Zákon č. 246/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

OBSAH

13.09.199431.12.2001

246

13.09.199431.12.2001

ZÁKON

13.09.199431.12.2001

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

13.09.199431.12.2001

z 25. augusta 1994,

13.09.199431.12.2001

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.

13.09.199431.12.2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


13.09.199431.12.2001

Čl. I

13.09.199431.12.2001

Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

13.09.199431.12.2001

1. V § 1 ods. 4 znie:

13.09.199431.12.2001

(4) Zaknihovanými cennými papiermi môžu byť cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. a) až g) a m).“.

13.09.199431.12.2001

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 5.

13.09.199431.12.2001

3. V § 2 ods. 2 znie:

13.09.199431.12.2001

(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú, ak z nich alebo z osobitných zákonov alebo z povahy nevyplýva niečo iné, na všetky druhy cenných papierov.“.

13.09.199431.12.2001

4. V § 9 ods. 1 znie:

13.09.199431.12.2001

(1) O premene listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier a naopak (ďalej len „podoba cenného papiera“) rozhoduje emitent, ktorý je povinný toto rozhodnutie bez zbytočného odkladu oznámiť stredisku, zverejniť v Obchodnom vestníku a uverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.“.

13.09.199431.12.2001

5. § 11 znie:

13.09.199431.12.2001

㤠11

13.09.199431.12.2001

(1) Stredisko je povinné do 30 dní odo dňa, keď dostane od emitenta oznámenie o premene podoby cenného papiera podľa § 9 ods. 1, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra podľa § 63 ods. 1 písm. c), a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa. Od okamihu splnenia tejto povinnosti stredisko nesmie vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa premieňa.

13.09.199431.12.2001

(2) Stredisko zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý mu ako deň premeny podoby tohto cenného papiera emitent označí, najskôr však ku dňu splnenia povinnosti podľa odseku 1.

13.09.199431.12.2001

(3) Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu emitent tento cenný papier odovzdal v listinnej podobe.

13.09.199431.12.2001

(4) S cenným papierom, ktorého podoba bola premenená podľa odsekov 1 a 2, nemožno verejne obchodovať, pokiaľ emitent Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nedoručí vzorový výtlačok listinného cenného papiera spolu s označením tlačiarne, ktorá cenný papier vytlačí, alebo tak urobí, ale ministerstvo rozhodne, že emitentom doručený vzorový výtlačok listinného cenného papiera nezodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.

13.09.199431.12.2001

(5) Ak emitent nedostane do 30 dní od doručenia vzorového výtlačku podľa odseku 4 rozhodnutie ministerstva, platí, že vzorový výtlačok listinného cenného papiera zodpovedá požiadavkám, ktoré naň treba klásť v zmysle § 76 ods. 2.

13.09.199431.12.2001

(6) Ak emitent doručí vzorový výtlačok podľa odseku 4 v lehote kratšej ako 30 dní pred dňom premeny podoby cenného papiera podľa odseku 2, účinky podľa odseku 5 nenastanú skôr ako 30 dní po tomto dni.“.

13.09.199431.12.2001

6. V § 14 ods. 1 znie:

13.09.199431.12.2001

(1) Vznik práv a povinností zo zmluvy o kúpe cenných papierov možno viazať na odkladaciu podmienku prejavu vôle jednej zo strán, že na uzavretej zmluve trvá (ďalej len „právo opcie“), alebo na uplynutie dojednanej doby začínajúcej plynúť dňom uzavretia zmluvy.“.

13.09.199431.12.2001

7. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

13.09.199431.12.2001

8. V § 14 sa vypúšťa odsek 5.

13.09.199431.12.2001

9. V § 50 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „(ďalej len „organizátor mimoburzového trhu“).“.

13.09.199431.12.2001

10. V § 50 ods. 2 znie:

13.09.199431.12.2001

(2) Povolenie podľa odseku 1 písm. b) udeľuje na žiadosť ministerstvo.“.

13.09.199431.12.2001

11. V § 50 ods. 4 druhá veta znie: „Schválený trhový poriadok je súčasťou povolenia podľa odseku 2.“.

13.09.199431.12.2001

12. V § 51 ods. 1 prvá veta znie: „O povolení podľa § 50 ods. 2 rozhodne ministerstvo do 60 dní od doručenia žiadosti, a to na základe posúdenia žiadosti, návrhu trhového poriadku a s prihliadnutím na potreby finančného trhu.“.

13.09.199431.12.2001

13. V § 51 ods. 2 znie:

13.09.199431.12.2001

(2) Pre odňatie povolenia udeleného podľa § 50 ods. 2 platia primerane ustanovenia § 48.“.

13.09.199431.12.2001

14. V § 50 ods. 4 a § 52 až 54 sa slová „verejného trhu“ nahrádzajú slovami „mimoburzového trhu“ a slová „na verejnom trhu“ slovami „na mimoburzovom trhu.“.

13.09.199431.12.2001

15. § 79a sa vypúšťa.

13.09.199431.12.2001

16. V § 92 sa vypúšťa odsek 4.


13.09.199431.12.2001

Čl. II

13.09.199431.12.2001

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


13.09.199431.12.2001

Michal Kováč v. r.

13.09.199431.12.2001

Ivan Gašparovič v. r.

13.09.199431.12.2001

Jozef Moravčík v. r.