Vyhláška č. 266/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú orgány oprávnené vydávať osvedčenia na preukázanie skutočností potrebných na započítanie doby zamestnania v osobitných prípadoch

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Účinnosť od 30.09.1994

OBSAH

30.09.1994

266

30.09.1994

VYHLÁŠKA

30.09.1994

Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

30.09.1994

z 13. septembra 1994,

30.09.1994

ktorou sa určujú orgány oprávnené vydávať osvedčenia na preukázanie skutočností potrebných na započítanie doby zamestnania v osobitných prípadoch

30.09.1994

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 162a ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


30.09.1994

§ 1

30.09.1994

Orgánom oprávneným vydávať osvedčenia o započítavaní doby zamestnania podľa § 8a ods. 1 písm. a) a c) zákona je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, oddelenie pre vydávanie osvedčení.

30.09.1994

§ 2

30.09.1994

Orgánom oprávneným vydávať osvedčenia o započítavaní doby zamestnania podľa § 8a ods. 1 písm. b) zákona je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, útvar personálnej práce a vzdelávania.


30.09.1994

§ 3

30.09.1994

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


30.09.1994

Pavol Kanis v. r.

30.09.1994

Ladislav Pittner v. r.