Opatrenie č. 35/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 9/1994
Platnosť od 24.02.1994 do30.06.2002

35

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 15. februára 1994

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovnch náhradách ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb stravného1) sa mení takto:

1. V 5 ods. 1 písm. a) sa suma „34 Sk" nahrádza sumou „36 Sk".

2. V 5 ods. 1 písm. b) sa suma „53 Sk" nahrádza sumou „56 Sk".

3. V 5 ods. 1 písm. c) sa suma „85 Sk" nahrádza sumou „89 Sk".

4. V 5 ods. 2 sa suma „34 Sk" nahrádza sumou „36 Sk".


Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené tmto opatrením patria zamestnancom od prvého da kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Oľga Keltoová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 323/1993 Z. z. o úprave vky sadzieb náhrad stravného.