávaním lekárskeho posudku a psychologického posudku, hradí žiadateľ5).


01.04.1994

§ 8

01.04.1994

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1994.


01.04.1994

Irena Belohorská v. r.


01.04.1994

Príloha č. 1
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 62/1994 Z. z.

01.04.1994

KONTRAINDIKÁCIE TELESNEJ A ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA

01.04.1994

1. Zrak

01.04.1994

Zníženie zrakovej ostrosti na každom oku osobitne pod 6/12 (s korekciou). Ak ide o jednookosť, zníženie zrakovej ostrosti na zdravom oku pod 6/6 (s korekciou).

01.04.1994

2. Sluch

01.04.1994

Zníženie sluchovej ostrosti na každom uchu - pri členenom šepote - pod dva metre.

01.04.1994

Zníženie sluchovej ostrosti na jednom uchu - pri členenom šepote - na jednom uchu pod dva metre; na druhom uchu pod tri metre.

01.04.1994

3. Duševné poruchy a poruchy správania

01.04.1994

Organické duševné poruchy vrátane symptomatických.

01.04.1994

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca minimálne tri roky.

01.04.1994

Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.

01.04.1994

Afektívne poruchy.

01.04.1994

Mentálna retardácia.

01.04.1994

Paranoidná, dissociálna a emočne nestabilná porucha osobnosti a ďalšie poruchy osobnosti (F60-F69) a neurotické poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy (F40-F48) po individuálnom posúdení anamnézy a klinického obrazu odborným lekárom psychiatrom.

01.04.1994

4. Nervové choroby

01.04.1994

Všetky záchvatové ochorenia spojené s poruchami vedomia.

01.04.1994

Poruchy rovnováhy.

01.04.1994

Epilepsia.

01.04.1994

Narkolepsia.

01.04.1994

5. Choroby pohybového aparátu

01.04.1994

Ťažšie poruchy lokomočného aparátu spojené s obmedzením hybnosti takého rozsahu, že môže byť prekážkou bezpečného ovládania strelnej zbrane.

01.04.1994

6. Cukrovka

01.04.1994

Opakované výskyty kómy; stav, ktorý obmedzuje telesnú a psychickú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

01.04.1994

7. Kardiovaskulárne choroby

01.04.1994

ISCH - ťažké formy s častým zlyhávaním.

01.04.1994

Závažné poruchy srdcového rytmu (bez implantovaného kardiostimulátora).

01.04.1994

Ťažké formy angíny pectoris.

01.04.1994

Esenciálna hypertenzia III. WHO.

01.04.1994

Sekundárna hypertenzia III. WHO.

01.04.1994

Stavy po NCMP s takým stupňom poruchy zdravia, ktorý znemožňuje bezpečné držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

01.04.1994

Príloha č. 2
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 62/1994 Z. z.

01.04.1994

KONTRAINDIKÁCIE ŠPECIÁLNEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA

01.04.1994

1. a) intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie,

01.04.1994

b) zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie,

01.04.1994

c) analfabetizmus.

01.04.1994

2. výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuo-motorická koordinácia).

01.04.1994

3. rizikové faktory v štruktúre osobnosti

01.04.1994

a) nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania,

01.04.1994

b) agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti,

01.04.1994

c) abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania,

01.04.1994

d) impulzivita, explozivita, emotívna labilita,

01.04.1994

e) nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne),

01.04.1994

f) egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania,

01.04.1994

g) zvýraznené pocity insuficiencie (ako dôvod žiadosti o zbrojný preukaz),

01.04.1994

h) sklon k regresným prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii,

01.04.1994

ch) nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť.

Poznámky pod čiarou

01.04.1994

1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

01.04.1994

2) § 33 ods. 1 a § 80 ods. 2 a 5 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.

01.04.1994

3) § 45 ods. 1 a príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.

01.04.1994

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

01.04.1994

5) § 7 ods.4 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.