01.10.1994

249

01.10.1994

ZÁKON

01.10.1994

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.10.1994

z 19. augusta 1994

01.10.1994

o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov

01.10.1994

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:01.10.1994

Čl. III

01.10.1994

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.159/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.1994

1. V § 36 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a povinností vyplývajúcich z iných zákonov,“.

01.10.1994

2. Za § 41 sa vkladá nový § 41a, ktorý znie:

01.10.1994

㤠41a

01.10.1994

Ustanovenia § 40 a 41 sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje inak.“.

01.10.1994

Čl. IV

01.10.1994

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.1994

1. § 18 znie:

01.10.1994

㤠18

01.10.1994

Podnikateľ prevádzkujúci podnik, na ktorý sa vzťahuje obchodné tajomstvo, má výlučné právo, ak osobitný zákon neustanovuje niečo iné, s týmto ta-jomstvom nakladať, najmä udeliť dovolenie na jeho využitie a určiť podmienky takého využitia.“.

01.10.1994

2. § 344 znie:

01.10.1994

㤠344

01.10.1994

Od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon.“.

01.10.1994

Čl. V

01.10.1994

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., záko-na č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.1994

V § 48 ods.1 znie:

01.10.1994

(1) Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté.“.

01.10.1994

Čl. XI

01.10.1994

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov sa mení takto:

01.10.1994

V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „orgánom činným v trestnom konaní“.

01.10.1994

Čl. XV

01.10.1994

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb., zákona č. 266/1990 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.10.1994

1. § 24 ods.1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.10.1994

e) spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť.“.

01.10.1994

2. V § 24 ods. 2 znie:

01.10.1994

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b) a e) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu do 10 000 Sk. Zákaz činnosti až do jedného roka možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e).“.


01.10.1994

Čl. XVI

01.10.1994

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


01.10.1994

Michal Kováč v. r.

01.10.1994

Ivan Gašparovič v. r.

01.10.1994

Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.1994

1) § 8 ods. 3, § 79b, § 86 ods. 2, § 88, § 88b a § 101 ods. 7 zákona č.141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

2) § 51, 55 a 73 zákona č.140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
§ 12 ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.03.1996

3a) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

4) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

5) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 ods.1 a nasl. zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

6) § 13 ods. 2 a § 18 ods. 1, 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č.132/1990 Zb. o advokácii.
§ 13 ods. 2 a § 16 ods.1, 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č.129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.

01.10.1994

7) Napr. § 39 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov,
§ 40 ods. 2 a § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,
§ 24 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov,
§ 38 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,
§ 22 ods.1 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch,
§ 79 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov,
§ 20 ods. 5 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov,
§ 25 ods. 4, § 30 ods. 2 a § 34 ods. 4 zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách,§ 28 ods. 1 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov,
§ 23 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
§ 18 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov,
§ 7 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov,
§ 19 ods. 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole,
§ 42b ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č.194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov,
§ 2 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov,
§ 6 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch,
§ 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

01.10.1994

8) Napr. § 23 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov,
§ 38 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
§ 40 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
§ 17 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
§ 8 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon) v znení neskorších predpisov,
§ 20 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

9) Zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

10) Napr. § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

01.10.1994

11) Napr. § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive,
§ 272 ods. 1 písm. b) zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.

01.10.1994

12) Napr. § 12 ods.1 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
§ 2 ods. 1 písm. c) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.171/1993 Z. z.,
§ 3 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii,
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii,
zákon Slovenskej národnej rady č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky,
§ 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
§ 3 ods.1 písm. b) a § 18 ods. 1 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
§ 3 písm. a) zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.

01.10.1994

13) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 9 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 3 písm. j) a § 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 32 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení neskorších predpisov.